بخشی از مقاله

بررسی علل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان تأمین اجتماعی استان زنجان


چکیده
موضوع این تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کارمندان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد هدف از این تحقیق اینست که :
آیا رضایت شغلی می تواند برای همه یک واقعیت باشد؟ و یک سازمان چقدر می تواند نسبت به افزایش یا حفظ رضایت شغل کارکنانش اقدام کند؟
اگرچه یک سازمان می تواند برای ایجاد رضایت شغل کارهای فراوانی انجام دهد، اما همۀ عوامل ایجاد کننده رضایت شغلی کاملاً تحت کنترل سازمان قرار ندارد.


به همین منظور پرسشنامه ای با 41 سؤال و گویه بسته تنظیم و بین 329 آزمودنی در جامعه تأمین اجتماعی که به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک گزینش شده اند، توزیع گردیده است. جامعه آماری این تحقیق 329 نفر که 268 نفر مرد و 61 نفر زن می باشد و از متغیرهای – حقوق دریافتی – ارتباط صمیمی با همکاران – رضایت شغلی فرض و براساس آن 4 فرضیه تنظیم گردیده و از روش تحقیق پیمایشی و تکنیکهای آماری پیشرفته (تحلیل واریانس، رگرسیون چند متغیره و ...) استفاده شده است.
براساس یافته ها :


بین میزان رضایت از شغل و میزان رابطه صمیمی با همکاران رابطه معنی داری وجود دارد.
بین میزان رضایت از شغل و میزان از امنیت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.
البته لازم به تذکر است که عوامل مرتبط با رضایت شغلی بسیار زیادی باشد که ما در تحقیق حاضر برخی جنبه ها را مورد بررسی قرار دهیم.
با امید به اینکه پژوهش حاضر بتواند رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را بالاتر برده و بازده آنها روز به روز بیشتر شود.
ان شاءالله

1 – 1 عنوان تحقیق
بررسی علل و عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد.
طرز تلقی فرد نسبت به شغلش از جمله موضوعاتی است که بیشترین تحقیق دربارۀ آن صورت گرفته است. بدون شک مدیران باید دربارۀ رضایت و یا عدم رضایت کارکنان حساسیت داشته باشند. علل اصلی را می توان به دسته عوامل سازمانی، عوامل گروهی و عوامل شخصیتی تقسیم کرده و که پی آمد اصلی، رضایت و عدم رضایت و جابجایی است.
یکی دیگر از پایدارترین یافته ها در این زمینه اینکه هر چه سطح شغل بالاتر باشد خشنودی شغلی بیشتر است به دیگر سخن بخشی از توضیح نظری در بین رابطۀ مثبت میان سطح شغل و خشنودی شغل ناشی از نظریۀ گروه مرجع است، بدین معنی که اجتماع رویهم رفته برای بعضی از مشاغل ارزش بیشتری قائل است تا برای برخی دیگر.


دلیل دوم ناشی از تعیین کننده خشنودی شغلی می باشد. این متغیر عبارت است از افزایش دامنه و گستردگی فعالیتها، به نسبتی که در دنیای حرفه ای از نردبان مشاغل بالا برویم.
بدین ترتیب، در شرایط یکسان دیگر، کسانی که مایلند با کامروائی نیازهایشان، موجبات خشنودی خود را فراهم کنند به احتمال بیشتر در مشاغل سطح بالا این موقعیت را می یابند تا در مشاغل سطح پائین در زمینۀ دستمزد و فرصتهای ترخیص که این دو متغیر با خشنودی شغلی رابطه مثبت دارد یعنی اینکه هر دو متغیر هم با سطح شغل رابطه دارد.


هم به خودی خود از تشخیص اجتماعی برخوردارند. از این رو می توان آنها را مؤید نظر به گروه مرجع تلقی کرد. وانگهی هر یک از این دو عامل به نسبتی که بر مقدار آن افزوده می شود. این توانایی را پیدا می کند تا شمار بیشتری از نیازها را کامروا سازد بدین سان، جزء کامروائی شخص خشنودی شغلی را برآورده می سازد. در این تحقیق نیز ان دسته از عوامل و متغیرهای نظیر روابط متقابل کارکنان، امنیت شغلی و نحوه برخورد مدیریت سازمان با کارکنان و نیز میزان حقوق و مزایا و همینطور متغیرهای محیطی، فردی، که بر رضایت شغلی

کارکنان مؤثر می باشد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است، و برای رسیدن به این هدف ابتدا به سوابق تاریخی، نظری تحقیق پرداخته شده و سپس کتب و مقالات، تحقیقات و پژوهشهایی که در این زمینه صورت گرفته مورد مطالعه قرار گرفته و چهارچوب نظری تحقیق نیز مشخص گردیده است، و پس از تنظیم و تدوین چهارچوب نظری و تنظیم پرسشنامه به مصاحبه کتبی با کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان اعم از زنان و مردان که آنها را به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار خواهیم داد.


6 – 1 – اهداف اساسی تحقیق
در واقع هدف از این تحقیق دستیابی و آگاهی و روشن ساختن مسائل ذیل است :
1 . بررسی روابط متقابل کارکنان و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان
2 . بررسی تأثیر امنیت شغلی بر رضایت شغلی کارکنان
3. بررسی نحوۀ برخورد مدیریت سازمان با کارکنان و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارمندان
4 . بررسی تأثیر میزان حقوق مزایا با رضای شغلی کارکنان


5 . بررسی چگونگی رضایت شغلی نزد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان
6 . بررسی متغیرهای محیطی و فردی بر روی رضایت شغلی کارکنان.

7 – 1 – تعاریف نظری و علمی متغیرها و مفاهیم
متغیر وابسته موجود در این پژوهش، میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان با تعاریف زیر روشن می شود.
شغل :


شغل یا استغال ترکیبی است قراردادی به منظور کارکردن برای دیگری کارفرما یا استخدام کننده و معمولاً ویژگیهای زیر را دارد :
1 . از لحاظ مکانی از خانه جداست 2 . زمان انجام دادن آن در اوقات مشخصی است که از فعالیتهای دیگر ممتاز است 3 . منبع درآمد است 4 . هویت و پایگاه اجتماعی شخص را در داخل جامعه مشخص می کند، اما بسیاری از زنان که در سن باروری هستند کار سنگینی انجام می دهند نه کارشنان شغل به شمار نمی آید پس کار و شغل را نباید با هم اشتباه گرفت. کاربرد شغل برای تعیین هویت اجتماعی نشان دهنده اینست که در قشربندی اجتماعی نیز کاربرد دارد، اما این اشکال را به وجود می آورد که برای تعیین هویت کسانی که فقط به کار خانگی اشتغال دارند یا بیکارند یا بازنشسته شده اند دشواریهایی ایجاد می شود.

 


1 – 3 – روش آمایش نمونه ها
- جامعه آماری / universe /
جامعه آماری همان جامعه اصلی که از آن نمونه ای نمایا و معرف به دست می آید. در این تحقیق با عنایت بر اینکه تمامی مراحل تحقیق و هزینه های آن به عهده خود دانشجوست و با توجه به مشکلاتی که دانشجو در مراحل تحقیق با آن روبروست، پس با این توصیف جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان (اعم از زنان و مردان) سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان می باشد که در این تحقیق به عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
حجم نمونه (Samplesize)


حجم نمونه یا تعدادی افرادی که ما باید با آنها مصاحبه کنیم بستگی به آن دارد که ما با چه دقت و اطمینان می توانیم نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعۀ آماری تعمیم دهیم. هر چه این دقت و اطمینان تعمیم بیشتر باشد نیاز به حجم نمونه بیشتری خواهد بود و برعکس بنابراین برای تعیین حجم نمونه، باید اول میزان دقت و سطح اطمینان تعمیم را بدانیم.
با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه از بین زنان و مردان شاغل در سازمانهای مذکور نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است.


جداول تحقیق :
جدول شماره 1 – شهرهای مورد بررسی
درصد تجمعی درصد معتبر درصد تعداد شهرهای مورد بررسی
16.4
44.4
71.1
100.0 16.4
28.0


26.7
28.9
100.0 16.4
28.0
26.7
28.9
100.0 54


92
88
95
329 شعبه یک زنجان
شعبه دو زنجان
خرمدره
ابهر
Total
همانطوری که در جدول ملاحظه میگردد از 329 نفر آزمودنی 95 نفر مربوط به شهر ابهر، 92 نفر مربوط به شعبه دو زنجان، 88 نفر مربوط به شهر خرمدره و 54 نفر مربوط به شعبه یک زنجان بوده است.
جدول شماره 2 – جنس پاسخگویان
درصد تجمعی درصد معتبر درصد تعداد جنس پاسخگویان
81.5
100.0 81.5
18.5
100.0


18.5
100.0 268
61
329 مرد
زن
Total
همانطوری که در جدول ملاحظه میگردد از 329 نفر آزمودنی 268 نفر مرد و 61 نفر زن بوده است.
جدول شماره 2 – جنس پاسخگویان
درصد تجمعی درصد معتبر درصد تعداد
71.6
100.0 71.6
28.4


100.0 71.4
28.4


99.7
3
100.0 235
93
328
1
329 همین شهر
شهر دیگر
کل
9.00 بی جواب کل

یافته های تحقیق و پیشنهادات
1 – 5 – یافته های تحقیق :
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان انجام شده و حجم نمونه نیز 329 نفر بوده اند که از بین 329 نفر آزمودنی 95 نفر مربوط به شهر ابهر، 92 نفر مربوط به شعبه دو زنجان ، 88 نفر مربوط به شهر خرمدره و 54 نفر مربوط به شعبه یک زنجان بوده است.
و از بین 329 نفر آزمودنی 55 نفر مجرد و بقیه متأهل بوده اند.


در این پژوهش همانگونه که ملاحظه میگردد فرضیه رابطه بین میزان رضایت از شغل و داشتن رابطه مناسب فرضیه اثبات گردیده و این فرضیه با معنی داری کمتر از 009 در دو سطح گاما و کندال مورد تائید قرار گرفته است بنابراین بین رضایت از شغل و داشتن رابطه مناسب با مدیر رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه رابطه بین میزان رضایت از شغل و میزان حقوق دریافتی


این فرضیه با معنی داری کمتر از 007 در دو سطح گاما و کندال مورد تائید قرار گرفته است.
بنابراین بین رضایت از شغل و میزان حقوق دریافتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه بین میزان رضایت از شغل ، میزان صمیمیت با همکاران

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید