whatsapp call admin

دانلود مقاله حجاب رستگاری حقیقت نور

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حجاب رستگاری حقیقت نور

موضوعات تحقیق :
الف-مقدار پوشش زنان و حفظ خود از نامحرم را به استناد آیات قرآن کریم بیان کنید .

ب-نور بودن خدا یعنی چه وحقیقت نور چیست ؟
ج-اهل سعادت ورستگاری چه کسانی هستند ؟

الف – گل پاک
یکی بامدادان فصل بهار
جوانی به باغ فتادش گزار
به شاخی گلی دید خوش رنگ وبو
که از جان ودل گشت مشتاق او
گلویش بنشرد وکردش جدا

زگیلهای دیگر به وجوروجفا
چوآن گل جدا شد زشاخ درخت
بیفتاد در دست آن تیره بخت
بکرد از طریق تحسّر نگاه
به یاران واز دل بر آوردآه
بگفتا که ای خواهران عزیز

برای شما هست این روز نیز
گذارید آرایش خود کنار
بگیرید در زیر برگی قرار
نمایید خود را از این دم نهان
که مانید ایمن زغار تگران

اگر گل در برگها مخفی نشود ، اگر گل مراقبت باغبان را نپذیرد و اگر گل بر بیگانگان جلوه گری کند به غارت خواهد رفت . او امانتدار لطافت ها وظرافت هاست و آنگاه است که می تواند با این خود نگهداریها یک قهرمان را به آستان خود بکشاند ودر دست یک قهرمان قرار گیرد نه در زیر پای غارتگران !

زن گل است ویک گل دانا و پاک هرگز نمی پسندد چهره واندام و موی خود را در اختیار نگاههای هوس ، آلود قرار دهد ، در پس برگهای حجاب وحیا می ماند و حیثیت خود را پاسبانی می کند.
غنچه تا در پرده است از دست گلچین ایمن است
گر ضیافت از جفا خواهی حیا می بایدت

حجاب مصونّیت است نه محدودیت !
متفکر اندیشمند فرزانه استاد شهید مرتضی مطهری‌دراین‌زمینه می‌نویسند:
مرد بسیاری از هنرنمایی ها و شجاعت ها ودلاوریها ونبوغها وشخصیت‌های خود را مدیون زن وخودداری های ظریفانه زن ، مدیون حیا وعفاف زن می داند

.
زن همیشه مرد را ساخته و مرد اجتماع را ، آنگاه که حیا وعفاف وخود داری زن از میان برود وزن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود اول به زن مهر باطله می خورد وبعد مرد، مردانگی خود را فراموش می کند وسپس اجتماع منهدم می گردد.

حضرت امام (ره) می فرمایند : « زن مربع جامعه است . زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می کند وبا تربیت صحیح خودش کشور آباد می کند .»
از همه شگفت آورتر سخنی است که یکی از مجلات زنانه از آلفرد هیچکاک نقل می کند :
«زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب وروبندی که به کار می بردند خود به خود جذاب می نمودند وهمین مساله جذبه نیرومندی به آنها می داد اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی ا زخود نشان می دهند حجاب وپوششی که دیروز وبرزن شرقی کشیده شده بود از میان می رود وهمراه آن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود . »
بگو ای محمد صلی الله علیه واله وسلم زنان مؤمنه ر

از ام سلمه روایت است که گفت بعد از نزول آیه حجاب من و میمونه نزد پیغمبر بودیم عبدالله مکتوم در آمد پیغمبر بما فرمودند پنهان شوید گفتیم یا رسول الله عبدالله مکتوم اعمی است و چیزی نمی بیند فرمو دند آیا شما هم اعمی هستید ؟ ودر بعضی تفاسیر آورده اند که روزی رسول اکرم (ص ) در حجره حضرت فاطمه علیهما سلام بودند عبدالله مکتوم در آمد حضرت فاطمه علیهما سلام برخاست و پنهان شد چون این مکتوم از نزد پیغمبر رفت حضرت زهرا نزد پدر خود آمد حضرت بر سبیل امتحان فرمود دختر جان چرا از این مکتوم پنهان شدی او که چشم نداشت ؟ حضرت فاطمه علیهماسلام عرض کرد پدر جان او چشم نداشت اما من که چشم داشتم اگر او مرا نمی‌دید من که او را می دیدم .

همچنانکه حق تعالی مرد آنرا امر نموده که چشم خود را ازدیدن زنان نامحرم نگاهدارند زنان را هم چنین امر نموده که حفظ چشم خود کنند از دیدن مردان نامحرم وظاهر نسازند .
و باید که زنان مؤمنه سینه و گریبان یعنی گردن وبرودوش خود را بمقنه بپوشانند وزینت و جمال خود را اشکار نسازند وظاهر ننمایند سروساعد وساق وگردن بند وخلخال را جز برای شوهران خود وپدران ، و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر ، وبرادران وپسران برادر که در حکم برادرند ویا پسران خواهران واینها کسانی هستند که نکاح با ایشان روانیست .

کسانیکه از نسبت شیر محرم شده اند نیز همین حکم ثابت است وبزنان همدین خود یعنی زنان مؤمنه و کنیزان ملکی نه کافر از قبیل زنان یهودیه ونصرانیه ومجوسیه چه قرآن آنها را هم در حکم مردان بیگانه دانسته وجایز ندانسته که زنان مومنه نزد آ‎نها برهنه باشند واتباع خانواده که رغبت بزنان ندارند مانند مردانیکه بنهایت پیری وسالخوردگی رسیده اند .

ویا ابلهان که مطلقاً از مباشرت با زن خبر ندارند ویا اطفال که هنوز بر عورت ومحارم زنان آگاه نیستند یعنی هنوز بحد بلوغ نرسیده وقوه جماع در آنها پدیدار نشده پس معلوم شد که بجز این اشخاص مذکور زنان باید از نشان دادن محل زینت خود احتراز کنند واحتجاب باطنی خود را ازدست ندهند ودر وقت راه رفتن آنطور پای بزمین نزنند که جلب توجه مردان شود مقصود از این جمله این است که درعصری زنان لباسها وکفشهای مخصوصی در برمینمایند مثلادر چهارده قرن پیش زنان عرب خلخال بپا می انداختند

که وقتی را ه می رفتند صدای آن باعث جلب توجه مردان بود واین خود یکنوع زینت برای زنان حساب می شد از این جهت این آیه برای منع ازاین روش نازل شد مانند عصر خودمان که بانوان کفشهائی میپوشند که وقتی راه می روند باعث جلب توجه مردان است همانطور که در فوق ذکر شد مطابق آ‎یه شریفه زنان مسلمان حق اینکه محل زینت را بنامحرمان نشان بدهند ندارند ، حال باید فهمید محل زینت زن که قرآن وذکر کرده کجا میباشد . اگر خوب دقت در این آیه بشود پر واضح وآ‎شکار خواهد شد که تمام سرتا قدم زن محل زینت می باشد مانند سر که محل زینت مواست و میشود آنرا با انواع مختلف آرایش نمود چنانکه امروز می کنیم .

دوم صورت که محل آرایشی اصلی زن است که با زهم زینت حساب می‌شود .
سوم جاهائی را که بوسیله گوشواره ویا کردن بند ویا دست بند آرایش می نمایند وحتی در بعضی ملت ها دیده شده که بینی راهم بوسیله جواهرات زینت می نمایند . وبدن زن با لباسهای مختلف الوان زینت داده می شود وهمچنین پا را بوسیله کفشهای مدل با روز آرایش می دهند مانند زمان

پیغمبر (ص) که زنها پاهای خود را بوسیله خلخال بستن زینت میدادند پس فهمیدید که تمام اعضای بدن زن عورت ومحل زینت است وباید از نامحرمان پوشیده شود ولی افسوس که درعصر ما بانوان اسلامی بر خلاف این آیه رفتار می نمایند ومحل زینت را که هیج بلکه طوری لباس برتن می نمایند که هم عورت آنها از قبیل سینه وبازوها وپاها پوشیده نیست وهم خود را در میان نامحرمان زیباتر جلوه می دهند که در حقیقت میتوان گفت با اینکه لباس بر تن دارند ولی عریان می باشند .
ب: ترجمه :

خداوند نور آسمانها وزمین است ، مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی ( پرفروغ ) باشد ، آن چراغ در حبابی قرار گیرد ، حبابی شفاف ودرخشنده همچون یک ستاره فروزان ، این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است ونه غربی ( آنچنان روغنش صاف وخالص است که ) نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود ، نوری است برفراز نور ، وخدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند وخداوند به هر چیزی آگاه است .

تفسیر:
در تفسیر آیات فوق سخن بسیار گفته شده است ، ومفسران وفلاسفه وعرفای اسلامی هر کدام بحثهای فراوانی دارند ، پیوند ارتباط این آیات با آیات گذشته از این نظر است که در آیات پیشین سخن ازمساله عفت ومبارزه با فحشاء با استفاده از طرف و مسائل گوناگون بود ، واز آنجا که ضامن اجرای همه احکام الهی ، مخصوصاً کنترل کردن غرائز سرکش ، بخصوص غریزه جنسی که نیرومند ترین آنها است .

جزء هیجدهم
بدون استفاده از پشتوانه ایمان ، ممکن نیست ، سرانجام بحث را به ایمان واثر نیرومند آن کشانیده واز آن سخن می گوید .
نخست می فرماید : خداوند نور آسمانها وزمین است ، ( الله نور السموات والارض ).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد