بخشی از مقاله

چکیده

یکی از مهم ترین اهداف فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، گسترش زبان فارسی درخارج از کشور می باشد که براي این منظور مجموعه اي از سیاست ها، قوانین و اقدامات را پیش بینی و اجرا کرده و دستگاههایی را متولی این سیاست واقدام ها قرار داده است، یکی از بزرگترین چالش ها ي موجود در برپایی کرسی هاي زبان فارسی در خارج از کشور، ورود افراد غیر آکادمیک به موضوع و عدم شناخت آنان از شرایط، مقررات، ارزشها و رفتارهاي موجود در سطح دانشگاه ها است.

با توجه به عملکرد نامناسب کرسی هایی زبان فارسی در خارج از کشور علاقه براي ایجاد ارتباط با اساتید کرسی ها و متصل نمودن فعالیت هاي خود به این کرسی ها می تواند ایران هراسی را در سطح دانشگاه هاي کشورهاي خارجی ایجاد نماید. در این مقاله به نقش وزارت علوم در گسترش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور در امر گسترش زبان وادبیات فارسی می پردازد. در پایان نیز به نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد پرداخته شده است.

چکیده

در این نوشتار،پس ازمعرفی مکتب رمانتیسم و اشارهاي کوتاه به زندگانی مولانا وحشی بافقی، جلوههاي این مکتب اروپایی در اشعار وحشی بافقی بازکاوي وبررسی شده است. اگرچه هدف ازاین پژوهش، تطبیق کامل یک مکتب ادبی اروپایی باسبک شاعري وحشی بافقی نبوده است ؛اما میتوان جلوههاي گوناگون رمانتیسم را در دیوان این شاعرسبک هندي به نظاره نشست. وصف طبیعت وطبیعت گرایی، خیال پردازي، عزلت وانزواطلبی، گرایش به غم واندوه، مرگطلبی ومرگاندیشی، توجه به اخلاقیات، پناه بردن به گذشته، پرداختن به احساسات فردي و... ازمهم ترین مشخصههاي رمانتیسم است که مظاهر آن به شکلی برجسته در سرودههاي وحشی بافقی قابل مشاهده است ودر این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی بررسی شده است.

مقدمه

انسان براي رسیدن به اهداف وآرمانهاي خود به ابداع وآفرینش روي میآورد وگاه دورهاي از تاریخ را رقم میزند. دانش مطلق، عقل گرایی محض، اندیشه آزاد وبی پروا، عشق یا حقیقت گرایی هر کدام میتوانند دورهاي را به سیطره خود درآورند؛اما نکته مهم و قابل توجه این است که هدف نهایی همه آنها رسیدن به اوج کمال وتکامل انسان است، به گونهاي که فعالان وهنرمندان هر عصر الگوي خود را بهترین شیوه براي تحقق این هدف میپندارند وگاه آنقدر مجذوب افکار وعقاید خویش میشوند که به خودکامگی واستبداد رأي گرفتار میگردند ورسیدن به این نقطه، نزدیک شدن به تولد تدریجی فکر واندیشهاي متفاوت است.

رمانتیسم، از جمله افکار وعقایدي است که به تدریج مکتب کلاسیک را کنار زد و وامدار دورهاي ازتاریخ ادب اروپا گردید. این مکتب داراي ابعاد مختلف فرهنگی، هنري، اجتماعی وحتی سیاسی است؛ اما در این جا بعد ادبی این مکتب مورد نظر است. در مکتبهاي ادبی اروپا، مکتب رمانتیسم با تکیه بر احساس وعواطف در مقابل مکتب کلاسیک که بر عقل گرایی ورعایت قواعد وقوانین خاص اصرار داشت ،عرض اندام کرد وبه بیان آزادانه وخلاقانه◌ٔ هنرمند تأکیدورزید. استفادة استادانه وحشی بافقی از غزل عاشقانه، به کاربردن مضامین تازه وبها دادن به احساسات وعواطف، زمینه را فراهم آورد تا جلوههاي رمانتیسم که مکتبی شناخته شده در بیان احساسات وتجارب عاشقانه است، در اشعاروحشی بافقی قابل بازکاوي باشد.

.1 مروري بر مکتب رمانتیسم

آنچه با کمی اختلاف نظر در بین محققان قطعی است، آن است که رمانس در قرون وسطی بر زبانهاي بومی و عامیانهاي اطلاق میشده که از زبانهاي لاتین مشتق شده وجدا از زبان آموزش و رسمی بوده است. صفت رمانتیک ابتدا در سال 1650در انگلستان وشکل فرانسوي آن در سال 1661وسپس سال 1663درآلمان به کار رفت. - جعفري، - 11 :1378 این مکتب بیش تر به ذوق، تخیل وعواطف قلبی توجه داردتا بر عقل، که در مکتب کلاسیک داراي جایگاه ویژهاي بود. - زرین کوب، - 432 : 1385

»رمانتیسم یعنی مقابله با خودکار بودن وسنگ شدن زبان، دوري جستن از سنتهاي ادبی، به ویژه عنصر اشرافیت ودر نتیجه گرایش به حسیت وشخصی کردن آن. تفرّد وشخصی کردن زبان، رمانتیکها را هرچه بیش تر از واقعیتهاي خداداد، بیرونی ومستند دور و به دنیاي فردي و درونی نزدیک میکرد. آنان با ایجاد دنیاي تازه در زبان، از سوي کلاسیکها به »رمانتیسم«، یعنی خیال پرداز متهم شدندکه بعدها خود آنها این عنوان رابراي سبک خویش پذیرفتند.

« - تسلیمی، - 16 :1383 نظرها در مورد رمانتیسم متفاوت است. برخی رمانتیسم را گریز از دنیاي واقعیت ونوعی بیماري و ویرانگري میدانند، در مقابل گروهی دیگرمعتقدند رمانتیسم، رنسانس وتولدي دوباره درعالم هنر است. در ادبیات فارسی دورهاي با عنوان رمانتیسم وجود ندارد، اما در دورة قاجار و اوایل پهلوي اول، ترجمههاي آثار هنرمندان رمانتیسم فرانسه تأثیري پررنگ بر ادبیات گذاشت. - میر صادقی، - 115 : 1373

-2 نگاهی کوتاه برزندگی واشعار وحشی بافقی

مولانا کمال الدین وحشی بافقی در سال 939 در بافق یزد به دنیا آمد. وي به همراه برادرش در محضر سخنور بزرگ »شرف الدین علی بافقی«به آموختن همت گماشت و از استادان دیگري چون نجاتی بافقی وهمتی بافقی بهره برد. او یزد را به مقصد کاشان ترك نمودو در آنجا به مکتب داري پرداخت ؛اما طولی نکشید که به دلیل حسادت برخی شعراي آن دیار به یزد بازگشت. وي در مدح میرمیران حاکم یزد وپسرش، اشعار زیادي سروده وبا شاه تهماسب صفوي، شاه اسماعیل دوم وشاه محمد خدابنده هم عصر بوده است. درباره مرگ وحشی نقلهاي متفاوتی است که همگی از زندگانی پرشور او حکایت میکند. بااین حال وي در سن 52 سالگی وبه سال 991 در محله پیربرج یزد روي در خاك کشید. 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید