دانلود مقاله دپارتمان های رادیولوژی

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان

دپارتمان هاي راديولوژي

دپارتمان يا بخش راديولوژي داراي 3 زيرقسمت اصلي مي باشد :(1) زيرقسمت تشخيص ، كه ممكن است شامل التراسونيك ، فلوروسكوپي و غيره باشد ؛ (2) زير قسمت تشعشعات ؛ (3) زير قسمت طب هسته اي . اين زير قسمتها بر حسب الگوي مديريت خود و يا رابطة فيزيكي / فونكسيونلي ، با ديگر بخش ها ، ممكن است به طور پيوسته و يا جدا از يكديگر ساخته شوند .

راديولوژي تشخيص
در اين قسمت تصاويري از داخل بدن بيمار بر روي فيلم (راديوگرافي) و يا بر روي لامپ اشعه كاتديك (فلوروسكوپي - CRT) تهيه مي شود .
هم براي بيماران سرپايي و هم براي بستري ها و همچنين براي هر دو معينات روتين و اضطراري بايد مناسب باشد . بنابراين ، دپارتمان موردنظر در ارتباط ODP ، واحدهاي طبابتي ، مراقبت شديد و جراحي خواهد بود .


مدت جدا كردن بيماران قابل بستري ، معمولاً در روي چرخدستي ، ويلچر يا استريچر ، از بيماران سرپايي در لباس خيابان و غالباً خونين ، بايد حتي الامكان تطويل شود ، به ويژه در قسمتهاي ورودي ، پذيرش و اتاق انتظار : در صورت بزرگ بودن دپارتمان اين كار بايد در قسمتهاي راديوگرافي و خروجي نيز انجام مي شود .
اتاق كار با اشعة X را در محلي انتخاب كنيد كه مسير حركت بيمار با مسير حركت تكنسين راديولوژي تداخل نكند تا اينكه در اتاق كار با اشعة X به هم برسند . دسترسي راحت به ميز اشعة X توسط چرخدستي / استريچر ضروري است . دپارتمان را طوري طراحي كنيد كه زمان حركت تكنسين ، خصوصاً موقع رفتناز اتاف خود به اتاق فيلم برداري ، حداقل باشد .
تعيين محل شكستگي ها و موقعيت مانتر توسط اشعة ساده ، كمتر از 10دقيقه طول مي كشد ؛ اعمال بسيار پيچيده و متناوب شامل بلع باريم يا تزريقات راديواپك ممكن است تا 3

ساعت به طول بيانجامد . در اين مدت بيمار ممكن است در درون يا نزديك دپارتمان منتظر بماند . در طراحي قسمت راديولوژي تشخيصي رعايت موارد زير ضروري است : طرح اتاق مجزا براي آلتراسونوگرامي و ترموگرافي با وجود نيمكت مجهز به شير آب آشاميدني ، طرح ظرفشويي با صافي جهت جلوگيري از عبور بطريها به لولة تخليه و كمد انباري در بالاي ظرفشويي كه منحصراً براي تهيه باريم بكار مي‌رود ، ساخت WC براي بيماراني كه با باريم تنقيه شده اند و هر دوي اينها بايد در مجاورت 2 اتاق مربوط به كار با اشعه X قرار داشته باشند ؛ تامين اتاق يا محلي براي بررسي و نظارت بر دقت فيلم ها (معمولاً ظرف 15 دققه بعد از عكس برداري كامل مي شود) . پروسسورهاي اتوماتيك لوله كشي شده نياز به زهكشي ويژه اي دارند ؛ محوطة انتظار بر اساس براي هر بيمار بعلاوة جهت خويشاوند يا همراه بيمار طراحي مي شود ؛ فضاي جداگانه براي چرخدستي دو بيمار با 2 توالت مناسب براي 2 بيمار ويلچردار در نظر گرفته مي شود .


هر كدام از اتاقهاي اشعة X بايد توسط گچ باريم دار و يا ورق هاي سربي از بقيه قسمتهاي ساختمان جدا شود ، هر دو مادة مذكور بسيار سنگين است . تمامي شيشه ها بايد از جنس شيشة سرب دار باشد . تجهيزات اشعة X سنگين بوده و احتياج به سقفي به ارتفاع تا دارد . تيرهاي سازه اي متحرك و اضافي آويزان از سقف مورد نياز است . كف و سقف طبقات ساختمان را براي تحمل بارهاي اضافي طراحي كنيد . عرض دربهاي ورود به اتاق اشعة X بايد (هر دو لنگه) و داراي دولنگه باشد ، عرض يكي از لنگه ها 900 و ديگري باشد .
علاوه بر محل هاي فوق الذكر ، نواحي ديگري براي سورت كردن فيلمها ، خواندن فيلمها بواسطة راديولوژيست ها و بايگاني ضروري است . همچنين محلهايي براي نوشتن گزارشات ، انبار وسايل و تجهيزات ، اتاق مديريت و اتاق كنفرانس لازم است .


اشعة X براي سلول هاي زنده مضر است : حفاظ بندي يا شيلد كردن همة اتاق هاي كار با اشعة X ضرورت دارد . اين اتاقها بايد توسط متخصصين تشعشعات ، طراحي و نظارت شود . در UK بايد مطابق كدهاي عملي مربوط به ادارة حفاظت افراد در معرض اشعة يونيزه كننده ، طراحي گردد .

سالن هاي عمل جراحي
سالن هاي جراحي و زايمان به طور افزاينده به عنوان مراكزي به حساب مي آيند كه جهت انجام اعمال بسيار پيچيده بر روي بيماران خدمات مي دهند . به طوري كه انجام اين اعمال در مطب‌هاي پزشكان و درمانگاهها بسيار مشكل است . برخلاف سويت هاي سنتي كه داراي اتاق هاي مختلف براي خدمات مختلف بودند (مانند گوش و حلق و بيني و بخش ارتوپدي) ، اكنون سويت ها از اتاقهاي چندمنظوره تشكيل مي يابند . عمليات كوتاهع (3-1 ساعت) غالباً از اعمال با مدت متوسط (4-2 ساعت) و اعمال درازمدت (8-6 ساعت) جدا است . سويت زايمان در گذشته كاملاً جدا از سويت جراحي بود ، اما امروزه يا به صورت يكپارچه هستند و يا در كنار يكديگر قرار دارند .

عناصر طراحي
مسير حركت بيمار را بايد در نظر گرفت : بيمار ممكن است در ورودي ، اتاق كنترل ، اتاق قبل از بيهوشي ، اتاق عمل و اتاق بهبود توقف نمايد . كاركنان را در نظر بگيريد : كه به دو گونة كنترل كننده و تميزكننده هستند . تجهيزات ، به ويژه وسايل و كالاهايي را كه بايد در فاصله ميان دو كاربرد استريليزه شوند ، در نظر بگيريد : آيا كار موردنظر بايد به طور موضعي (در داخل سويت) انجام بگيرد يا به طور مركزي (براي درمانگاه) اجازه بدهيد كه حجم آنها شما را راهنمايي كند . به مسئله اشتراك توجه كنيد : اتاق هائي كه براي اعمال مشابهي اختصاص دارند مي توانند از وسايل و امكانات مشتركي استفاده كنند . آزمايش ها را در نظر بگيريد : آزمايشات سريع آزمايشگاهي و تست اشعة X را در نظر بگيريد :
اين آزمايشات چگونه بايد انجام بگيرند ؟


فضاهاي مورد نياز
فضاي لازم براي تخت بيمار بستري تغييرات زيادي دارد : بستگي به اين دارد كه آيا عمل جراحي بر روي بيمار قادر به حركت انجام مي گيرد يا اينكه آيا درمانگاه موردنظر داراي برنامة آموزشي است يا نه . و به چند عامل ديگر نيز وابسته است . به طور كلي براي هر سالن جراحي در نظر بگيريد .
فضاي لازم براي سيكولاسيون ، پرستاري و كاركنان پزشكي و عناصر غيرفونكسيونلي ساختمان مانند تجهيزات تهوية مطبوع معمولاً قسمت اعظم ساختمان ، (شايد 80% بيشتر از فضاي اتاق براي هر فرد) را به خود اختصاص مي دهد . اتاق صندوق هاي لباس ، دوش ها و اتاق هاي استراحت براي كاركنان بايد بر حسب تعداد كاركنان موردلزوم طراحي شود .
سيركولاسيون (گردش)


طراحي مسير سيركولاسيون براي سويت هاي زايمان و جراحي مجهز به تكنولوژي بالا ، بسيار سخت است . 2 نوع اصلي از اين مسيرهاي سيركولاسيون عبارت از مسير يك كريدوري ، مسير دو كريدوري يا ، مسير مسابقه ، است . مسير يك كريدوري تنها داراي يك كريدور بوده كه به تمامي اتاقهاي جراحي يا زايمان منتهي مي گردد ، اين اتاقها شامل اتاقهاي كاركنان و بيماران و تجهيزات مي شود . جلوي هر اتاقي محلي براي تميز كردن وجود دارد و وسايلي براي استريليزه كردن اتاق در درون هر يك آنها و يا ميان 2 اتاق تامين است . در شكل «مسير مسابقه» اتاقها به صورت دايره‌اي قرار داده شده اند و يك كريدور يا اتاق در بيرون جهت كاركنان و تجهيزات وجود دارد . اتاق كمدهاي لباس كريدورها را به هم وصل مي كند ؛ كاركنان و تجهيزات همراه با بيمار محل را ترك مي كنند . كاركنان مي توانند از طريق اتاق صندوق هاي لباس و محوطة دوش ها برگردند . كريدور براي چرخدستي حمل بيمار دو گونه است : با عرض 45 متر و باعرض 5/1 متر .

تميزي
عامل تميزبودن در سويت (Suite) جراحي يا زايمان نيز اهميت زيادي دارد . همة اجسام ، سطوح ، اتصالات و غيره بايد به آساني قابل پاكسازي بوده و در مقابل شستشوي مكرر بادوام باشد : براي جلوگيري از عفونت ، اتصالات بايد آب بندي شده باشد . هرگاه احتمال متصل شدن بيماران به ماشين هاي بيهوشي وجود داشته باشد لازم است از مواد ضدالكتريسيته ساكن استفاده به عمل آيد. نكات لازمه را با داده هاي فني تطبيق دهيد .

ادارات
همانند مراكز صنعتي و خدماتي ديگر ، در درمانگاه ها نيز فضاي لازم براي سيستم اداري روز به روز افزايش پيدا مي كند . فضاي اداري شامل دو قسمت مي شود : يكي براي پردازش اطلاعات و ديگري براي استفاده از اين اطلاعات . قسمت پردازش شامل دپارتمانهايي مانند ثبت سوابق (بايگاني) ، پردازش داده ها و حسابداري مي شود ؛ و قسمت استفاده كنندگان شامل دپارتمانهايي مانند مديريت درمانگاه ، پرسنل پزشكي و كنترل مالي مي گردد . هر دو از ورودي مشتركي استفاده مي كنند .


فضاي لازم براي هر قسمت متفاوت است . عوامل موثر در فضاي قسمت پردازش اطلاعات عبارتند از : حجم و نوع اطلاعات و تجهيزاتي كه در حال حاضر و يا در آينده مورد استفاده قرار مي گيرد : با پيشرفت روش پردازش اطلاعات ، اطلاعات ورودي تغيير پيدا مي كند . در مورد فضاي قسمت استفاده كنندگان (استفاده از اطلاعات) تعداد افراد ، عامل تعيين كننده است . براي تعيين فضاهاي ادارات ديگر ، مانند ادارات بازرگاني به ص 8-235 رجوع كنيد .


تعداد افراد مهمتري عامل در طراحي مي باشد : كارمندان اداري عموماً تمام روز را در سرپست هاي خود مي گذرانند ، بنابراين تامين محيط خوشايند بسيار مهم است . طرز رويارويي بيماران و پرسنل پزشكي اهميت فوق العاده اي دارد . خصوصيت در انجام مصاحبه ها ، به ويژه در مورد امور پزشكي يا مالي ، بايد در نظر گرفته شود .
در شكل (1) مشخصات فضاهاي تخصيص يافته به فضاهاي اداري يا دفاتر درمانگاه ها ارائه شده است .

ذخيرة جيره و دفع مواد دور ريختني
تقريباً تمامي كالاها ، گاهاً به جز مواد دارويي و غالباً مواد غذايي ، به طور متمركز دريافت و دفع مي‌شوند . متوسط وزن كالاهاي مورد استفاده در يك روز (در UK) براي يك درمانگاه 600 تخت خوابه است ، مواد دفعي حاصله شده مي باشد . ملاحظات مربوط به انبارهاي عمومي مركزي (CGS) بايد مورد توجه قرار گيرد .
فونكسيون يا وظيفه :دريافت مواد مورد ذخيره ، توزيع كالاها ، جيره ها و تجهيزات قابل حركت دادن ، كنترل دفتري .
نكات اصلي در برنامه ريزي : آيا از وسايل يكبار مصرف و يا قابل استفاده مجدد استفاده خواهد ؟ سيستم هاي مورد استفاده براي كنترل ، انتقال و حمل مواد ، امكان انبار كردن مواد و غيره در يك محل دور .


فضاي كليدي : محوطة سرويس براي وسايل نقليه ، داشتن مسيرهاي جداگانه جهت ورود و خروج به نقاط مختلف براي انجام خدمت خدمات گوناگون . محل بارگيري ، انبار : محوطه هاي ويژه و حفاظتي براي مواد مورد ذخيره .
نكات اصلي در طراحي :‌ جداسازي كالايهاي ورودي از مواد خروجي (جيره ها ، تجهيزات ، مواد فاسد شدني ، خاكروبه ، آشغال ، كالاهاي خيس ) ؛ دريافت و كنترل مواد غذايي به طور جداگانه ، ذخيره و كنترل كالاها به طور جداگانه در داخل درمانگاه (انبار مركزي براي ذخيرة جيره هاي (CSS) دارويي و مهندسي) ؛ نيازهاي ويژه براي ذخيره گازهاي طبي و مايعات فرار .
اقلام مورد نياز به انواع شكننده ، محتاج به كنترل نور ، رطوبت و گرد و غبار و محتاج به چيدن‌هاي ويژه ، تقسيم بندي مي شوند . مواد خطرناك (مانند مواد راديواكتيو ، داروهاي خطرناك ، گازهاي اشتعال پذير ،‌مواد فرار) بايد مطابق با قوانين و مقررات ذخيره شوند . جدول راهنماي UK در اين زمينه در شكل (4) نشان داده شده است .
محوطة انباري واقع در نقاز استفاده از مواد يا وسايل بايد داراي مساحت اضافي باشد تا در روزهاي تعطيل عمومي ، كه پرسنل حمل مواد غايب هستند ، جاي كافي وجود داشته باشد . تعطيلات معمولاً در UK سالانه 4 يا 5 بار و زمان هر تعطيلي 72 ساعت است . روشهاي انتقال متفاوت است، ممكن است توسط چرخدستي و يا سيستم هاي انتقال خودكار انجام بگيرد . در UK استفاده از سيستم هاي خودكار توصيه مي شود ، اين سيستم ها نياز به مهندسين تربيت شده براي نگهداري تجهيرات خودكار دارد و هزينه آن بيشتر از هزينة سيستم هاي دستي است : اين نوع سيستم نسبت به عيوب مكانيكي و فني آسيب پذير است .

 

سيستم سترون سازي مركزي
چه اتفاقي مي افتد : دريافت متمركز وسايل ، پاك سازي ، بسته بندي ، سترون سازي ، ذخيره و توزيع وسايل قابل استفادة مجدد (محل ذخيرة وسايل سترون شده در روش بريتانيا (CSSD)) . از روش ويژه اي براي استريل كردن مواد مورد استفاده در بخشهاي مراقبت از بيماران ، به خصوص در بخشها جراحي ، مامايي ، ‌اورژانس استفاده به عمل مي آيد . براي روابط فونكسيونل به شكل (3) رجوع كنيد .


نكات اصلي در برنامه ريزي : نزديك بودن رابطه با ساير فونكسيون هاي كنترل مواد : CGS ، رخت شويي براي استفاده كنندگان ويژه ؛ مانند جراحي و مايي . ويايل انتقال براي وسايل استريل (استفاده عمومي يا اختصاصي از سيستم ها) .
فضاهاي كليدي : سترون سازي ، تداركات مربوط به فرآيند استريل ، انبار كردن و صدور مواد و وسايل .
نكات اصلي در طراحي : جداسازي دقيق نواحي كار كثيف از تميز ،‌استفاده از بانك استريال كننده براي انجام اين جداسازي ؛ موقعيت فونكسيون سترون سازي نسبت به وسايل جراحي .

خانه داري
چه كارهايي انجام مي گيرد : تمامي قسمت هاي درمانگاه به طور منظم و كامل پاكسازي مي‌شود و توجه زيادي نسبت به كنترل عفونت در محوطه هاي مراقبت از بيماران و نسبت به جريان انتقال مواد مربوطه مبذول مي گردد . اين مواد شامل مواد دور ريختني مي شود . خانه داري شامل كنترل ملحفه ها و البسه نيز مي گردد . براي توضيه روابط ميان عوامل فوق به شكل (1) رجوع كنيد .


نكات اصلي در برنامه ريزي : ميزان اثر تميزي استاندارد و مطلوب را بر روي سنگين كار ، ميزان تهوية هوا / تصفيه هوا ، ميزان راحتي پاكسازي و نگهداري سطوح داخل ساختمان درمانگاه را تعيين كنيد . انتقال زباله به صورت دستي باشد يا مكانيكي (مانند سيستم پنوماتيكي لوله اي)؟ روش و وسايل دفع زباله چگونه باشد (رجوع شود به قسمت سرويس هاي رخت شويي)؟


فضاهاي كليدي : عبارتند از : انباري لوازم خانه داري (كمد مستخدمين و دربان وانباري تجهيزات)، مجل تربيت كاركنان / مديريت .
نكات اصلي در طراحي : شامل اندازه و نحوة توزيع يا قرارگيري كمدها ، متمركز كردن انباري مواد و تجهيزات مي باشد .

سرويس رختشويي / ملحفه ها
كارهايي كه انجام مي گيرد عبارتند از : ملحفه هاي كثبف از نقاط مورد استفاده جمع آوري شده و به يك محل سورت يا طبقه بندي متمركز منتقل مي شود . اين ملحفه ها مراحل شستن ، خشك كردن ، تعمير و اطوكشي را گذرانده و سپس ذخيره مي شوند . ملحفه هاي تميز مطابق جدول زماني و كميتي در قسمت استفاده كنندگان توزيهع مي شود . در صورت استفاده از خدمات بيرون درمانگاه ، قبل از فرستادن ملحفه ها به مراكز شستشو ، آن ها را شمرده و وزن مي كنند تا در موقع دريافت ملحفه تعداد آن ها قابل كنترل باشد . در عمل توزيع ملحفه هاي تميز و جمع‌آوري ملحفه هاي كثيف هيچ تغييري داده نمي شود .
مركز بهداشت عمومي


بهداشت عمومي و فعاليت پزشكان عمومي (GP) ، امروزه و اساساً توسط مركز بهداشت (HC) تامين مي گردد . در USA واحدهاي بيماران سرپايي موسوم به «فري استندينگ free standing» به چندين گروه تقسيم مي شود ، اين واحدها علاوه بر مطب پزشكان ، عموماً با دو هدف پيشگيري از بيماري و انجام مراقبت هاي بهداشتي فعاليت مي كنند ، و سطح قيمت آنها پايين تر از درمانگاهها است . هر يك از اين واحدها كار خود را تحت برنامه اي شروع كرده و نيازهاي جامعه را در محوطة سرويس و يا دراجتماع يا محل تامين مي كند . انواع گوناگوني واحدها شامل سازمان حفظ سلامتي (HMO) افراد افراد (كه 40 سال پيش بر اساس برنامه بيمه متناوب كارگران صنعتي بيان گذار شد) ، مراكز مراقبت اوليه در نواحي روستايي جهت انجام معاينات اورژانسي و درمان (شامل تخت خوابهاي پيش درمانگاهي ) و مراكز بهدات عمومي و تامين اجتماعي مي شود كه توسط دولت محلي پايه گذاري شده است . هر يك از اين واحدها ممكن است شامل تمامي خدم/ات موجود در مركز بهداشت UK و حتي بالاتر از آن باشد . واحدهاي بزرگتر غالباً با درمانگاه ها در ارتباط هستند .
فعاليت هاي اولية مركز بهداشت (HC) شامل مشاوره ، معاينه و حداقل درمان متكي به سوابق پزشكي پذيرش ، تامين محوطه هاي انتظار و انباري مي باشد .
تسهيلات اساسي بايد شامل تامين پاركينگ براي اتومبيل و كالسكه ، WC براي بيماران و كاركنان ، محل هاي تعويض لباس ، اتاق استراحت مجهز به آشپزخانه اي براي كاركنان باشد .
فعاليت هاي ثانوي مركز بهداشتي (HC) بزرگ ممكن است شامل سرويس هاي درمان و تشخيص بيماري ماند فيزيوتراپي ، درمان پا ، دندان پزشكي ، تشخيص راديويي و داروسازي يا داروخانه باشد و همچنين ممكن است شامل كلينيك هاي بهداشتي براي آموزش و ارزيابي ،‌دفتري براي بازرسان بهداشت ، پرستاران خانگي ، مددكاران اجتماعي و غيره باشد .
اندازة موفقيت آميز براي منابع مشاورة HC آن است كه براي بيش از 6 پزشك عمومي ساخته شود، و قرار دادن HC در نزديكي جمعيت مورد خدمت اهميت حياتي دارد . درنواحي روستايي ممكن است كوچكتر بوده و از تجهيزات كمتري برخوردار باشد . مركزي كه بر اساس GP 1 ساخته مي‌شود تقريباً 2500 بيمار را پوشش مي دهد و مركز ساخته شده بر اساس GP 6 جمعيتي معادل 15000 نفر را سرويس مي دهد ، و مركز حاوي GP 12 جمعيتي معادل 30000 نفر را سرويس خواهد داد . ملاقات كنندگان مي توانند بر 3500 نفر و پرستاران بر 2500 نفر بالغ گردند .


محل اين مراكز بايد در نزديكي جاده ها يا خيابانهاي با رفت و آمد عمومي باشد ؛ مسير دسترسي به مركز از جاده ها و پاركينگ هاي اتومبيل بايد براي افراد ويلچر دار و استفاده كنندگان از كالسكه طراحي شود . وروديها بايد در مقابل آب باران و بادهاي متداول در محل حفاظت شده باشد و همچنين داراي توقف گاه سرپوشيده و در معرض ديد براي كالسكه باشد . يك محل حفاظت شده براي ريختن آشغال تامين شود : براي نحوة جمع آوري آشغال با مقامات محل و مقامات بهداشتي مشورت كنيد . مراكز بزرگتر ممكن است به وروديهاي جداگانه اي جهت كاركنان و عوامل سرويس نياز داشته باشند ؛ ورودي بيماران ممكن است به يك كاناپة بلند جهت ورود آمبولانس نياز داشته باشد . زمين هاي HC بايد جذاب و قشنگ باشد و در عين حال منظرة آنها ساده باشد تا نگهداري آن آسانتر باشد .


بسياري از اتاقهاي HC همان نقشي را ايفا مي كنند كه اتاقهاي نظير آنها در OPD به عهده دارند ؛ از همان طرح كلي تنها با اندكي تطبيق مي توان استفاده كرد .تفاوتهاي اساسي اين است كه : HC با اين تعداد جمعيت زياد سر و كار ندارد همچنين با آنچنان موارد درماني و جراحي حادي سر و كار ندارد كه نياز به تجهيزات درماني و تشخيصي پيچيده داشته باشد .
اتاقهايي كه براحتي قابل سازگار با HC ( مركز بهداشت) هستند در ص 7-166 نشان داده شده اند؛ عوامل و فضاهاي بسيار مهم عبارتند از : WC براي افراد ويلچردار ، محل آشغال ، اتاق آزمايش ادرار و مدفوع ، ابعاد آمبولانس ، دربهاي خودكار ، پاركينگ اتومبيل براي افراد ناتوان .

اتاق انتظار
يك اتاق انتظار عمومي تامين كنيد . براي هر گروه اتاقهاي مشاوره (پزشكي) محل هاي كوچك جهت انتظار (پيش انتظار) لازم است . براي هر سويت اتاق انتظاري به مساحت در نظر بگيريد . صندلي ها بايد به صورت راحت و غيراداري يا غيررسمي باشد .

سوابق پزشكي
اوراق سوابق پزشكي در دو اندازه هستند : استاندارد ، در اندازة جديد به ابعاد . سوابق پزشكي در قفسه ها . كابينت هاي بايگاني يا واحدهاي بايگاني‌گردان نگهداري مي شود .‌ با احتساب مسير دسترسي ، در اين روش ها براي هر 1000 ورقة ثبت سوابق پزشكي مساحتي معادل لازم است . استفاده از قفسه ها براي نگهداري سوابق ارزان تمام مي شود ، امام امنيتي ندارد . كابينت براي اين كار گران است اما امنيت و قابليت سازگاري خوبي دارد . كابينت گردان امنيتي نداشته و گران نيز مي باشد . افزايش تعداد سوابق در آينده را در نظر بگيريد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد اینورترها و کنورتورهای صنعتی

word قابل ویرایش
31 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
اینورترها و کنورتورهای صنعتیاينورتر انواع اينورتر از نظر ورودي كدامند؟ 1 انواع اينورترها از نظر كاربرد كدامند؟ 1 مزاياي استفاده از اينورترها چيست؟ 2 اينورتر چگونه مصرف برق را كاهش مي دهد؟ 2 كدام اينورتر كيفيت دارد؟ 2معرفي درايو يا اينورتر 3كاهش هزينه برق مصرفي : 4كاهش جريان راه اندازي : 5امكان ايجاد فشار ثابت ...

تحقیق در مورد ایجاد ارتباط ایمن در برنامه های وب

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
ایجاد ارتباط ایمن در برنامه های وبپرداختن به مقوله امنيت در برنامه های وب با توجه به ماهيت اين نوع از برنامه ها و جايگاه آنان در ارائه سرويس ها و خدمات پيشرفته ای همچون تجارت الکترونيکی بسيار حايز اهميت است . زمانيکه در رابطه با امنيت برنامه های وب بحث می شود، می بايست بر روی دو محور اساسی متمرکز گرديد:• با ا ...

مقاله در مورد طرح اکتشافی مقدماتی طلا و کانیهای پلی متال همراه

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
- مقدمهتلاش توان فرسای نیاکان مان در اکتشاف، استخراج و استحصال طلا با وجود آثار قلعه های قدیمی و جابجایی میلیونها تن رسوب و شستشوی آنها در مناطق دور افتاده و خشک و بی آب مثل کوه زر، زرین و غیره داستان تلخ و شیرین طلاشویی و دست یابی به طلای ناب را بازگو کرده و نشان دهنده سهم کشور ما در تولید جهانی بوده است.همچ ...

دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

word قابل ویرایش
43 صفحه
21700 تومان
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیرانچکیده : باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران م ...

دانلود مقاله عایق های حرارتی

word قابل ویرایش
41 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
عایق های حرارتی1- انواع روشهاي گرمايش و سرمايش در ساختمانهاي مسكوني و تجاري مقدمه: تهيه محيط مناسب براي زندگي در فصول مختلف سال يك مسئله مهم است. انسان اوليه با شناختن آتش در كلبه ها و غارها ،ايجاد گرماي غير سالم توام با دود ، تااندازه اي خود را در زمستان سرد حفظ ميداشت و بعدها با گذاشتن دود كش ،هدايت دود بخا ...

مقاله در مورد انواع پمپ های سانتریفیوژ گریز ازمرکز

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
انواع پمپ های سانتریفیوژ گریز ازمرکزجهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره های درون پمپ. پمپهای گریز از مرکز از پر مصرف‌ترین پمپهائی می‌باشند که در صنعت بطور فراوان بکار می‌روند. حسن این پمپها در آنست که گذر حجمی سیال در آنها یکنواخت بوده و همچنین چنانچه لوله تخلیه مسدود و یا تنگ شود، فشار زیادی که ب ...

مقاله در مورد آموز ه هایی از رباتیک

word قابل ویرایش
65 صفحه
27700 تومان
آموز ه هایی از رباتیکربات چیست؟ ربات یک ماشین هوشمند است که قادر است در شرایط خاصی که در آن قرار می گیرد، کار تعریف شده ای را انجام دهد و همچنین قابلیت تصمیم گیری در شرایط مختلف را نیز ممکن است داشته باشد. با این تعریف می توان گفت ربات ها برای کارهای مختلفی می توانند تعریف و ساخته شوند.مانند کارهایی که انجام ...

دانلود فایل پاورپوینت دپارتمان بیهوشی مراقبت های ویژه

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اب ترکیب اصلی مایع کمپارتهای بدن میباشد. درصد نسبی اب بدن بر اساس سن‚ جنس و میزان چربی بدن متفاوت است. T. B. Water=60%B.Weight=600cc/kg ICF=400-450cc/kg ECF=150-200cc/kg ECFشامل پلاسما(cc/kg35-30 ) واینترستیشیال (cc/kg165-120) حجم خون ( cc/kg ...