دانلود مقاله سیستم مـالی دفـتر مـدارس خـارج از کـشور

word قابل ویرایش
48 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

سیستم مـالی دفـتر مـدارس خـارج از کـشور

مقـدمه :

رساله ای که اینـک در دست شـما خواننده گرامـی قـرار دارد ، حاوی مطالبـی اسـت که شمـا را بـا

تمــامی زوایای طراحی سیستم نرم افزاری پرسنـلی و مـالی دفـتر مـدارس خـارج از کـشور آشنا می کنـد

و نحوه ی کار با این سیستم را به شما آموزش می دهد .

 

این پـروزه نـرم افـزاری اسـت کـه در قسمت های امــور اداری ، پرسنـلی و مـالی بخشــی از وزارتخـانه

محترم آمـوزش و پـرورش به نام دفـتر مـدارس خـارج از کـشور به کـار گرفته می شود .

این دفتر مدیریت تمامی سرپرسـتان مدارس ایران در تمامی کشور های دنیا را بر عهـده دارد . به این ترتیب

 

که هر دو سال یک بار امتحاناتی را برای اعزام معلمان به خارج از کشـور را بـرگزار می کند .

در صــورت قبولی در این امتحان معلمان به مدت دو سال مامور به خدمـت در یکی از کشورها می شوند .

و به همراه خانواده شان از ایران عزیمت مـی کنند .

در ایـن دفـتر حقـوق معـلمـان هر دو ماه یکبـار طبـق شرایـط زندگی آنها در آن کـشور ومقطع تحصیـلی

و مـدرک و… مـحاسبه می شود و به صورت ارزهای دلار آمریکا , یوروی اروﭘـا و ین ﮊاﭘـن , به حسـاب

بانکی آنها در آن کشور واریـز می شود .

هم اکنون امور مالی دفتر مدارس خارج از کشور با سیستم های قدیمی تحت Dos اداره می شـود که کار با

آن بسیار دشوار و حوصله بر است و به همین دلیل ما در صدد نوشتن یک برنامه جدید برآمدیم تا مشکلات

کار با آن سیستم قدیمی را بهبود ببخشیم .

 

تمام سعی و کوشش مـا این بوده که نرم افزار کاربردی ای طراحـی نماییم که، کمـتر دچـار مشـکل شود و

کار با آن راحت باشد . همچنـین ، قابلیت بروز رسانی داشته باشد .این نرم افزار شامل بخـش هایسـت کـه
مربـوط به امــور اداری و مـالی می گردد و هـر دوی این بخـــش ها که در ارتباط تنگاتــنگ با یکـدیگر

هستند را به یقیـن به یکدیگر نزدیکتر از گذشته می گـرداند .

 

در یــک سازمان اطلاعات تمامـی کارمندان زیـر نظـر امــور اداری می باشـد ، بمعنی آنکه وقتـی سیستـم

پرسـنلی سازمانی دستخوش تغییرات قرار می گیرد . ایـن تغـییـرات روی سیستم مـالی کـارمندان بـی تاثیر

نخـواهد بود .

 

از اینرو بـا در شبکـه قرار گرفتن این نرم افـزار هر تغییری در شرایط پرسنلی یک کارمند به طور اتومـاتیک

شرایط حقـوقی او را نیز تغـــییرخواهد داد .

 

زیرا همانطور که در ابتدای سخن گفته شد , معلمان اعزام شده به خارج از کشـور , فقـط به مدت دو سـال

مجاز به خدمت در خارج از کشور هستنـد و بعد از دو سـال ماموریت آنـها به اتمـام مـی رسد و باید بقـیه

خدمتشان را در مدارس داخل کشور بگذرانند .

در پایان از شما خواننده محترم استدعا داریـم که اگر خطا و کم و کاستی در این رسالــه و برنامـه ملاحـظه

فرمودید از لطف و بخشش خود را از ما دریغ نفرمایید .

مروری بر مطالعات انجام شده
در مقدمه به این نکته اشاره شد که یک برنامه کاربردی باید بگونه ای طراحی و نوشته شود که کار را
بـرای کاربر یا کاربرانی که از آن استفاده می کنند ساده تر از گذشته سازد .
حال بمنظور رعایت این اهداف ما در طراحی و نوشتن این نـرم افزار که تحت ویندوز کار می کند از زبان

های برنامه نویسی بـروز و پرکـاربرد و سریـعی همچـون زبـان C#و بانـک اطلاعـاتی SQL SERVER

به عنوان پایگاه داده و نیز محیط های گـزارش گیری همـاهنگ با برنامه همـچون CRYSTAL REPORT

بهره گیری نمودیم .ما با استـفاده از کتاب ها و سایت هـا ی مرتبـط با نـرم افزار های مذکور تــوانستیم به

فـراگیری این زبان ها دست یابیم .

 

شمـا در ادامـه مـی توانید در فصل اول تا حدودی با زبان برنامه نویسی بـانک اطلاعاتیِ SERVER SQL

و همـچنین در فصل دوم مقداری با زبان برنامه نویسـی C# آشـنا شوید و نمونه هایی از کد های برنامه را

ببینید . فصــل سـوم نـیز در برگیـرنده توضیحـاتی بر کل برنامه می باشد و در مورد نحـوه کار با نرم افزار

توضیحاتی را متذکر می شود .

 

و در پایان این رساله شما را با منابع استفاده شده آشنا می سازیم .

فصل اول

۱-۱ آشنایی با زبان SQL SERVER وکاربرد آن درنرم افزارمالی دفترمدارس خارج ازکشور
زبـان SQL تنـها زبـان استـانـدارد و جـامع پیاده‌سـازی ، مـدیریت ، نگهـداری و کـار با بانـک های
اطلاعاتی می‌باشد که تقریباً توسط تمامی بانک های اطلاعاتی کوچک و بزرگ , ﭘر کاربرد و کم کاربرد مانند
Access، SQL Server ، Oracle و DB2 پشتیبانی می‌شود.
طراحان و افرادی که بنوعی با بانکهای اطلاعاتی سروکار دارند و همچنین برنامه نویسانی که از این بانک ها
استفاده می‌کنند هرکدام باید تا اندازه‌‌ای با این زبان آشنایی داشته باشند.
این مقاله که در سه قسمت تهیه شده است می‌کوشد تا مفاهیم زبان SQL را در قالب یک مثال کاربردی بیان
کند . هرچند که مفاهیم بکار رفته در این مقاله در تمامی بانک های اطلاعاتی قابل پیاده‌سـازی می‌باشند ولی
مثالهای ارائه شــده در ۲۰۰۰ SQL Server مورد تست قرار گرفته‌اند .
بانک اطلاعاتی که در این مقاله بعنوان مثال مورد استفاده قرار گرفته است بانک اطلاعاتی یک آموزشگــــاه
می‌باشد که شامل دو جدول بنامهای teachers و students می‌باشد. جدول اول اطلاعات اساتیــــد و
جدول دوم اطلاعات دانشجویان را در خود نگه می‌دارد. جدول اول دارای چهار فیلد زیر مـی‌باشد: name
یا نام از نوع text، family یا فامیل از نوع text، age یا سن از نوع عـدد ، salary یا حـقوق از نـوع
عدد. جدول دانشجویان نیز شـامل چهـار فیلد می‌باشد ، سـه فیلد اول آن مشابه سه فیلد اول جدول اساتیـد
می‌باشد و فیلد چهارم آن عبارتست از GPA یا معدل که یک فیلد عددی است. زبان SQL دارای دستورات

متنــوع و نسبتاً زیادی می‌باشد. به این دستورات Clause نیز گفته می‌شود.در این مقاله و قسمتهای بعـدی
آن تعدادی از مهمــترین Clause های زبان SQL مورد بررسـی قرار می‌گیرند.هـدف نهایی از دادن انبوه
اطلاعات به کامپیوتر، جستجو و یافتن اطلاعات مفید می‌باشد. به این عمل یعنــی جستجوی اطلاعــات در

بانک اطلاعاتی Query نیز گفته می‌شود. اکثر دستـورات زبان SQL نـیز در همیــن راسـتا مورد استـفاده
قرار می‌گیرند . در این بین مهمترین و پرکاربردترین دستور را مـی‌توان دستور SELECT قلمداد کرد . این
دسـتور جهـت انتخـاب یک یا چنـد فیلد از یـک یا چند جدول مختلـف مورد استفاده قــــرار مـی‌گیـرد،
فیلدهای انتخاب شده پس از اجرای query روی صفحه نمایش داده خواهند شد. دستور SELECT همان

طوری که گفته شد جهت انتخاب و نمایش تعدادی از فیلدهای جداول مـــــــورد استفاده قرار مـی‌گیرد .
در این حالت تمام رکـوردهـا نـمایش داده خواهند شد، ولی در بیشتر مـوارد هــــدف از نوشتـن Query
نمایش رکوردهایی است که دارای شرایط ویژه‌ای مـی‌‌باشند. مثـلاً نمایش مشخصـات اساتیـدی که بیـش از
پنـجاه سـال سن دارند . دستـور WHERE بـرای گذاشتن یک یا چند شرط به دستــــور SELECT مـورد
استفـاده قـرار مـی‌گیرد . با اضافـه کردن شرط به دستور SELECT تعـداد رکوردهای خروجی ( پاســـخ )
معمولاً محدودتر می‌شود .

۱-۲ ایجاد کردن پایگاه داده و ایمنی آن در نرم افزار
۲۰۰۰ SQL Server چنـدین راه مختلف برای نسخـه برداری از پایگاه داده فراهـم می آورد. سـاده
ترین راه گرفتن Backup کامل یک کپی کامل از پایگاه داده در یک نقطه زمانی خاص می باشد.
راهنمایی:SQL Server اجازه می دهد که نسخه برداریها گرفته شوند هنگامی که پایگاه داده در حال استفاده
می باشد و نیاز به بستن سیستم برای نگهداری آن نیست. اگر چه انواع اصلی عملیات از طریـــق Backup
نمی تواند به انجام رسد. اینها شامل عملیاتی هستند که ساختار پایگاه داده را تغییر می دهند. از قبیل ایجــاد
کردن و حذف کردن فایل ها یا ایجاد Index ها و به انجام رساندن عملیاتهای مرتبط نشده به سیستم Non

Logged همچنینSQL Server دومین نوع نسخه برداری را فراهم می آورد که به طــــور Differential
Backup شناخته شده است. یک Differential Backupفقط اطلاعاتی را که از آخرین نسخه برداری کامل
تغییر پیدا کرده است ثبت می کند. امتیازات آن این می باشد که بیشترین محیطهایDifferential Backup
از یک نسخه برداری کامل کوچکتر خواهد بود و اینکه فرآیند نسخه برداری سریعتر خواهد شد.

راهنمایی:Backups Transaction Log همچنین به شما اجازه باز گرداندن یک پایگاه داده برای یک نقطـه
زمانی خاص می دهد این می تواند مفید واقع شود. برای مثال یک اشتباه اپراتور باعث نادرست وارد شــدن
اطلاعات در داخل یک پایگاه داده شود.
شما مـی توانید از یک Transaction Log برای باز گرداندن پایگـاه داده در حالتی که آن قبــلاً بوده بـرای
اضافه کردن اطلاعات غلط استفاده کنید.
SQL Server از Transaction Log برای بازگرداندن پایگاه داده به طــور خـودکار استـفاده می کنــد.
اگر Server پذیرفته شود . شما می توانید آن را برای نسخه برداری از داده هایتان در ترکیب با یک نسخـه

برداری کامل یا Full And Differential Backupا ستفاده کنید . امتیـازات Transaction Log Backup
هست از بیشترین تفصیل های نتایج فایل Backup که کوچکتر از Differential Backup یاFull می باشد.
راهنمایی: در بعضی از حالات یک Transaction Log Backup ممکن بزرگتر از نسخه برداری یک پایگاه
داده شود.برای مثال اگر یک گروه کوچک از رکوردها نسبتاً به طور پی در پی تغییر داده شود در این حالتها،
شما می توانید همچنین یک نسخه برداری کامل یا Transaction Log Backupsبه طور متناوب بگیریــد.
زمانی در مرحله ای از SQL Server یک درخواست برای اتصـال دریافت مـی کنیم. آن از یک Login ID
عبور می کند. Login ID معرف Account می باشد که دسترسی به ۲۰۰۰ SQL Server را کنترل می کند.
SQL Server بررسی می کند Login ID که داده شده است معتبر باشد. سپس معین می کند که آیا Login

ID که پذیرفته شده است امتیاز امنیــتی کافـی بـرای به انجام رسـاندن عمـلیات درخواست شده دارد. ایـن
عملیات به عنوان authentication نامیده مـی شود. ۲۰۰۰ SQL Server ، authentication را از دو راه
می تواند پشتیبانی کند. آن می تواند به NT ویندوز مایـکروسافت یا امنیت ویندوز ۲۰۰۰ برای معـتبر کـردن
ID اطمینان کند یا آن می تواند اعتبار سازی را خودش به انجام رساند.

زمانـی که از تأیید اعتبار ویندوز (شناخته شده به عنوان امنیت مجتمع در نسخه های قبلی از SQL Server)
مدیر سیستم صورتهای امنیتی برای ویندوز NT و Account های ویندوز ۲۰۰۰ و گروهها را می پذیرد. نرم
افزار پردازشگر ویندوز یک اتصال معتبر برای Server را درخواسـت مـی کند. یـک اتصـال معتبر از زمانی
پذیرفته خواهد شد. اگـر وینـدوز NT یا وینـدوز ۲۰۰۰ قبلاً یـک User را تصدیق کرده باشـد. ۲۰۰۰ SQL
Server نیاز دارد به تضمین Login ID کـه برای دسترسی پیدا کردن بهServer و پایگـاه داده فراهـم شده
است.

مهـم: زمانی که ویندوز ۹۸ نمـی تواند ارتباطات معتبر را پشتیبـانی کند مـواردی از ۲۰۰۰ SQL Server که
روی وینـدوز ۹۸ اجرا مـی گردد نمـی تواند از مـد تأیید اعتبـار ویندوز استفاده کند. نرم افزار پردازشگر یا
Client می تواند روی ویندوز ۹۸ اجرا شود. اگر چه با استفاده از تأییـد اعتبار وینـدوز تهیه شده ، Server
خودش روی ویندوز NT یا ویندوز ۲۰۰۰ اجـرا می شود.

ما در طراحی بانک اطلاعاتـی نرم افزار مالی دفتر مدارس خارج از کشور برای ایمن سازی هر چـه بیشتر و
بهتر آن یک قسمت به نام کابر قرار دادیم که در آن به راحتی می توان کاربـر یا کاربـران این سیستم را زیر
نظر داشت . بطوری که می توان تعداد کاربرن را افزایش و یا کاهش داد و سطوح دسترسـی آنها را ویرایش
کرد .

بـرای ویـرایش یـک رکـورد از دستـور UpDate و برای خـواندن اطلاعـات از دسـتور Select استـفاده

می کنیم . برای خواندن اطلاعات می توانیم از SQL DataReader هم استفاده کنیم، که بـرای این منظـور

Connection را تعریف می کنیم و DataReader را به Select وصل می کنیم.

در قسمتی که ما قصد داریم کاربری را حذف کنیم ، باید Connection را تعریف کنیم . و از دستور SQL

Delete استفاده کنیم .

فصل دوم

۲-۱ آشنایی با زبان C# و کاربرد آن در نرم افزار مالی دفتر مدارس خارج از کشور
زبان برنامه نویسی C# از جمله زبان های برنامه نویسی بسیار پیشرفتـه است وکـار با آن به نسبـت
زبان هایی ماننـد C و C++سـاده تر اسـت و این سادگی نیز به عـلت نزدیکـی بسیار ان به زبـان محـاوره
می باشــد .
در این فصل به معرفی دستورالعمل‌های کنترل و انتخاب در C# می‌پردازیم.

۲-۲ بررسی دستور if و انواع مختلف آن و کاربرد آن در این نرم افزار
مطالب این درس نحوه تصمیم‌گیری در یک برنامه را به شـما نشان می‌دهد.اولین دستور تصمیم‌گیری
که مـا آن را بررسی می‌نماییم ، دستورالعمل if است .
همانطور که در ورﮊن های قبل از زبان برنامه نویسی C با دستورات تصمیم گیری آن مانند IF آشنا بوده اید,
این دستور دارای سه فرم کلی : تصمیم‌گیری ساده، تصمیم‌گیــری دوگانه، تصمیم‌گیری چندگــانه می‌باشد.

مثال ۲-۲-۱ نمونه دستورالعمل if-else در نرم افزار

در فرم Loginکه مربـوط به بخش ورودی سیـستم است از این دستـور استفــاده های زیـادی شـده

که به عنوان مثـال بخشی از آن را ذکـر می کنیم و در مورد آن توضیح می دهیم .

if (CurrentUser.Login(TxtUserName.Text, TxtPassword.Text) == true)
{
: () FrmMain FMain = new FrmMain
( ()if (!CurrentUser.HasAccessEnterInfo
FMain.EnterInfoMenu.Enabled = false;

if (!CurrentUser.HasAceessReports())
FMain.ReportMenu.Enabled = false;

if (!CurrentUser.HasAccessAddUser())
FMain.AddUserMenuItem.Enabled = false;

if (!CurrentUser.HasAccessChangeUser())
{
FMain.EditUserMenuItem.Enabled = false;
FMain.DeleteUserMenuItem.Enabled = false;
}

FMain.Show();
this.Hide();
{
Else
MessageBox.Show
(,MessageBoxIcon.Error ,MessageBoxButtons.OK “” Error , “نام کاربری یاکلمه عبور اشتباه است”)

{

{
{
اولین دستور بصورت if (boolean expression) {statements} آورده شده اسـت. دستور if با استفاده
از کلمه کلیدی if آغاز می‌شود. سپس یک عبارت منطقی درون یک زوج پرانتز قرار می‌گیرد . پس از بررسـی
این عبارات منطقی دستورالعمل/دستورالعمل‌های داخل کروشه اجرا می‌شوند. همانطور که مشاهده می‌نماییـد،
دستور if یک عبارت منطقی را بررسی می‌کند. در صورتیکه مقدار این عبارات true باشد دستورهای داخــل
بلوک خود را اجرا می‌نماید(قبلا توضیح داده شد که دستورهایی که داخل یک زوج کروشه {} قرار می‌گیرند
در اصطلاح یک بلوک نامیده می‌شوند.) و در صورتیکه مقدار آن برابر با false باشد اجرای برنامه به بعــد از
بلـوک if منتقل می‌شود.
در بیشتر موارد از تصمیم‌گیری‌های دوگانه یا چندگانه استفاده می‌شود. در این نوع تصمیم‌گیـری‌ها، دو یـــا
چند شرط مختلف بررسی می‌شوند و در صورت true بودن یکی از آنها عمل مربوط به آن اجرا می‌گــردد.
سومین دستور if در این برنامه نشان دهنده یک تصمیم‌گیری دوگانه است. در این حالت درصورتیکه عبارت
منطقی دستور if برابر با true باشد دستور بعد از if اجرا می‌شود و در غیر اینصورت دستور بعد از else بـه
اجرا در می‌آید. در حقیقت در این حالت می‌گوئیم ” اگر شرط if صحیح است دســتورات مربــوط به if را
انجام بده درغیر اینصورت دستورات else را اجرا کن”.
در این مثال ابتدا دستور if چک می کند که آیا کلمه عبـور و رمز عبـور که توسط کاربر وارد شـده درسـت
است یا نه اگر درست بود با کلیک کردن دکمه ورود کاربر به محیط سیستم وارد می شود و توانایی کـار بـا
سیستم را دارد و اما اگر کاربر کلمـه و رمز عبور را درست وارد نکرده باشد اجازه ورود به سیستم را ندارد
و زمانی که دکمه ورود را کلیک می کند ، پنجره ای باز می شود که در آن نوشته شده ( نام کاربری یا کلمه
عبور اشتباه است.) و باید در اینجا دکمه OK را کلیک کرده تا از برنامه خارج شود .

۲-۳ دستور Try-Catch

مثال۲-۳-۱ نمونه دستور Try-Catch در نرم افزار

دستـور Try-Catch در اغلـب فرم هـای ما استفـاده شده است یـکی از نمونـه های آن را که در فرم

مربــوط به سمت ها آورده شده را در اینجا ذکر می کنیم .

try
}
this.Validate();
this.tblSematBindingSource.EndEdit();
this.tblSematTableAdapter.Update(this.db_personalDataSet.tblSemat);

{
catch
}
MessageBox.Show(“خطا در ورود اطلاعات”);
{
{

دستور Try-Catch کاملا شبیه دستور If-Else می باشد . بطوری که در بالای دستورات به جای If از کلمه

Try استفاده می کنیم . اگر شرط برقرار شد دستورات اجرا می شود و اگر این شرط برقرار نبود به دستور

Catch می رود که نقش Catch شبیه else می باشد و دستورات بعد از Catch را اجرا می کند.

به عبارت دیگر همانطور که می دانید Try به معنـای سعـی کردن است . در این دستـور ، فرمانی که بعد از

Try آمده است حتی الامکان باید انجام گیرد ولی اگر به هر علتی مثل یک اشکال منطقی( logicalEroor)

اجرا نشود ، برنامه به دستور Catch بر می گردد و دستور بعد از آن را اجرا می کند .

مثال۲-۳-۲ نمونه ای از کاربرد دستور Try-Catch در فرم AddUser

در این مثال دستور Try-Catch را داریم که در آن دستور Else-If به کار رفته .
try
{
Cnn.Open();
Rdr = Com.ExecuteReader();
if (Rdr.Read())
{
if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessEnterInfo”)) == true)
_AccessEnterInfo = true;
else
_AccessEnterInfo = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessReports”)) == true)
_AccessReports = true;
else
_AccessReports = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessAddUser”)) == true)
_AccessAddUser = true;
else
_AccessAddUser = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessChangeUser”)) == true)
_AccessChangeUser = true;
else
_AccessChangeUser = false;

return true;
}
else
return false;
}
catch
{
return false;
}
2-4 دستور if-else if … else یا if تــودرتــو
مثال ۲-۴-۱ نمونه هایی از کاربرد if-else تو در تو در نرم افزار
در صورتیکه نیاز باشد تا چندین حالت منطقی مورد بررسی قرار گیرد و دستورات مربوط به یکی از
آنها اجرا شود، از فرم تصمیم‌گیری چندگانه استفاده می‌نماییم. این نوع استفاده از دستور if در اصطلاح به if
تودرتو (Nested If) معروف است چراکه در آن از چندین دستور if مرتـبط به یکدیگر استفاده شده است.
چهارمین دستور if در مثال ۱-۳ استفاده از if تودرتو را نشان می‌دهد. در ایــن حالت نیز دستـور بـا کـلمه
کلیدی if آغاز می‌گردد. شرطی بررسی شده و در صورت true بودن دستورات مربوط به آن اجرا می‌گـردد.

اما اگر مقدار این عبارت منطقی false بود آنگاه شرط های فرعی دیگری بررسی می‌شوند . این شرط های
فرعی با استفاده از else if مـورد بررسی قرار می‌گیرند. هر یک از این شرطها دارای عبارات منطقی مربوط
به خود هستند که در صورت true بودن عبارت منطــقی دستورات مربوط به آنها اجرا می‌گردد و در غیر
اینصورت شرط بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه کنید که در ساختار if تــودرتــو تنها یکی از
حالتها اتفاق می‌افتد و تنها یکی از شرطها مقدار true را بازمی‌گرداند.

در کلاسی که برای یوزر تعریف کردیم از دستور if-else تو در تو استفاده کردیم .

ClassUser اطلاعات User را از DataBase می خواندو سطـح دسترســی آن را مشخـش مـی کند. در

ایـن کـلاس ۴ تابـع تعـریف شده که هـر کدام Bolean هستنـد . مثـلا اگـر کـاربر اجازه داشـته باشد به

قسمت هـای مختلف دسترسـی داشته باشـد آن تابع True می شود وگرنه False می شود.

if (Rdr.Read())
}
if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessEnterInfo”)) == true)
_AccessEnterInfo = true;
else
_AccessEnterInfo = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessReports”)) == true)
_AccessReports = true;
else
_AccessReports = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessAddUser”)) == true)
_AccessAddUser = true;
else
_AccessAddUser = false;

if (Rdr.GetBoolean(Rdr.GetOrdinal(“AccessChangeUser”)) == true)
_AccessChangeUser = true;
else
_AccessChangeUser = false;

return true;
{
else
return false;
{

فصل سوم

۳-۱ نحوه کار با نرم افزار بخش مالی دفتر مدارس خارج از کشور

۳-۱-۱ بخش Login یا ورودی سیستم

در چنین برنامه هایی که اطلاعات محرمانه و شخصی مربوط به پرسنــل سازمان خاصـی مانند یک

وزارتخانه در آن نهفته است بدون شک باید از سطح امنیتی بسیـار بالایی برخـوردار باشد .به همـین عـلت

هنگام ورود به سیســـتم دارای بخش Login است که وظیفه امنیت سیستم را به عهده دارد .

هنگامی که شما وارد محیـط این نرم افــزار می شــوید در ابتــدا بایـد UserName وسپــس PassWord

مخصوص ورود به برنامه را وارد کنید تا به شما اجازه ورود به سیستم داده شود .

اگر شما کاربر مجاز ورود به سیستم بـاشید ، به صفـحه اصـلی بـرنامه که Main نـام دارد وارد مـی شوید .

۳-۱-۲ صفـحه اصـلی بـرنامه

حـال در صفحه ی منوی اصلی شما منوها و زیر منو های متعددی را می بینید ، بخشی از آن منوها

و زیر منو هـا مربوط به بخش پرسـنلی سازمان است و برخی دیگر مربوط به بخش امور مالی ، منویی هم

وجود دارد که مربوط به کاربران سیستم است .

با ورود به برنامه همـانطـور که در شکل ۳-۱-۱ مـی بینید شما دارای منوهـای پوشـه ، ورود اطلاعـات ،

امور مالی، کاربر ، اطلاعات پرسنلی و صدور حکم هستید .

لازم به ذکر است که منوهای ورود اطلاعات و اطلاعات پرسنلی مربوط به بخش پرسنلی سازمان است و

منوی امور مالی مربوط به بخش مالی می باشد.

۳-۱-۳ منوی ورود اطلاعات و زیر منوهای آن

شکل ۳-۱ منوی اصلی

شما در شکل ۳-۱ منوی اصلی حالت باز شده منوی ورود اطلاعات را می بینید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 48 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد