بخشی از مقاله

چكيده مطالب
در فصل اول به تعريف اصطلاحات موجود در بيمه نامه عمر و تشكيل سرمايه پرداخته شده تا خواننده با آنها آشنا شود. در فصل دوم به سابقه بيمه عمر در ايران قبل و بعد از انقلاب مي پردازد و در مورد تأسيس يك شركت مختلط و تخصصي بحث مي گردد. فصل سوم به معرفي بيمه هاي عمر و پس انداز در ايران و سابقه و انواع آن اختصاص دارد از جمله در مورد بيمه هاي سرمايه است، با كاهش حق بيمه در سالهاي اول، با دو برابر سرمايه و بيمه نامه با حق انتخاب بررسي مي شود.


همچنين به ساير انواع بيمه عمر و پس انداز ازجمله بيمه مخصوص شركاء، سرمايه تحصيلي فرزندان و آتيه فرزندان مي پردازد و در فصل چهارم انواع كاربردهاي بيمه هاي عمر و پس انداز بررسي مي گردد. در فصل پنجم به بررسي بيمه هاي عمر و پس انداز در ايران و مشكلات اجراي آن در ايران مي‌پردازد و محاسن و علل ناشناخته ماندن آن و راهكارهاي عملي مطرح مي‌گردد.

 


در فصل ششم به بررسي رابطه بين بيمه عمر و پس انداز و توسعه اقتصادي مي پردازد و در اين راستا پنج عامل بررسي مي شود ازجمله ثبات اقتصادي، تورم، فرهنگ، درآمد واقعي خانوار و ارائه طرحهاي مناسب بحث مي گردد.
در فصل هفتم به بحث پيرامون بيمه هاي عمر و پس انداز از جهت نياز به تحول اساسي مي پردازد.

مقدمه
با پيشرفت تكنولوژي و ايجاد شرايط تورمي اشخاص نياز روزافزون به سرمايه جهت فعاليتهاي اقتصادي و عمراني خود پيدا نمودند. همچنين جهت آتيه فرزندان خود و تحصيلات عاليه آنها و تهيه جهيزيه و هزينه ازدواج آنها و موارد ديگر نياز به سرمايه داشتند واز طرفي راههاي متداول سرمايه گذاري مانند سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت بانكها، مشاركت در طرحهاي عمراني و … نياز به سرمايه انبوده دارد. بنابراين بايد سرمايه گذاري تدريجي باشد كه آنهم بروز عواملي چون نقص عضو و از كار افتادگي و فوت مانع آن است پس بيمه مطمئن ترين راه جهت درست يابي به سرمايه است.


اين فكر مسئولين شركتهاي بيمه را وادارل ساخت تا نوعي از بيمه عمر كه به بيمه عمر مختلط پس انداز مشهور است را طراحي كنند. اين بيمه هم اگر با طرح عادي باشد در شرايط تورمي جوابگو نيست، پس نوعي از بيمه عمر و پس انداز طراحي شد كه به ضريب افزايشي مشهور است و در آن با بالا رفتن تورم حق بيمه هم بالا مي رود و بنابراين اثر تورم در سرمايه پايان دوره بسيار ناچيز است.


در صورت فوت و نقص عضو و از كار افتادگي خود يا بازماندگان مي توانند از مزاياي بيمه برخوردار شوند. هدف ما صرفاً يك اطلاع رساني است تا مردم با اين نوع بيمه (عمر و مختلط پس انداز) كه در جامعه ناشناخته مانده است آشنا شوند.
اميدواريم بتوانم در اين راستا موفق باشم.
عليرضا سبزعليزاده
زمستان 82


فصل اول:
اصطلاحات

بيمه گر:
عبارت است از شخص حقوقي كه به عنوان صادركننده بيمه، قرارداد را امضاء مي كند.
بيمه گذار:
شخصي است حقيق يا حقوقي كه قرارداد بيمه را بيمه گر منعقد مي سازد و پرداخت حق بيمه را به ترتيب مندرج در بيمه نامه متعهد مي شود. در صورتيكه بيمه گذار شخصي حقيقي باشد و فوت و حيات خود را بيمه نمايد، بيمه گذار و بيمه شده شخص حقيقي واحد خواهد بود.
بيمه شده:
شخصي حقيقي است كه فوت و حيات او موضوع قرارداد بيمه و سن و سلامتي او اساس قرارداد را تشكيل مي دهد.
بيمه نامه:


قراردادي است بين بيمه گر و بيمه گذار و به امضاي بيمه گذار كه شامل نوعي از انواع بيمه تشكيل سرمايه مي باشد كه مشخصات و شرايط خصوصي آن در صفحه اول بيمه نامه نوشته مي شود.

حق بيمه:
وجهي است كه بيمه گذار طبق شرايط قرارداد بيمه، به بيمه گر پرداخت مي نمايد.
استفاده كنندگان:
شخصي است حقيقي يا حقوقي كه بيمه گذار قرارداد بيمه را به نفع او منعقد مي سازد تا از مزاياي آن بهره مند گردد.
اندوخته رياضي:
مابه التفاوت ارزش فعلي تعهدات بيمه گر و بيمه گذار در هر زمان در طول مدت قرارداد را اندوخته رياضي مي گويند.
ارزش بازخريدي (بهاي واگذاري):
ارزش ريالي بيمه نامه در طول 


ميزان سرمايه تخفيف يافته نسبت به سرمايه اصلي است كه با توجه به حق بيمه هاي پرداختي در طول مدت قرارداد بيمه و قبل از اتمام آن ايجاد مي گردد.


فصل دوم:
بيمه عمر در ايران

سابقه بيمه عمر در ايران به سال 1314 برمي گردد و طي دو دوره مي توان به بررسي آن پرداخت. 1- در قبل از انقلاب 2- بعد از انقلاب كه ما در اينجا به بررسي هر كدام مي پردازيم.
1- بيمه عمر قبل از انقلاب اسلامي:
بيمه عمر در ايران به وسيله نمايندگي يك شركت بيمه خارجي به نام ويكتوريا در سال 1314 آغاز گرديد.


بيمه نامه با ريال يا ارز خارجي برحسب تقاضاي بيمه گذار صادر مي شود.
يك امضاي بيمه نامه توسط نماينده در ايران و امضاي ديگر ر مركز شركت واقع در شهر برلن انجام مي گرفت. اين نمايندگي بعد از يك سال فعاليت منحل شد و حقوق خود را كا شامل 150 بيمه نامه و جمعاً به سرمايه هشت ميليون ريال با حق بيمه سالانه حدود چهارصد هزار ريال بود به شركت سهامي بيمه ايران كه آن زمان تازه تأسيس يافته بود واگذار كرد.


اولين بيمه عمري كه توسط نماينده فوق صادر گرديد، از نوع مختلط پس انداز و متعلق به يك تاجر تبريزي به نام جبار صالح نيا بود.
سرمايه آن به مبلغ 900 ليره انگليس در انقضاء مدت از طرف شركت سهامي بيمه ايران به بيمه گذار پرداخت شد.

تأسيس يك شركت مختلط و تخصيصي:
سركت سهامي بيمه ايران و آمريكا كه بعداً به شركت بيمه توانا تغيير نام يافت، تنها شركتي بود كه منحصراً در زمينه بيمه هاي اشخاص با مشاركت كارشناسان ايراني و آكريكائي فعاليت مي نمود. اين شركت در سال 1353 با سرمايه يك ميليلرد ريال شروع به فعاليت نمود و در طول 7 سال بعد توانست با اندوخته 259 ميليون ريال بعد از شركت سهامي بيمه ايران بالترين حجم فعاليت معاملات بيمه هاي اشخاص را مابين ساير شركتهاي بيمه دارا باشد.
شايان ذكر است كه اين شركت (بيمه ايران و آكريكاي سابق) تا سال 1357 به فعاليت ادامه داد.
بيمه ايران نيز با همكاري بيمه سنچري آمريكا در سال 1356 به بسط بيمه هاي عمر و پس انداز توجه نمود.


ب- بيمه هاي عمر پس از انقلاب اسلامي:
شركتهاي بيمه به استثناء شركت سهامي بيمه ايران در چهارم تيرماه 1358 ملي گرديدند. سپس در شهريور ماه 1360 در هم ادغام و تشكيل دو شركت بيمه به نامهاي آسيا و البرز را دادند.

پرتفوي بيمه عمر شركتهاي ملي شده با اندوخته رياضي آنها به شركت بيمه آسيا منتقل گرديد.
پانزده سال پس از انقلاب اسلامي يعني در سال 1372 شركت بيمه آسيا فعاليت خود را در اين رشته آغاز نمود و ظرف مدت ده سال پرتفوي قابل ملاحظه است در اين رشته اخذ نمود.
بيمه ايران نيز از سال 1374 غعاليت مجدد خود را دراين زمينه آغاز نمود، موفقيت ها نسبي در اين رشته داشته است.


بيمه البرز نيز فعاليت خود را در سال 1376 آغاز نمود كه به علت موانع موجود در سرمايه گذاري مجموع عمليات بيمه خود را در اواخر مهرماه 77 قطع نمود. مجدداً در سال 81 با رفع موانع موجود در اين رشته، با ارائه بيمه نامه هاي عمر و تشكيل سرمايه، چه به صورت عادي و چه به صورت افزايش سرمايه به صورت تصاعد هندسي فعاليت خو را از سر گرفت.
بيمة دانا نيز فعاليت خود را در اين رشته با ارائه بيمه هاي عمر و مختلط پس انداز تحت عناوين مهريه، جهيز و تشكيل سرمايه از سال 77 آغاز نموده است.


فصل سوم:
بيمه هاي مختلط
پس انداز و انواع آن

بيمه هاي مختلط پس انداز:
تعريف:
بيمه هاي مختلط پس انداز به بيمه هايي اطلاق مي گردد كه طي آن بيمه گذار قراردادي با بيمه گر به امضاء مي رساند و بيمه گر طي اين قرارداد با بيمه‌گذار توافق مي كند در ازاء پرداخت حق بيمه اي مشخص بطور ماهانه، سه ماهه، دوماهه، شش ماهه و يا سالانه از سوي بيمه گذار به بيمه گر پس از مدت معيني مثلاً 5 سال، ده سال، پانزده سال و يا 20 سال اصل سرمايه و سود حاصل از سرمايه گذاري هاي حق بيمه ها را در صورت حيات به خود بيمه‌گذار و در صورت فوت به بازماندگان او بپردازد. اين مبلغ بستگي به حق بيمه هاي پرداختي از سوي بيمه گذار دارد و ممكن است بيمه نامه بطور عادي و يا افزايش سرمايه باشد كه در بيمه نامه با ضريب افزايش سرمايه چون حق بيمه زيادتر است، مبلغ سرمايه و طبيعتاً سود حاصل از آن نيز بيشتر خواهد بود.
انواع بيمه هاي مختلط پس انداز:


بيمه هاي عمر و پس انداز انواع مختلفي دارند كه ما در اينجا به شرح چند نوع از آنها مي پردازيم.

1- بيمه هاي پس انداز سرمايه اي:
اخيراً شركتهاي بيمه نوعي از بيمه نامه را ارائه داده اند كه ذخاير و حق بيمه‌ها بي درنگ در سهام شركتها سرمايه گذاري مي گردند و بيمه گذار سود حاصل از سرمايه گذاري را خود دريافت مي كند كه در اين نوع بيمه نامه سهام نزد شركتهاي بيمه نگهداري مي شود و حال آنكه تعداد آنها را به بيمه گذار اطلاع مي دهد كه او نسبت به سهام متعلق به خود سود آنها را دريافت مي دارد.
بسياري از طرحهاي بيمه هاي پس انداز به اين صورت اداره مي شود و متخصصان امر سرمايه گذاري در اين زمينه فعاليت مستمر و چشمگير دارند.
2- بيمه نامه پس انداز با كاهش حق بيمه در سالهاي اول:


شركتهاي صادركننده مدتهاست كه تمايل به صدور بيمه نامه هاي پس اندازي دارند كه حق بيمه آن در 5 سال اول كاهش يافته باشد و پس از آن حق بيمه به طور تصاعدي افزايش يابد.
اين نوع بيمه نامه براي افرادي مناسب است كه در سالهاي اوليه درآمدشان كم است ولي در سالهاي بعد افزايش درآمد، قدرت و توان مالي آنها را براي پرداخت حق بيمه بيشتر ممكن مي سازد. در اين نوع پوشش بيمه اي با توجه به اينكه حق بيمه 5 سال اول بسيار ناچيز و كم است. شركتهاي بيمه مقررات گزينش سختي را اعمال مي كنند و پس از اعمال معاينات پزشكي كامل اقدام به صدور بيمه نامه مي نمايند.
در پرداخت كارمزد به نمايندگان هم ترتيبي اتخاذ شده كه پرداخت 50% كارمزد بقيه پس از دريافت اولين حق بيمه، پس از دوره كاهش، صورت بگيرد.
3- بيمه نامه هاي پس انداز با دو برابر سرمايه:


يك بقيمه نامه با تعهد پرداخت دو برابر سرمايه، يك بيمه نامه مختلط پس انداز عادي است با اين تفاوت كه سرماية بيمه در سررسيد بيمه نامه برخلاف سرمايه قابل پرداخت در زمان فوت دو برابر پرداخت مي گردد.


اين نوع بيمه نامه از تركيب يك بيمه نامه ساده و يك بيمه نامه به شرط حيات بدون بازپرداخت حق بيمه تشكيل شده است.
بيمه نامه مختلط پس انداز با دو برابر سرمايه معمولاً بدون مشاركت در منافع صادر مي گردد و در موارد بسيار نادري ديده شده است كه بعضي از شركتهاي بيمه مشاركت در منافع را در مورد اينگونه بيمه نامه ها اختصاص داده اند.
مشاركت در منافع اين نوع بيمه نامه ها معمولاً در

سررسيد بيمه نامه و به همراه دو برابر سرمايه زمان فوت به بيمه گذار پرداخت مي گردد.
كارمزد اينگونه بيمه نامه ها براي نمايندگان و دلالان معادل ساير بيمه نامه هاي پس انداز معمولي تعيين شده است.
4- بيمه نامه هاي پس انداز با حق انتخاب:
بسياري از شركتهاي بيمه، بيمه نامه هاي پس انداز با حق انتخاب را براي بيمه‌گذار در مورد افزايش سرمايه بيمه در سالهاي اولية اعتبار بيمه نامه طرح ريزي و ارائه نموده اند.
براساس شرايط اين بيمه نامه ها، بيمه گذار مي تواند همانطور كه وضعيت مالي او بهبود مي يابد سرماية عمر خود را به ميزان 50% در پايان سه ساله اول يا پنج ساله اول آنهم بدون انجام معاينات پزشكي مجدد، افزايش دهد.


بعضي از شركتهاي بيمه اين حفظ حق انتخاب را به تولد اولين و دومين فرزند خانوادة بيمه شده محدود مي نمايند، زيرا با افزايش تعداد فرزندان خانواده و طبعاً افراد خانواده، نياز به تأمين بيشتر، بيمه گذار مي تواند سرماية خود را افزايش دهد.
حق انتخاب ديگري كه براي بيمه گذار درنظر گرفته شده است، حق انتخاب تغيير بيمه نامه از نوع بدون مشاركت در منافع به با مشاركت در منافع يا دريافت سرماية بيمه به صورت اقساط، يا پرداخت يكجا، يا پرداخت حق بيمه براي مدتي كمتر از مدت ثرارداد بيمه است.

ق انتخاب هايي را ارائه داده اند كه يك نمونه از آنها به شرح زير است:
بعد از گذشن سه ماه از تاريخ اولين ازدواج، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه خود را به شوهرش منتقل كند بدون اينكه نياز به پرداخت حق بيمه اضافي باشد.
البته لازم به ذكر است كه تفاوت سني آن دو نبايد زياد باشد و معاينات پزشكي هم مورد نياز نيست. سرماية بيمه نامه به اسم زن باقي مي ماند و در صورت فوت شوهر، زن ذينفع بيمه نامه محسوب مي شود.
ساير انواع بيمه عمر مختلط پس انداز:
در اين مبحث بطور خلاصه به انواع ديگري از بيمه عمر و پس انداز معمول در جهان اشاره مي شود.
1- بيمه نامه مخصوص شركاء و همكاران تجاري:
با مرگ يكي از شركاء بر اساس قوانين مربوط، ممكن است شريك ديگر يا ساير شركا نياز به سرمايه اي داشته باشند تا بخواهند سهم شريك متوفي را خريداري نمايند.


لذا چانچه دو شريك تجاري، يك بيمه نامه مشتركي را ابتياع كنند، سرمايه بيمه با مرگ يكي از آنها قابل پرداخت خواهد بود و حق بيمه پرداختي هم مشتركاً از سوي آنها پرداخت مي شود. هيچگونه ماليات بر ارث در مورد اين نوع بيمه‌نامه‌ها وجود نخواهد داشت.
2- بيمه نامه سرماية فرزندان:
بيمه نامة سرماية فرزندان، مانند بيمه نامة به شرط حيات، ساده است. اين نوع بيمه نامه معمولاً براي تأمين پوشش و نياز مالي كودكان در ايام جواني و رسيدن به سن رشد ابتياع مي گردد.
سرماية اين بيمه نامه معمولاً در زمان رشد و بلوغ طفل و رسيدن به سن 21 تا 25 سالگي قابل پرداخت است.


در اين نوع بيمه نامه، سن طفل مبناي محاسبة حق بيمه قرار نمي گيرد. بلكه حق بيمه با توجه به مدت قرارداد تغيير مي كند.
اين بيمه نامه با هدف ايجاد سرمايه براي فرزندان ذكور است تا در اينده بتوانند كسب و كاري ايجاد كنند يا براي تأمين جهيزية دختران طرح ريزي شده است.
با پرداخت حق بيمه اضافي به مقدار اندك، مي توان الحاقيه اي به قرارداد منظم نمود كه پس از فوت ولي يا قيم پرداخت حق بيمه متوقف و سرمايه در سررسيد بيمه نامه به طفل پرداخت گردد. ميزان حق بيمه با توجه به سن والدين متفاوت خواهد بود.


اصولاً اين شيوه بيمه نامه به نام بيمه و عدم پرداخت حق بيمه معروف است.
3- سرمايه تحصيلي فرزندان:
بيمه نامه سرمايه تحصيلي فرزندان، پرداخت اقساطي با مدت زمان معين را براي بيمه گذار تضمين مي نمايد.
اين اقساط ممكن است برابر و يا بر اساس نياز بيمه گذار به هزينه هاي تحصيلي فرزندان با يكديگر متفاوت باشد.
بيمه گذار مي تواند سرماية بيمه را طوري تنظيم نمايد كه اولين قسط آن با رسيدن فرزند به سن معيني قابل پرداخت باشد.
لازم به تذكر است كه اگر در طول مدتي كه شركت بيمه، اقساط سرمايه را مي‌پردازد، فرزند فوت كند، اقساط بقيه مدت از سوي شركت بيمه به شخصي كه قرارداد بيمه را پرداخت نموده است، پرداخت مي گردد.
اگر شخصي كه قرارداد بيمه سرمايه تحصيلي فرزندان را منعقد نموده است فوت نمايد پرداخت حق بيمه متوقف مي شود و شركت بيمه مسئول پرداخت سرمايه بيمه به صورت اقساط توافق شده مي باشد.
بيمه نامة سرمايه تحصيلي فرزندان هم داراي ارزش بازخريدي است و هم مي‌توان در صورت عدم پرداخت اقساط معين حق بيمه، آن را به صورت سرمايه مخفيف درآورد.
كارمزد اين نوع بيمه نامه ها معادل كارمزد بيمه نامه هاي به شرط حيات است.


فصل چهارم:
كاربردهاي بيمه هاي مختلط پس انداز

قرارداد بيمه هاي مختلط پس انداز به عنوان يك عامل بالقوه براي پس انداز كردن مبالغ معيني در طول مدت خاصي كه تدوين شده است كه اين برنامه پس‌انداز، در قبال فوت ناگهاني و زودرس بيمه گذار از سوي شركت بيمه تحت پوشش قرار داده شده است.
بيمه نامه هاي عمر و پس انداز مي تواند در چهار مورد مفيد واقع شوند كه عبارتند از:
1- عامل تشويقي براي پس انداز:


بيمه نامه هاي عمر و پس انداز به مثابه روش پيشرفته و مترقي پس انداز در جهان شناخته شده اند، زيرا بسياري از مردم علي رغم درآمدهاي كافي و مناسب هرگز پس اندازي نداشته اند، اما آينده نگري و انديشيدن به افراد وابسته به خود، باعث مي گردد كه از طريق اين بيمه نامه هم تأمين كافي در مقابل مرگ زودرس خود براي اعضاي خانواده تهيه نماييم هم از جنبه هاي پس اندازي است آن براي ايام پيري استفاده بريم. بيمه هاي پس انداز كه شركتهاي بيمه به معرض فروش مي گذارند از نظر سرمايه گذاري كاملاً حساب شده و داراي تضمين است.

2- وسيله براي تأمين نيازهاي ايام پيري:
اگر مدت زمان يك بيمه نامه پس انداز طوري تنظيم گردد كه سررسيد آن در سنين بين 60 تا 70 سالگي باشد، يك روش بي نظير و فوق العاده موفق براي تأمين يك سرماية كافي براي ايام پيري و زمان كاهش درآمد انسان محسوب مي شود.


بيمه نامه پس انداز، هم اعضاي خانواده را در قبال مرگ زودرس نان آور خانواده تحت پوشش اقتصادي قرار مي دهد و چنانچه بيمه گر تا پايان قرارداد در قيد حيات باشد مي تواند از ذخائر و سرمايه جمع آوري شده در ايام پيري و ناتواني استفاده نمايد.
3- وسيله‌اي‌دفاعي‌درمقابل قطع پس‌انداز به‌دليل‌بروزمرگ نابهنگام
بسياري از اوقات، انسان يك برنامه صرفه جوئي و پس انداز را براي مدت معين و خاصي طرح ريزي مي كند تا در زمان معيني در آينده به بازدهي برسد يا خاتمه يابد.
ممكن است برنامه صرفه جوئي و پس انداز جهت جمع آوري وجوه كافي براي تحصيل فرزندان باشد يا براي دهها هدف ديگر برنامه ريزي شده باشد كه نياز مبرم به تأمين و رسيدن به آن، براي خود و اعضاي خانواده درنظر گرفته شده باشد.
ممكن است با برنامه ريزي معين و دقيق هر سال مبلغي پس انداز شود تا شخص به هدف خود كه جمع آوري مبلغ معيني است برسد. اما با مرگ، آنهم پيش بيني نشده چه بايد كرد؟
راه صلاح، كاربرد اين ذخيره هاي كوچك و پس اندازهاي اندك در طرحهاي بيمه ها پس انداز است تا شخص مطمئن شود در زندكي و مرگ تأمين مورد نظر وجود خواهد داشت.
4- وسيله اي براي جمع آوري سرمايه به منظور هدفي خاص:
از بيمه پس انداز به گونه اي مناسب مي توان براي جمع آوري ذخائر و سرماية مورد نياز استفاده كرد.
اين بيمه نامه مي تواند وجوه مورد نياز ايام بازنشستگي را ذخيره نمايد يا براي نقشه هاي آينده به كار رود.
با اين برنامه، پس اندازهاي اندك كه در زندگي هر فرد قابل توجه نيست در شركت بيمه جمع آوري شده و در آينده در كارهاي مفيد و قابل توجهي بكار خواهد رفت.

 


فصل پنجم:
بيمه عمر مختلط پس انداز در ايران

از بدو شروع بيمه عمر در ايران تا كنون بيش از 90 درصد بيمه نامه هاي صادر شده در بخش انفرادي از نوع مختلط پس اتداز بوده است كه در اكثر آنها مطالب زير صادق است.
1- فروشندگان اين بيمه عموماً از انواع ديگر بيمه عمر و كاربردشان به قدر كافي آگاهي نداشتند.
2- فروش اين نوع بمه از انواع ديگر آسانتر است، زيرا متقاضي بدلايل روانشناسي مي پندارد خود در پايان مدت بيمه زنده است و سرمايه بيمه را دريافت خواهد داشت.


بدين سبب اين نوع بيمه جاذبه بيشتري داشته و نمايندگان راحت تر مي توانند طرف را براي عقد قرارداد متقاعد گردانند.
3- كارمزد اين نوع بيمه ها بيش از بيمه هاي عمر زماني و تمام عمر است.
مشكلات بيمه هاي عمر مختلط پس انداز در ايران:
الف – چون اكثر بيمه گذاران از شرايط عمومي بيمه نامه ها بويژه از شرايط بازخريد و عواقب زيان بار عدم پرداخت حق بيمه در ابتداي قرارداد بدرستي آگاه نمي گرديدند، هنگامي كه براي بازخريد و فسخ قرارداد به بيمه گر مراجعه مي نمودند و متوجه مي شدند كه نمي توانند تمام آنچه را كه پرداخته اند بازستانند، خشمگين مي شدند و با متصديان وقت به مشاجره مي پرداختند.
برخي از آنان با توضيحات مسئولين قانع نگرديده، شركت را سودجو و عمليات بيمه را غيرمردمي مي خواندند.


بديهي است چنين وضعيتي نه تنها به حسن شهرت بيمه گران لطمه مي زد، بلكه بيمه عمر را در جامعه به طرز نادرستي معرفي مي كرد.
اين بود كه در اوائل انقلاب انتقاد به بيمه عمر افزايش يافت تا آنجا كه برخي آن را آميخته با ربا دانسته و اين امر موجب گرديد كه به تعبير يكي از كارشناسان صنعت بيمه سرانجام تير خلاص بر پيكر نيمه جان بيمه هاي عمر انفرادي رها گردد:
در بهمن ماه 1361 دستور داده شد كه شركتهاي بيمه صدور اين بيمه ها را تا دستور بعدي متوقف گردانند.


اين وضع تا سال 1367 همچنان ادامه يافت.
ب – مشكل ديگري كه بيمه هاي عمر و پس انداز با آن روبرو بودند تورم فزاينده پول در كشور است. بيمه گذاري كه پس از سالها پرداخت حق بيمه در سررسيد، سرمايه بيمه خود را دريافت مي كند اين سرمايه ارزش خود از دست داده است و هرگز نمي تواند نياز بيمه گذار را مرتفع گرداند. به اين مناسبت بيمه گذار خود را مغبون مي بيند و از كرده خود نادم مي شود. اين نارضايتي ها محيط نامساعدي را در جامعه براي شركتهاي بيمه بوجود مي‌آورد.
محاسن بيمه هاي مختلط پس انداز:


بيمه مختلط وسيله اي است مؤثر براي فراهم ساختن سرمايه در زماني معين بطوري كه فوت نابهنگام نتواند تأثيري در تشكيل اين سرمايه داشته باشد.
پس اين بيمه سه هدف را دنبال مي كند:
1- پس اندازي اجباري با روش با قاعده و منظم است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید