دانلود مقاله بررسی تاثیر تراکمهای مختلف یولاف وحشی (Avena ludovicianal) بر عملکرد ارقام مختلف گندم

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تراکمهای مختلف یولاف وحشی (Avena ludovicianal) بر عملکرد ارقام مختلف گندم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در فیض آباد خراسان رضوی اجرا شد. عوامل آزمایش شامل سه رقم گندم فلات، سپاهان و پیشتاز و پنج تراکم مختلف یولاف وحشی شامل صفر، ۵، ۱۰، ۲۰ و۴۰ بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد ارقام گندم در شرایط عاری از علفهای هرز حاصل شد. رقم پیشتاز علاوه بر قابلیت رقابتی بهتر، در میزان رشد و پتانسیل عملکرد در مقایسه با دو رقم دیگر برتری داشت. تیمار ۴۰ بوته یولاف وحشی در متر مربع باعث کاهش عملکرد %۴۴/۶۶ فلات، %۴۲/۶ سپاهان و %۳۴/۱۲ پیشتاز در مقایسه با شاهد بدون علفهرز شد. کاهش رشد رویشی و زایشی گندم با افزایش تراکم یولاف وحشی شدت یافت بطوریکه در تراکم ۴۰ بوته در متر مربع کاهش عملکرد دانه و بیولوژیک معنیدار (ά=۵%) بود. افت عملکرد و شاخص برداشت همه ارقام گندم به دلیل سایه اندازی و رقابت یولاف وحشی در طول فصل رشد از طریق کاهش تعداد پنجههای بارور، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه تولیدی در هر سنبله ایجاد شد ولی شدت کاهش بستگی به خصوصیات رقابتی و مورفولوژیکی هر رقم داشت.

واژههای کلیدی: تراکم، رقابت، علفهرز.

مقدمه

یولاف وحشی هر ساله سبب تحمیل هزینههای زیاد و بروز خسارات بالا در بین محصولات زراعی و به خصوص در مزارع گندم در سطح جهانمی شود. شدت تداخل یولاف وحشی در غلات دانه ریز بسته به موقعیت جغرافیایی محل متفاوت است. بولار((۵ در تحقیقی دریافت که کاهش عملکرد ناشی از رقابت یولاف وحشی در محصولات مختلف به عوامل گوناگونی از جمله شرایط محیطی، حاصلخیزی خاک، گونه گیاه زراعی، زمان سبز شدن، تراکم یولاف وحشی موجود و زمان کنترل یولاف وحشی بستگی دارد . بالیان( (۴به این نتیجه

۰۷۲ اکوفیزیولوژی علفهایهرز

رسید که یولاف وحشی بسته به نوع رقم گندم، عملکرد را از ۱۷ تا ۶۲ درصد کاهش داد. در این بررسی مشخص شد که دو رقم گندم در مقایسه با ارقام دیگر از بیشترین قابلیت رقابت برخوردار بودند. عطاریان و همکاران((۳ در آزمایشی به این نتیجه رسیدند،که بسته به تراکم یولاف وحشی و رقم گندم،کاهش عملکردی بین ۵ تا ۳۹ درصد در ارقام گندم قابل انتظاراست و در بین ارقام گندم، رقم C-73-5 بیشترین قابلیت رقابت و رقم الموت کمترین توان رقابتی را در سطوح مختلف یولاف وحشی نشان داد. این کاهش در رقم الموت بیشتر ناشی از کاهش معنیدار تعداد پنجه اولیه توسط گیاه در مراحل ابتدایی ر شد در اثر رقابت یولاف وحشی بود. کدنی و همکاران((۷ دریافتند که در گندم پاکوتاه با تراکم ۲۰۰ گیاه در متر مربع و آلودگی به ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ گیاه یولاف وحشی، چنانچه کنترل بعد از مرحله گرده افشانی صورت گیرد عملکرد دانه گندم ۴۱ درصد، چنانچه درمرحله گرده افشانی صورت گیرد ۳۳ درصد، اگر یولاف وحشی مرتب در ارتفاع گندم قطع شود ۲۸ درصد و چنانچه یولاف وحشی در مرحله طویل شدن ساقه کنترل شود ۹ درصد کاهشمی یابد و درصورتی که یولاف وحشی در مرحله پنجه دهی کنترل شود کاهش محسوسی درعملکرد گندم مشاهده نمی شود. هدف از این تحقیق پاسخ به این سؤال بود که ارقام معروف گندم در منطقه از نظر قدرت رقابت با یولاف وحشی چه میزان با یکدیگر تفاوت داشته و چه خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی باعث افزایش قدرت رقابت آن ارقام در مقابل یولاف وحشیمی شود.

مواد و روش ها

آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۶-۸۷ در مزرعه هنرستان کشاورزی ابوسعید فیض آباد خراسان رضوی اجرا واثرات پنج تراکم یولاف وحشی((Avena ludovicianal شامل: صفر، ۵،۱۰،۲۰و۴۰ بوته یولاف وحشی در متر مربع به صورت سریهای افزایشی بر سه رقم گندم فلات،سپاهان و پیشتاز، در یک آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد. زمین مورد استفاده سال قبل آیش بود و در مهر ماه شخم عمیق زده شد و در اوایل آبان پس از تسطیح و کود پاشی آماده کاشت شد. میزان بذر مورد نیاز یولاف وحشی بر اساس وزن هزار دانه آن و نیز تراکم گندم محاسبه و در هنگام کشت با توجه به خواب بذر این نوع علفهرز، سه برابر وزن تعیین شده یولاف وحشی با بذورگندم بطور یکنواخت مخلوط و در آبان ماه با استفاده از ردیف کار اقدام به کشت آن شد. تراکم کاشت گندم بر اساس ۵۰۰ دانه در متر مربع بود. ۲۰ روز بعد از کشت و پس از سبز شدن بذور یولاف، تراکم علفهای هرز با انجام وجین به میزان تعیین شده در تیمارهای آزمایشی تقلیل یافت. هر کرت شامل ۵ پشته با عرض ۶۰سانتیمتر و طول ۵ متر بود . روی هر پشته سه خط کشت و بین تیمارها یک ردیف فاصله وبین تکرارها یک متر فاصله در نظر گرفته شد.کنترل علفهای هرز پهن برگ، با علف کش گرانستار به میزان ۲۵ گرم در هکتار وسایر علفهای هرز باریک برگ با وجین انجام شد. در زمان سبز شدن به صورت تصادفی در هر کرت ۵ بوته گندم انتخاب و دور هر کدام یک حلقه سفید رنگ پلاستیکی انداخته تا در سایر مراحل رشد و نمو و همچنین برای انجام نمونه برداری، شمارش پنجه بارور و غیر بارور ، ارتفاع بوته و طول سنبله قابل تشخیص باشند. نمونه برداری هر ۱۵ روز برای تعیین شاخص سطح برگ گندم ویولاف با استفاده از چهار نوبت پرتاب تصادفی کوآدرات ۲۵×۲۵ سانتیمتر انجام شد. ارقام گندم در تاریخ ۸۷/۳/۵ برداشت و بعد از استحصال دانه، وزن هزار دانه و عملکرد اقتصادی و بیولوژیک تعیین شد. همچنین بعد از برداشت، دانههای یولاف وگندم جداسازی و هر کدام بطور مجزا توزین شد. تجزیه واریانس دادهها با استفاده از برنامه آماری SAS و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد