دانلود مقاله بررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق (Corylus avellana L.) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

تاکسول یکی از مهمترین و مؤثرترین داروهای ضد سرطانی است که تاکنون شناسایی شده است. کشت سلول و بافت گونه
های سرخدار Taxus spp.)،و )اخیراًٌ فندق( (Corylus avellana L.، از مهمترین روشهای تولید گسترده این ترکیب می

باشند. کشت ریشههای مویینه یکی از راههای موثر تولید ترکیبات دارویی در گیاهان می باشد که از طریق تلقیح با سویههای مختلف باکتری Agrobacterium rhizogenes بدست میآید. در تحقیق حاضر، امکان القای ریشههای مویینه در گیاه فندق مورد بررسی قرار گرفت. ریشههای مویین فندق، از طریق القای برگهای بدست آمده از دانه رستهای یک ماهه، با سویه

A4 ایجاد گردید. روشهای مختلف القا و ترکیبات مختلف محیط کشت مورد بررسی قرار گرفتند. تلقیح دمبرگ های فندق با باکتری کشت شده یک روزه، در محیط کشت LB جامد، سپس انتقال آنها به محیط کشت ۱/۴ MS با غلظتهای مختلف سفوتاکسیم، بعد از گذشت ٌ ماه، منجر به تولید ریشه مویینه در گیاه فندق گردید.

کلمات کلیدی: تاکسول، القاء ریشه مویینه، محیط کشت

مقدمه:

فندق گیاهی است از خانواده Betulaceae و از جنس Corylus که تاکنون ٍِ گونه مختلف آن در دنیا شناسایی شده است .
ترکیبات تاکسان در شاخههای درخت فندق Corylus avellana ) )، با استفاده از HPLC ردیابی شده است (ْ) که اولین
ردیابی این ماده در یک گیاه نهاندانه میباشد Bestoso . و همکارانش توانستند برای اولین بار در شرایط درون شیشهایی از
کالوس فندق، تاکسول تولید کنند (ِ). امروزه از تکنیک تولید ریشه های مویین با استفاده از باکتری Agrobacterium

rhizogene، برای تولید ترکیبات دارویی با ارزش استفاده می شود. از ویژگی های ریشه های مویین می توان به رشد سریع،

دست ورزی ژنتیکی آسان و افزایش توان سنتز متابولیتهای ثانوی با ارزش و دارا بودن قابلیت طراحی بیوراکتور به عنوان یک
منبع تولید مداوم برای متابولیت های با ارزش اشاره کرد (َ). از آنجایی که تاکسول از مهمترین ترکیبات ضد سرطان می باشد،

القای ریشههای مویین در این گیاه به منظور تولید تاکسول، میتواند دارای اهمیت فراوانی باشد. تاکنون القاء ریشه های مویین

۱ – Taxanes 2 – High-performance liquid chromatographic

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد