دانلود مقاله بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی

word قابل ویرایش
50 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی
چکیده:
هدف ازتحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهراست که فرضیه های عنوان شده دراین تحقیق مقایسه گرایش مد در بین دانشجویان مجرد ومتاهل، شاغل وغیر شاغل، سالهای اول وسالهای بالا، دانشجویان فقیر

وثروتمند ودانشجویان بومی وغیربومی است که جهت سنجش این فرضیه جامعه مورد مطالعه تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی که در حدود ۴۰۰ نفر بودند که از این ۴۰۰ نفر۴۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند وپرسش نامه مربوط به مدگرایی وشیوه تربیتی بر روی آنها

اجرا گردیده وجهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغیرمستقل استفاده گردیده که نتایج تحقیق به این صورت بود که بین دانشجویان مجرد ومتاهل- شاغل وغیرشاغل – بومی و غیربومی – سالهای اول وسالهای بالا وفقیر وثروتمند از لحاظ میزان گرایش مد تفاوت معنی داری وجود دارد وسطح اطمینان آنها برابر۵% =α است.

فصل اول
مقدمه:
در دنیای امروز ما شاهد تغییروتحولات سریع فرهنگی واجتماعی ونوع بافت جامعه خویش هستیم واین تغییر وتحولات در جامعه روزمره ما به گونه های مختلفی نمود پیدا می کند.یکی این تحول را در شخصیت خویش پیدا می کند ودیگری در ظاهر خویش وآن دیگری در بیرون از وجود خویش، یعنی در اجتماع مشاهده می نماید.

اما آن چیزی که ما را واداشت به تحولات بیرونی وجود خویش بپردازیم مربوط به بعد فرهنگی واجتماع خویش است که برگرفته از شخصیت وجودی وتاثیر پذیرفته از محیط پیرامون می باشد.واین تغییر وتحولات در مقاطع سنی متفاوت است.در سنین نوجوانی وجوانی ما شاهد تنوع ونوآوریهای این نسل می باشیم.این تنوع طلبی ها به گونه های متفاوتی نمود می یابد یکی نوآوری را در تغییر فیزیولوژیکی بدن ودیگری در ظاهر ولباس ودیگری در شخصیت وجودی خویش می یابد وآن چیزی که ما بیشتر در پی آن هستیم ومی خواهیم بیشتر به آن بپردازیم تنوع طلبی ونوآوری از لحاظ وضع ظاهری یعنی مد می باشد که در فرهنگ ما نیز بسیار تاثیرگذار است. ( مجله نسل نو – شماره مقاله های داود الهامی )

 

بیان مسئله:
آغاز جریان غرب گرایی در کشورها ناشی از غرب زدگی یا دل بستگی به غرب نبوده بلکه در نتیجه پی بردن مسلمانان به ضعف خویش در برابر غرب وناشی از تمایل شدید آنها به تجدید شکوه عظمت گذشته جهان اسلام وشکست دادن غرب بوده است.مسلمانان خواستند با استفاده از سلاح خود دشمن را شکست دهند ولی کم کم خود قربانی آن سلاح شدند وبه صورت چشم وگوش بسته، مقلد غرب درآمدند.

آن طوری که می بینیم در ایران دوران غرب گرایی از زمان فتحعلی شاه شروع وتحت عنوان اصلاحات امیرکبیر به اوج رسید.ابتدا مستشاران از فرانسه به ایران دعوت شدند وبه نقشه برداری از راهها ومعابر وبنادر وتنظیم نقشه نظامی وتعلیم سپاه پرداختند.در همین زمان صنایع اروپایی مانند چاپخانه وتلگراف از غرب اقتباس شدند.مرحله بعدی از زمان رضاخان ومحمد رضا پهلوی به اوج خود رسید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ونابودی رژیم پهلوی دوباره جریان بازگشت راه خویش آغاز شد.
این در حالی است که متاسفانه می بینیم با فاصله گرفتن از اوایل انقلاب روند غرب گرایی در بین برخی جوانان وبه خصوص دانشجویان در حال افزودن است.در این میان یافتن راههای نفوذ فرهنگ بیگانگان واینکه چرا قشر تحصیل کرده گرایش بیشتر به شیوه های غرب پیدا می کنند مسئله ای است که باید با تحقیقات عمیق وریشه دار عوامل آنرا شناخت وتقلید از غرب را منحط به عوامل مثبت غرب وپیشرفت در علم وصنعت نمود.

فرضیات تحقیق:
۱- دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متاهل از مدپیروی می کنند.-
۲- بین دانسجویان غیربومی وگرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
۳- بین دانشجویان خانواده های ثروتمند وگرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
۴- بین دانشجویان سالهای اول نسبت به دانشجویان سالهای بالاتر برای گرایش به مد رابطه مثبت وجود دارد.
۵- بین دانشجویان شاغل وتقلید از مد رابطه مثبت وجود دارد.

متغیرهای تحقیق:
درفرضیه کلی: متغیر مستقل شیوه های تربیتی متغیروابسته : گرایش به مد
در فرضیه های فرعی:
در فرضیه اول گرایش به مد : متغیر وابسته دانشجویان متاهل ومجرد : متغیر مستقل در دو گروه مستقل
درفرضیه دوم گرایش به مد : متغیروابسته دانشجویان شاغل وغیرشاغل: متغیر مستقل
درفرضیه سوم گرایش به مد : متغیر وابسته دانشجویان سالهای اول وسالهای بالا : متغیر مستقل
در فرضیه چهارم گرایش به مد: متغیر وابسته دانشجویان ثروتمند وفقیر: متغیر مستقل
در فرضیه پنجم گرایش به مد: متغیر وابسته دانشجویان بومی وغیربومی : متغیرمستقل

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد