دانلود مقاله طرح کتابخانه الکترونیک سلامت

word قابل ویرایش
66 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

طرح کتابخانه الکترونیک سلامت

فهرست مطالب

مقدمه ۴
کلیات ۱۰
مزیت های حاصل برای بخش آموزش عالی ۱۱
جهانی سازی ۱۱
مدیریت راهبردی: ۱۲
برنامه ها و سازمان های مربوط ۱۲
اهداف eLib 13
تحویل مقاله و مدارک الکترونیکی ۱۳
نشریات الکترونیکی ۱۳
انتشارات درخواستی ۱۴
آموزش / آگاهی ۱۴
دسترسی به منابع شبکه ۱۵
پشتیبانی از فعالیت ها و اقدامات اولیه ۱۵
پشتیبانی از فعالیت ها و اقدامات اولیه ۱۶
ارزیابی اهداف ۱۶
پرسش های کلیدی و اصلی در خصوص edib می توانند چنین باشند: ۱۷
ساختار گزارش ۱۹
قدردانی ۳۴
روش شناسی ۱۹
محدوده کاری و شرایط مرجع ۱۹
شیوه ها ۲۰
منابع ۲۰
انتخاب پروژه ۲۱
ذخیره الکترونیکی کتاب ها و نشریات ۲۱
مشخصه های دامنه ۲۱
تاثیرات کتاب‌خانه‌ای HE 22
تاریخچه کتاب‌خانه و راهبرد ۲۲
حق مولف (Copy Right) 25
نشریات الکترونیکی ۲۶
مشکلات ۲۹
انتشارات درخواستی و کتاب‌های الکترونیک ۲۹
ارزیابی Error! Bookmark not defined.
آموزش ۳۲
تاثیرات ، منافع و ارزش ۳۳

مقدمه
خلاصه اجرایی پیش روی، حاوی یافته هایی است که در ارزیابی فاز اول فعالیت ایجاد کتاب خانه های الکترونیکی سلامت(eLib) بدست آمده است. انگیزه اصلی ایجاد eLib به واسطه نتایج حاصله از هم اندیشی کنفرانس منطقه‌ای Library Virtual در تهران بود که توسط دفتر منطقه‌ای حوزه مدیترانه شرقی [EMRO] سازمان جهانی بهداشت و معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع در سال ۱۳۸۰ برگزار شد.

هدف اصلی این برنامه درگیر کردن جامعه آموزش عالی علوم پزشکی در ایجاد و شکل دهی، اجرا و پیاده سازی کتاب خانه الکترونیکی سلامت می باشد.
بر اساس ارزیابی های انجام شده، پروژه eLib در رابطه با اهداف مورد نظر اقدامی مناسب محسوب می شود که در دستیابی به بیشتر اهداف خود موفق خواهد بود.
این برنامه در فاز مطالعاتی با توجه به حوزه های مختلفی که در آن تعریف شده بود، به نتایج با ارزشی رسید بطوری که به خوبی خواهد توانست، همان گونه که می‌خواهد پرسنل نظام بهداشت و درمان را با خود همراه کند.

یکی از موفقیت های بارز برنامه eLib ، ایجاد روابط بین جوامع آموزشی پژوهشی علوم پزشکی و توسعه مهارت ها می باشد. تجارب عملی مهم حاصل از شیوه های الکترونیکی و مسائل مربوط به آن، حاصل کار این برنامه می باشد که در آینده برای جامعه آموزش عالی بسیار ارزشمند خواهد بود.
با توجه به مقوله های بدست آمده زیر، کتابخانه الکترونیک سلامت سهم بزرگی در ایجاد ارزش های افزوده دارد:
• انسجام – eLib هماهنگی و ساختار لازم را در ایجاد این حوزه ارائه می نماید .

• جامعیت – در برنامه eLib، گستره بزرگی از مدل ها و شیوه های مختلفی مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد، که برای انتخاب شیوه ها، اطمینان بیشتری را ایجاد می نماید.
• پوشش – برنامه e-Lib این حسن را دارد که گستره بسیار وسیع تری از دانشگاهها در ایجاد تکنیک های الکترونیکی مشارکت نمایند که احتمالاً این مشارکت در حالات دیگر تحقق نمی یافت.

• خلاقیت – فراخوانی های رقابتی برنامه eLib برای اخذ پیشنهادها منجر به بروز خلاقیت های بیشتری می شود.
• تجزیه و تحلیل – با توجه به بررسی های انجام شده، علت بسیاری از کامیابی ها و ناکامی های در برنامه e-Lib در سایر کشورها مشخص خواهد شد.
• تجربه های عملی – برنامه eLib نشان داده که جوامع کتاب خانه‌ای در اجرای تکنیک های الکترونیکی حضور گسترده ایی می توانند داشته باشند.
• انتقال تجربه – در برنامه e-Lib تجارب آموخته شده به طور گسترده ایی به کلیه بخش ها منتقل، از دوباره کاری های غیر ضروری جلوگیری خواهد نمود.
بر اساس مطالعاتی که در طی این ارزیابی صورت گرفت، مشخص شد که تاثیر e-lib برای جوامع کتابخانه‌ای بین المللی و ملی در سطح بسیاری از کشورها بسیار خوب بوده است. شایان ذکر است که e-Lib تاثیری بسیار مثبتی بر ناشران و سایر سازمان های دولتی مرتبط نیز داشته است. در ارزیابی مذکور، در آغاز چهار پرسش کلید در خصوص e-Lib مطرح گردید. در واقع پاسخ به این پرسش ها بود که یافته های اصلی ارزیابی را به طور خلاصه بدست داد.

 

این پرسش ها عبارت بودند از:
۱ – آیا برنامه e-Lib ارزش افزوده مورد نظر را ارائه و آیا این مزیت ها میزان اعتباری را که معاونت تحقیقات و فن آوری به آن اختصاص داده است را توجیه خوهد کرد؟
بله (با توجه به شناختی که از آغاز “برنامه” وجود داشت) تشریح برنامه نیز بر این مهم تاکید نمود.

بازنگری ها نشان داد که در بسیاری از موارد، راهبرد صحیحی در رابطه با برنامه اتخاذ شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مطالب علمی تولید شده به واسطه فاکتورهایی چون رشد سریع کاربری عمومی اینترنت و با استفاده از e-Lib موجود در سایر کشورها بوده است. همه افراد ذی نفع در جامعه اطلاعات آموزش عالی تحت تاثیر این مقوله قرار گرفته و از آنها استفاده خواهند نمود. در سطح ملی نیزe-Lib یکی از مقوله های مهم در کاربری این مطالب می باشد.
e-Lib از طریق ایجاد توازن در شیوه پردازش جامعیت مطالب علمی و با توجه به روش آن که بخشی بزرگی از جامعه را به طور غیر مستقیم درگیر می کند، ارزش‌های افزوده ایی را ارائه کرده است.

برای انجام این مهم، e-Lib برای بسیاری از فعالان اصلی، نوعی درک عملی را به ارمغان آورده است که پشت سرگذاری چالش های پیش روی را بسیار راحت‌تر می کند.

۲ – آیا با توجه به ضرورت تخصیص چند بخشی اعتبار مالی به طرح کتاب خانه الکترونیک سلامت در جهت اتمام پروژه های خود، اتخاذ چنین برنامه ملی کنترل شده، منافعی را بدنبال خواهد داشت؟

گزینش چنین برنامه ملی کنترل شده، سبب خواهد شد که e-Lib بتواند مقوله‌های پیش روی این موضوع را که مسلماُ از طریق دیگر قابل انجام نبود، تحت پوشش خود قرار دهد.

باید اذعان کرد که بدون ساختار تعریف شده و مصوب طرح در شورای پژوهش علوم پزشکی و هماهنگی «دبیرخانه تکفاب»، بسیاری از منافع حاصل از پوشش جامع و فراگیری این مقوله ها، هم چنین درک بهتر ان ها و اجتناب از دوباره کاری ها به دست نمی‌آمد. در صورتی که فازهای اجرایی e-Lib هر یک جداگانه در نظر گرفته شود، پروژه های بزرگ به تعداد پروژه های کوچک تری تعریف خواهند شد، احتمالاً خدمات و فرایند ارزیابی و بادوام‌تری ارائه می شد. در واقع رویکرد وسیع فازهای اول و دوم مطالعاتی، سبب خواهد شد که در فازهای اجرایی e-Lib فعالیت ها به صورت مجموعه های کوچک و بسیار متمرکزتر تعریف شوند.

۳ – با در نظر گرفتن ساختار اتخاذ شده برای برنامه e-Lib ، آیا برنامه با توجه به چارچوب تعریف شد، و به نحو موثری هدایت شده است؟
مدیریت برنامه e-Lib در درجه نخست به عهده دفتر توسعه و هماهنگی اطلاع رسانی پزشکی و دبیرخانه تکفاب بوده است. این برنامه، علیرغم پیچیدگی و اینکه مدیریت درگیر جوانب بسیاری بوده، به طور موثر و موفقی اجرا و هدایت شده است. اگر چه مدیریت در جریان جزئیات پروژه قرار نداشت، ولی شواهد حاکی از این است که مشکلات پروژه‌ای ناشی از ضعف مدیریت وجود نداشته است.

۴ – تاثیر برنامه بر جوامع مختلف ذی نفع ( Stakeholder) چگونه بوده است؟
تاثیر این برنامه در خصوص جامعه کتاب خانه‌ای بسیار خوب بوده و دید مثبتی که جوامع کتاب خانه ایی، در خصوص e-Lib ارائه داده اند در بررسی داخلی مد نظر قرارگرفت. باید در نظر داشت که در صورت عدم ارائه e-Lib چنین اجماعی بین جوامع کتاب خانه ایی حاصل نخواهد شد. پشتیبانی بسیار شایان توجه پروژه های ملی تکفا از طرحهای الکترونیکی نظیر این “برنامه” خود نمایانگر دید مثبت گروهای نظیر در این خصوص می‌باشد. ناشران و کارگزاران آنها نیز به دلایل تجاری، مجبور به حرکت موازی با برنامه e-Lib خواهند بود به این ترتیب درگیری آن ها با برنامه e-Lib روابط کاری بسیار موثری را برای استفاده از خدمات الکترونیکی در آموزش و پژوهش علوم پزشکی و هم چنین اطلاعات بسیار ارزشی در خصوص کاربران برای آن ها فراهم خواهد آورد . تاثیر “برنامه e-Lib» در خصوص جوامع آکادمیک روندی آهسته تر خواهد داشت؛ چرا که حوزه کاری آن ها دارای عناوین بسیار وسیعی می باشد. با این همه، اهمیت “برنامه e-Lib” به طور فزاینده ایی برای کل جوامع آموزشی پژوهشی علوم پزشکی روز به روز بیشتر می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 66 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد