بخشی از مقاله


چکیدههه

در هر سیستم اقتصادي پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهاي اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهاي صحیح بکارگیري منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهاي اقتصادي و تأمین منابع موردنیاز بخشهاي مختلف تولیدي، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام از نظر کارشناسان و کارکنان میهباشد. بدین منظورهابتدا با نظر کارشناسان حوزه بانکیq هک1هعامل شناسایی شد. سپس پرسشنامههاي که در بر گیرنده ک1هعاملهبود بین کچهنفر جامعه آماري تحقیق توزیع و این ک1هعامل با استفاده از تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته و از این بینهشههعامل مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ساختاري رابطه بین این عوامل با افزایش مطالبات معوق مورد تأیید قرار گرفت. براي ارزیابی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج بیانگر این امر بود که بین عوامل نه گانه : عواملی همچون حجم بالاي تسهیلات پرداختی شعب با توجه به نیروي کار شعب و ضعف امور قضایی در فرآیند وصول مطالبات بانکی بیشترین تأثیر و عوامل همچون عدم توجه به اعتبار سنجی مشتریان و ضامنین و عدم توجه به تناسب نوع تسهیلات با کاریی آنهکمترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوقات داشتههاند. ع ع

واژگان کلیدي: مطالبات معوق، معادلات ساختاري، تسهیلات

مقدمههه

سرمایههگذاري و سطح پیشرفت اقتصادي، رابطه نزدیکی دارند. به عبارت دیگر، کشورهایی که الگوي کارآمدي در تخصیص سرمایه به بخشهاي مختلف اقتصادي دارند اغلب از پیشرفت اقتصادي و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتري برخوردارند. در عین حال، تجهیز و تخصیصهمنابع سرمایه گذاري به فعالیتهاهي اقتصادي از طریق بازار مالی انجام میهپذیرد که اعتبارات بانکی، قسمتی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلیترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطاي اعتبار به هه

1

هه

هه
هه

مشتریان صورت میهگیرد. از طرف دیگر ارتباط صحیح بین نظامهاي مالی و تولیدي در هر کشوري از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادي محسوب میهشود. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اصلی را در تامین مالی بخشههاي تولیدي، تجاري و مصرفی و حتی دولتی بر عهده دارند. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادي کشور و به دلایلی؛هاز جمله: فقدان توسعه بازارهاي سرمایه و سایر شبکهههاي غیربانکی و قراردادي؛ تامین مالی بخشهاي واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است]ل[ههه در هر سیستم اقتصادي پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهاي

اجرایی بوده و وصولهتسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهاي صحیح بکارگیري منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهاي اقتصادي و تأمین منابع موردنیاز بخشهاي مختلف تولیدي، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیري از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلاتهاعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه

æ بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزي بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد ]خ[ههه یکی از معیارهاي بسیار مهم در بهبود عملکرد مدیریت بانکی وصول مطالبات است، به گونههاي که یک سوم عملکرد

مدیریت به تنهایی از آن وصول مطالبات است. درجههبندي شعب نیز به صورت مستقیم متأثر از وصول مطالبات میهباشد. وصول مطالبات نشان دهنده جایگاه بانک در جامعه و شبکه بانکی است و سهم مهمی در کاهش استقراض بانک از شبکه بانکی دارد، زیرا با تأمین منابع بانک خودهاتکایی بانک به منابع خود افزایش میهیابد. از سوي دیگر، پیامد مهم دیگر این مقوله افزایش سودآوري بانک است. مطالبات بانک پول بانک است نزد بدهکاران اما تجهیز منابع، پول مردم است در دست بانک، بنابراین میهبایست در گرفتن طلب بانک از بدهکاران حساسیت بیشتري داشت و توان بیشتري را هزینه کرد[7]هه بنابراین هدف از انجام این تحقیق شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر مطابات معوق از نظر کارشناسان و صاحبنظران بانکی
æ ارائه پیشنهادات در راستاي بهبود وصول مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام میهباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید