بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

كليات:

  • ظرفيت و پتانسيل پرورش ماهيان دريايي درقفس در كل كشور معادل 100هزار تن مي باشد.
  • از اين ميزان 90هزار تن به استان هرمزگان(50هزارتن متعلق به قشم) اختصاص دارد.
  • اولين پايلوت پرورش ماهي درقفس(ظرفيت 180 تن)در سال 85 با دوگونه شانك وصبيتي در قشم آغاز به كار نمود
  • اكنون توليد ماهيان دريايي در سطح جهان2/5ميليون تن مي باشد.
  • سرمايه گذاري احداث پايلوت پرورش در قفس:11ميليون ريال به ازاي توليد هرتن ماهي مي باسد

اسلاید 2 :

  • به ازاي هر 10تن توليد ماهي در قفس 3نفراشتغال زايي مستقيم خواهند داشت
  • طبق بررسي هاي موجود پرورش ماهي د رقفس تا 10 برابر ميزان توليد را افزايش مي دهد
  • كشور نروژ با توليد 350هزارتن ماهي در قفس در سال ازپيشتازان اين صنعت مي باشد
  • كشورهاي ايسلند،دانمارك،انگليس وفرانسه نيز از كشورهاي صاحب نام در اين زمينه مي باشند

اسلاید 3 :

گونه هاي ماهيان دريايي مناسب
جهت پرورش در ايران

  • ماهيان:شانك، صبيتي، هامور،حلواسفيد(زبيدي)،كفال

اسلاید 4 :

بيوتكنيك تكثيروپرورش
ماهيان دريايي عبارتند از:

1- نگهداري مولدين در استخرهاي بزرگ

2- تخمريزي(طبيعي)

3- ذخيره سازي تخم ها در انكوباتور

4- انكوباسيون تخم در مخازن پرورش لاروها

5- مراحل پرورش لارو

6- مديريت پرورش لارو

7- انتقال تخم ها از هچري به مخازن نوزادگاهي

8- درجه بندي

اسلاید 5 :

 1- نگهداری مولدین در استخرهای بزرگ

- مولدین در استخرهای بزرگ نگهداری می شوند .

 - این استخرهاباهواده های پدلی،هوادهی میشوند.

- پمپاژآب بطورمستقیم از دریا صورت میگیرد.

- زمانیکه دمای آب دریا به مقدارمناسبی رسید ، 

 ماهی بطورطبیعی تخمریزی می کند.          

 - عملیات جمع آوری تخم انجام می گیرد.    

       - آب سایر استخرهایی که در زیرسایه بان قرارگرفته اند با آب فیلتر شده تامین می شوند .                   

 

اسلاید 6 :

  2- تخمریزی : تخمریزی طبیعی

- حمل تخم های جمع اوری شده بوسیله تور پلانکتونی با اندازه چشمه 100 میکرونی انجام می شود. وبرای محافظت از تخم ها در تمام طول مدت جمع آوری، کسیه پلانکتونی حاوی تخم ها در داخل آب غوطه ور می ماند.                                                   

،- به منظور شستشو و آزمایش توانایی زیستیتخمها تخمهای جمع آوری  شده به آرامی از کیسه پلانکتونی  خارج می شود           

اسلاید 7 :


3- ذخیره سازی تخم ها در انکوباتورها
یا حوضچه های پرورش لارو

که دارای 3 مرحله مهم می باشد :                                                                                        

- تعیین وزن

- تعیین مقدار

- ضدعفونی

ضدعفونی تخم ها راه موثری برای مقابله با انتقال بیماری های ماهی می باشد :

اغلب داروهای ضدعفونی کننده مورداستفاده عبارتند از:

Penicillin G, Streptomycin sulphateactive iodine

اگرکلیه مراحل بالا به درستی انجام شوند :

- ارزیابی وتخمین مناسبی از نرخ  بازماندگی نهایی مورد انتظار بدست می آید.

 - تولید مطلوب عادی شده وبین بخش های مرتبط (غذای زنده ونوزادگاهی)هماهنگی مناسب بوجود می آئید .

اسلاید 8 :

 4- انکوباسیون تخم در مخازن پرورش لاروها

ذخیره سازی مستقیم تخم ها در مخازن پرورشی می باید دارای شرایط ذیل باشد :

- تراکم نباید بیش از 200 تخم در لیتر باشد .

-

- پس از تفریخ  برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی ، کف مخزن باید از طریق سیفون کردن فضولات ناشی از عملیات تفریخ با دقت تمیز شود .

- تخم ها در داخل ظروف شناور که دارای صفحات غربالی بوده و درون مخازن پرورش قرار گرفته اند ذخیره می شوند :

 

* این امر موجب می شود کنترل بهتری بر مراحل انکوباسیون صورت گیرد .

* شمارش لاروهای با کیسه زرده براحتی انجام شده و می توان انها را به آرامی از طریق واژگون نمودن ظروف شناور به داخل همان مخازن  پرورش رها کرد .

اسلاید 9 :

5- مراحل پرورش لارو

آغاز تغذیه خارجی

- تفاوت های مرفولوژیکی و اساسی مجرای گوارشی و چشم لاروها بیانگر مراحل جذب کیسه زرده و قطره چربی می باشد .

3 روز بعد از تفریخ ، ذرات غذایی وجذب کیسه زرده بطور کامل با چشم قابل مشاهده است.

اسلاید 10 :

6-  مدیریت پرورش لارو

- پس از تفریخ ، لاروها جمع آوری شده و به آرامی درحوضچه های پرورش رهاسازی می شوند .

- حوضچه های پرورشی به جریان آب ملایم و هوادهی و سیستم تصفیه آب مجهز هستند .

- دریچه ورودی آب دارای فیلتر با چشمه 100 میکرونی است .

- شستشوی سطح و کف به دقت و بطور مرتب هر چند وقت یکبار انجام شود .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید