دانلود مقاله راهکارهایی برای اخلاقی نمودن بیشتر پلیس

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

منابع
آندرسون، تری (۱۳۸۳)، هر افسر یک فرمانده، ترجمه: مریم بغدادی، تهران، مرکز فن‌آوری آموزش ناجا.
بابائی اهری،‌ مهدی (۱۳۸۱)، «اخلاق در کسب و کار»، کمال مدیریت، سال اول، شماره ۱: ۱۱۷- ۹۹٫
پازوکیان، اسدالله، (۱۳۸۴)، ویژگیهای پلیس اسلامی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، تهران، معاونت سیاسی عقیدتی سیاسی ناجا.
تروویانوویچ، رابرت- کوروکس، بانی (۱۳۸۳)، پلیس جامعه محور، ترجمه: مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا، تهران، فرات.
حاصلی، سمانه (۱۳۸۳)، «امنیت،‌ پلیس و نظارت همگانی»، مجموعه مقالات ناجا و نظارت همگانی راهبردها و راهکارها، تهران، بازرسی کل ناجا.
دیوید، فرد (۱۳۷۹)، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
رابینز، استیفن (۱۳۷۸)، رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد اول، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ــــ (۱۳۷۸)، رفتار سازمانی مفاهیم نظریه‌ها و کاربردها، ترجمه: علی پارساییان و محمد اعرابی، جلد سوم، تهران،‌ دفتر پژوهشهای فرهنگی.
سلطانی، ایرج (۱۳۸۲)، «نقش آموزش کارکنان در ترویج فرهنگ تکریم»، تحول اداری، دوره هفتم، شماره ۴۱ و ۴۲: ۱۱۸- ۱۰۹٫
ــــ (۱۳۸۳)، «روش مدیریت بر مبنای کرامت انسانی»، پژوهش و اندیشه، سال اول، شماره۱: ۳۳- ۱۰٫
سیمز، راندی (۱۳۸۰)، «وقتی خط‌مشیهای رسمی اخلاقیات با انتظارات غیررسمی مغایرت پیدا می‌کند، بررسی و آزمون نگرشهای مدیران»، ترجمه: جلال حسینی، تحول اداری، دوره هفتم، شماره ۳۴: ۱۲۱-۱۰۷٫
صادقی یزدان آباد، ابراهیم (۱۳۸۲)، «مبانی منشور ارائه خدمات»، تحول اداری، دوره هفتم، شماره ۴۰: ۸۴-۶۷٫
قراملکی، احد فرامرز (۱۳۸۲)، اخلاق حرفه‌ای، تهران، ناشر مولف.
مشبکی، اصغر (۱۳۸۰)، مدیریت رفتار سازمانی، تحلیل کاربردی ارزشی از رفتار انسانی، تهران، ترمه.

چکیده
یکی از وظایف پلیس ایجاد امنیت اخلاقی است،‌در حقیقت اقدامات پلیس تا زمانی که به افزایش احساس امنیت در جامعه منجر نشود، مثبت ارزیابی نمی‌گردد، لذا یکی از اقداماتی که می‌تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد، اهمیت و توجه به ضریب احساس امنیت در جامعه می‌باشد، احساس امنیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از این عوامل اخلاق‌مداری خود پلیس می‌باشد، سئوالی که در اینجا مطرح است، این می‌باشد که چگونه سازمان پلیس را می‌توان بیش از پیش به سمت اخلاق‌مداری سوق داد؛ تدوین استراتژی اخلاقی پلیس، به همراه تدوین راهکارهایی جهت اجرایی و عملی نمودن این استراتژی می‌تواند به پلیس در رسیدن به این هدف یاری رساند، در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا در کلیه اقدامات انجام شده موفق بوده‌ یا خیر، پلیس را به گام بعدی یعنی به سمت ارزیابی اقدامات و بررسی نتایج سوق می‌دهد، بدین ترتیب مثلث اقدامات پلیس در راستای اخلاقی نمودن کامل می‌شود.
کلید واژه
پلیس، اخلاق، اخلاق پلیس، چشم‌انداز، آموزش.

طرح مسئله و انتخاب روش مطالعه
یکی از وظایف پلیس اسلامی ایجاد امنیت اخلاقی است، با رعایت و انجام این تعهد اساسی از جانب پلیس، می‌توان به نقش مثبت و سازنده پلیس بعنوان یک نیروی خلاقه‌ای نظم‌آفرین در اجتماع طرفی بست (پازوکیان، ۱۳۸۴، ص ۶۵ و ۶۶).
لذا می‌توان انتظار داشت که اقدامات پلیس تا زمانی که تأثیر مثبتی در افزایش احساس امنیت در جامعه نداشته باشد، مثبت تلقی نشود. عوامل مختلفی در احساس امنیت دخیل می‌باشند که یکی از این موارد که به سازمان پلیس ارتباط تنگاتنگی دارد، پلیس اخلاقی یا بعبارت دیگر اخلاق‌مداری پلیس می‌باشد، سئوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان اخلاق‌مداری را در پلیس گسترش داد؟ در این مقاله با رویکرد مدیریت استراتژیک سعی می‌شود به این سئوال به بهترین نحو پاسخ داده شود، قابل ذکر است که الگوی مدیریت استراتژیک مورد استفاده دراین مقاله براساس نظریه فرددیوید انتخاب شده است، او در کتاب مدیریت استراتژیک خود سه مرحله را برای مدیریت استراتژیک انتخاب می‌کند.

مرحله اول را می‌توان مرحله تدوین استراتژی سازمان نامید که با تدوین مأموریت یا چشم‌انداز سازمان این مرحله به سرانجام می‌رسد، مرحله دوم، مرحله اجرای استراتژی است، یعنی راهکارهایی که می‌توانیم استراتژی تدوین شده را به مرحله عمل برسانیم، در بعضی موارد جهت عملی نمودن استراتژی حتی در ساختار و رویه‌های سازمان تغییرات مقتضی صورت می‌گیرد در این مقاله در قسمت تغییر و اصلاح نظام آموزشی در حقیقت به لزوم تغییر رویه آموزش اشاره شده است، مرحله سوم نیز ارزیابی استراتژی است. (برای آشنایی با نظرات فرد دیوید درخصوص مراحل مدیریت استراتژیک رجوع شود به: دیوید، ۱۳۷۹، صص ۵۵۷- ۱۶۷).

این شیوه با توجه به تعریفی که از اخلاق حرفه‌ای برای نویسندگان این مقاله مطرح بوده است، انتخاب گردیده، چرا که اخلاق حرفه‌ای مفهومی فراتر از اخلاق‌ فردی و شغلی است؛ اخلاق حرفه‌ای را به مسئولیتهای اخلاقی سازمان تعریف می‌کنیم، این تعریف فراگیرتر و جامع‌تر از تعریف سنتی است. زیرا مسئولیتهای اخلاقی سازمان شامل همه اضلاع و ابعاد سازمان می‌شود و اخلاقیات شغلی را نیز در برمی‌گیرد. در حالی که اخلاق شغلی بدلیل تأکید بر وظایف اخلاقی اعضای گروه، مسئولیتهای اخلاقی خود گروه و سازمان را شامل نمی‌شود. تعاریف سنتی از اخلاق حرفه‌ای، آنرا به مفهوم فروتر (اخلاق کار) تحویل می‌دهند. علاوه بر آن این تعاریف بر نگرش اصالت فردی مبتنی است و از توجه به اهمیت مجموعه و حیات سازمان غافل هستند. بنابراین، تأکید بر مسئولیتهای اخلاقی سازمان اولاً بر نگرش کل گرایانه و سیستمی استوار است. ثانیاً تعریف جامع و فراگیری از اخلاق بدست می‌دهد. (قراملکی، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷)

مقدمه:
احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان از میزان وجود و یا عدم وجود جرم در آن جامعه برمی‌گردد و هر مقدار فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین‌تر است. ولی این احساس ناامنی صرفاً منبعث از عدم وجود امنیت یک جامعه نخواهد بود (حاصلی، ۱۳۸۳، ص ۱۷۱). برای نمونه در تحقیقی اثبات شده است قبول هدایا از طرف پلیس، ظاهری جانبدارانه دارد و باعث کاهش اعتماد، اطمینان و احساس امنیت خواهد شد، اگر قرار است که خدمات پلیس به جامعه بصورتی برابر در اختیار همه قرار گیرد،‌ در دستیابی به خدمات، حضور پلیس در محله و برخورد یکسان با کلیه شهروندان، لازم خواهد بود که درخواست این کمکها از پلیس بدون ترس و بدون احساس جانبداری انجام گیرد. دریافت هدایا از مردم نه تنها احساس نابرابر عمل کردن پلیس را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند،

در عین حال فرصتی بوجود می‌آورد که قانون‌شکنان فکر کنند می‌توانند با پلیس مصالحه کنند (ترویانوویچ و کوروکس، ۱۳۸۳، ص ۹۹). بدیهی است وجود تبعیض و یا احساس تبعیض موجب بدبینی، کینه و ایجاد بی‌تفاوتی می‌شود اگر اعمال نابرابری در امور با اهمیت جامعه باشد، بی‌اعتمادی بیشتری را بدنبال خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر احساس امنیت در افراد خواهد گذاشت (حاصلی، ۱۳۸۳، ص ۱۷۸). اگر مسائلی چون دادن هدایا به پلیس تا به این حد برای جامعه اهمیت دارد مسلماً مسائل مهم‌تری چون رفتار مجرمانه تأثیر بسیار بدی بر آنها خواهد گذاشت. اگر مردم احساس کنند که پلیس در گذشته به آنها صدمه زده است و یا از مواردی اطلاع داشته باشند که باعث نگرانی آنها بشود، نسبت به پلیس بی‌اعتماد خواهند شد.

در این صورت مردم بدنبال انگیزه خاصی برای هر کدام از اقدامات پلیس خواهند بود و سعی می‌کنند نوعی رفتار نابرابر و نامناسب در آنها بیابند. وقتی اعتماد به پلیس کم شود، مقاومت در مقابل پلیس و سوءظن افزایش پیدا می‌کند و شایعات گسترش می‌یابند. نبود احترام و اعتماد نسبت به پلیس از طرف جامعه بدین معنی است که اقتدار پلیس در جامعه از بین رفته و آشوب بوجود می‎آید. در نتیجه ملغمه‌ای متشکل از نبود اطمینان عمومی، تقویت بی‌اعتمادی، تشدید ترس از رفتار غیرعادلانه توسط پلیس و بالاخره عدم رضایت از پلیس بوجود می‌آید (ترویانوویچ و کوروکس، ۱۳۸۳، ص ۱۰۰ و ۱۰۱). لذا سالم‌سازی پلیس می‌تواند حرکت کاهش احساس امنیت را معکوس نماید، در تحقیقی نشان داده شد که یک سازمان وقتی سالم است که مسایل اخلاقی در آن رعایت شود (همان، ص ۱۲۴).

از نظر اخلاقی، هر قدر انسان در مراحل بالاتر قرار گیرد، بیشتر درصدد انجام کارهای مشروع بر می‌آید، کسانی که رشد کافی نموده و به مراحل بالا (از نظر اخلاقی) رسیده‌اند، برای حقوق سایر افراد ارزش و احترام زیادی قائل‌اند. حتی کسانی که از نظر اخلاقی احساس ضعف شدید می‌کنند اگر در سازمانی قرار گیرند که محیط، آنها را تحت کنترل شدید قرار دهد، احتمالاً نخواهند توانست به هنگام تصمیم‌گیری دست به خلافکاری بزنند (رابینز، ۱۳۷۸، ص ۲۴۵ و ۲۴۶).

اخلاقی نمودن پلیس
۱- تدوین چشم‌انداز اخلاقی
چشم‌اندازهای سازمان بیان آینده مطلوب و امکان‌پذیر از یک سازمان است و دربرگیرنده هدفهای خاصی می‌شود (دیوید، ۱۳۷۹، ص ۱۷۸). برای تهیه چشم‌انداز اخلاقی که معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص تهیه می‌شود در ابتدا پلیس را برحسب وظایف و مأموریتهای تخصصی تقسیم‌بندی می‌کنیم البته با توجه به وجود معاونتهای تخصصی در ساختار پلیس، می‌توان این تقسیم‌بندی را براساس ساختار موجود قرار داد، معاونتهایی مانند معاونت راهنمایی و رانندگی، آگاهی، اطلاعات، انتظامی و …،‌ در ادامه با توجه به تفاوت شرح وظایف و مأموریتهای هر کدام، پرسش از مسئولیت اخلاقی هر حوزه مطرح می‌شود، اینکه در قبال چه کسانی و نهادهایی مسئولیت اخلاقی دارند، حقوق کدامیک دارای اولویت است، مسئولیت پلیس در قبال این افراد دقیقاً چیست (قراملکی، ۱۳۸۲، ص ۱۴۴).

در پاسخ به پرسش اول مشخص می‌شود برای نمونه معاونت راهنمایی و رانندگی در قبال چه سازمانها و افرادی مسئولیت اخلاقی دارد؛ آیا پلیس در قبال متخلفین به مقررات راهنمایی و رانندگی از لحاظ اخلاقی مسئول است، این سئوال و سئوالات مشابه در راستای تجزیه و تحلیل موضوع، مهم تلقی می‌شوند. در پاسخ به پرسش بعدی مشخص می‌شود حقوق کدام یک از افراد و سازمانها دارای اولویت است. آیا افرادی که برای دریافت گواهینامه و یا شماره‌گذاری خودرو به پلیس مراجعه می‌کنند در اولویت می‌باشند، یا متخلفین مقررات راهنمایی و رانندگی؛ اولویت اخلاقی پلیس راهنمایی، همکاری با شهرداری می‌باشد یا وزارت کشور.

در پاسخ به پرسش سوم نوع مسئولیت پلیس در قبال این افراد و سازمانها مشخص می‌شود. البته علاوه بر طرح مسئولیت پلیس، انتظارات پلیس نیز باید مطرح شود؛ ویتیر به صورتی موجز در این زمینه جملاتی را بیان می‌کند که نشان از اهمیت احصا انتظارات پلیس می‌دهد، او می‌گوید: ما انتظار داریم که پلیس در عین حال که انسان است، انسان نباشد، ما او را استخدام می‌کنیم که قانون را به موقع به اجرا بگذارد و در عین حال از او می‌خواهیم که از آن چشم بپوشد.

اما وقتی که در جای دیگر از اجرای قانون سرپیچی می‌کند، او را سرزنش می‌کنیم، ما به او رشوه پیشنهاد می‌کنیم و در عین حال خبر فساد او را منتشر می‌کنیم، ما از او انتظار داریم که عضوی از جامعه باشد ولی در ارزشهای آن، خود را شریک نداند، ما آشوب را حتی علیه اجتماع تحسین می‌کنیم، ولی اعمال زور توسط پلیس را محکوم می‌کنیم، ما به پلیس حق می‌دهیم که از اطلاعات عموم مردم استفاده کند، ولی کسانی که به پلیس اطلاع می‌دهند را محکوم می‌کنیم (به نقل از: ترویانوویچ و کوروکس، ۱۳۸۳، ص ۹۶ و ۹۷). لذا در پاسخ به پرسش سوم در عین حالی که مشخص می‌کنیم که حقوق مردم و سازمانهای ذینفع چیست، متذکر می‌شویم مسئولیتهای آنان چه می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد