whatsapp call admin

مقاله بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
چکیده – امروزه سازمانها از مهمترین واحدهای اجتماعی به شمار می روند که در نظام تقسیم کار عهده دار کارکردهای اساسی برای نظام اجتماعی هستند. تنوع این کارکردها و اثار و پیامدهای عملکرد سازمان موجب شده است که رشته ها و حوزهای گوناگون علمی توجه خاصی به این مقوله داشته باشند. در این میان ،جامعه شناسی با عنایت به اثار و پیامدهای عملکرد سازمانها توجه خاصی به این مقوله دارد .از جمله عواملی که بر عملکرد سازمانها اثر می گذارد امنیت شغلی و رضایت شغلی می باشد. از مباحث مهمی که برای بیشتر مدیران در سالهای اخیر مهم می باشد چگونگی رسیدن به رضایت شغلی با امنیت شغلی برای کارکنان می باشدامنیت شغلی از عوامل مهمی می باشد که بر نتایج کاری کارکنان همچنین بر وضعیت احساسی و فیزیکی موثر ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثرگذار می باشد.آنچه در این مقاله بررسی می شود تاثیری است که امنیت شغلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دارد.
کلمات کلیدی : امنیت شغلی ،رضایت شغلی ،تعهدسازمانی

مقدمه :
در سالهای اخیر، امنیت شغلی و رضایت شغلی در مراکز مالی – اعتباری مورد توجه خاص قرارگرفته است . انتشارات علوم بانکی بطور روز افزونی مقالات امنیت شغلی و رضایت را منتشر می کنند و انجمنهای حرفه ای مثل انجمن کتابخانه های تخصصی بانکی و انجمن بانکداران آمریکا١، انتشارات ، سمینارها و کنفرانسهایی درباره امنیت شغلی و رضایت شغلی دارند. نیروی انسانی بانک ها از مهمترین منابع آنها محسوب شده ، نگهداری و رشد بهینه ء کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است ،چرا که بانک ها می توانند از تجارب این نیروها در بانک های دیگر بهره ببرند.بهره بردن از نیروی انسانی توانا مسیر تحقیقات را روشن می سازد و در این راستا فنون رفتار سازمانی نوین وارد بانک ها شده و با توجه به شناخت نیاز بازار طرحهای توسعه ء مطلوب تعیین می شود که کسب سهم بازار بیشتر و منفعت افزونتری را به دنبال خواهد داشت .استفاده از توانایی های این کارکنان افزایش کارآیی را به دنبال دارند و بانک ها را در رسیدن به اهداف آن یاری خواهند داد.امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که در بهداشت روانی درباره آن صحبت می شود، رابطه ای که بین احساس امنیت و بهداشت روانی وجود دارد بدین صورت است که ،وجود امنیت با آرامش و رضایت خاطر همراه است و فرد می تواند فارغ البال به زندگی ادامه دهد و برای آن برنامه ریزی کند.اهداف دراز مدت تدوین کند و به برنامه های کوتاه مدت خود بپردازد.در حالی که عدم امنیت با حالات هیجانی نامطبوع همراه است و باعث می شود که مقداری از توان زیست شناختی و روان شناختی فرد صرف مبارزه با آن می شود.در این وضعیت فرد احساس اضطراب ،ترس ،نگرانی و تنش دارد و از داشتن زندگی آرام و مطمئن محروم است .افکارش حول عوامل ایجادکننده عدم امنیت تلاش کرده و برنامه های زندگی وی تحت الشعاع اشتغال فکری مزاحم قرار می گیرد که باعث دور شدن فرد از برنامه های زندگی عادی و طبیعی شود.فردی که دچار عدم امنیت است قادر نیست زندگی شغلی گذشته را ادامه دهد،انتظاراتی که از وی هست را نمی تواند برآورده سازد و در زندگی خانوادگی نمی تواند در نقش های مختلف (والدینی ، فرزندی )ظاهر شود(شاکری نیا ،١٣٧۶: ۳۳) امنیت با بشر زاده شده است و در تاریخ ،ما جامعه ای را سراغ نداریم که دیرزمانی فارغ از دغدغه و معضلات امنیتی ،روزگاری را سپری کرده باشند.امنیت با توجه به تعریف کلی آن «برخورداری از آسودگی و آرامش کامل و دوری از هرگونه خطر و دغدغه »مفهومی عمیق و گسترده دارد و معانی و مفاهیم متعددی را در اذهان تداعی می کند.(نوید نیا ، ١٣٨٣).رقابت تنگاتنگ در ارائه ء خدمات و تولیدات و نقش حساس نیروی انسانی موجب توجه مدیران به رضایت شغلی کارکنان شده است .میزان رضایت شغلی کارکنان یک مجموعه ،از مهمترین عوامل سازنده ء یک نظام روان و کارا است .روابط احتمالی موجود میان رضایت شغلی و گوناگونی پیامدهای دیگر کار،اهمیت موضوع رضایت شغلی کارکنان را روشن تر می سازد.لذا موضوع رضایت شغلی می تواند برای این سازمانها راهکارهای مناسب را ارائه دهد،و تفوق سازمان را بر رقبا به وجود آورند(ابزری ، ١٣٧٨: ٢٢) عموما در تعریف رضایت شغلی به عواملی توجه می شود که رسیدن به اهداف سازمان را تسهیل نماید.اکثرا آرزوها،خواسته ها،کششها،تمایلات و نیازها…مدنظر قرار می گیرد تا رضایت شغلی کارکنان در تعامل با ادراکات و باورها بررسی شود و برای پیگیری مطلوبیت آن علم روان شناسی به یاری طلبیده می شود(مورهد و گریفین ، ١٣٧۵: ٨٧).ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان به طور کلی نامطلوب ،مخرب و هزینه بر است ،هم برای سازمان و هم در نتیجه برای مشتریان یا کسانی که از خدمات سازمان به نحوی استفاده می کنند،با این وجود خروج داوطلبانه از سازمان ،یک فعالیت قابل کنترل است که می تواند برای سازمان هایی که این مفهوم را درک کنند و آن را تحت کنترل درآورند،یک مزیت رقابتی به حساب آید.تحقیقات نشان داده است که ترک سازمان توسط افراد در روحیه و بهره وری سایر افراد که در شرکت باقی می مانند،تأثیر منفی دارد.و همچنین این امر باعث کاهش رضایت مشتریان نیز می شود.طبق دیوید موریس ،میانگین هزینه ء جایگزینی یک کارمند ساده که شش دلار در ساعت برای شرکت درآمد ایجاد می کند،٢٠٧۶ دلار میباشد و میانگین هزینه ء جایگزین کردن یک کارمند حرفه ای که هر ساعت ١۵ دلار برای شرکت درآمد ایجاد می کند، ۵١٩٠ دلار است .بنابراین هزینه های پرداختی که یک موسسه با کارکنانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند،هر ساله برای جابه جایی کارکنانش ،بالغ بر ٠٠٠ ١٠٠دلار می شود(باک و وتسون ،٢٠٠٢: ١٧٢) به نقل از ،اعرابی و همکاران ،١٣٨٧: ٢٣). بررسی و شناخت وضعیت امنیت شغلی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بانک های سپه استان کرمان و بررسی رابطه آنها با یکدیگرمی تواند زمینه مناسبی برای کارکنان فراهم آورد.
بیان مساله :
امروزه سازمانها از مهمترین واحدهای اجتماعی به شمار می روند که در نظام تقسیم کار عهده دار کارکردهای اساسی برای نظام اجتماعی هستند. تنوع این کارکردها و اثار و پیامدهای عملکرد سازمان موجب شده است که رشته ها و حوزهای گوناگون علمی توجه خاصی به این مقوله داشته باشند. در این میان ،جامعه شناسی با عنایت به اثار و پیامدهای عملکرد سازمانها توجه خاصی به این مقوله دارد(زنجانی زاده و همکاران ،
١٣٨٨: ١٠) .از جمله عواملی که بر عملکرد سازمانها اثر می گذارد امنیت شغلی و رضایت شغلی می باشد. از مباحث مهمی که برای بیشتر مدیران در سالهای اخیر مهم می باشد چگونگی رسیدن به رضایت شغلی با امنیت شغلی برای کارکنان می باشد(دارویز و همکاران ،١٩٩٨: ١٨۴)امنیت شغلی از عوامل مهمی می باشد که بر نتایج کاری کارکنان همچنین بر وضعیت احساسی و فیزیکی موثر ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثرگذار می باشد(ابیگلن و همکاران ،١٩۵٨).احساس امنیت شغلی پدیده ای ذهنی است :یعنی احساس و ادراک فرد است که امنیت شغلی را برای او رقم می زند. گاهی ممکن است در محیط کاری ،عوامل تهدید کننده ای وجود نداشته باشد ،اما فرد احساس خطر کند یا عوامل تهدید کنندهای وجود داشته باشد ، ولی فرد احساس خطر نکند(مهر و پوک ، ٢٠٠۶:به نقل از نیکوکار و همکاران ، ١٣٨۶: ۶٣) از دیر باز مدیران و پژوهشگران مدیریت بر این باور بوده اند که بدون تعهد دیر پای اعضای سازمان ،نمی توان به هدفهای سازمان دست یافت .از جمله تلاشهای مدیر در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی ایجاد رضایت در کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنهاست .در واقع هر سازمانی در صدد بالا بردن بهره وری و کارایی کارکنان خود می باشد است و رضایت شغلی در بالا بردن این کارایی نقش مهمی بازی می کند.عواملی متعدد از جمله سرپرستی و همکاران با ملاحظه ،شغل چالش انگیز و مبهم ،دستمزد و مشوقهای بسنده و مکفی ، امنیت شغلی ،عوامل محیطی مناسب ،مشارکت در تصمیم گیریها و از همه مهمتر فشار روانی شغل ،در ایجاد رضایت شغلی دخالت دارند.رضایت شغلی از یک سو موجب افزایش اعتماد به نفس و انجام بهتر و با علاقه کارها می شود(حیدری و همکاران ،١٣٨۴: ٣٣) وجود تعهد در مدیران می تواند با عوامل سازمانی ،شغلی ،محیط کار و فردی یک رابطه متقابل داشته باشد.که در این زمینه رضایت شغلی مدیران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و میزان آن بر تعهد بیشتر یا کمتر آنان اثر می گذارد(کوهستانی و همکاران ،١٣٨٠: ١٢).وجود تعهد در مدیران می تواند با عوامل سازمانی ،شغلی ،محیط کار و فردی یک رابطه متقابل داشته باشد.که در این زمینه رضایت شغلی مدیران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد و میزان آن بر تعهد بیشتر یا کمتر آنان اثر می گذارد(کوهستانی و همکاران ،١٣٨٠: ١۵).یکی از مهمترین مسائل انگیزشی که با حجم گستردها ای در مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی در غرب گسترش یافته است ، مساله تعهد سازمانی است . تاثیر قابل ملاحظه تعهد سازمانی بر بازدهی دلیل اصلی انتخاب ان در پژوهش

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 6 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد