دانلود مقاله تعیین رژیم غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی((Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 دراستخرهای خاکی مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال (استان گلستان)

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

ماهیان از نظر تغذیه با یکدیگر متفاوت بوده و هر گروه از پرورش ماهیان دریایی، یکی از بزرگترین مشکلات به
مواد غذایی خاصی تغذیه می کنند. ماهیان یک گونه نیز در حساب می آید و تحت تأثیر عوامل زنده و غیر زنده،
سنین مختلف ممکن است عادات غذایی متفاوتی داشته شکار شدن بوسیله موجودات دیگر، گرسنگی، حمل و نقل
باشند. به طورکلی ماهیان ممکن است گوشتخوار و شرایط بد فیزیکی آب قرار دارد .(۷) بنابراین می توان
،گیاهخوار و یا همه چیز خوار باشند. در سنین مختلف با یک غذادهی اولیه مطلوب لارو و نگهداری در محیط
گاهی ممکن است به طور اتفاقی و یا انتخابی اقدام به مناسب، مرگ و میر اولیه پرورش لاروی را کاهش داد. در
خوردن انواع دیگر غذاها بنمایند. منابع غذایی زنده برای بسیاری از مطالعات انجام شده با افزایش غذادهی اولیه به
پرورش ماهیان دریایی و ماهیان آب شیرین به ویژه در وسیله انتخاب بهینه اندازه غذای مورد نیاز لارو و بهبود
مراحل لاروی ضروری هستند. مرگ و میر اولیه لارو در
۵۷۴

مجله زیست شناسی ایران جلد ۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸

کیفیت غذایی در غذای زنده موفقیتهایی در پرورش لارو

کسب شده است ۳)، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و .(۱۵

اگرچه انواع غذاهای خشک و مخلوط برای تغذیه ماهی مورد استفاده قرار می گیرد، اما گزینه مهم، فیتوپلانکتونهای

تک سلولی یا پر سلولی و یا موجودات زئوپلانکتونی

تکسلولی یا پرسلولی می باشد. روتیفرها در تغذیه لارو

ماهیان آب شیرین حائز اهمیت هستند .(۱) غذای زنده در

پرورش آبزیان از چند جنبه مهم می باشد یکی آنکه در مرحله لاروی برخی از گونه های آبزی به دلیل عدم

تناسب اندازه دهان لارو و ذرات غذایی امکان استفاده از

غذای مصنوعی وجود ندارد. و دیگری اینکه استفاده از

غذای کنسانتره حداقل در این مرحله از زندگی تأمین کننده نیازهای غذایی لاروها نیست و باعث کاهش رشد، سوءتغذیه و بروز مشکلات ناشی از کاهش قدرت دفاعی بدن در مقابل عوامل محیطی و پاتوژن می گردد. در حالی
که استفاده از غذاهای زنده در پرورش لارو آبزیان مختلف

نه تنها نیازهای غذایی جانور را تأمین می کند، بلکه به دلیل همخوانی این نوع غذاها با رژیم غذایی طبیعی ماهی، بیشتر قابل پذیرش و استفاده است. دانستن رژیم غذایی لارو و بچه ماهیان در مراحل ابتدایی (که حساس ترین بخش

پرورش محسوب می شود) می تواند کوددهی، غنی سازی

استخر و مدیریت غذای زنده را بهبود دهد تا در شرایط تکثیر مصنوعی و پرورش در کارگاه بتوان نیازهای غذایی آنها را تأمین کرد. در نتیجه لارو و بچه ماهیان با کیفیت

جهت پرورش و یا بازسازی ذخایر تولید نمود.

مواد و روشها

این تحقیق به مدت ۴ ماه از اردیبهشت تا مرداد سال ۱۳۸۵

در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی سیجوال (واقع

در ۵ کیلومتری شرق بندرترکمن) استان گلستان انجام گرفت. در این تحقیق عادات غذایی لارو و بچه ماهیان

کپور دریایی از شروع تغذیه ۰/۲) گرم) تا وزن ۱۰ گرمی

در .۸ استخر ۲ هکتاری مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا

استخرها کاملاً خشک و به میزان ۳۰۰-۵۰۰ کیلو گرم در

هکتار آهک پاشی و سپس شخم زده شدند. قبل از آب

گیری استخرها از سم آندوسولفان برای از بین بردن ماهیان

هرز در منبع آب، استفاده شد. بعد از آب گیری، استخرها

به میزان ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار با استفاده از کود گاوی

کود دهی شدند که به عنوان کود پایه محسوب می شد و

۱۰۰۰ کیلوگرم نیز در طول دوره پرورش به ازای هر هکتار

به استخرها داده شد. بعد از یک هفته میزان غذای زنده

استخرها اندازه گیری گردید، زمانی که میزان غذای زنده

استخرها بیش از ۱۰ گرم در متر مکعب رسید، مولدین به

استخرها معرفی شدند. جهت تعیین عادات غذایی لارو و بچه ماهیان هر ۱۵ روز یکبار و با ۳ تکرار نمونه برداری

صورت گرفت. به این صورت که ۳۳ عدد لارو و بچه

ماهی در هر بار نمونه برداری از ابتدا ، وسط و انتهای

استخرها صید شدند. از هر استخر با استفاده از تور زئوپلانکتون گیر برای لارو و تور کششی برای بچه ماهی در مجموع ۱۰۰ عدد ماهی صید شد. سپس در فرمالین ۲/۵

درصد فیکس گردیده به آزمایشگاه منتقل شدند. در

آزمایشگاه طول و وزن هر لارو و بچه ماهی به طور

انفرادی اندازه گیری شده و سپس شکم لارو و بچه ماهیان شکافته و محتویات روده با ترازوی ساتوریوس (با دقت

(۰/۰۱ توزین شدند. برای تعیین فراوانی موجودات بلعیده شده محوطه شکمی لارو و بچه ماهیان شکافته و به

صورت جداگانه در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی ۴۰

مورد بررسی قرار گرفت. تعداد هر موجود در روده

شمارش شد. شناسایی موجودات غذایی با استفاده از

کلیدهای شناسایی موجود حشرات، نرمتنان و اغلب از

طریق اجزای سخت به ویژه قطعه روستروم، پوسته وپاهای

سخت پوستان صورت گرفت. در نتیجه موقعیت غذایی آن در جیره غذایی در دوره های مختلف لاروی و بچه ماهی

تعیین گردید.

۵۷۵

: Nsj
مجله زیست شناسی ایران جلد ۲۲، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۸

آنالیز فاکتورهای بیولوژیک: با استفاده از اطلاعات به

دست آمده از محتویات روده های مورد بررسی قرار

گرفته، میزان پر و خالی بودن روده توسط رابطه شاخص

غالبیت (IP) محاسبه شد جدولی برای ارزیابی میزان پر و

خالی بودن روده برای ماهی کپور وجود ندارد اما با نگاهی

به جدول میزان پر و خالی بودن روده در ماهیان خاویاری می توان به این نتیجه رسید که هر چه این میزان بیشتر

باشد، نشان دهنده تغذیه خوب در لارو و بچه ماهیان کپور

دریایی است .(۶)

وزن توده غذایی معده و روده ماهی
×۱۰۰۰۰ ( گرم یا میلی گرم) IP=
وزن ماهی (گرم یا میلی گرم)

برای تعیین نوع غذای ماهی از شاخص ارجحیت غذایی

(Food Preference)استفاده شد :

Nsj
Fp= Ns ۱۰۰

که در این رابطه : Fp شاخص ارجحیت غذایی،

تعداد معده های پر که دارای طعمه مورد نظر باشند و :Ns

تعداد کل معده های پر شمارش شده می باشد .(۲)

ارتباطFp با نوع غذا به این صورت است که: اگرFp < 10

باشد، یعنی شکار خورده شده تصادفی بوده و غذای اصلی محسوب نمی شود. درصورتیکه ۱۰≤ Fp < 50 باشد یعنی

غذای خورده شده یک غذای دست دوم (فرعی) می باشد و این در صورتی است که شکار اصلی در دسترس نباشد و

اگر ۵۰ ≤ Fp باشد، یعنی طعمه مذکور، غذای اصلی ماهی

می باشد.

ضریب چاقی یا فاکتور وضعیت ( (Condition Factor با

استفاده از رابطه زیر محاسبه شد .(۱۶)

K = W / L3 × ۱۰۰

۵۷۶

در این رابطه K ضریب چاقی، L طول کل (سانتیمتر) وW

وزن (گرم) می باشد.

ضریب نرخ رشد ویژه با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید .(۱۳)

= ضریب رشد ویژه %SGR

×۱۰۰ (زمان)/ (گرم) ( ]وزن اولیه- Ln وزن ثانویه[(Ln

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 7 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد