دانلود مقاله ریسک

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان

ريسك

در سرمايه گذاري ريسك و بازده همواره به همراه هم هستند و تصميمات سرمايه‌گذاران در گرو اطلاعات دقيق از هر دوي آنهاست . ريسك اين گونه تعريف مي شود : اختلاف ميان بازده واقعي يك سرمايه گذاري و بازده مورد انتظار آن . رابطة ميان ريسك و بازده را همواره مي توان بصورت يك خط با شيب مثبت نشان داد زيرا سرمايه گذار منطقي ريسك بالا را با انتظار كسب بازده بالاتر خواهد پذيرفت .

نقطة RF (Risk Free Rato of Return) ، بازده دارائي هاي بدون ريسك ، نظير اوراق خزانه مي باشد . هرچه روي خط جلوتر مي رويم با توجه به افزايش ميزان ريسك بازده مورد انتظار نيز افزايش مي يابد . به عنوان مثال ، ريسك و در نتيجه بازده اوراق قرضه از سهام عادي ، سهام عادي از اوراق اختيار خريد ، و اوراق اختيار خريد از اوراق اختيار خريد و فروش سهام كمتر است .
بيشتر سرمايه گذاران بر اين باورند كه بازده واقعي همواره كمتر از بازده مورد انتظار است . هر چه پراكندگي بازده بيشتر باشد ريسك آن نيز بيشتر خواهد بود .

عوامل مؤثر بر ريسك يك دارايي :
چند عامل بر ريسك كلي يك دارائي تأثير مي گذارند :
ريسك نوسان نرخ بهره : ريسك نوسان نرخ بهره ريسكي است كه يك سرمايه گذار زمان خريدن اوراق قرضه با بهرة ثابت آن را مي پذيرد . قيمت اين اوراق در صورت افزايش نرخ بهره بازار كاهش مي يابد و صاحب اوراق در صورت فروش آن قبل از سررسيد زيان خواهد ديد . عكس اين موضوع نيز صادق است يعني با كاهش نرخ بهره بازار ، قيمت اوراق قرضه افزايش خواهد يافت . در حالت كلي مي توان گفت قيمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطة معكوس دارد . تاثير ريسك نوسان نرخ بهره بر اوراق قرضه بيشتر از سهام عادي است . براي محفوظ ماندن در برابر اين ريسك دو راه وجود دارد: يكي نگهداري اوراق بهادار تا تاريخ سررسيد و ديگري خريد اوراق قرضه كوتاه مدت . در اوراق قرضه كوتاه مدت ، به دليل تاريخ سررسيد نزديك تغيير در نرخ بهره تأثير قابل توجهي بر قيمت اوراق نخواهد داشت .


ريسك بازار : ريسك بازار به مفهوم تغيير در بازده ناشي از نوسانات كلّي بازار است. اين ريسك به انتظارات سرمايه گذاران نسبت به آيندة قيمت سهام بستگي دارد . سهام عادي بيشتر تحت تأثير اين نوع ريسك قرار دارد . براي آگاهي از ريسك بازار بايد رفتار قيمت سهام را بررسي و مطالعه كرد . عواملي نظير ركود ، جنگ ، تغيير در ساختار اقتصادي و تغيير علايق مشتريان مي تواند در ريسك بازار تأثير گذار باشد. براي اجتناب از اين نوع ريسك چند روش وجود دارد : يكي تجزيه و تحليل دقيق رفتار قيمت سهام ، ديگري خريد سهام شركتهاي روبه رشد زيرا درجة ريسك آنها پائين تر است ، راه ديگر نيز سرمايه گذاري در دوره هاي طولاني مدت است كه باعث مي شود صاحب سرمايه نگران تغييرات روزانه و يا هفتگي قيمت سهام نباشد.


ريسك تورمي : اين نوع ريسك كه بر همة انواع اوراق بهادار تأثير گذار است ، عبارت است از ريسك قدرت خريد يا كاهش قدرت خريد وجوه سرمايه گذاري شده. اين نوع ريسك با ريسك نوسان نرخ بهره مرتبط است ، زيرا نرخ بهره معمولاً در اثر افزايش تورم افزايش مي يابد . به عبارت بهتر اگر نرخ تورم پس از خريد اوراق بهادار افزايش يابد ، علاوه بر كاهش قدرت خريد پول ، باعث افزايش نرخ بهره و در نتيجه كاهش قيمت اوراق بهادار نيز خواهد شد . خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت اين ريسك را بيشتر مي كند ، در حاليكه خريد سهام عادي مي تواند مصونيت قابل توجهي در برابر آن ايجاد كند . از سويي ديگر در شرايطي كه نرخ تورم بالا باشد مي توان با فروش اوراق بلند مدت و خريد اوراق كوتاه مدت ، از اين ريسك اجتناب كرد . راه ديگر نيز سرمايه گذاري در دارائيهايي نظير زمين است كه قيمت آنها همراه تورم افزايش مي يابد .


ريسك تجاري : ريسك ناشي از انجام تجارت و كسب و كار در يك محيط يا صنعت خاص را ريسك تجاري گويند . ريسك تجاري به اين معني است كه تغييرات آتي وضعيت شركت در صحنة رقابت بين المللي و يا داخلي باعث تغيير در ميزان قيمت و بازدة سهام آن خواهد بود . براي كاهش اين ريسك مي توان با تجزيه و تحليل شرايط شركتهاي مختلف ، بهترين شركتها را انتخاب و سهام آنان را خريداري نمود .


ريسك مالي : ريسك مالي ناشي از به كارگيري بدهي در شركت است . شركتي كه ميزان بدهي آن بيشتر باشد ، ريسك مالي بيشتري نيز خواهد داشت .
ريسك نقدينگي : اين ريسك ، مرتبط با بازار ثانويه أي است كه اوراق بهادار در آن معامله مي شوند . آن دسته از سرمايه گذاري هايي كه خريد و فروش آن به آساني صورت گيرد و هزينة مبادلة بالايي نداشته باشد ، از نقدينگي بالايي برخوردار است . هرچه عدم اطمينان در مورد قيمت و زمان مبادلة اوراق بهادار بيشتر باشد ريسك نقدينگي آن نيز افزايش مي يابد .
ريسك نرخ ارز : اين ريسك سرمايه گذاران عرصة بين المللي را با مشكل مواجه مي‌كند ، زيرا سرمايه گذاران خارجي نهايتاً بايد سود ناشي از سرمايه گذاري را به پول رايج كشور خود تبديل كنند . اگر نرخ ارز برخلاف تصور سرمايه گذار تغيير كند باعث مي شود تا بازدة سرمايه گذاري منفي باشد . مي توان گفت ريسك نرخ ارز
ناشي از تغيير در بازده اوراق بهادار در نتيجة نوسانات ارزهاي خارجي است.


ريسك كشور : ريسك كشور كه ريسك سياسي نيز ناميده مي شود ، ريسك سرمايه‌گذاري در يك كشور ناشي از تغييرات سياسي و اقتصادي آن كشور است . اين ريسك در كشورهايي كه از نظر اقتصادي و سياسي ثبات بالايي دارند ، پائين خواهد بود .

انواع ريسك
بر مبناي تمايز ميان اجزاء كلي (بازار) و اجزا خاص (اوراق خاص) مي توان ريسك كلي را به دو قسمت تقسيم كرد : 1-ريسك غيرسيستماتيك : تغيير پذيري در بازده كل اوراق بهادار كه به تغييرپذيري در بازار ارتباطي نداشته باشد ريسك غيرسيستماتيك نام دارد . اين ريسك به عواملي نظير ريسك تجاري ، ريسك مالي و ريسك نقدينگي بستگي دارد . برمبناي نظرية پرتفليو هر چه تنوع اوراق بهادار بيشتر باشد ريسك غيرسيستماتيك آن كمتر و كمتر خواهد شد . 2-ريسك سيستماتيك : نوسان در بازده اوراق بهادار كه مستقيماً با تغييرات كلي بازار يا اقتصاد عمومي مرتبط باشد ريسك سيستماتيك ناميده مي شود ، اين ريسك مستقيماً دربرگيرنده ريسكهاي نوسان نرخ بهره ، بازار و تورم است . اين قسمت از ريسك كل غيرقابل اجتناب است و ربطي به نحوة عملكرد صاحب سرمايه يا تنوع در اوراق بهادار ندارد .

شاخصهاي اندازه گيري ريسك سهام
ريسك كل سهام را مي توان به وسيلة شاخصي تحت عنوان انحراف معيار انداره‌گيري نمود . انحراف معيار يك معيار پراكندگي است كه انحراف هر مشاهده از ميانگين حسابي مشاهدات را نشان مي دهد و چون تمام اطلاعات نمونه را شامل مي شود ، معيار مناسبي براي تغييرپذيري نيز مي باشد . نحوة محاسبة انحراف معيار اينگونه است:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آن

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
برون سپاری منابع انسانی ریسک ها و مزایای آنچکیده :تجربه ی استفاده از برون سپاری به عنوان یکی از موتی برتن گرایشات در مدیرییت منابع انسانی ترویج یافته است. دلیل انسانی و منطقی برای استفاده از برون سپاری در منابع انسانی شامل : صرفه جویی های مالی، تمرکز روی مسائل و موضوعات استراتژیک، دستیابی به تکونولوژی و مهارت ...

دانلود مقاله بررسی نقش و ساختار بیمه در مدیریت ریسک های صنایع نفت و گاز وپتروشیمی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیده :هدف از مدیریت ریسک در صنایع کاهش دادن ریسک هایی است که استمرار تولید را با چالش مواجه می سازد و استمرار تولید در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی تا حد زیادی وابسته به مدیریت ریسک است .محققین استراتژی های متنوعی را در مدیریت ریسک ارائه کردهاند به عنوان مثال مهمترین استراتژی های مدیریت ریسک-1 جلو گیری از ریسک ...

مقاله استراتژی مالی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استراتژي مالی مناسب براي مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی در این مقاله انواع استراتژيهاي مالی تعریف و معرفی میشود. تمرکز این مقاله بر روي چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژيهاي مناسب هنگام رکود اقتصادي و ورود شرکتها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادي و اضطرار مالی ...

مقاله رابطه مدیریت ریسک وعملکرد شرکت

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** رابطه مديريت ريسک وعملکرد شرکت چکيده هدف از تحقيق حاضر، بررسي رابطه مديريت ريسک و عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بر اين اساس ، اطلاعات مربوط به صورت هـاي مـالي ٨٧ شـرکت در آزمـون فرضيه ها مورد استفاده قر ...

مقاله بررسی تاثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام   چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و غیر ...

مقاله ارزیابی ریسک خطوط انتقال گاز با استفاده از روش سامانه شاخص گذاری در محیط GIS

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طارزيابي ريسک خطوط انتقال گاز با استفاده از روش سامانه شاخص گذاري در محيط GIS چکيده : رشد بيسابقه ي شهرها، سبب بالاتر رفتن ميزان مصرف گاز و در نتيجه ، افزايش تراکم شبکه ي خط لوله ي گاز شده است . با گسترش و متراکم تر شدن شبکه ي خط لوله ، سوانح ناشي از نشت گاز نيز افزايش مييابد. بنابراين خطوط لوله عامل خطري ...

مقاله EFMEA ، روشی برای ارزیابی ریسک زیست محیطی در صنایع پتروشیمی ( مطالعه موردی : بخش تولید آب صنعتی )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
EFMEA، روشی برای ارزیابی ریسک زیست محیطی در صنایع پتروشیمی (مطالعه موردی: بخش تولید آب صنعتی)   چکیده این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک های زیست محیطی بخش تهیه آب صنعتی یک شرکت پتروشیمی به انجام رسیده است. پس از بررسی فعالیت ها و فرآیند تهیه آب صنعتی، خطرات و عوامل بلقوه آسیب رسان شناسایی شد. سپس این عوام ...

مقاله ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه های صنایع نفت و گاز با بکار گیری رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره AHP - ELECTERE

word قابل ویرایش
26 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و ریسک در پروژه هاي صنایع نفت و گاز با بکار گیري رویکرد تصمیم گیري چندمعیاره AHP-ELECTERE چكيده مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک و نظام مند کشف، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و ارائه اطلاعات است و به گونه اي اجرا می گ ...