بخشی از مقاله


چکیده

دررفتگی مفصل ساب تالار دررفتگی همزمان سطوح دیستال تالوس در هر دو مفصل تالوکالکانئال و تالوناویکولار می باشد و حدوداَ یک درصد موارد دررفتگی هاي حاد پا را شامل می شود. این در رفتگی همیشه با تغییر شکل واضح پا همراه است. شایعترین نوع دررفتگی ساب تالار به سمت داخل %80) موارد) و موارد کمتر شایع شامل دررفتگی به سمت خارج، قدام و یا به خلف(%20 موارد) است. این در رفتگی اغلب همراه با شکستگی هاي استئو کوندرال می باشد. اصول درمانی شامل جا اندازي بسته و آتل گیري می باشد. رادیوگرافی دقیق و انجام سی تی اسکن براي بررسی پایداري مفصل پس از جا اندازي و بررسی قطعات شکستگی داخل مفصلی ضروري می باشد. با توجه به اهمیت آسیب ساب تالار و لزوم رسیدگی سریع جهت درمان، به علت عوارض عروقی و آسیب بافت نرم اطراف، در این مقاله یک مرد 17 ساله با در رفتگی به داخل مفصل ساب تالار به دنبال تصادف با موتور سیکلت و بدون شکستگی استئوکوندرال معرفی می شود که توسط جا اندازي بسته تحت بی حسی نخاعی مورد درمان گرفت. (مجله طبیب شرق، سال نهم، شماره3، پائیز86، ص231تا(236

کلیدواژه ها: دررفتگی، مفصل ساب تالار،شکستگی،استئوکوندرال

مقدمه

مفصل ساب تـالار مفـصل خلفـی بـین تـالوس و کالکـانئوم است دررفتگی ساب تالار یـک آسـیب نـادر اسـت و حـدوداَ 1

درصد موارد دررفتگی هاي حاد پا را شامل می شود. شایع تـرین نوع دررفتگی ساب تالار پا به سمت داخل %80) موارد) اسـت و موارد دررفتگی به سـمت خـارج (%14)، قـدام (%5) و خلـف پـا

(%1)، کمتر شایع است. تـشخیص و تمـایز دررفتگـی داخلـی و خارجی ساب تالار بسیارمهم و روش جا اندازي آن هـا متفـاوت است و به نظر می رسد پیش آگهی دراز مدت دررفتگـی سـاب تالار خوب نیـست.(1و(13 بـسیاري از ایـن دررفتگـی هـا درنتیجـه صدمات سنگین مثل افتـادن از بلنـدي، آسـیب هـاي ورزشـی یـا تصادف با موتورسیکلت است. وارد آمدن نیرو در جهـت رو بـه داخل((Inversion یا به خارج (Eversion) ، لیگامان هـاي ضعیف تالوناویکولار و تالوکالکانئال را تحـت فـشار قـرارداده و باعث دررفتگی سـاب تالار می گردد. ســراستخــوان تالوس در

در رفتگی خارجی سـاب تـالار درسـمت داخـل، وپـا بـه سـمت خــارج قــرار مــی گیــرد. در دررفتگــی داخلــی ســاب تــالار، سراستخوان تالوس درسمت خارج و پا به سمت داخل جابجا می شود. به در رفتگـی داخلـی در اصـطلاح کـلاب فـوت اکتـسابی

(Acquired Club food) می گویند. همچنین بـه آسـیب در جهت خارجی فلات فوت اکتسابی (Acquired Flat food)
گفته می شود.((2-4 در شرایط اورژانـسی نمـاي بـالینی دررفتگـی ساب تالار و مچ پا ممکن است مشابه باشد و منجر به اسـتفاده از تکنیک هاي نا به جا بـراي جـا انـدازي، اشـتباه در جـا انـدازي و آسیب هاي بعـدي بـه سـطوح مفـصلی شـود.(11،(12 بـا توجـه بـه اهمیت آسیب ساب تالار و لزوم بررسی و درمان سریع، در ایـن مقاله نوجوان 17 ساله اي که به دنبال تـصادف بـا موتورسـیکلت دچار در رفتگی به داخل ساب تالار بـدون هیچگونـه شکـستگی همراه شد معرفی می شود.

گزارش مورد

بیمار پسري 17 ساله بود که در زمستان 85 حـدود 15 دقیقـه پس از تصادف با موتورسیکلت، به بخـش اورژانـس بیمارسـتان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان با تغییـر شـکل و تـورم پـاي راسـت و علایم حیاتی پایدار، مراجعـه نمـود. پـاي بیمـار تـورم وسـیع بـه همراه مختصري بریدگی و تندرنس پوست در بـالاي برجـستگی سراستخوان تالوس، کـه درسـمت پـشتی جـانبی لمـس مـی شـد داشت. پا درحالت دررفتگـی داخلـی و پلانتـار فلکـسیون قـرار داشت. نبض شریان تیبیال و شریان پشتی پا به علـت تـورم وسـیع بافــت نــرم قابــل لمــس نبــود. رادیــوگرافی ازپــاي راســت بیمــار، دررفتگی داخلی ساب تالار را نـشان داد و هیچگونـه شکـستگی وجود نداشت. (تصاویر (

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید