بخشی از مقاله

تحقیق رشته عمران


فهرست مطالب
- مقدمه
- پيش گفتار
- تاريخچه


- آشنايي با محل کارورزي
- شرح وظايف کارکنان
- رياست
- معاونت
- امور مالي و کار پردازي
- روابط عمومي


- امور خدماتي
- امور دفتري
- شرح وظايف شهرداري خرمدره
- شناخت مصالح
- گچ
- سنگ


- آلومينيوم
- آجر
- ماسه
- نتيجه گيري


تقدير وتشکر :

از همه کساني که بنده را در پژوهش و تدوين و گردآوري اين مطالب ياري نمودند خصوصاً استاد راهنما سرکار خانم پريسا احدي و سرپرست کارورزي جناب آقاي مهندس بابا جمادي و همه کساني که بنده را در جوع آوري مطالب ياري نمودند کمال تشکر و قدرداني را به عمل مي آورم .

 

تقديم :

به پدر و مادر عزيزم که مرا در طول تحصيلم ياري نمودند .

مقدمه :
شهرداري وظايف مختلف ر در راستاي اهداف گسترش شهر را در کشور بر عهده دارد که از جمله مي توان به مواردي اشاره کرد . اجراي برنامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده در خصوص شهر و آباداني و امکانات لازم براي پيشرفت سطح شهر و گسترش و زيبايي در سطح شهر – جمع آوري زباله – ساخت مکانهاي تفريحي و ايجاد مکان هاي فرهنگي ،

تحقيق و جمع آوري و اطلاعات مورد نياز در زمينه ي سازندگي و گسترش و کشف روشهاي جديد در مورد عملکرد آنها و اخذ شيوه هاي مناسب به منظور برنامه ريزي و اجراي برنامه ها ، انعکاس مناسب از سطح شهر .

شهرداري را مي توان يکي از سازمانهاي فعال زير نظر وزارت کشور دانست که براي گسترش زيبايي سطح شهر فعاليت مي کند يکي از ارکان هاي مهم شهر محسوب مي شود .

شهرداري مي تواند به نيرو بخشي و تحقيق و ارائه روشهاي نوين در زمينه گسترش شهر کمک بسياري داشته باشد .

پيش گفتار
شهرداري از نظر نمودار سازماني و تقسيمات کاري ، همچون ساير اداره اي از واحدهاي مختلفي تشکيل شده که مي توان به ترتيب اولويت ها اين گونه بيان نمود .


1-شهردار( رياست ) 2- معاونت 3- امور مالي و اداري 4- امور کارگزيني 5- امور دفتري 6- روابط عمومي 7- واحد مهندسي شهرداري 8- واحد شهرسازي 9- نگهباني
شهرداري علاوه بر بخش هاي فوق از ساير بخش هاي ديگر نيز تاسيس شده از جمله مي توان به آتشفشاني که زير نظر شهرداري است و واحد موتوري شهرداري واحد اجرايت و واحد کنترل حمل و نقل شهري را نام برد .

 


تاريخچه :
شهرداري را مي توان به عنوان يک واحد سازماني قديمي در سطح شهرستان خرم دره معرفي کرد که بعدها با استقرار فرمانداري در سطح شهرستان و نياز بيشتر مردم از اين و امر امکانات در اختيار اين قسمت حياتي شهر قرار گرفته شهرداري خرم دره در 5 سال 1337 افتتاح گرديد .

تا فعاليتهاي از قبيل فرهنگي ساخت و ساز و زيبايي شهرو آموزشي خود را در ارتقاي اهداف تبين شده قرار دهد . شهرداري خرم دره با 30 نفر از قبيل شهردار ، معاونت ، امور مالي ، واحد شهرسازي کار خود را آغاز کرده اين واحد گسترش يافت و در اين سال ها با 160 نفر و افزايش واحد هاي مختلف بر اساس نياز احساس سره فعاليت مي کند.


آشنايي با محل کارورزي ( شرح وظايف کارکنان فني و مهندسي شهرداري 9 اين قسمت داراي 7 کارمند بوده که از 3 مهندس و يک منشي و 2 نفر بعنوان مسئول حمل و نقل در اين قسمت مشغول به فعاليت بوده از اين 3 مهندس يکي به عنوان ناظر بر طرح هاي عمراني مانند قير ريزي و آسفالت ريزي .

ديگري ناظرين بر باز سازي پياده رو ها ساخت و ساز بر اين گونه طرح ها مي باشد و ديگري بر نظارت بر کارها اين دو ناظر و تاييد کار هاي اين ناظر ها و تاييد نقشه هاي ساختماني و عمراني اين بخش را بر عهده دارند و نيز کليه ي طرح ها مانند جدول کشي معابر عمومي مانند کوچه ها و خيابان ها و پل سازي خيابان ها و کوچه ها نظارت بر ساخت و ساز در سطح شهر و همچنين نظارت بر نقشه هاي ساختماني منطبق با ساخت رياست :

شرح و وظايف کارکنان
در راس سوم اداره رياست قرار داد که داراي يک وظيفه مکي مي باشد و آن ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي اموري باشد که خود آن به چند بخش مختلف تقسيم مي شود :
- نظلرت بر کار کنان و ارزيابي عملکرد آنها
- ايجاد فضاي مناسب و خلف ارزشهايي که موجب ارتقاي بهرهوري نيروي کار رهبري مي شود
- شرکت در جلسات بيرون از سازمان
- حفظ روابط خوبي با کارکنان و مسئولين
- ايجاد انجام کاري ميان کارکنان و ايجاد هماهنگي با ساير ارگانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي

 

معاونت:
- اداره امور در نبود رياست اداره و امور محوله از سوي مديريت
-کنترل ورود و خروج همکاران و صدور حکم ماموريت و مرخصي
-رسيدگي به امور اداره و واحد هاي تابع
-شرکت در جلسات اداري و انجمنها


-نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و هنري
- شرکت در برنامه هاي فرهنگي وهنري و ايجاد هماهنگي هاي لازم
- توجيه وظايف پرسنل در صورت نياز
- رسيدگي به امور مراجعين

امور مالي و کارپردازي:
-همکاري و مساعدت در برنامه ريزي مکي و عمومي فعاليت ها
- تهيه و پيشنهاد و تقويم فعاليت ها برنامه ها و تنظيم بودجه با مشورت همکاران و مديريت
- تکميل فرم هاي تنظيم بودجه با نظارت مقام مافوق
- اظهار نظر در مورد پيشنهاد ها و امر ها


- نظارت بر تعيين وتخصيص اعتبارات فصلي
- هماهنگي در برنامه ريزي تامين و مايل و تجهيزات و مواد مصرفي در منطقه
- دريافت درخواست هاي خريد که توسط مافوق ارجاع مي شود
- تهيه و تنظيم اسناد مالي جهت ارائه به مرکز
- مراقبت در تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسي و امضاء حساب ها

روابط عمومي:
روابط عمومي يکي از ارکان مهم و حساس درون سازمان مي باشد بطوريکه کمتر سازمان و اداره اي است که داراي چنين بخشي نباشد به عبارت ديگر مي توان گفت که روابط عمومي يک مجموعه در سيستم سازمان است

که براي تطابيق و تعامل آن با محيط پيرامون و پاسخگويي به نيازهاي محيطي شکل مي گيرد لذا بر اساس هر سازماني براي تطبيق با محيط و تعامل با آن نيازمند روابط عمومي است .


امور خدماتي :
- راهنمايي مراجعين و پاسخگويي به تماسها
- پذيرايي از همکاران و ميهمانان
- انجام امور خدماتي اداره و امور ماموريت
امور دفتري
1- تايپ نامه هاي اداري
2- ثبت نامه ها
3- بايگاني نامه ها

 

تايپ نامه هاي اداري :
يک از عمده ترين کارهاي امور دفتري تايپ نامه ها است .
وقتي منوط نامه توسط واحدي نوشته شد قبل از تايپ شدن ، نامه بايد به تاييد رئيس اداره برسد .
بعد از تاييد رئيس اداره آن نامه براي تايپ کردن آماده است
سپس در کامپيوتر کليک کرده منويي باز مي شود که داراي چندين درايو است که بر روي درايوEکليک کرده منويي ديگر باز مي شود که داراي درايوي به نام نامه اداري است

بر روي آن کليک کرده و منويي ديگر باز مي شودکه داراي دو درايو است پس روي درايو با نام کوچک کليک مي کنيم و سپس نامه خود را تايپ مي کنيم .


پس از اتمام تايپ نامه دستور پرينت داده و نامه را پرينت مي گيريم .
طريقه ثبت نامه هاي رسيده و فرستاده :
هر نامه اي چه رسيده و چه فرستاده بايد در دفتر انديکاتور ثبت شده و داراي شماره و تاريخ باشند .

ثبت نامه هاي رسيده :
نامه ها قبل از ثبت توسط رئيس يا معاون اداره پاراف مي شوند .
پس از پاراف بايد در دفتر انديکاتور اداره ثبت و شماره و تاريخ زده مي شود .


در قسمت ضميمه دفتر انديکاتور با توجه به ارتباط نامه با واحد آن نوشته مي شود مثلا اگر نامه از انجمن رسيده باشد چون مربوط به امور هنري است و در نهايت در بايگاني امور هنري قرار مي گيرد .
در قسمت ضميمه ، امور هنري نوشته مي شود .
در قسمت صاحبان نامه ، نام اداره يا شخص يا ... که نامه را براي ما فرستاده اند نوشته مي شود .
در قسمت شرح نامه ها ، موضوعي کلي از نامه نوشته مي شود .
در قسمت ارجاع ، نام واحدي که نامه توسط رئيس يا معاون اداره به آن واحد پاراف شده است نوشته مي شود .در قسمت شماره و تاريخ نامه اي که رسيده و ثبت کرده ايم را مي نويسيم .


در پايان مهر مربوط به ورود نامه ها به اداره را زدم و در آن شماره و تاريخ ثبت دفتر انديکاتور را مي زنيم .

ثبت نامه هاي فرستاده :
نامه هاي فرستاده نامه هايي هستند که ما براي ادارات ، اشخاص و..... مي فرستيم .
که در آن صورت ، نامه پس از اينکه توسط رئيس يا معاون اداره امضا ء شد در قسمت نامه هاي فرستاده دفتر انديکاتور اداره ثبت مي شود .

 


در قسمت کلاسمان دفتر انديکاتور ، نام واحد اقدام کننده که نامه در آن قسمت بايگاني مي شود را مي نويسيم .


در قسمت عنوان نامه ها ، نام اداره ، شخص ، و ... نامه را براي آنها مي فرستيم نوشته مي شود .
در قسمت شرح نامه فرستاده ، شرح کلي از موضوع نامه نوشته مي شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید