دانلود مقاله بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش هزینه ی نمایندگی می شود. با وجود این منافع، انتظار می رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه ی افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی (حسابرسی) به عنوان متغیر وابسته می باشد. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و از نظر اهداف، کاربردی بوده که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران مالی و ذیحسابان اداره های کل استان لرستان ۳۰)نفر) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری ۳۰ نفر تعیین شده است. پرسشنامه مربوط به کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت گزارشگری حسابرسی از طریق پرسشنامه محقق ساخته (آلفای کرونباخ برابر با (۰/۸۲۶ می باشد که روایی آن به تأیید استادان و کارشناسان رسیده است. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (spss) و آزمونهای t و آزمون رگرسیون انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات بیان می کنند که:کیفیت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرگذار است.

واژه های کلیدی : اقلام تعهدی، حسابداری دولتی، حسابرسی ،کیفیت گزارش حسابرسی.

-۱ مقدمه:

کیفیت بالای گزارشگری مالی علاوه بر کارایی بیشتر سرمایه گذاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تامین کنندگان مالی خارج از شرکت می گردد. برای مثال بالا بودن کیفیت گزارشگری مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی پروژه هایش به منظور جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند. از سوی دیگر کیفیت گزارشگری مالی باعث محدود کردن انگیزه های مدیریت برای مشغول شدن به فعالیت هایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند می گردد(فنگ و کریستین، ۳۵،.(۲۰۱۰کیفیت گزارشگری مالی باعث تسهیل در بستن قراردادهای بهتر برای جلوگیری از عدم کارایی سرمایه گذاری و توانایی سرمایه گذاران برای کنترل تصمیمات سرمایه گذاری مدیران می شود. بنابراین انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کاهش سرمایه گذاری بیش از اندازه وسرمایه گذاری کمتر از اندازه گردد(فنگ و کریستین،۲۰۱۰ ،(۴۱ .شرکت ها با مسأله ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی خود روبرو هستند. آنها سطح کیفیت اطلاعات مالی خود را انتخاب میکنند و درباره ی میزان افشای اطلاعات، منافع مورد انتظار حاصل از افشای اطلاعات با کیفیت بالا را با هزینه های مرتبط با افشای بیشتر می سنجند و تصمیم می گیرند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش هزینه ی نمایندگی می شود. با وجود

این منافع، انتظار میرود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه ی افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.

-۲ بیان مساله:

بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که معمولاَ» ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند« (هاشمی ،۱۳۸۴،ص.(۲۸ از سوی دیگر در همه علوم طبیعی و اجتماعی مرطبقهالزامیبندیو ضرورییکا است تا بتوان رشته علمی مربوطه را مطالعه کرد و اطلاعات مهم و اثر گذار را به دیگران ارائه نمود. حسابداری هم از این امر مستثنی نیست که بایستی اقلام تعهدی را در گروه های مربوطه قرار داد و بدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداریارائهوقابلکرد تفسیرتاسرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های

مالی در فرآیند تصمیم گیری خود آنها را درک و تجزیه و تحلیل نمایند.چندین دهه است که بحث محافل حسابداری، تعیین بهترین روش برای تعیین ارزش اقلام تعهدی است. این بحث، از پیچیدگی ها و ابهام های زیادی برخوردار است. مطالب گفته شده اهمیت بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی را در اداره های کل هر استانی علی الخصوص استان لرستان نشان می دهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد