دانلود مقاله بررسی زمین شیمیایی کانسار مس _طلا _نقره قلعه زری ، خراسان جنوبی

word قابل ویرایش
13 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه:

کانسار قلعه زری در۵۸° ۵۵׳ ۱۵״ طول شرقی و ۳۱° ۴۹׳ ۴۳״ عرض شمالی در لوت مرکزی ایران و در فاصله۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی بیرجند واقع شده است .منطقه قلعه زری تحت چهار سیسـتم گسلش با روندهای شمال غرب _ جنوب شرق ، غربی _ شرقی ، شمال شرق _ جنوب غرب و شمال

_جنوب قرار گرفته است .کانه زایی در این منطقه عمدتاً در امتداد سطوح گسل ها و زونهـای برشـی باروند شمال غرب _ جنوب شرق و روند تقریبـاً شـرقی _ غربـی صـورت گرفتـه اسـت در حالیکـه ساختارهای با روند شمال _ جنوب از کانی سازی کمتری برخوردار می باشند .سیستم گسـلش چـپ گرد شمال شرق _ جنوب غرب نسبت به سایر روند ها جوانتر بوده بطوریکه در برخی نقاط منجر بـه جابجایی رگه های کانه دار شده است.

کانسار قلعه زری از نوع کانسار های رگه ای است که کانی سازی در آن تحت تأثیر کنتـرل کننـده های ساختمانی و در شرایط شکافه پر کنی صورت گرفته است .پهنای رگه های کانه دار متغییر بوده و از حدود چند سانتیمتر تا حدود چند متر در تغییر می باشد .بیشترین پهنای فضاهای کانی سازی شـده مربوط به مناطقی است که سیستم های گسلی یکدیگر را قطع کرده و بدلیل همپوشانی زونهای برشـی

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

ناشی از دو سیستم متقاطع منجر به افزایش پهنای رگه های کانه دار شده است.

هر چند تاکنون مطالعات مختلفی برروی کانسار قلعه زری صـورت گرفتـه اسـت ( صـدقیانی اول

۱۹۷۶ ، سوزوکی و همکاران ۱۹۷۶ ، حسن نـژاد ۱۳۷۲ ، دیمـه ور ۱۳۷۴ ، کریمپـور و زاو (۱۳۷۹ بـا وجود آن هنوز سیماهای ناشناخته و پرسشهای زیادی از نقطه نظر زمین شیمیایی در این کانسار وجود دارد .از این جهت در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی زمین شیمیایی عناصر نادر خـاکی در سنگ میزبان و کانی های گرمابی رگه ها و نیز زمین شیمیایی سنگ میزبـان و رگـه هـای کانـه دار بـا استفاده از روشهای تجزیه ای ICP ، ICP-MS ، XRF و جذب اتمی ، سـیماهای ناشـناخته ایـن کانسـار آشکار شود.

زمین شناسی منطقه:

بر اساس مطالعاتی که تاکنون در منطقه قلعـه زری صـورت گرفتـه اسـت( صـدقیانی اول ۱۹۷۶ ،

سوزوکی و همکاران۱۹۷۶ ، حسن نژاد ۱۳۷۲ ، دیمه ور(۱۳۷۴، می توان گفت که بطور کلی دو واحد سنگ شناختی در منطقه قلعه زری رخنمون دارند( شکل .(۱ قدیمیترین واحد های سنگی که در ایـن منطقه بیرون زدگی دارند سنگهای رسوبی می باشند که سن ژوراسیک برای آنها ارائه شده است( صد فیانی اول ، سوزوکی و همکاران (۱۹۷۶ این واحد سنگ شناختی رسوبی شامل ماسه سـنگ ، شـیل ، کنگلومرای ریز دانه تیره رنگ و به مقدار کم رادیولاریت می باشد .سنگهای رسوبی منطقـه قلعـه زری توسط سنگهای آتشفشانی در بر گرفته شده اند و در برخی نقاط اثرات دگرسانی نیز بر روی آنها قابـل مشاهده است.

در منطقه قلعه زری سنگهای آذرین آتشفشانی از تسلط زیادی برخوردار هستند بطوریکه می توان گفت سنگ میزبان اصلی رگه های کانه دار قلعه زری این دسته از سنگها می باشد .سنگ های آذریـن از نقطه نظر سنی از سنگهای رسوبی جوانتر بوده و محدوده سنی ترشیری برای آنهـا ارائـه شـده اسـت

(بازین و هوبنر .(۱۹۶۹ براساس مطالعاتی که تاکنون بر روی این واحد های سنگی انجام شده اسـت ، می توان گفت که سنگ های آذرین بیرونی منطقه قلعه زری عمدتاً از نوع آندزیت ، آندزیت بازالـت ، آندزیت های پیروکسن دار ، داسیت ، ریو داسیت ، ریولیت و توفهای آندزیتی – داسیتی می باشند( صد قیانی اول ۱۹۷۶ ، سوزوکی و همکاران ۱۹۷۶ ، حسن نـژاد .(۱۳۷۲ مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه جوانترین سنگهایĤذرین در منطقه قلعه زری سنگهای درونی نیمه عمیق بـا ترکیـب عمـدتاً دیـوریتی و میکروگرانو دیوریت است که در برخی نقاط رخنمونهای کوچکی از آنها قابـل مشـاهده اسـت ، سـن احتمالی این سنگها نفوذی الیگو -میوسن می باشد( سوزوکی و همکاران .(۱۹۷۶

زمین شیمیایی سنگ میزبان:

به منظور مطالعات میکروسکوپی و زمین شیمیایی، از سنگ میزبان در بخش های سطحی و عمقی نمونه برداری شده است .از نمونه های برداشت شده تعـداد۲۰ نمونـه انتخـاب و بـه منظـور بررسـی تغییرات عناصر اصلی و فرعی با استفاده از روش XRF (فلوئورسانس اشـعه (X مـورد تجزیـه قـرار گرفت .داده های حاصل از تجزیه های فوق در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است.

به منظور نامگذاری دقیق تر نمونه های تجزیه شده از سنگ میزبـان و نیـز تعیـین سـری ماگمـائی سنگهای فوق از نرم افزار IGPET استفاده شده است .داده های ترسیم شده در نمودار قلیایی ها ( لـی مایتره و همکاران ،( ۱۹۸۹ نشان می دهد نمونه های تجزیه شده عمدتاً در محدوده آندزیت تا داسـیت

۲۷۱

بررسی زمین شیمیایی کانسار مس _طلا _نقره قلعه زری ، خراسان جنوبی

قرار گرفته اند( شکل-۲ ب). برای تشخیص سری ماگمائی سنگ میزبان قلعه زری داده های حاصله در نمودارهای قلیایی ها در مقابل ) SiO2 شکل -۲الف)، K2O در مقابل ) SiO2 شـکل -۲د) و نمـودار

AFM (شکل -۲ ج )ترسیم شدند .نمودارهای( الف) و ( د) به ترتیب حاکی از ساب آلکالیک بودن و پتاسیم بالای سنگ میزبان قلعه زری می باشد که مؤید آن است کـه سـنگ میزبـان بـا محـیط هـای فرورانش در ارتباط بوده است .از طرفی موقعیت قرار گیری نمونه های تجزیه شده در نمـودار AFM
(حد فاصل محدوده کالک آلکان و تولئیتی)، موقعیت زمین ساختی نزدیک به لبه قـاره را بـرای سـنگ میزبان قلعه زری پیشنهاد می کند .

نمودار عنکبوتی چند عنصری بر مبنای پیرس( (۱۹۹۳ برای عناصر فرعی نمونه های تجزیه شده از سنگ میزبان منطقه ترسیم شده است (شکل -۲ه). همانگونه که نمودار نشان می دهد تقریباً یک رونـد نسبتاً یکنواخت توزیع عناصر برای تمام نمونه های مورد نظر به نمایش گذاشته شده اسـت .همچنـین نمودار یک بی هنجاری منفی برای Nb نشان می دهد که این موضوع می تواند نمایانگر قاره ای بـودن سنگهای آتشفشانی منطقه قلعه زری که میزبان اصلی رگه های کانه دار هستند می باشد.

۲۷۲

مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تربیت معلم تهران، ۱۳۸۴

شکل ۱- نقشه زمین شناسی اصلاح شده منطقه قلعه زری (اقتباس از سوزوکی و همکاران ۱۹۷۶

جدول-۱ عناصر اصلی سنگ میزبان قلعه زری به روش XRF (بر حسب در صد).

Total L.O.I P2O5 MnO TiO2 K2O MgO Na2O CaO Fe2O3 (Al2O3) (SiO2) Sample
99.43 2.19 0.115 0.130 0.608 1.87 1.09 2.05 4.77 5.70 12.84 68.07 QZ-1
99.385 2.53 0.182 0.057 0.352 4.13 1.03 2.23 3.51 4.19 12.97 68.20 QZ-2
99.858 2.10 0.155 0.090 0.698 2.22 0.71 2.12 4.30 4.22 13.51 69.73 QZ-3
99.47 7.56 0.139 0.128 0.633 2.52 1.53 0.21 2.23 7.12 15.08 62.32 QZ-4
99.507 2.90 0.152 0.197 0.633 3.11 3.04 1.62 4.20 8.21 12.28 63.17 QZ-5
99.905 2.72 0.175 0.072 0.540 3.36 1.77 1.03 2.84 4.36 13.61 69.43 QZ-6
99.969 5.21 0.092 0.299 0.555 1.16 4.97 0.05 5.77 11.13 11.90 58.83 QZ-7
99.874 4.78 0.096 0.158 0.728 1.73 3.82 1.58 5.72 9.58 11.65 60.03 QZ-8
99.499 4.91 0.171 0.207 0.863 2.40 3.56 1.53 8.46 8.83 11.19 57.38 QZ-9
99.534 1.87 0.172 0.049 0.466 6.05 0.33 1.22 1.92 4.61 12.73 70.12 QZ-10
99.917 1.20 0.267 0.108 0.677 2.68 3.52 1.88 5.62 6.78 13.42 63.77 QZ-11
99.749 2.82 0.100 0.214 0.710 4.16 2.86 1.09 4.31 7.48 12.06 63.95 QZ-12
99.687 2.04 0.124 0.245 0.675 3.96 1.24 1.92 4.74 6.63 14.54 63.57 QZ-13
99.983 3.90 0.095 0.180 0.659 3.32 2.10 1.15 4.10 7.42 13.18 63.88 QZ-14
99.275 1.58 0.183 0.135 0.382 3.84 1.22 2.23 3.39 4.43 13.06 68.82 QZ-15
99.516 1.61 0.269 0.089 0.688 2.32 2.71 1.32 6.61 8.09 12.60 63.21 QZ-16
99.354 6.27 0.112 0.094 0.802 3.44 1.65 0.99 2.85 6.95 15.25 60.95 QZ-17
99.875 2.91 0.195 0.062 0.440 4.22 1.28 2.06 2.80 5.35 12.50 68.06 QZ-18
99.987 4.55 0.092 0.120 0.622 4.54 1.32 0.94 2.90 6.52 13.30 65.08 QZ-19
99.715 2.81 0.240 0.336 0.681 3.12 3.69 1.36 5.06 9.52 13.33 59.57 QZ-20
Aalyses are in percent.

Th U Pb Ni Nb Cu Cr Co Ce Ba Mo Zn Zr Y W V Sr Rb S Cl Sample
1 4 10 6 2 1 1 16 13 293 4 96 142 19 181 68 293 76 12 43 QZ-1
15 2 17 8 7 5 1 15 18 610 5 45 180 23 289 39 594 117 191 127 QZ-2
11 6 11 1 10 1 1 12 10 465 4 63 178 22 102 62 289 92 10 25 QZ-3
13 1 20 13 10 14 4 16 44 420 6 86 118 18 88 107 156 92 936 77 QZ-4
9 3 7 9 6 1 6 22 30 617 5 117 105 19 110 123 461 103 14 51 QZ-5
24 15 11 14 9 1 11 7 12 579 6 63 180 23 70 81 258 122 12 78 QZ-6
2 1 18 7 3 3 13 28 11 12 8 146 71 13 47 124 258 49 10 24 QZ-7
3 1 15 26 7 24 38 19 18 258 5 91 75 17 84 125 266 72 10 50 QZ-8
5 1 10 10 6 1 16 22 15 399 8 90 81 18 104 147 318 71 16 44 QZ-9
17 8 16 1 11 1 1 5 35 760 5 63 180 27 67 42 405 191 203 113 QZ-10
9 1 17 10 5 4 15 20 44 594 5 89 128 16 172 95 679 67 14 154 QZ-11
7 8 12 23 4 1 11 23 12 508 6 136 128 24 117 115 318 138 11 99 QZ-12
6 3 9 3 4 25 1 8 16 499 7 98 119 24 139 77 293 134 68 143 QZ-13
6 1 10 12 12 1 1 17 17 567 11 100 106 20 53 91 222 139 152 47 QZ-14
21 9 20 1 9 1 1 14 13 685 5 66 182 22 351 39 842 112 18 129 QZ-15
3 1 15 18 4 34 6 28 10 597 5 46 117 16 183 114 707 56 16 93 QZ-16
9 8 11 11 3 2 9 13 36 456 6 131 112 23 11 132 137 158 12 24 QZ-17
10 1 15 3 8 1 1 8 34 624 5 39 181 22 135 40 575 119 299 53 QZ-18
9 2 14 18 4 1 1 15 12 339 8 76 111 26 60 85 178 196 13 10 QZ-19
5 4 18 10 4 13 11 36 33 526 7 134 96 18 259 130 417 86 10 85 QZ-20
Analyses are in ppm (parts per million).
جدول ۲- عناصرفرعی سنگ میزبان قلعه زری به روشXRF (بر حسب گرم در تن).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 13 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد