بخشی از مقاله

چکیده

فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش هزینه ي نمایندگی می شود. با وجود این منافع، انتظار می رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه ي افشاي اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدي بر کیفیت گزارشگري مالی می باشد. در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدي به عنوان متغیر مستقل و کیفیت گزارشگري مالی (حسابرسی) به عنوان متغیر وابسته می باشد. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و از نظر اهداف، کاربردي بوده که مبتنی بر تحقیقات میدانی و کتابخانه ایی می باشد. جامعه آماري این تحقیق مدیران مالی و ذیحسابان اداره هاي کل استان لرستان 30)نفر) و نمونه آماري برابر با جامعه آماري 30 نفر تعیین شده است. پرسشنامه مربوط به کیفیت اقلام تعهدي و کیفیت گزارشگري حسابرسی از طریق پرسشنامه محقق ساخته (آلفاي کرونباخ برابر با (0/826 می باشد که روایی آن به تأیید استادان و کارشناسان رسیده است. بررسی داده هاي گردآوري شده با نرم افزار (spss) و آزمونهاي t و آزمون رگرسیون انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات بیان می کنند که:کیفیت اقلام تعهدي بر کیفیت گزارشگري مالی تاثیرگذار است.


واژه هاي کلیدي : اقلام تعهدي، حسابداري دولتی، حسابرسی ،کیفیت گزارش حسابرسی.


-1 مقدمه:

کیفیت بالاي گزارشگري مالی علاوه بر کارایی بیشتر سرمایه گذاري باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و تامین کنندگان مالی خارج از شرکت می گردد. براي مثال بالا بودن کیفیت گزارشگري مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی پروژه هایش به منظور جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند. از سوي دیگر کیفیت گزارشگري مالی باعث محدود کردن انگیزه هاي مدیریت براي مشغول شدن به فعالیت هایی که ارزش کمی دارند یا ارزش منفی دارند می گردد(فنگ و کریستین، 35،.(2010کیفیت گزارشگري مالی باعث تسهیل در بستن قراردادهاي بهتر براي جلوگیري از عدم کارایی سرمایه گذاري و توانایی سرمایه گذاران براي کنترل تصمیمات سرمایه گذاري مدیران می شود. بنابراین انتظار می رود افزایش کیفیت گزارشگري مالی باعث کاهش سرمایه گذاري بیش از اندازه وسرمایه گذاري کمتر از اندازه گردد(فنگ و کریستین،2010 ،(41 .شرکت ها با مسأله ي انتخاب سطح کیفیت گزارشگري مالی خود روبرو هستند. آنها سطح کیفیت اطلاعات مالی خود را انتخاب میکنند و درباره ي میزان افشاي اطلاعات، منافع مورد انتظار حاصل از افشاي اطلاعات با کیفیت بالا را با هزینه هاي مرتبط با افشاي بیشتر می سنجند و تصمیم می گیرند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و کاهش هزینه ي نمایندگی می شود. با وجود


این منافع، انتظار میرود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه ي افشاي اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.

-2 بیان مساله:

بررسی مبانی نظري و هدف هاي گزارشگري مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگري مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان براي پیش بینی جریان هاي نقدي آتی است. صورت هاي مالی ،محصول اصلی گزارشگري مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداري به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت هاي مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی براي پیش بینی جریان هاي نقدي مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظري و اهداف گزارشگري مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداري و اجزاي آن ، می توان جریان هاي نقدي را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا بر این باور است که معمولاَ» ارائه اطلاعات درباره سود واجزاي آن نسبت به جریان هاي نقدي براي پیش بینی جریانهاي نقدي آتی قابلیت پیش بینی بیشتري دارند« (هاشمی ،1384،ص.(28 از سوي دیگر در همه علوم طبیعی و اجتماعی مرطبقهالزامیبنديو ضروريیکا است تا بتوان رشته علمی مربوطه را مطالعه کرد و اطلاعات مهم و اثر گذار را به دیگران ارائه نمود. حسابداري هم از این امر مستثنی نیست که بایستی اقلام تعهدي را در گروه هاي مربوطه قرار داد و بدین وسیله خلاصه اي از اطلاعات حسابداريارائهوقابلکرد تفسیرتاسرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت هاي

مالی در فرآیند تصمیم گیري خود آنها را درك و تجزیه و تحلیل نمایند.چندین دهه است که بحث محافل حسابداري، تعیین بهترین روش براي تعیین ارزش اقلام تعهدي است. این بحث، از پیچیدگی ها و ابهام هاي زیادي برخوردار است. مطالب گفته شده اهمیت بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدي بر کیفیت گزارشگري مالی را در اداره هاي کل هر استانی علی الخصوص استان لرستان نشان می دهند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید