دانلود مقاله بررسی ضرورت ایجاد پلیس گردشگر ی درشهرهای توریستی با تاکید بر شهرهای مرزی کشور

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان

چکیده

یکی از مباحث بسیار حساس و قابل توجه در صنعت توریسم، مقوله امنیت و حفظ جان و مال توریست در کشورمیزبان است.

چنانچه یک کشور از ضریب امنیت بالاتری برخوردار باشد تمایل بیشتری برای سفربه آن کشور وجود دارد ،به طورکلی امنیـت یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مقصد برای گردشگران محسوب می شود. گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنیـت مسـیر، امنیت اجتماعی ،میزان ایمنی پرواز و امنیت اقتصادی و آنچه را که در واژه »امنیت« می گنجد در نظر می گیرنـد حفاظـت از جان و مال گردشگران جزء اولویت های اصلی کشورهای موفق در امـر گردشـگری اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ایـران ازجملـه کشورهای می باشد که دارای جاذبه های گردشگری بی شماری می باشدو برخی از این جاذبه ها در شهرهای مرزی کشور قرار دارند لزوم ایجاد یک پلیس ویژه برای گردشگران خارجی در کشور ضروری است، بنابراین در این پژوهش با توجه بـه اهمیـت موضوع به بررسی ضرورتهای تشکیل پلیس گردشگری درکشور پرداخته ایم .روش تحقیق در این پـژوهش توصـیفی -تحلیلـی بوده که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. یافته ها بیانگر آن اسـت کـه اصـولاً بـا توجـه بـه ابعـاد امنیتی و ایمنی کشور نمی توان برای گردشگران خارجی قوانین جداگانه ای به صورت حمایتی وضع کرد، اما می توان با تشـکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان حفاظت کردکه با اجرایی شدن ایـن طـرح شـهرهای مـرزی از انـزوا خـارج و گردشگران با امنیت بیشترمی توانند به این مناطق سفر نماید، همچنین ایجادپلیس گردشگری دراستانهای کشور نیز میتواند ضریب امنیت جهانگردان را افزایش داده که منافع سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زیادی را برای کشور در پی دارد.

واژگان کلیدی: گردشگری ،امنیت ،شهرهای مرزی،پلیس گردشگری

مقدمه:

امنیت، اساسی ترین نیاز انسان ها در زندگی است. ناامنی چالشی بزرگ برای انسان ها وجوامع بشری درطول تاریخ بوده است.(یزدان فام ۱۳۸۸:،.(۱۲۴قدرت و امنیت مفاهیمی سیال، پیچده و اجتماعی هستند که با گذشت ایام، بروز رویدادهاو تحول نگرش ها و برداشت ها متحول می شوند و ابعاد جدیدی می یابند و مصدایق متفاوتی پیدا می کنند .همچنین، به همراه تحول در این مفاهیم و مصدایق آنها، کا رگزاران و نحوه فهم، به کارگیری و تأمین آنها نیز متحول می شوند(۲۰۰۱ (George:امنیت نیز مانند هر کالای عمومی دیگر نیازمند اهتمام جمعی برای تحقق و دستیابی می باشد و از این رو، به اتکای فرد سامان نمی گیرد و استقرار نمی یابد . کم وکیف امنیت باقابلیت ها و اقدامات فردی تفاوت می پذیرد، اما سامانه امنیت در سایه تلاش های جمعی فراهم می گردد .از این رو، پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه، از

٣۵٩

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

جایگاه ویژه ای درچشم انداز آینده برخوردار است . در عین حال، اینکه پلیس چگونه به امنیت در جامعه آینده تحقق می بخشد، طبیعتاً از نگرش به امنیت ناشی می گردد.(نوید نیا ۱۳۸۸:،(۳۵پلیس و قوای انتظامی هر جامعه ای، باید آمادگی مواجهه با تنوعات جامعه را داشته باشندو برای موقعیت های متنوع و گوناگون، راه حل ها، خط مشی ها و رو شهای متنوع و گوناگون،ایجاد کرده و بسط دهند .امروزه در ادبیات مطالعات پلیسی، از سیاست ها، استراتژی ها وخط مشی هایی که پلیس برای مدیریت بهتر اجرای قانون و برقراری نظم و تأمین حقوق شهروندان بدان نیازمند است، بحث به میان می آید.(قاسمی ،(۱۰۹:۱۳۸۸ پلیس و ساختار انتظامی نیز هم چون هر سازمان دیگری ، وظایف و قواعد رفتاری مشخصی دارد .

وظایفی که بر اساس اهداف سازمانی تعریف شده و در جهت تحقق ارزش های سازمانی شکل گرفته است . به حسب گذر زمان ، از گذشته به آینده، ساختار پلیس نیز دستخوش تغییر ودگرگونی شده و سامانه آن به سوی کیفیت مناسب تر و کارآیی بیشتر جهت گیری دارد (نوید نیا ۱۳۸۸:،(۳۰یکی از مباحث بسیار حساس و قابل توجه در صنعت توریسم، مقوله امنیت و حفظ جان و مال توریست در هر کشور است. هر چه جهانگردان در یک کشور از ضریب امنیتی بالاتری برخوردار باشند بیشتر تمایل به سفر به آن کشور رادارند. به عبارتی سه بعد اصلی گردشگری عبارتند از سرمایه، مدیریت و فناوری؛ و دو رکن فرعی، عوامل طبیعی و مجموعه میراث فرهنگی است (پاپلی یزدی ،سقایی ۱۳۸۶:،(۶۴ ایران از لحاظ دارابودن ابنیه و اثار تاریخی جزء ۹ کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه های اکوتوریستی در میان ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد(

ارمغان،(۲۳۶:۱۳۸۶ .این در حالی است که باید متناسب با این قابلیت ها از درآمد ۴۰۰ میلیارد دلاری توریسم بهره ببرد و سهم آن حداقل ۵درصد این میزان درآمد باشد .اما درآمد ایران نه تنها این میزان نیست، بلکه درآمد سالانه ایران بسیار پایین تر و کمتر از ۵ صدم درصد سهم توزیع است و در دنیا، در رتبه ۹۲ قرار دارد( محسنی:۱۳۸۸ ،(۴ اگرچه ضعف در عواملی نظیر امکانات رفاهی و اقامتی، وسعت و استانداردی جاده ها، خدمات بهداشتی ،مراکز اقامتی و بین جاده ای، قوانین مناسب برای ورود و خروج گردشگران خارجی، تبلیغات مناسب، برخوردهای فرهنگی شایسته و دهها مورد دیگر از اهم دلایل مطلوب نبودن وضعیت گردشگری به ویژه گردشگری اتباع کشورهای دیگر در ایران است .اما مخاطرات امنیتی را باید در صدر چالش های فراروی گردشگری خارجی در ایران دانست. در گزارش شاخص کیفیت در سال۲۰۰۸ نمره امنیت در ایران ۲۰ از ۱۰۰ گزارش شده است این درحالی است که کشورهای سومالی ، یمن ، الجزایر و اتیوپی از سطح امنیتی بالاتری از ایران برخوردارند (باباخانی ،۱۸۴،(۱۳۸۸ و باید بالا بردن این سطح امنیت برنامه ریزی کرد.

به طورکلی امنیت یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مقصد برای گردشگران محسوب می شود. گردشگران هنگام انتخاب مقصد، امنیت مسیر، امنیت اجتماعی ،میزان ایمنی پرواز و امنیت اقتصادی و آنچه را که در واژه »امنیت« می گنجد در نظر می گیرند، از آنجا که حفاظت از جان و مال جهانگردان و گردشگران جزو اولویتهای اصلی هر کشور است، لزوم ایجاد یک پلیس ویژه برای گردشگران خارجی در ایران ضروری است که میتوان با تشکیل پلیس گردشگری از حقوق گردشگران و سیاحان حفاظت کرد.

مبانی نظری :

در این پژوهش برای درک بهتر موضوع به تعریف مفاهیم گردشگر وگردشگری، امنیت ، امنیت در گردشگری ، پلیس گردشگری ، و مفهوم مناطق مرزی خواهیم پرداخت

گردشگر وگردشگری :۱

گردشگر شخصی است که از محل اقامت خود به مکان دیگری سفر کند به شرطی که حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آن مکان باقی بماند، این سفر نباید صرفاً به دلیل اهداف تجاری باشد(.(WTO:2000 وگردشگری منشور کثیرالوجهی است

۱ TOURIST&TOURISM

٣۶٠

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

که هر وجه آن به جنبههایی از فعالیت و نیاز انسان دلالت دارد به همین دلیل پیچیده به نظر میرسد، از این رو لازم است معانی این واژه، انگیزههای این فعالیت و اشکال آنرا به درستی شناخت؛ زیرا تنها در سایه روشن شدن آنهاست که میتوان به اهمیت و کارکردهای آن پی برد (ابراهیم زاده،.(۱۱ :۱۳۸۴ گردشگری عبارت است از گذارن اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد التذاذهای گردشگری(میری:۴۳،.(۱۳۹۰ به عبارتی گردشگری شامل همه فعالیت های است که به وسیله یک گردشگر در طول مدتی که او به دلایل شخصی یا حرفهاش در جایی دور از مکانی که محل زندگی او باشد انجام می دهد((Smid S and. Zwart.P, 2002: 23

امنیت: ۱

معنای لغوی امنیت رهایی از تشویش ، استرس ، اظطراب و ترس( نصری:۱۳۸۱، (۱۱۴ و یا احساس آرامش و اطمینان خاطر است .امنیت مفهومی کلی است که شامل وضعیت سلامت و آرامش و رفاه فرد است و ثبات جامعه می شود و در حقیقت محفوظ ماندن از آسیب، توسط دیگران است .در مجموع امنیت اجتماعی فضایی است که شامل دوبعد عینی و ذهنی است در بعد عینی ، امنیت اجتماعی به معنای شرایط و موقعیت ایمن و حفظ و گسترش آن برای افراد جامعه در مقابل عوامل بیرونی است و بعد ذهنی امنیت اجتماعی به معنای احساس امنیت و آرامش است.(هزار جریبی ۱۲۸:،(۱۳۸۹ از دیدگاه روانشناختی ،احساس امنیت پیکره ای چند بعدی را می سازد و از عوامل متعددی ناشی می شودو در ارتباط با شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه ای متفاوت ظهور یافته است(اسدی وهمکاران: ۴۹،.(۱۳۸۹ که در این پژوهش بعد ذهنی امنیت برای گردشگران خارجی مطرح می باشد وباید اعتقاد داشت که ملاک امنیت در گردشگری، احساس امنیت توسط گردشگران است

امنیت در گردشگری: ۲

امنیت و گردشگری، پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم دارند. در واقع همانطور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است، رونق گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد، موجب به وجود آمدن امنیت میشود. البته نباید فراموش کرد که این قضیه همیشه هم صادق نیست، چرا که در برخی مواقع، وجود پدیده گردشگری و رفت و آمد گردشگران باعث نا امنی شده است. با این وجود، صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، در این مورد هم باید دانست و اعتقاد داشت که ملاک امنیت در گردشگری، احساس امنیت توسط گردشگران است.

نقش و تأثیر صنعت گردشگری در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثر کشورهای توسعه یافته، با وجود دارا بودن منابع کلان اقتصادی و درآمدی، ترجیح می دهند روی صنعت گردشگری متمرکز شوند و حضور مستقیم گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک مکان امن گردشگری تبدیل می نماید و در واقع گردشگری سریع ترین و کم هزینه ترین را ه رسیدن به توسعه امنیت پایدار می باشد((Israeli,2003:80

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد