بخشی از مقاله

رشد آتي بازارهاي جهاني الكترونيكي


در مورد احتمالات بازارهاي الكترونيكي بويژه حقوق تجاري در سراسر دنيا و زمانهاي مختلف نوشته هاي بسياري وجود دارد. ايدة كامپيوتري كردن بازار و تجارت محبوبيت خاصي ميان عموم دارد زيرا جادوي الكترونيكي مدرن اينطور تصور شده كه مي تواند سفارشات را در جايي كه مردم در حال فرياد زدن و موج زدن و دويدن در سكوي تجاري هستند به طور مؤثر و آرام اداره نمايد.


اين پديده زمينه اي از تكنولوژي را در بردارد كه در دهة آخر قرن بيستم بسيار مورد استفاده و مناسب است. همچنين اين پديده با پيشرفت هاي ديگري در زمينة ارتباطات و بهبود سرمايه گذاريهاي متعدد و متحد الشكل كه در خارج از بازارهاي مالي در نيويورك توكيو، فرانكفورت، زوريخ، آمستردام، بروكسل و ديگر مراكز مالي فعاليت مي كنند كاملاً مطابقت دارد.


زمان در سكوهاي تجاري بسيار محدود است. عملكرد سكوهاي تجاري بستگي به مردمي دارد كه آنجا حضور پيدا مي كنند و اين افراد داراي بنيه اي محدود هستند و نمي توانند در يك روز كاري معمولي به آساني عمل كنند.


مي توان گفت اشتياق طبيعي افراد در اين بازارها سبب دگرگوني شديد قيمتها نسبت به درصد كل قيمت ها مي شود و اين هم سبب مي شود تا هر پيشرفت قابل توجه در ساعتهاي عادي كاري متوقف شود.


بازارهاي الكترونيكي تجاري پيشرفتي براي آينده محسوب نمي شوند. آنها در بازارهاي مختلف كه در حال كار كردن هستند موجودند. اين تكنولوژي كاملاً شناخته شده است؟


موانع تكنولوژيكي كه از ميان برداشته شوند تعدادشان اندك است. كامپيوتري كردن كامل تجارت يك واقعيت خواهد بود. اما سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه تحت چه شرايطي و چه حداقل زماني اين دو ميسر است.


در مورد موفقيت يا عدم موفقيت بازارهاي الكترونيكي براي بعضي (افراد اين تصور موجود مي آيد كه چون ابزار و تجهيزات تكنولوژي امروزه موجود است پس اين امر در زمان كوتاهي قابل دسترسي است. اما چنين پيش بيني را بيشتر مي توان اتفاقي دانست تا بر اساس تجزيه و تحليل موقعيت ها كه لازمة تجارت خودكار و موفق است.


قبول اين واقعيت كه كامپيوتري كردن تجارت امري است قريب الوقوع زيرا اولاً تكنولوژي امروزه وجود دارد و دوماً تجارت جهاني در حال پيشرفت و افزايش است، امري است كه بايد مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد. تا زمانيكه برنامه هاي الكترونيكي در بازار سهام نيويورك و ديگر بازارهاي قانوني جانشين نشود، موانه سخت بر سر جاي خود باقي خواهد ماند. تجارت الكترونيكي سهام به طور كامل بي نقص توسعة خود را آرام و در طول دهه ها و يا مدت زمان بيشتر نشان مي دهد.
تا اينجا سيستم الكترونيكي همراه با عملكرد تجاري اتوماسيون شده سبب افزايش بيش از حد حجم مبادلات در تجارت حقوقي بين المللي نمي شود و همچنين سفارشات را در همة ساعتها به انجام نمي رساند.

طرحهاي جديد بازار بورس نيويورك
مديريت بازار بورس نيويورك به اين نتيجه رسيده كه روزهاي سكوهاي تجاري در حال تمام شدن است. عملكرد چنين بازارهايي بستگي به انسانهايي دارد كه تواناييها و بنيه آنها محدود است و نمي توانند در يك روز كاري معمولي عملكردي راحت داشته باشد. در نتيجه هرگونة توسعة چشمگير در يك روز عادي تجاري بسيار سخت و گران خواهد شد در سال 1991، بازار بورس نيويورك پس از ساعات معين كاري تجارت الكترونيكي خود را بدون متخصصين آغاز كرد. بين ساعات

4:15 و 5:00 بعداز ظهر به اعضا بازار بورس نيويورك اجازه داده مي شود تا سفارشات خريد و فروش را براي تعيين قيمت‌هاي نهايي در بازار نيويورك و يا تجارت صليبي (متقاطع) (cross trade) از پيش تعيين شده براي قيمت هاي نهايي اداري، اعلام نمايند. سفارشات خريد و فروش به طور الكترونيكي يكي نشده اند. همچنين به اعضا اجازه داده شده است تا سهام با ارزش كلي بازار يعني حداقل يك ميليون در هر جلسه از ساعت 4 تا 5:15 بعدازظهر، به تجارت بپردازند.


علي رغم نااميدهايي كه تا كنون بوده و نتايج تجارت الكترونيكي بعد از ساعات عادي كار، هيئت اصلي بازار بايد پاسخ گوي ضعف خود در موقعيت رقابتي باشد.
سهم حجم مبادلات از سهم هاي ليست شده از 88% در سال 1980 به 83% در سال 1990 كاهش يافته است. با در نظر گرفتن مبادلات گزارش نشدة بازار بورس نيوزلند در بازارهاي خارجي كه حدوداً 10 تا 20 ميليون سهام در روز تخمين زده مي شود، اين كاهش در بازار سهام هنوز بيشتر هم مي باشد.
مهمترين نقصان در بازارهاي گذشته، رقابتهاي شديد آتي (پيش بيني شده) در ساعات تعطيل تجارت مي باشد. تكنولوژي وجود دارد و كار مي كند و در دستان گرسنة رقابت، سبب شكل دهي درگيري هاي بغرنج خواهد شد.

 

تكنولوژي شناخته شده
اگر شكي در مورد امكان خودكارسازي تجارت سهام وجود دارد، فقط كافي است نگاهي به ديگر بازارهاي ابزار مالي انداخت. در سال 1988، رئوترز، سرويس خريد و فروش مونيتوري خود را جهت معاملات خارجي كه اكنون حدود 250 بيليون دلار تخمين زده مي شود، راه اندازي كرد. نمونة بعدي اين سيستم معاملات بازار مزايده اي را با پيشنهاداتي از گروههاي مختلف به جاي حضور دوتايي بازرگانان را، ارائه مي دهد.
فروشندة ديگر سهام كترون (Quotron) مهارتهاي الكترونيكي را براي معاملات خارجي و امنيت درآمدهاي تثبيت شده، به سوي پيشرفت سوق مي دهد. تمام اين سيستم‌هاي الكترونيكي در طول ساعات عادي تجارت عمل مي كند.


اين مثالها به طور واضح روشن مي كند كه تكنولوژي مانعي اصلي بر سر راه تجارت خودكار نيست.
بازار بورس نيوزلند خود داراي سيستم اجراي سفارشات براي توضيحات كمرگي است كه سيستم خودكار توقيفات ناميده مي شود.(ABS)
Automated bond system


اين سيستم اجازه مي دهد تا مشتركين دلال (فروشنده) سفارشات خود را وارد سيستم كنند و آنها را يكي كرده و به طور خودكار آنها را در برابر سفارشات ديگر ذخيره شده در سيستم فعال كنند.


بازار بورس سهام نيويورك همواره از جهت كامپيوتري كردن سفارشات و سيستم برابرسازي معاملات اولين بوده است. اين بازار مبالغ زيادي را صرف ارتباط دادن الكترونيكي و مستقيم سفارشات قانوني از دفاتر طبقات بالا كه اعضاي شركتي هستند به طبقة همكف نموده است. اين بازار همچنين سيستم هاي برابرسازي معاملات كه قادر به انجام سفارشات بدون دخالت بشر هستند را راه اندازي و تكميل كرده است. حقيقتاً، قبل از گشوده شدن بازار معاملات هر روزه، داد و ستد بورس به طور خودكار سفارشات خريد و فروش را برابر مي كند و به طور الكترونيكي گزارش عملكرد را به اعضا ارائه مي دهد كه اين عمل از طريق سيستم بسيار مؤثر سوپردات (Super DOT) صورت مي گيرد.


سيستم هاي مشابه در معاملات سهام منطقه اي در فيلادلفيا، بوستون، شيكاگو و سن فرانسيسكو به طور Online(آن لاين) موجود هستند.
بازار بورس نيويورك سلطة خود را در سهام طبقه بندي شده مبادلات به جهت كفايت بازارهاي مزايده اي خود بدست آورده است. سفارشات مي توانند با بهترين قيمت و بدون دخالت دلالان سهام صورت گيرند. يك خريدار قادر به ملاقات فروشنده در سكو و ترتيب دادن يك معامله بين پيشنهادات متداول و قيمت پيشنهادي مي باشد. فقط زمانيكه به طور موقت يك عدم تعادل در سفارشات عمومي وجود داشته باشد از متخصصين انتظار مي رود تا با مداخله به تثبيت قيمتها بپردازند.


در گذشته بازار بورس سهام نيويورك قادر به ابقاء سكوهاي فيزيكي بود زيرا هزينه هاي توسط اعضاء شركتهاي كه خود با عموم مردم مرتبط بود تأمين مي شد. در آينده كامپيوتري كردن عملكردها ممكن است جهت ايجاد رقابت و فشارهاي مالي جديد در صنعت دلالي لازم باشد.


از زمانيكه نسبت حق الزحمه ها به صورت رقابتي پيش رفت، دلالان شاهد تحليل در درآمد حق الزحمه بودند. مؤسسات حالا قادر به انجام معاملات با هزينه اي بين 1 تا 5 سنت براي هر سهم مي باشند و دلالان تحت فشار هستند تا هزينة سكوها را از بين ببرند. تجارت الكترونيكي ممكن است سبب كاهش چنين هزينه هايي در طول يك روز تجاري قراردادي در بازار بورس نيويورك شود، ولي هنوز جاي يك هيئت ژوري (منصفه) در اين ميان خالي است. اما همچنان كه زمان مي گذرد تا تجارت حقوقي سرمايه گذاران دور از صحنه را نيز در خود جاي دهد سكوها نيز به طور غير قابل اجتناب در حال اتوماسيون سازي عملكرد خود مي باشند. اشتياق طبيعي مردم در بازار بورس نيويورك اهميت دادن به اين مسئله را در موقعيت امروز بازار غير ممكن مي‌سازد.


جهت ديگر كامپيوتري كردن تجارت امكان انجام معاملات را با هزينه هاي حاشيه اي پائين و در تمام مدت امكان پذير مي سازد.

تجارت بين المللي در آينده
هيچ راهي براي پيش بيني اين مسئله نيست كه تجارت الكترونيكي با چه سرعتي تبديل به يك واقعيت خواهد شد و آيا بزودي اين روز تجاري قابل دسترسي هست يا نه؟ و اينكه كدام يك از بازارهاي بين المللي كه در حال حاضر گرم كار هستند مي‌توانند در صحنه هاي رقابتي خودي نشان دهند. شايد بهترين حدس را يك دهه مي‌توان تخمين زد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید