بخشی از مقاله

چکیده فارسی:

معاهدات بین المللی به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل در روابط بین دولتها دارای نقش به سزایی می باشند. معاهده مودت ایران و آمریکا در سال 1955 بین دو کشور برای برقراری روابط اقتصادی و حقوق کنسولی منعقد گردید.در این تحقیق ابتدا به بیان مفاد کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات بین المللی می پردازیم و سپس با بررسی مبانی حقوقی تعهدات در عهدنامه مودت ، موارد استناد به این عهدنامه توسط طرفین معاهده را در دیوان بین المللی دادگستری مورد مطالعه قرار می دهیم و در خلال آن نظرات دیوان در پرونده های مربوطه را بیان می نماییم. در پایان به این نتیجه می رسیم که عهد نامه مودت 1955 بین ایران و ایالات متحده آمریکا نسخ نشده است و دارای قابلیت استناد در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا ، نزد دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

کلید واژه ها: معاهده مودت1955، دیوان بین المللی دادگستری، کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات، تحریم اقتصادی ،قضیه سکوهای نفتی

Review of the Applicable friendship treaty in 1955 between Iran and the U.S. based on the 1969 Vienna Convention on the Law of


esmaiel Kiani MA in International Law, Master of Legal Affairs and Treaties South Pars Gas Complex Company


Abstract:
International treaties as one of the main sources of international law in relations between stats have an important role. Iranian-American Friendship Treaty of 1955 between the two countries was signed for the establishment of economic relations and consular rights .In this paper we explain the

provisions of the 1969 Vienna Convention on the Law of international Treaties, in the field. And then examine the legal foundations of the friendship treaty obligations of the parties, the cases cited by the parties to this treaty, the Convention on the International Court. And during those views
expressed by the Court in a case related charges .Justice case we study .Finally, we come to the

conclusion that the 1955 Treaty of Amity between Iranian and U.S. versions are not able to rely on economic sanctions by the International Court of Justice is America .

×
Keywords: Treaty of friendship in 1955, the International Court of Justice, the Convention on the Law of Treaties 1969, economic sanctions, the issue of offshore oil×
×


مقدمه:

عهدنامه مودت در تاریخ 23 مردادماه سال 1334 هجری مطابق با 15 اوت سال 1955 میلادی در تهران منعقد گردید.این عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده می باشد.هدف از عهدنامه مودت تحکیم و تاکید روابط دوستانه مردم ایران و آمریکا و کمک به تسهیل مسائل تجاری فی مابین بوده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید