دانلود مقاله بررسی شاخص های آسایش حرارتی و معماری همساز با اقلیم شهرستان شاهرود

word قابل ویرایش
11 صفحه
5700 تومان

چکیده

طراحی همساز با اقلیم عبارت است از نگهداری وضعیت میکروکلیمای مسکن در محدوده آسایش ، صرفنظر از وضعیت خارج از ساختمان . محدوده آسایش وضعیتی است که در آن حدود ۰۸ درصد مردم احساس راحتی کنند .

در این مقاله آمار اقلیمی مورد نظر طی یک دوره اقلیمی ۵۱ ساله از اداره کل هواشناسی شاهرود سازمان هواشناسی کشور و سایت های اطلاعاتی به دست آمده است . سپس این اطلاعات به همراه مطالعات کتابخانه ای و … مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سپس با استفاده از روشهای معماری همساز با اقلیم همانند روش دومارتن ، آمبرژه ، گیونی ، اولگی ، نمودار آمبرترومیک بهترین شرای معماری هماهنگ با اقلیم شاهرود بررسی و راه کارها و پیشنهادات لازم برای طراحی فضای مسکونی هماهنگ با شرای اقلیمی شاهرود ارائه شده است .

کلمات کلیدی : معماری ، اقلیم ، دومارتن ، آمبرژه ، شاهرود .

-۱ مقدمه

-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان Email:me_arch_1385@yahoo.com

-۲ دکتر سعید کامیابی ، دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی (هیدرواقلیم ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان Email:saeidkamyabi@gamil.com

۱

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December2013, Tabriz , Iran

بهره گیری از پتانسیل های طبیعی در جهت تامین نیازهایی از قبیل
گرما ، سرما و تهویه مطبوع برای ایجاد شرای آسایش انسان در
فضای مسکونی سالهاست که مورد توجه معماران بوده است . شرای جوی
یکی از عوامل موثر بر سلامت و آسایش انسان می باشد . بیشترین

تاثیر در آسایش انسان را عناصر دما ، رطوبت ، تابش خورشید و باد دارند اما نظر به این که تاثیر هریک از آنها در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می کند بایستی تواما آن ها را مد نظر قرار داد . ]۵[

یکی از ویژگی های اساسی محی های شهرپایدار ، سازگاری و هماهنگ بودن آنها با ویژگی های اقلیم و محلی است ]۲[ بنابراین شناخت ، درک و کنترل تاثیرات اقلیمی مناطق شهری پیش نیازی اساسی برای برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری به شمار می رود و لازم است قبل از عملیاتی کردن طرح ها و پروژه ها مورد توجه طراحان و معماران قرار گیرد . ] ۳[

بنابراین ارائه راه کارهای مناسب برای ایجاد آسایش محیطی در
فعالیت های انسانی و پیرو آن در توسعه ی اقتصادی موثر خواهد بود
، همچنین توجه به پتانسیل های اقلیمی و استفاده بهینه از آنها

تا حد زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی های غیر طبیعی می گردد و همین عامل گامی به سوی توسعه پایدار شهری خواهد بود .

-۲ پیشینه تحقیق

به منظور تعیین محدوده های آسایش حرارتی و مباحث مرتب با اقلیم ، انرژی و ساختمان کوشش های زیادی صورت پذیرفته است که از جمله آن در خارج از کشور می توان به تحقیقات تیلور (۵۸۰۵) مطالعات

مهندسین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع در آمریکا (۵۸۰۱) گیونی (۵۸۸۱) هوی و چونگ (۵۸۸۱) الحمود (۲۸۸۲) ساراک واستمن((۲۸۸۳ اردمن و
آپته (۲۸۸۲) استاز و پائولو و همکاران (۲۸۸۲) هدلی و همکاران
(۲۸۸۲) وونگ و مونگ (۲۸۸۸) اشاره کرد و در ایران نیز می توان
کارهای کسمایی (۵۳۰۲) خلیلی (۵۳۰۳) کوچادیان((۵۳۰۳ دهقانی (۵۳۰۲)

صفار و حبیبی (۵۳۰۲) فرجی و همکاران (۵۳۰۱) شاطریان (۵۳۰۱) شقایقی
و مفیدی (۵۳۰۱) رمضانی و کیانی پور (۵۳۰۰) امیدوار و همکاران
(۵۳۰۸) سلمانیان و گلکار (۵۳۰۸) را نام برد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
  1. مرضیه قنبری گفت:

    سلام. در مورد آسایش محیطی یا یکی از زیر شاخه های آن برای مثال آسایش حرارتی در باشگاههای بدنسازی مطلبی دارید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد