بخشی از مقاله

روش هایی براي رسيدن به آرامش

الطمانينه الي كل احد قبل الاختيار من فصور العقل .
آرام گرفتن بهر كس پيش از آزمايش كردن از كوتاهي عقل است ممكن است مراد آرامش گرفتن و صداقت و دوستي باشد پيش از آزمايش كردن كسي و ظاهر شدن صلاح و خوبي او يا اعتماد كردن بر هر كس باشد پيش از آزمايش كردن او و ظاهر شدن اينكه محل اعتماد است.
معناي لغوي الطمانيه : اطمينان ـ آرامش دل ـ آسودگي


طما ـ طمو الماء : آب بالا آمد و رودخانه را پر كرد.
البحر : دريا پر شد و موج زد
النبت : گياه دراز شد
ت همته : بلند همت شد
به الخوف : سخت تر شد

1ـ از كتاب غرر الحكم و دور الكلم
فرهنگ لاروس : ترجمه عربي به فارسي ، تاليف : دكتر خليل جر ، جلد اول ، ترجمه سيد حميد طبيبيان


آرامش به عنوان شرايط باطني نماز
نماز بايد با حالت سكون و آرامش برگزار شود قلب و روح بايد با عبادت متحد و همراه شوند اين زماني است كه قلب هم در صحنه نماز باشد الفاظ و حركات با قلب يكي شوند اگر نماز از حد ظاهر و بدن به باطن روح انسان سرايت كرد قلباً از حقيقت نماز لذت مي برد و در نتيجه طمانينه هم حاصل مي شود صاحبان نفس مطمئنه كساني هستند كه حقيقت ايمان در روحشان رسوخ كرده باشد آنجا كه عبادت جامع شرايط و به دور از شائبه و همراه با اخلاص باشد اهميت وجود حاصل مي شود و امنيت وجود طمانينه و آرامش به بار مي آورد . خداوند مي فرمايد : والذين آمنوا و لم يلبثوا ايمانهم بظلم اوليك لهم الامن ، يعني آنها كه ايمان دارند و ايمانشان از ظلم و ستم پاك است براي آنها امنيت و آرامش است. و نيز مي فرمايد : الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكرالله الا بذكرالله تطمئن القلوب ، يعني كساني كه ايمان آوردند و قلوبشان به ياد خدا آرام گرفت آگاه باشيد كه تنها با نام خداست كه دلها آرام و قرار مي گيرد.
امام صادق (ع) مي فرمايد : فاجعل قلبك قبله للسانك ، لا تحركه الا باشاره القلب و موافقه العقل و رضي الايمان . يعني قلب خود را قبله زبانت قرار ده جز با اشاره دل و موافقت عقل و رضايت ايمان زبان را به حركت در نياور.


وقتي كه انسان به نماز مي ايستد و تكبير مي گويد بايد قلب و دل و فكر و روح و زبان همه با هم بگويند الله اكبر البته معناي الله اكبر اين نيست كه خدا بزرگ يا بزرگتر است چون ما چيزي نداريم كه در برابرش بگوييم خدا بزرگتر است معناي الله اكبر اين است كه خدا بزرگتر از ان است كه بتوان او را توصيف نمود همه وجود ما اگر با زبان ما هماهنگ شود ، طمانينه حاصل

مي شود در مورد آيت الله سيد محمود جزايري (ره) نقل مي كنند كه در مسافرتي در بياباني مشغول نماز مي شود خادم ايشان كه از آقا فاصله گرفته بود ناگهان متوجه مي شود شيري به آقا نزديك شده است و با ديدن اين صحنه مضطرب و ناراحت مي شود اما كاري از دستش بر نمي آيد بعد كه نمازش را مي خواند آن حيوان هم مي رود . آقا ، خادم را مضطرب مي بيند. سئوال مي كند چه شده ! مي گويد : مگر شير را نديديد نزديك بود شما را از بين ببرد . مي فرمايد ! من اصلاً او را نديدم و توجهي هم به آن نداشتم ! اين همان طمانينه است كه در نماز لااقل مرتبه ضعيفش ـ لازم است وبايد باشد .

 


1ـ آداب و الصلوهْْ ، امام خميني ، چاپ نشر آثار امام ، ص 25 .
2 ـ كتاب تربيت اسلامي ، تاليف : استاد نبي صادقي ـ جلد4 ، ص 40 .
يك روش براي رسيدن به آرامش
خلوت با خويشتن
خلوت با خويشتن شما را از مشغله هاي زندگي دور مي كند! اين زمان را شما براي خود و تنها براي خود در نظر مي گيريد. بايد اين تمرين را همه روزه روزي دو بار و هر بار به مدت 20دقيقه انجام دهيد.


راهنمايي براي تمرين «خلوت با خويشتن»
1ـ تنها باشيد
2ـ محل مناسبي را تدارك ببينيد
3ـ صحنه دلپذيري را در ذهن خود تصوير كنيد
4ـ افكار خود را آزاد بگذاريد
5ـ بعد از زمان خلوت با خويشتن ذهن خود را ارزيابي كنيد.
روشهاي رسيدن به آرامش
1ـ انبساط جسم: اين مرحله، از مراحل جسماني مي باشد كه در جريان آن با تمركز كردن روي عضلات مختلف بدن خود را از استرس ناشي از فعاليتهاي روزانه بدن خلاص مي كنيم.
2ـ آرامش جسم با راهنمايي عمومي: اين مرحله از ساختار بدني كمتري برخوردار است زيرا درحالي كه در اين مرحله نيز برخي از عضلات خود را سخت و آنگاه شل كنيد مي توانيد راه انجام اين كار را خود انتخاب كنيد.
3ـ آرامش ذهن: اين مرحله را مي توان مرحله ذهني خواند چون در موقعيتي قرار مي گيريم
كه به سرعت مراحل سخت و شل كردن عضلات را پشت سر مي گذاريد و به آگاهي خود مي پردازيد و در اين مرحله حوادث به شدت تنش زاي فعاليتهاي روزانه را مي آموزيد.


4ـ آرامش خلاق: مرحله خلاقيت است در اين مرحله مي آموزيد كه چگونه اجزا هريك از سه مرحله قبلي را با هم تركيب كنيد كه به بهترين شكل نيازهاي شما را برآورده سازد. عناصر مختلف زمان «خلوت خويشتن» را با توجه به روحيه خود تمرين مي كنيد و سرانجام به مرحله اي مي رسيد كه بتوانيد از آرامش خلاق در لحظاتي از روز كه آن را تنش زا مي دانيد استفاده كنيد.


5ـ مرحله پيشرفته «آرامش خلاق» ـ مرحله پيشرفت است. در اين مرحله در طول زمان به موقعيتي مي رسيد كه بتوانيد به سهولت و به سرعت بدن خود را در حالت آرام قرار دهيد.
مخالف آرامش استرس مي باشد.
استرس: عبارت از يك واكنش جسمي است كه به دنبال يك تحريك دروني (شناختي) يا بيروني (محيطي) به وجود مي آيد. محركي كه استرس را به وجود مي آورد عامل استرس زا ناميده مي شود.


نشانه هاي استرس: واكنشهاي جسمي، مثل افزايش تعداد ضربانهاي قلب و آهنگ تنفس، بالا رفتن فشار خون، درد معده، خشك شدن دهان ، عرق كردن دستها و... مي باشد.
عوامل استرس زا، كه اين واكنشها را راه مي اندازد عبارتند از: انتقاد دروني از خود، دلهره ناشي از نگاههاي كنجكاوانه برخي از مردم، لب و لو چه آويزان كردن برخي ديگر، تفسيرها و واكنشهاي ديگران.


انواع استرس : 1ـ استرس مثبت: مثل ورزش عامل استرس زاي خوشايند و مفيدي است چون اثر بخشي دستگاه قلبي عروقي را افزايش مي دهد.
2ـ استرس منفي: مثل بيماري بلند مدت
استرس و بيماري خطرناك: 1ـ سرطان 2ـ بيماريهاي قلبي


منابع لازم براي مبارزه با استرس:
1ـ سلامتي و توانايي: عامل استرس زا، موجب تغييرات فيزيولوژيك مي شود در نتيجه
سلامتي فرد و ناتواني سازگار او با عامل استرس زا مستقيماً تحت تاثير قرار مي گيرد.
2ـ افكار مثبت: نگرش و تصوير ذهني مثبت از خود سودمندي خاصي دارد. افزايش موقتي اعتماد به نفس اضطراب ناشي از موقعيتهاي استرس زا را كاهش مي دهد.
3ـ منبع كنترل: اگر شخص منبع كنترل دروني داشته باشد يعني شانس و تصادف را قبول نكند و معتقد باشد كه سرنوشت انسان به دست خود اوست مي تواند رويدادهاي مؤثر بر زندگي را تحت كنترل خود درآورد و بهتر با استرس كنار آيد.
4ـ توانايي اجتماعي شدن: قدرت اجتماعي شدن به فرد اجازه مي دهد تا آرزوها و تمايلات و نيازهاي خود را به راحتي انتقال دهد.
5ـ حمايت اطرافيان: دوستان، والدين و سازمانهاي اجتماعي، از جمله سازمانهاي مذهبي مي توانند براي رو به رو شدن با استرس كمكهاي خوبي باشند.
6ـ امكانات مالي: هر اندازه بيشتر پول داشته باشيم به همان اندازه بيشتر امكان خواهيم داشت كه راههاي مبارزه با استرس را در اختيار خود بگيريم و وسايل لازم را راحت تر فراهم آوريم.
چگونگي كاهش استرس:
1ـ آراميدگي: هنگام استرس در ماهيچه هاي خود تنش ايجاد مي كنيم اگر ياد بگيريم كه تنش يا كشيدگي ماهيچه ها را به كمك آراميدگي كاهش دهيم خواهيم توانستن استرس را به كنترل خود درآوريم.
2ـ ورزش: اگر ورزش كنيد و وضعيت جسمي خود را به حالت طبيعي و خوب نگهداريد نسبت به زماني كه از نظر جسمي وضعيت خوبي نداريد كمتر مضطرب و افسرده خواهيد شد.


كتاب بهداشت رواني ، تاليف : دكتر حمزه گنجي
اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود ني نـام ز مـا و ني نشان خواهــد بـود
زين پيش نبـوديم و نبُـد هيـچ خلـل زين پس چو نباشيم همان خواهد بود
چگونه فشار رواني را به عامل موفقيت در كار تبديل كنيم


كار مؤسسات اقتصادي توليد كالا و خدمات در ازاي كسب سود است. موفقيت هر مؤسسه صنعتي و تجارتي بستگي به تواناييها و قابليتهاي گردانندگان آن دارد. به عبارت ديگر موفقيت هر مؤسسه اقتصادي به توانايي مديران، كاركنان و سرمايه گذاران آن وابسته است. همه اين افراد، مديران، كارمندان و سرمايه گذاران در معرض فشارهاي رواني شخصي خود و استرسهاي ناشي از افراد ديگر قرار دارند. در روابط ميان اين افراد فشارهاي رواني داخلي مي توانند از چهار منبع نشأت گيرند.


1ـ از روابط موجود مبتني بر قدرت
2ـ از اطلاعات ناكافي
3ـ از رقابت عليه خود يا ديگران
4ـ از تعارضات شخصيتي
علاوه بر اين فشارهاي رواني درون سازماني استرسهاي بيروني مانند:
1ـ شرايط اقتصاد بين المللي


2ـ سيستم هاي جاري بانكي
3ـ نوسانات بازار سهام
4ـ بازار مصرف غيرقابل پيش بيني
كساني كه با تجارت و كسب سر و كار دارند در عرض دو نوع محرك تنش زا قرار دارند كه آرامش خلاق مي تواند به عنوان ابزاري براي رسيدن به كارآيي و عملكرد بهتر آنان كمك مي كند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید