بخشی از مقاله

طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد


طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد (MRPII) را مي توان بعنوان روشي براي طراحي و برنامه ريزي مديريتي، اجرا و كنترل فعاليت توليدي تعريف كرد. MRPII توسط شركتهاي توليد كننده ابداع و اختراع شد اما در اكثر صنايع غير توليدي نظير صنايع خدماتي و توزيع كننده نيز عموميت يافته است. MRPII در يك حلقه بسته يا حلقه اي داراي فيدبك (پسفورد) بصورت يكپارچه درآمده و در پيش بيني تقاضا، برنامه ريزي توليد و زمانبندي توليد و كنترل فعاليت توليدي بكار گرفته مي شود. MRPII فلسفه اي براي طراحي و برنامه ريزي قانوني و رسمي است كه يك چهارچوب كاري براي يكپارچه سازي و بكارگيري جزئيات مديريتي را در اين كتاب ارائه كرده است.


MRPII شامل يكپارچه سازي داده هاي ورودي زياد توسط محاسبات طراحي و برنامه ريزي ظرفيت براي خروجيهاي مختلف اطلاعاتي است. اكثر شركتها از نرم افزار MRPII با هدف و كاربرد ويژه استفاده مي كنند كه مي تواند نيازهاي اطلاعاتي مربوط به اقدامات و كاربردهايي نظير خريد، محاسبه و حسابداري، ليست حقوق، توزيع و تجارت و فروش و مهندسي را برآورده كند. بسياري از كاربران MRPII نيازمند يك سياست جامع و كامل پيشرفت و تكامل توسط مديريت هستند. برخي از كاربران دريافته اند كه MRP براي ما و مطابق ميل ما كار نمي كند و معمولاً وقتي بكار گرفته مي شود كه شركت داراي سيستم هاي مديريتي پيشرفته و كامل براي سيستم اطلاعات مديريت كامپيوتري نيست.

 

- پيشرفت و تكامل MRP
طراحي منابع ساخت و توليد كه بخشي از طراحي و برنامه ريزي امكانات و تجهيزات است، در اوايل دهه 1960 براي اعمال و بكارگيري تكنولوژي كامپيوتري الكترونيكي در مديريت ساخت و توليد بكار گرفته شد. برخلاف تجربه در بكارگيري آن در حسابداري و روشهاي دستي از آن در مديريت ساخت و توليد كامپيوتري استفاده مي شود و بعنوان روشهاي غير متداول ad hoc در بسياري از شركتها بكار گرفته مي شود.


- پيشرفت و تكامل اوليه
MRP در ابتدا «پردازش صورتحساب مواد» نام داشته و نرم افزار BOMP تكميل شده است. سازندگان تجهيزات ظهور عكس،‌ سازندگان محصولات داراي پيچيدگي بالا بودند. اين محصولات داراي هزاران قطعه هستند كه برخي اصلي و برخي فرعي هستند. اين محصولات داراي چندين مرحله ساخت و توليد هستند كه داراي چندين سطح و مرحله توليدي هستند. تنوع زياد اين قطعات و اجزا سبب شده است كه گزينه ها و موارد زيادي را در اين فهرست قرار دهند. افرادي كه مسئول زمانبندي اين محصولات هستند نياز به ابزار و تجهيزات مديريتي براي ساده سازي ساختار در فرآيند هستند. يك مثال از اين محيط توليدي صنعت توليد ابزار و

تجهيزات كشاورزي نظير شركت JI Case است كه در سال Joseph orlicky , 1961 برنامه ريزي و طراحي ابزار و امكانات را انجام داد. شركت JI Case ابزار و تجهيزات سنگين متعدد و متنوعي براي صنعت ساختمان توليد كرده است. از آن جمله مي توان به بولديزر، گرايدر و ديگر تجهيزات پاكسازي زمين اشاره كرد. اقدام اوليه در اين رابطه، ابتكار و اختراع يك سيستم منطقي و عقلاني براي تجهيزات و امكانات و مديريت منابع است. Orlicky كتاب كلاسيك كنوني «now-

classic»‌ MRP را در سال 1975 منتشر كرد كه مربوط به فرمول نويسي و قاعده مند كردن منطق محاسباتي براي برنامه ريز و طراحي تجهيزات و امكانات مستقل از تقاضا است. Oliver weight كتاب مديريت و فهرست كالا در عصر كامپيوتر را در سال 1974 منتشر كرد. كه در آن نحوه غلبه بر سيستم هاي غير متداول و غيرقانوني مطرح شده است. در كتاب wight چگونگي اينكه MRP مي تواند طبق مديريت منابع و امكانات و روشها بسط و گسترش داده شود، تشريح شده است.
- اقدامات مديريتي تغيير يافته MRP
چنانكه تصور و درك سيستم هاي اطلاعاتي مديريتي توليد و ساخت در كتابهاي wight و orlicky توضيح داده شد، بسياري از اختصارات و اصطلاحات براي توضيح ايده ها و طرحهاي جديد مطرح شدند تا بتوان ايده آلهاي گذشته را با مفهوم و تعريفي مجدد مطرح كرد. امروزه، اختصارات MRPI , MRP در رابطه با تجهيزات و امكانات پايه اي و اصلي بكار مي رود و MRPII ايده و طرح وسيع تري است كه توسط wight براي يكپارچه كردن داده ها، محاسبات و سياستها ارائه شده است.

مديراني كه از منطق و قانون MRP شناخت و آگاهي دارند مي دانند كه روشي كامل است كه محدود به ساخت و توليد است. اصطلاح MRPII نيز بعنوان روشي عمومي براي برنامه ريزي و زمانبندي مبتني بر زمان در استفاده از منابع و امكانات مطرح است. تلاشهاي اوليه در جهت مديريت ساخت و توليد كامپيوتري صورت گرفته است. ابتدا تعيين شد كه روشهاي مديريت شركت بايد منطبق و هماهنگ با MRP باشند. مقاومت اوليه در برابر MRP در شركت ها متفاوت بود و

MRP براي ما «در ابتدا»‌كاربرد نداشت. ارزيابي و بررسي MRP نشان دادند كه شركتهاي معدودي در اصول و قوانين مديريتي داراي تفاوت و اختلافهاي جدي هستند. امروزه يك روش كلي و عمومي براي انتخاب بسته هاي نرم افزاري تجاري وجود دارد. اين بسته ها به گونه اي هستند كه به كمترين اصلاح و بازنگري نيار دارند. اين امر مربوط به اين مزيت است كه نرم افزار كامپيوتري MRP با بالاترين سطح طراحي مي شود و به گونه اي است كه با دانش كاربري (در سطح

متوسط) بتوان از آن استفاده كرد. در سطوح بالاي مديريتي اكنون اين نگرش ايجاد شده كه مي توان از MRP بهره گرفت و از مزاياي سيستم مديريتي MRP استفاده كنند. هر فردي در يك شركت بايد داراي دانش و آگاهي از سيستم مديريتي MRP باشد زيرا به نحوي با آن مرتبط هستند. MRP از مدل پائين به طرف بالا به جاي مدل متداول بالا به طرف پائين از نظر سطوح افراد استفاده مي كند. اين مدل مديريتي در ايالات متحده بمنظور كنترل داده ها و مديريت اجرايي بكا

ر گرفته شده است. يك طرح رايج و متداول در دهه هاي 1980 , 1970 اين بود كه چگونه سطح بالاي مديريتي را براي حفاظت MRP بكار گرفت؟ بنابراين مديريت بوسيله درك مستقيم برحسب موقعيت و جايگاه بكار مي رود و بعنوان يك روش بازبيني و تجديد نظر مديريت پائين به بالا مطرح است كه بر پايه داده هاي كامپيوتري ارائه مي شود و توسط همه كارمندان در كليه سطوح شركتها مورد استفاده قرار مي گيرند.


- MRP بعنوان يك سيستم اطلاعاتي مديريت امكانات و تداركات
اجزا و مؤلفه هاي مهم بكارگيري MRPII ، طراحي و برنامه ريزي امكانات (MRP) ، برنامه ريزي تجهيزات و تداركات (CRP) و برنامه ريزي امكانات توزيع (DRP) هستند. در حال حاضر، يك تفاوت ويژه بين MRP و DRP وجود دارد اگرچه از نظر منطق و اصول مي توان آنها را شبيه هم در نظر گرفت. اصطلاحات MRP و DRP مي توانند مفاهيم و اصطلاحات جديدي را مطرح كنند، نظير DRP كه سطح وسيعي از اطلاعات را با خود بهمراه دارد. DRP مي تواند بعنوان برنامه ريزي و طراحي

بطرف بالا برحسب MRP مطرح شده و سطوح برنامه ريزي اصلي مربوط به مراكز توزيعي به گونه اي طراحي شده اند كه مستقل از تقاضاي مشتري هستند. بصورت مؤثر، آزمايشات رده بندي APICS CPIM در سال 1992 انجام شده 2 معيار آزمايشي «طراحي و برنامه ريزي ملزومات و امكانات» ، «مديريت منابع و امكانات» با يكديگر تركيب شدند تا «مديريت منابع و ظرفيتها» را در ادامه با «كنترل فرآيند توليدي» تركيب كرده و برنامه ريزي منابع و امكانات را انجام دهند. اين توزيع مجدد سبب ايجاد تحول در محاسبات MRP/CRP پايه اي و اصلي شده است.
- طراحي و برنامه ريزي تجهيزات و ملزومات مواد اوليه


MRP بمنظور ارائه يك ابزار طراحي و برنامه ريزي سازمان يافته براي شركتهاي توليد كننده، پيشرفت و تكامل يافته است. در اصلي ترين و پايه اي ترين شكل آن MRP ، مجموعه محاسباتي است كه زمانبندي و برنامه ريزي توليد اصلي (MSP) را بعنوان داده ورودي پذيرفته و توسط آن طراحي و برنامه ريزي متناسب با تاريخ و مقادير هر يك از ملزومات و مواد اوليه را محاسبه كرده است. علاوه بر MPS ، داده هاي مربوط به توازنهاي فهرست كالا و موجودي، مدت زمان بين سفارش و

دريافت كالاي مربوطه و مقادير هر مورد توسط محاسبات پايه اي و اصولي بدست مي آيند. نتيجه بدست آمده از اين برنامه ريزي حمايت و پشتيباني مطلوب از محصولات است. بدين ترتيب فرآيند مونتاژ محصولات توليد شده در زمان محاسبه شده و تعيين شده صورت مي گيرد.


و تمامي موارد سفارش داده شده و خريداري شده طبق تاريخ مقرر دريافت و بكار گرفته مي شوند. در روش شناسي تكنيكي و فني، MRP يك مدل طراحي و برنامه ريزي قطعي و جبري است. نتايج هر مرحله در محاسبه بصورت مستقيم توسط مرحله قبلي تعيين مي شوند و اين امر توسط توزيع احتمالاتي بكار رفته براي هر متغير انجام مي شود. روش به گونه اي است كه متغير در حوزه وسيعي از داده ها، مقداردهي مي شود. مدل MRP جبري براي فعاليتهاي ساخت و

توليد روز به روز مفيد و كارآمد است. در روش شناسي فني، MRP يك مدل طراحي و برنامه ريزي قطعي و جبري است. محاسبه زمانبندي MRP بصورت طبيعي و با استفاده از كامپيوتر الكترونيكي و بسته نرم افزاري MRP صورت مي گيرد. علاوه بر نرم افزار، فايلهاي خاصي براي كامپيوتر لازم هستند تا عمليات قابل اجرا شود. اين فايلها حاوي داده هايي هستند كه اكثر شركتهاي توليد كننده از آن بهره مي گيرند. ابتدا، فايل زمانبندي و برنامه ريزي توليد اصلي مورد نياز است. اين

فايل، عبارتي است كه مستقل از همه موارد درخواست محصولات كامل و امكانات اضافي و موارد خدماتي مي باشد. مورد دوم يك عامل اصلي يا بخشي از فايل اصلي است. اين فايل منبع و منشاء تعادلهاي يك طرفه و داده هاي وضعيت است. همين طور داده هاي زماني لازم براي توليد يك محصول در صورت تخمين

زمان لازم، ارائه مي شوند. در عمل بسياري از مردم به زمانهاي تقريبي مراجعه و استناد مي كنند. بسياري از شركتهاي سازنده داده هاي مرتبط با اين موارد را نگهداري مي كنند. با اين داده هاي ارائه شده، مي توان محاسبه طراحي و برنامه ريزي مواد خام را انجام دهند. محاسبه MRP پايه اي تنها شامل توابع جبري اوليه است. اما داراي عملياتهاي تكراري است كه داراي كاربردهاي عملي است. محاسبه دستي توسط دانشجويان MRP ترجيح داده مي شود، زيرا بدين

وسيله آنها مي توانند درك و شناخت كاملي از طراحي و برنامه ريزي پله اي پيدا كنند. اين محاسبه بنام فهرست اجزاي بكار رفته در مواد «محصولات»‌ شناخته مي شود. نتايج بصورت داده هاي تاريخ دار و داراي مقدار بصورت فايل در كامپيوتر ذخيره مي شوند. اين فهرست بصورت هفتگي تجديد مي شود. برخي از بسته هاي نرم افزاري MRP بصورت لحظه اي عمل مي كنند و عمليات محاسبه بلافاصله پس از ورود داده ها شروع مي شود.


- در چه نقاطي MRP مفيد است و در چه نقاطي مفيد و كارآمد نيست؟
MRP براي برنامه ريزي توليد محصولات طراحي شده و به اندازه پيچيده و كامل است كه بتواند دو يا چند سطح از فهرست مواد را محاسبه كند. اخيراً تمامي محصولات توليد شده داراي 2 يا چند سطح هستند كه MRP را مفيد و كارآمد مي سازند. يك استثناء در اين رابطه مربوط به فرآيند تك مرحله اي و يك سطحي است،‌ كه در آن بخشهاي فرعي و جانبي ديده نمي شود و همه اجزا مستقيماً براي مونتاژ بكار گرفته مي شوند. در اين رابطه هيچ سرويس خدمات پس از فروش لازم به طراحي ندارد. تنها تعداد كمي از شركتها از اين تكنيك و شيوه استفاده مي كنند كه از آن جمله مي توان به شركتهاي توليد كننده ظروف

پلاستيكي اشاره كرد. در اين حالتها، MRP نمي تواند مفيد واقع شود زيرا لزوم و نيازي به پياده سازي ساختارهاي توليدي وجود ندارد و روشهاي كامپيوتري مرتبط با اين بخش بسيار ساده تر هستند. حتي در اين حالات، ويژگيهاي برنامه ريزي كوتاه مدت MRP براي مواد خام و كارگران و امكانات ممكن است داراي كارآيي و قابليت يكسان و ثابت باشند.
- منطق محاسباتي MRP


محاسبات اصلي و مركزي MRP براي توضيح و تشريح ساده تر فرآيند براي هم صورت مي گيرند و در بين محاسبات انجام شده، آشناتر هستند. توليد برنامه ريزي شده براي محصولات نهايي و قطعات سرويس توسط برنامه ريزي توليد اصلي تعيين و اجرا مي شود. براي تعيين ملزومات و امكانات توليدي، اجزاي فرعي MRP داراي فهرست كالاي مستقل از تقاضا هستند. با درك و شناخت چگونگي استقلال موارد از تقاضا در رابطه با توليد، MRP مي تواند ملزومات مرتبط و متناسب با تاريخ و زمان مشخص را محاسبه كند. با استفاده از فهرست موجودي مي توان قطعات و اجزاي لازم براي ساده سازي عمليات تعيين كرد. يك

فهرست را مي توان براي هر محصول توليد شده در شركت ارائه كرد و در آن تمامي اجزاء و قطعات لازم مطرح مي شوند و نحوه تركيب اجزاء و قطعات تشريح مي شود. نتيجه آن است كه طراحي مبتني بر زمان مستقل از ميزان تقاضا خواهد بود. طراحي افقي داراي دوره هاي زماني متعددي است كه محاسبه شده و نمايش داده شده اند. سيستم هاي كامپيوتري اوليه از منطق MRP توليد مجدد استفاده مي كردند، كه تمام محاسبات در هر هفته تكرار شده و داده هاي اطلاعاتي عظيمي بدين وسيله تشكيل مي شوند. پيشرفتهاي ايجاد شده در سخت افزار و نرم افزار امكان ارائه MRP غيرقابل تغيير را فراهم كرده اند و بدين

ترتيب به روزسازي و تكميل تجهيزات و داده ها بصورت دائمي صورت مي گيرد. براساس داده هاي موجود در برگه هاي اطلاعاتي، مي توان فهرستهايي از امكانات و مواد مورد نياز را تشكيل داد كه در آن كارمندان، ظرفيت و توانمندي و ماشين آلات و تجهيزات، امكانات و ملزومات در نظر گرفته شده اند. از MRP مي توان براي محاسبه CRP استفاده كرد و بدين ترتيب مي توان منابع و ظرفيتهاي لازم و كافي را براي بهره گيري از MRP و CRP ايجاد كرد. روش سعي و خطاي بكار

رفته در اين رابطه طراحي و برنامه ريزي نامحدود ناميده مي شود. اين فرآيند با در نظر گرفتن تقريب ظرفيتهاي موجود صورت مي گيرد و بدون احتساب ظرفيت

واقعي و موجود است. پيشرفتهاي محاسباتي تكنيكهاي تحقيقي نظير برنامه نويسي خطي است كه در محاسبات on-line براي برنامه ريزي و طراحي ظرفيت محدود بكار گرفته مي شوند. در حالي كه برخي از شركتهاي معدود از كامپيوترهاي روميزي و بسته هاي داراي صفحه هاي گسترده براي محاسبه MRP استفاده مي كنند و داراي صفحه هاي استاندارد استفاده مي كنند، روش مرتبط با تعليم «pedagogical» براي همه كاربران MRP كه اكنون نرم افزار MRP را خريداري مي كنند، لازم و ضروري است، تا بتوانند اطلاعات بيشتري را با زحمت كمتر بدست آورند.


- نمايش محاسباتي براي شركت XY
منطق طراحي منابع و امكانات (MRP – CRP) را مي توان توسط يك مثال ساده توضيح داد كه در آن، شركت XY كه تنها 2 محصول بنام Y , X را توليد مي كند. اگرچه اين طرز بيان بمنظور ساده سازي است اما مي تواند بسياري از ايده ها و طرحهاي برنامه ريزي، زمانبندي و كنترل را نشان دهد. اين طرز بيان شيوه تفكر طراح را براي هر محاسبه توضيح مي دهد و اين در حالي است كه قالب نرم افزار تجاري براي برنامه ريزي اتوماتيك با در نظر گرفتن متغيرها براي انتقال پيامها و بمنظور حداقل كردن زمان طراحي انتخاب شده است. وروديهاي اصلي در محاسبات طراحي تجهيزات و امكانات بشرح زير هستند:
1- ساختار توليدي توسط فهرست ها و صورتحسابهاي مالي مواد اوليه.


2- قواعد و اصول توليد و استانداردهاي زماني.
3- فايلهاي فهرست كالاي اصلي كه مواد اوليه را توضيح مي دهند.
4- زمانبندي توليد كه زمانبندي و برنامه ريزي خروجي طراحي شده براي كالاهاي توليد شده را بيان مي كند.
- ساختار توليد، فهرست و صورتحساب مواد اوليه و قانونمند كردن داده ورودي


با فرض اينكه محصول Y , X داراي ساختارهاي يكسان باشند، چنانكه در نمودار درختي مواد در شكل 1-11 نشان داده شده است. براي ايجاد ذهنيت اجازه دهيد X را يك يويوي بچه تصور كنيم كه از 2 بخش دايره اي تشكيل شده است و داراي يك رشته (ريسمان) است. فرض كنيد كه محصول Y , X از نظر انتهاي آنها داراي تفاوت است. صورتحساب توليدي مواد، B/M مي توانند توسط قواعد و اصول تدوين شده تشكيل شوند. تشكيل ساختار صحيح B/M براي MRP مهم و حياتي است و اين امر نيازمند دارا بودند اطلاعات صحيح است. تغيير در اصول و سياستها مي توانند بصورت فيزيكي انجام شود اين تغييرات در مرحله اول بايد در فهرست كالاي موجودي ايجاد شوند. ساختار نادرست B/M مي تواند در پردازش داده ها تأثيرگذار بوده و سبب بدست آورن داده هاي بعدي نادرست شوند.
- فايل اصلي فهرست كالا و موجودي


بخش اصلي نوعاً شامل تعداد اجزاء و توضيحات موردي، فروشندگان اوليه و ثانويه، قيمتها، فواصل زماني بين سفارش و تحويل، اندازه ها و مقادير، امنيت كالاهاي انبار شده و اطلاعات ارزشمند ديگر مي باشد، كه براي هر قطعه قابل ارائه است. تعداد و شماره هاي قطعه براي تمامي موارد خريداري شده تخصيص مي يابد، همين طور براي كالاهاي توليد شده نيز در نظر گرفته مي شود. براي نمايش شركت XY ، مؤلفه C5 كسري از قرقره در نظر گرفته مي شود.
- داده هاي ورودي زمانبندي و برنامه ريزي اصلي


نحوه زمانبندي اصلي در جدول 2-11 نشان داده شده كه رابط بين تقاضاي بازار و طرح مديريت براي پاسخگويي به تقاضا است. در شركتهاي داراي DRP ، زمانبندي و برنامه ريزي اصلي، ارتباط بين MRP و DRP را برقرار مي كند. بصورت متداول شركتهايي از MRP محروم هستند داراي طرح و زمانبندي مطلوب نيستند. آنها براحتي و نسبت به درخواست و تقاضاي مشتري واكنش نشان مي دهند. اين شركتها اكثراً براساس فلسفه فروش عمل مي كنند و فرض را بر آن مي گذارند كه هر چيزي توليد شود بلافاصله بايد به مشتري تحويل شود. در حقيقت زمانبندي و برنامه ريزي متناسب با مشتري صورت مي گيرد. در حالت اين چنين و با توليد غير پويا فرآيند توليدي، پرهزينه خواهد بود و مشتريان از تاريخ تحويل نامناسب و غيردقيق ناراضي هستند.


MRP مؤثر و كارآمد امكان برنامه ريزي هدفمند و كارآمد و كنترل مطلوب مبتني بر تحليل هزينه– فايده را در مديريت فراهم مي كند. بدين ترتيب هزينه ها توسط مديريت بهتر، كاهش مي يابند و قابليت اطمينان نيز افزايش خواهد يافت. همين طور خدمات بيشتر و بهتري را مي توان به مشتري ارائه كرد. فهرستهاي زمانبندي و برنامه ريزي اصلي برحسب دوره زماني، توليد و فرآيند مرتبط با هر محصول را در شركت تعيين مي كند. زمانبندي اصلي شامل همه محصولات و همه قطعات است كه مستقل از تقاضا هستند نظير قطعات سرويس و تعميرات. در يك شركت توليد براي ذخيره كردن «make-to-stoke»‌، برنامه ريزي توليدي اصلي براساس پيش بيني توليدات و محصولات آينده صورت مي گيرد. در شركت توليد برحسب سفارش، برنامه ريزي توليد اصلي براساس پيش بيني و ذخيره كردن انجام مي شود.


- ليست اجزاي بكار رفته و شبكه بندي
صفحه گسترده MRP براي هر مورد و محصول مربوط به زمانبندي اصلي تهيه مي شود. اگر هر يك از اجزاي محصول X يا Y مستقل از تقاضا باشند، خطوط برنامه ريزي و زمانبندي اصلي بايد در رابطه با آنها در نظر گرفته شوند. جدول 3-11 ملزومات و امكانات مربوط به طراحي محصول X را در 1 هفته نشان مي دهد. رديفي كه داراي عنوان «ملزومات اصلي و عمده» است واقعاً رديفي مرتبط با برنامه ريزي اصلي براي توليد است. جدول نشان مي دهد كه اين بخش داراي 20 واحد

است. كه در آن سفارش فروش و سفارش مشتري براي مدل X براي 1 هفته قبل ارائه شده است. طرح مربوط به موجودي ها، داراي 80 واحد است كه براي دوره 2 هفته اي ارائه شده است. تعادلهاي دوره اي بعدي، منفي هستند زيرا اگر هيچ سفارشي تحويل نشود آنگاه 85 مورد كمبود در هفته سوم بدست مي آيد و 150 مورد براي هفته چهارم و … . جدول 4-11 تأثير آزادي عمل طراح و برنامه ريز را براي هفته جاري نشان مي دهد. ايجاد يك سفارش خريد، براي تأكيد بر تفاوت بين ترخيص سفارش طراحي شده، وصل سفارش طراحي شده و وصول برنامه ريزي،‌ زمانبندي شده صورت مي گيرد. منطق MRP براي ايجاد تصوير و ذهنيت از

ملزومات منابع و امكانات در طراحي افقي بكار گرفته مي شود اما هيچ عملكرد ويژه اي توسط برنامه ريز براساس لحظه قبلي صورت نمي گيرد. به محض تحويل سفارش، MRP متناسب با طراحي سفارش جدد تغيير مي كند. جدول 5-11 طرح مربوط به محصول X را پس از به روزسازي توسط اجراي برنامه ريزي MRP نشان مي دهد. سفارشات برنامه ريزي شده براي يك مورد و براي مدت 2 هفته، 8 نياز و ابزار را ايجاد مي كند. سفارش مربوط به 85 واحد تا هفته آينده تحويل

نخواهد شد. طراح با استفاده از نرم افزار اقتصادي مي بايست شرايط اوليه كامپيوتري را شبيه جدول 5-11 همانند جداول 3-11 و 4-11 تشكيل دهد زيرا MRP فرض مي كند كه طراح داراي شناخت و آگاهي لازم براي كاركرد با اين سيستم است. كاربران ساده از اين واقعيت بي خبر هستند كه انسان همواره تحت كنترل است و كامپيوتر سيستم را تنها در حالتي اجرا مي كند كه مبتني بر استراتژي مطلوب باشد. طراحي ابزار و امكانات در هر برنامه ريزي و براي هر مورد لازم و

ضروري است. جدول 5-11 در رابطه با MRP براي محصول Y است كه به دنبال برنامه ريزي و زمانبندي اصلي طراحي شده است. جداول 3-11 و 4-11 نشان دادند كدهاي سطح پايين براي محصولات Y , X صفر در نظر گرفته مي شوند. كد سطح پائين بعنوان يك سطح ساختاري در صورتحساب مواد اوليه محسوب شده و موارد انتهايي داراي سطح صفر و اجزاي تشكيل دهنده موارد انتهايي داراي سطح 1 هستند. پس از آنكه نمودارها براي كل موارد سطح 1 آماده شدند، برنامه

ريزي مربوط به موارد سطح 1 صورت مي گيرد. جدول 10-11 مقدار كسري مربوط به مؤلفه C5 براي هر والد (parent) را نشان مي دهد. بعنوان مثال اگر رشته خريداري شده داراي طول 1000m باشد و يك طناب 0.75m براي توليد لازم باشد آنگاه براي C5 مي توان نوشت (300+86)×0.75 يا 288.8 m متر.


در جدول 11-11 ، ملزومات مربوط به 760 براي C6 براي هفته 1 را نشان مي دهد كه براي 160 واحد از C3 بعلاوه 600 واحد از C8 را ارائه مي كند. ملزومات سطح 2 برابر با آنچيزي است كه براي همه موارد سطح 1 مطرح است. در مثال فرض بر آن است كه C6 يك مورد خريداري شده است كه در 200 محفظه انتقال يافته است. جدول 12-11 مقدار كسري را براي هر مؤلفه نشان مي دهد. اين امر در مورد X و مورد نهايي Y در سطح 2 قابل طرح است.
- استفاده از اطلاعات خروجي MRP :


موارد فرعي MRP در فهرست كالا و موجودي مطرح مي شوند كه داراي گزينه هاي زمانبندي شده اند و براي محاسبه نيازهاي اصلي و مهم، لازم و ضروري هستند. اگر داده هاي فهرست موجودي نادرست باشند، ملزومات محاسبه شده اشتباه خواهند شد و بدين ترتيب نتايج نهايي مربوط به MRP اشتباه مي شوند. مسأله از نظر مديريت دشوار مي شود. زيرا در عمل دستيابي به فهرست كالاي صحيح و دقيق دشوار است، دقت فهرست كالا برحسب درصد بيان مي

شود. بعنوان مثال در اين فهرست دقت محاسبه مطرح مي شود. قانون شست (Thumb) بدين صورت است كه حداقل 95 درصد درستي و دقت براي MRP مؤثر لازم و ضروري است. به اين دليل شركتهايي كه از MRP بهره مي گيرند، در دستيابي به اين سطح دقت با مشكلات جدي مواجه هستند. بكارگيري MRP توسط اعمال كنترلهاي فيزيكي جدي و سخت در فهرست كالا صورت مي گيرد. در اين رابطه تشخيص خطاها و تغيير عوامل خطا از جمله اقدامات كنترلي است، همين طور اصلاحات كنترلي سبب مي شود كه عوامل خطا را بتوان تعين كرد.


- تثبيت نيازها و ملزومات


MRP مدير را قادر مي سازد تا به نيازهاي مشتري در آينده بهمراه تثبيت قيمت پاسخ دهد. نمايش ارائه شده چگونگي تجهيزات و امكانات در هر سطح را نشان مي دهد. صفحات گسترده مي توانند از پائين بطرف بالا دنبال شوند كه به آن pegging اطلاق مي شود. در هر سطح از MRP ، مي توان ملزومات و امكانات مورد نياز را دنبال كرد، همين طور مي توان موارد سطح بالاتر را پيدا كرد و تعيين كرد كه هر مورد به چه چيزي ختم مي شود. بدون MRP هر اقدامي با تأخير مواجه مي شود اين امر بدليل فقدان بينش مطلوب در رابطه با كل فرآيند رخ مي دهد.


- MRP و حداقل كردن پرداختي فهرست كالا و موجودي


در اصل، MRP يك سيستم طراحي و برنامه ريزي جامع و فراگير است و اگر بدرستي اجرا شود، نتايج و پيامدهاي آن حداقل كردن فهرست موجودي خواهد بود. اصول MRP شامل (ZI) , (JIT) هستند كه سبب حداقل كردن ذخائر و كالاهاي انبار شده مي شود. طراحي MRP مي تواند توسط سيستم هاي اجرايي توليدي نظير روش kanban ژاپني اصلاح شود. ارتباطات و وابستگي هاي هزينه در ژاپن سبب شده است صنايع سياستگذاري هاي خود را براي حركت و تحول در

راستاي كاهش هزينه مهندسي صنايع تدوين كنند. اقدام عادي و متداول در ايالات متحده برقراري تعادل و تبادل متقابل بين هزينه ها است. در اين رابطه فرمولها و روابط زيادي مطرح شده است. در حال حاضر فهرست كالاها مبتني بر درخواست و تقاضا نيستند و مستقل از اين امر هستند. وابستگي آنها به كليه موارد موجود در فهرست كالا است. وقتي MRP بصورت يكپارچه تدوين شد، سيستم DRP مي تواند تأثير مستقل بر ميزان تقاضا و زمانبندي مرتبط با MRP داشته باشد.

- Lot Sizing در MRP :
استفاده از رابطه Lot Sizing بهمراه نرم افزار MRP بندرت بصورت گزينه اي و موردي صورت مي گيرد بلكه آنها بايد به ميزان كم و با احتياط زياد بكار گرفته شوند. بسياري از افراد در صنعت اعتقاد دارند كه MRP براي توليدات در سطح وسيع و مقياس بالا لازم و ضروري است. بخش اعظم نرم افزار MRP شامل گزينه تخصيص دوره زماني براي تعيين و تأمين سفارشات است. اين گزينه ها براي ساده سازي فرآيند سفارش دهي ايجاد شده اند. اگر Sizing Lot در محاسبات اعمال نشود، آنگاه MRP از نظر مقياس و سطح محاسباتي با محدوديت مواجه مي شود. اكثر تحقيقات صورت گرفته نشان دهنده تركيب امكانات است. منطق معمول براي

ايجاد توازن بين هزينه هاي نگهداري و هزينه هاي برپايي «setup»‌ بكار مي رود. اين امر توسط بهره گيري از الگوريتم هاي مختلف انجام مي شود. كاربران الگوريتم هاي Lot Sizing بايد آگاه باشند كه روابطي نظير wagner-whiten يا توازن دوره اي هزينه هاي اصلي يا مورد نظر قرار نمي دهند. با اين حال مردم هنوز با روشهاي مربوطه براي Lot Sizing چند سطحي كه مبتني بر MRP هستند، درگير هستند. كه از آن جمله مي توان به هزينه هاي بيش از حد ساده سازي

شده و هزينه هاي نگهداري اشاره كرد. مسأله ديگر مربوط به الگوريتم هاي Lot Sizing در MRP آن است كه اندازه بهينه شده براي موارد اصلي و والد نتايجي را شبيه موارد غير بهينه شده ارائه مي دهند. وقتي مسأله تنظيم و تعيين هزينه مطرح است، ايجاد توازن و تعادل در هزينه مي تواند بسيار پيچيده شود. نتيجه آن است كه بايد بصورت ساختاري مقادير زياد و اندازه هاي بزرگ را توسط نرم افزار MRP محاسبه كرد. مدير بايد دلايل محكم و واضح را براي بكارگيري طراحي مواد و تجهيزات داشته باشد. فلسفه مديريتي تنها بر اساس اقدامات و فعاليتهاي زماني و چگونگي صرف هزينه ها متناسب با زمان استوار است.
- امنيت كالاهاي انبار شده:


امنيت كالاهاي انبار شده براي موارد مستقل از سفارش و تقاضا:
بعنوان يك قانون كلي، امنيت كالاهاي انبار شده نبايد براساس موارد مستقل از تقاضا تعيين و توسط MRP برنامه ريزي شود. در اين رابطه موارد استثناء وجود دارد كه از آن جمله مي توان مسائل كيفي، تلفات و علل مشابه كه به در دسترس بودن وابستگي ندارند. در مراجع قبلي وابستگي به تقاضا بصورت جدي در نظر گرفته مي شد و بايد بين هزينه و تقاضا تعادل برقرار شود. تجربه مربوط به MRP نشان داده كه صرفه جويي هزينه و ايجاد فرصتهاي جديد مي تواند با ايجاد تعادل ايجاد شود. اين امر سبب بهبود كنترل كيفي و كاهش پرداختها مي شود كه توسط روابط تئوري قابل محاسبه نيستند. بدليل اينكه MRP نگرش و درك را در رابطه با مقدار كالاي ذخيره شده ايجاد مي كند، در عمل داراي كارآيي و قابليت مطلوب است و بدين ترتيب برنامه ريزي هاي MRP وابستگي كمتري به امنيت كالاهاي انبار شده دارند. اين ايده در رابطه با خطاهاي پيش بيني در طراحي و برنامه ريزي مؤثر و كارآمد است.


- طراحي و برنامه ريزي كلي: وقتي امنيت كالاهاي انبار شده در MRP در نظر گرفته شد، منطق محاسباتي شامل روشي بنام طراحي و برنامه ريزي كلي براي ايجاد تأثير امنيت و ايمني كالاهاي انبار شده بدون اعمال كنترل واقعي بر ذخائر بكار گرفته مي شود. براي درك طراحي كلي، توجه كن

يد كه تخصيص تقاضا و درخواست براي هر دوره بايد انجام شود و به جاي داده هاي نادرست، مقادير پيش بيني شده را براي تغييرات در نظر گرفت.
براي نمايش اين حالت، در جدول 13-11 فرض كنيد كه امكانات و تجهيزات براي دوره 5 تا 8 با پيش بيني 80 واحد براي هر دوره زماني تركيب شده است. بدليل اينكه ملزومات در جدول 13-11 براي انحراف استاندارد پيش بيني ها نادرست هستند از نظر تعيين همسايگي و نيازهاي مرتبط با هر دوره اشكالاتي ايجاد مي شود. در جدول 14-11 ملزومات واقعي نشان داده شده اند و تعداد و مقادير آنها در جدول 13-11 ارائه شده است. طراحي كلي تأثير بر امنيت كالاهاي انبار شده بدنبال دارد اين امر متناسب با زمانهاي كليه مؤلفه ها و اجزاي والد و اصلي است. مقدار كل فهرست موجودي تحت كنترل نگهداشته مي شود اين امر توسط برنامه ريز و زمانبند اصلي انجام مي شود.
- Push and Pull
يك ايده مرتبط با Lot sizing و مفهومي متداول است. Oliver Wight از Pull براي مراجعه به اقدامات نادرست و نامطلوب كه سبب بروز نقص در برنامه ريزي مي شود، استفاده كرد. شروع آن حدود 1980 بود در مقاله هايي كه در رابطه با تكنيكهاي مديريت ژاپني و سيستم هاي kanbar مطرح شده،‌Pull بعنوان تكنيكهاي اجرايي مطرح شده كه مي تواند سبب كاهش فهرستهاي كالا شوند. در حال حاضر 2 مفهوم اصلي مورد توجه است. در يكي، Push به معني تصميم گيري مركزيت يافته و Pull به معني تصميم گيري بدون مركزيت است. بنابراين طراحي و برنامه ريزي «Push»‌ و اجرا «Pull» است. در تعريف ديگر Push به معني منبع و منشأ و Pull به معني درخواست و تقاضا هستند. بدليل دشواري ايجاد تعادل بين منبع و تقاضا برخي از همكاران از Push به معني كنترل فعاليت توليدي متناسب با منبع و منشأ موجود استفاده مي كنند. اين افراد از Pull به معني منبع حداقل استفاده مي شود. سياستهاي Lot sizing بر كاركرد روي فرآيند و تعادل و توازنهاي بهره گيري از امكانات تأثير خواهد گذاشت. اين موارد، توازن و تعامل هزينه اي را كه در مديريت براي تحقيق تصميم گيري ها لازم است و براي هر محيط MRPII كاربرد دارد، ايجاد مي كند.


- خروجيهاي اطلاعاتي مربوط به محاسبات MRP/CRP
سلامت و صحت اطلاعات براي مديران،‌ كارمندان، مشتريان و توليد كنندگان كه به نحوي با طراحي MRP/CRP مرتبط هستند، بسيار مهم و تعيين كننده است. اين اطلاعات بايد بصورت واقعي و لحظه اي در دسترس باشند. اگر روش MRPII كامل و جامع بكار گرفته شود، هدف از بكارگيري اطلاعات و ارزش و اهميت آن بسيار مهم است. يك خروجي مهم سيستم MRP ، اطلاعات كاملي مربوط به تعادلهاي فهرست كالا و موجودي تجهيزات و امكانات مورد نياز و سفارشهاي طراحي شده، است. اين داده ها در رابطه با كنترل سفارشات و تحويل آنها است. كاربرد بسيار مهم ديگر ارتباط با مشتريان شركت است. وقتي يك مشتري

درخواست سفارش جديدي يا سرويس را دارد، اطلاعات بصورت online و لحظه اي بر روي كامپيوتر ارائه مي شوند. ارائه سرويس مشتري بلافاصله پس از درخواست قابل پيگيري است و مي توان به سؤالات و درخواستهاي مشتري پاسخ داد. اين اقدام با ميزان حقيقت و صحت بالا انجام مي شود. اين قابليت يكي از مهمترين مزاياي سيستم MRP است. برخي شركتها از OEM «سازندگان تجهيزات اصلي» استفاده مي كنند و با آنها همكاري دارند اين امر به مشتريان امكان دستيابي به پايگاه داده ساخت و توليد را توسط ارتباطات مستقيم مي دهد. پايگاه داده شامل ملزومات طراحي مربوطه به تجهيزات خريداري شده است. اي

ن اطلاعات توسط توليد كننده براي طراحي و برنامه ريزي امكانات و ظرفيت در اختيار مشتريان قرار داده مي شوند. كارمندان كارخانه بدين ترتيب امكان دستيابي به داده هاي مورد نياز را دارند. با در اختيار داشتن اين داده ها مي توان براي مقابه با مشكلات و بهره گيري از امكانات برنامه ريزي كرد. كارمندان بخش فروش مي توانند اين اطمينان را به مشتريان بدهند كه داده هاي مورد نياز مشتري و امكانات سرويس دهي در هر زمان توسط آنها قابل دستيابي هستند.كارمندان طراحي و برنامه ريزي مالي آمادگي دسترسي به صندوق براي حمايت از طرح توليدي را دارند. حسابداران داراي اطلاعات زمانبندي شده مربوط به هزينه ها براي همه تجهيزات و مؤلفه هاي ساخته شده، محصولات و همه موارد خريداري شده هستند. روش MRPII كاملتر و جامعتر مي تواند داده ها و اطلاعات را براي برنامه ريزي و طراحي ارائه كند. اين روش، اطلاعاتي را ارائه مي كند كه در طراحي غير مستقيم وظايف كارمند به افراد كمك مي كند.- عملكرد سفارشي MRP
در رأس فرآيند طراحي و برنامه ريزي تجهيزات و امكانات، طراحي و برنامه ريزي است و كنترل سفارشات براي موارد خريداري شده و ساخته شده صورت مي گيرد. پس از اجراي طراحي و برنامه ريزي MRP ، enplosion «انفجار» اجرا شده و سفارشات براي كليه موارد، طراحي و برنامه ريزي مي شوند. به لحاظ تاريخي، سفارش طراحي شده نشان داده كه آنها در بين طراحان توزيع شده اند. خروجي كامپيوتر براي مواد ساخته شده در تحليلهاي كنترلي بكار گرفته مي شوند و

خروجي بدست آمده و براي خريداران يا تحليل هاي طراحي و برنامه ريزي خريد ارسال مي شوند. امروزه، نرم افزار مرتبط با اين بخش داراي خروجي نمايش ويدئويي است. ارتباط صوتي با كامپيوتر بعنوان روشي مؤثر و مطلوب در زمينه تبادل مطرح است. اجراي طراحي مجدد هفتگي مي تواند براي برخي از محصولات مفيد واقع شود در اين رابطه بسته هاي نرم افزاري MRP متعددي وجود دارد كه داراي گزينه طراحي مجدد است. طراحي مجدد تبادلي بر روي كليه گزينه هاي

موجود در صورتحساب بصورت لحظه اي انجام مي شود. در هر حالتي، هر شركت كاربر بايد طراحي مجدد متغير را انتخاب كند. يك شركت بزرگ ممكن است داراي سازمانهاي بزرگ طراح باشد. در اين حالت هر طراح يك گروه منطقي از گزينه ها و موارد را تشكيل مي دهد. شماره يا نام فايل اصلي معمولاً مربوط به شماره طراح است. اين امر به نرم افزار MRP امكان مي دهد تا گزينه ها و موارد را نشان دهد. مثالهاي قبلي در اين فصل با قالب نمايش افقي نشان داده شدند. اين قالب براي نمايش محاسبات MRP مناسب است. در جدول 5-11 ابزار اوليه براي FRAME ، A3 , MOTOR و مورد 10175 مطرح شده است و داراي 22 واحد

نشان داده شده در 9/11/95 است. ابزار بعدي براي 36 واحد هنوز پوشش داده نشده است. نكته قابل توجه آن است كه MRP داراي 4 بخش سفارش نشان داد

ه شده در صفحه است. طول برنامه ريزي افقي توسط نرم افزار بكار گرفته شده در دورة زماني 6 ماه تا 2 سال تعيين مي شود. بصورت طبيعي سفارشات تحويل نمي شوند مگر اينكه مرور و بازنگري افقي در رابطه با آن صورت بگيرد. سفارشاتي كه خيلي زود و بدون در نظر گرفتن ملاحظات ارائه مي شوند در ادامه مشكلات جدي را در صورتحساب مواد ايجاد كرده و تغييراتي را در آن اعمال مي كند. در اين رابطه فرض بر آن است كه طراح تصميم به ارائه و تحويل سفارش

براي 36 واحد كرده است. اين امر در اكثر سيستم ها توسط فراخواني سفارش و مرور و بازنگري آن صورت مي گيرد. بعنوان مثال تابع F1 براي انتقال به صفحه سفارش (دستور) در نظر گرفته مي شود. تمامي مشكلات و ايرادها بايد در جدولي نظير جدول 16-11 ارائه شوند. تذكر داده مي شود كه صورتحساب يك سطحي مواد بصورت اتوماتيك از پايگاه داده فراخواني و نمايش داده مي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید