دانلود مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیدههه

در هر سیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهای اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهای صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و افزایش مطالبات معوق بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام از نظر کارشناسان و کارکنان میهباشد. بدین منظورهابتدا با نظر کارشناسان حوزه بانکیq هک۱هعامل شناسایی شد. سپس پرسشنامههای که در بر گیرنده ک۱هعاملهبود بین کچهنفر جامعه آماری تحقیق توزیع و این ک۱هعامل با استفاده از تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته و از این بینهشههعامل مورد تأیید قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ساختاری رابطه بین این عوامل با افزایش مطالبات معوق مورد تأیید قرار گرفت. برای ارزیابی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج بیانگر این امر بود که بین عوامل نه گانه : عواملی همچون حجم بالای تسهیلات پرداختی شعب با توجه به نیروی کار شعب و ضعف امور قضایی در فرآیند وصول مطالبات بانکی بیشترین تأثیر و عوامل همچون عدم توجه به اعتبار سنجی مشتریان و ضامنین و عدم توجه به تناسب نوع تسهیلات با کاریی آنهکمترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوقات داشتههاند. ع ع

واژگان کلیدی: مطالبات معوق، معادلات ساختاری، تسهیلات

مقدمههه

سرمایههگذاری و سطح پیشرفت اقتصادی، رابطه نزدیکی دارند. به عبارت دیگر، کشورهایی که الگوی کارآمدی در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی دارند اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردارند. در عین حال، تجهیز و تخصیصهمنابع سرمایه گذاری به فعالیتهاهی اقتصادی از طریق بازار مالی انجام میهپذیرد که اعتبارات بانکی، قسمتی از این بازار است. انجام این امر به عنوان اصلیترین نقش بانک در بازار مالی از طریق اعطای اعتبار به هه

۱

هه

هه
هه

مشتریان صورت میهگیرد. از طرف دیگر ارتباط صحیح بین نظامهای مالی و تولیدی در هر کشوری از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب میهشود. بانکها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اصلی را در تامین مالی بخشههای تولیدی، تجاری و مصرفی و حتی دولتی بر عهده دارند. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی کشور و به دلایلی؛هاز جمله: فقدان توسعه بازارهای سرمایه و سایر شبکهههای غیربانکی و قراردادی؛ تامین مالی بخشهای واقعی اقتصاد بر عهده شبکه بانکی کشور است]ل[ههه در هر سیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهای

اجرایی بوده و وصولهتسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهای صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلاتهاعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه

æ بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد ]خ[ههه یکی از معیارهای بسیار مهم در بهبود عملکرد مدیریت بانکی وصول مطالبات است، به گونههای که یک سوم عملکرد

مدیریت به تنهایی از آن وصول مطالبات است. درجههبندی شعب نیز به صورت مستقیم متأثر از وصول مطالبات میهباشد. وصول مطالبات نشان دهنده جایگاه بانک در جامعه و شبکه بانکی است و سهم مهمی در کاهش استقراض بانک از شبکه بانکی دارد، زیرا با تأمین منابع بانک خودهاتکایی بانک به منابع خود افزایش میهیابد. از سوی دیگر، پیامد مهم دیگر این مقوله افزایش سودآوری بانک است. مطالبات بانک پول بانک است نزد بدهکاران اما تجهیز منابع، پول مردم است در دست بانک، بنابراین میهبایست در گرفتن طلب بانک از بدهکاران حساسیت بیشتری داشت و توان بیشتری را هزینه کرد[۷]هه بنابراین هدف از انجام این تحقیق شناسایی مهمترین عوامل مؤثر بر مطابات معوق از نظر کارشناسان و صاحبنظران بانکی
æ ارائه پیشنهادات در راستای بهبود وصول مطالبات بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام میهباشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد