بخشی از مقاله

چکیده


طراحی همساز با اقلیم عبارت است از نگهداری وضعیت میکروکلیمای مسکن در محدوده آسایش ، صرفنظر از وضعیت خارج از ساختمان . محدوده آسایش وضعیتی است که در آن حدود 08 درصد مردم احساس راحتی کنند .

در این مقاله آمار اقلیمی مورد نظر طی یک دوره اقلیمی 51 ساله از اداره کل هواشناسی شاهرود سازمان هواشناسی کشور و سایت های اطلاعاتی به دست آمده است . سپس این اطلاعات به همراه مطالعات کتابخانه ای و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سپس با استفاده از روشهای معماری همساز با اقلیم همانند روش دومارتن ، آمبرژه ، گیونی ، اولگی ، نمودار آمبرترومیک بهترین شرای معماری هماهنگ با اقلیم شاهرود بررسی و راه کارها و پیشنهادات لازم برای طراحی فضای مسکونی هماهنگ با شرای اقلیمی شاهرود ارائه شده است .

کلمات کلیدی : معماری ، اقلیم ، دومارتن ، آمبرژه ، شاهرود .

-1 مقدمه

-1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان Email:me_arch_1385@yahoo.com

-2 دکتر سعید کامیابی ، دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی (هیدرواقلیم ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان Email:saeidkamyabi@gamil.com

1

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December2013, Tabriz , Iran

بهره گیری از پتانسیل های طبیعی در جهت تامین نیازهایی از قبیل
گرما ، سرما و تهویه مطبوع برای ایجاد شرای آسایش انسان در
فضای مسکونی سالهاست که مورد توجه معماران بوده است . شرای جوی
یکی از عوامل موثر بر سلامت و آسایش انسان می باشد . بیشترین

تاثیر در آسایش انسان را عناصر دما ، رطوبت ، تابش خورشید و باد دارند اما نظر به این که تاثیر هریک از آنها در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا می کند بایستی تواما آن ها را مد نظر قرار داد . ]5[

یکی از ویژگی های اساسی محی های شهرپایدار ، سازگاری و هماهنگ بودن آنها با ویژگی های اقلیم و محلی است ]2[ بنابراین شناخت ، درک و کنترل تاثیرات اقلیمی مناطق شهری پیش نیازی اساسی برای برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری به شمار می رود و لازم است قبل از عملیاتی کردن طرح ها و پروژه ها مورد توجه طراحان و معماران قرار گیرد . ] 3[

بنابراین ارائه راه کارهای مناسب برای ایجاد آسایش محیطی در
فعالیت های انسانی و پیرو آن در توسعه ی اقتصادی موثر خواهد بود
، همچنین توجه به پتانسیل های اقلیمی و استفاده بهینه از آنها

تا حد زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی های غیر طبیعی می گردد و همین عامل گامی به سوی توسعه پایدار شهری خواهد بود .

-2 پیشینه تحقیق

به منظور تعیین محدوده های آسایش حرارتی و مباحث مرتب با اقلیم ، انرژی و ساختمان کوشش های زیادی صورت پذیرفته است که از جمله آن در خارج از کشور می توان به تحقیقات تیلور (5805) مطالعات

مهندسین گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع در آمریکا (5801) گیونی (5881) هوی و چونگ (5881) الحمود (2882) ساراک واستمن((2883 اردمن و
آپته (2882) استاز و پائولو و همکاران (2882) هدلی و همکاران
(2882) وونگ و مونگ (2888) اشاره کرد و در ایران نیز می توان
کارهای کسمایی (5302) خلیلی (5303) کوچادیان((5303 دهقانی (5302)

صفار و حبیبی (5302) فرجی و همکاران (5301) شاطریان (5301) شقایقی
و مفیدی (5301) رمضانی و کیانی پور (5300) امیدوار و همکاران
(5308) سلمانیان و گلکار (5308) را نام برد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید