بخشی از مقاله

 

 

 

خلاصه :

 

 

این مقاله به بررسی معماري داخلی فضاهاي اداري به عنوان رویکردي اثر گذار در جهت کاهش تنش و کنش نامطلوب در کاربران می پردازد و تاثیرات مثبت حاصل از آن را بیان میکندو همچنین با مرور و جمع بندي مقالات و مطالعات انجام شده در این بحث و با رویکرد توصیفی_تحلیلی، الگوها و اصول کلی را براي طراحی داخلی فضاهاي اداري به منظور اثر بخشی مثبت در بازخورد کاربر، ارائه می نماید. یافته هاي این مقاله نشان میدهد که اگر طراحی داخلی فضاهاي اداري با توجه به کاربري آن بر طبق اصول ارائه گشته در این مقاله لحاظ شود، داراي مزایایی چون افزایش بازدهی، کاهش تنش و کنش نامطلوب ناشی از طراحی نا مناسب، کاهش افسردگی کارکنان، افزایش رضایت کاربران و... خواهد بود.

 

کلمات کلیدي : معماري داخلی، فضاي اداري ، آرامش روانی ، کارکنان، کاربران

 

 

 

 

 

1معمار و طراح

2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

دومین همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در »مهندسی عمران، معماري و مدیریت شهري«

 

nd National Conference on Applied Researches in Civil engineering, Architecture and Urban planning٢

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

 

اگر کمی به پیرامون خود نگاهی داشته باشیم در میابیم که بیشتر زمان خود را در میان احجامی سپري میکنیم که ساخته ي فکر و دست بشر است ، از زمینی که بر آن گام بر میداریم تا لباسی که بر تن داریم، تمامی ما در حیطه ي این ساخته هاست. چشمگیرترین و به جرات مهمترین این احجام ساختمانها و فضاهاي معماریست که ما هرگونه فعالیتی را در درون کالبد آن پیش میبریم و به طور کامل نیازمند قرارگرفتن در آن به منظورهاي گوناگون هستیم. گذراندن ساعت هاي طولانی در محیط هاي اداري معمولا براي کارکنان و کاربران تجربه اي تنش زاست. همواره بسیاري از زمان خود را در محیط هاي اداري میگذرانیم که نقش تاثیرات ناشی از کیفیت فضایی اینگونه فضاها بر روح و روان کاربران و بخصوص کارکنان آن بسیار اثر گذار است و طبعات ناشی از آن پس از رسوخ در شخص و نهادینه شدن در آن، توسط خود فرد به اطرافیان و سپس جامعه منتقل میگردد و این در حالیست که کافیست تنها با بهبود کیفی فضاي داخلی محیطهاي اداري، بر اساس شناخت فاکتورهاي اثرگذار در فضا جهت ایجادآرامش روانی وتطبیق آن بانیازهاي کاربري فضا، محیطی راخلق کردکه ازجنبه بصري داراي ارزش هاي زیباشناختی بوده ودرکنارپاسخگویی به نیازهاي کاربران وکارکنان، سبب کاهش تنش درافرادگرددوبازدهی کارکنان را نیز تحت شعاع قرار داده و افزایش دهد. گام نخست دراین راه شناخت انسان و نیازهاي اوست وآنکه این ساخته به کدامین نیازانسان پااسخگوخواهدبود. انسان موجودي پیچیده است که داراي انگیزشهاي مادي و معنوي گوناگون ومتفاوت میباشد. انگیزش نیروي هدایت کننده، سازمان دهنده ادراك ورفتارهدفمندآدمیست. انسان با قرارگیري در محیط هاي گوناگون تحت تاثیر حس مکان ناشی از اجزاوعناصرموجوددر آن وتناسبات وبافت وجنس جداره هاوحتی ریزترین ویژگیهاي متعلق به محیط همچون شدت نور، گرماي محیط، شدت صوت، ارتفاع سقف، بافت و ...... قرار میگیردو نا خواسته درگیرحالاتی روحی میگرددکه سبب ایجاداشتیاق یاعدم اشتیاق، پریشانی یا سرزندگی، سرعت عمل یا کندي حرکت، دروي میگرددواین درگیري به گونه هاي مختلفی بروزمیکند. بادقت درطراحی مامیتوانیم رفتارهاي یک کاربرراتحت کنترل قرار دهیم واین همان مرحله ي پس از ایجاد حس مکان در وي است.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید