بخشی از مقاله

علف های هرز
فهرست
عنوان                                                                                            صفحه
فصل اول

مقدمه.......................................................................................................................  9
تعریف علفهای هرز..................................................................................................  11
صفات مشخص علفهای هرز.....................................................................................  12
فهرست اسامی تیره علفهای هرز................................................................................  13
طبقه بندی علفهای هرز............................................................................................   14
ویژگی علفهای هرز..................................................................................................  24
خسارت علفهای هرز................................................................................................  25
راههای خسارت علفهای هرز...................................................................................  28
سودمندی علفهای هرز............................................................................................   28
علفهای هرز با اهمیت ایران.....................................................................................   29

فصل دوم

علفهای هرز انگلی.................................................................................................   34  
علفهای هرز مركبات..............................................................................................   37فهرست
عنوان                                                                                            صفحه   فصل سوم

گیاهان هرز آبزی........................................................................................................  39
طبقه بندی گیاهان آبزی..............................................................................................   42
گیاهان باتلاقی............................................................................................................   43
گیاهان مردابی............................................................................................................   44  
نمونه هایی از مزاحمت های گیاهان هرز آبزی............................................................   45
 

فصل چهارم

مدیریت گیاهان هرز...................................................................................................  48
كنترل گیاهان هرز به روش مكانیكی ..........................................................................  49
كنترل گیاهان هرز به روش بیولوژیكی........................................................................  50     
كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله حشرات..................................................................  56
كنترل بیولوژیكی گیاهان به وسیله عوامل بیماریزا........................................................  58
امكانات آینده برای كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز.......................................................  59
كنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی ...........................................................................  60فهرست
عنوان                                                                                            صفحه
فصل پنجم

سم شناسی در كشاورزی. .........................................................................................   63
تعیین مقدار علفكش...................................................................................................  67
روشهای استفاده از علفكش......................................................................................   69  
زمان كاربرد علفكش ها............................................................................................   70
اصول ایمنی افراد در مقابل تاثیر سموم........................................................................  72
علفهای هرز مقاوم به سموم.......................................................................................   74
متن انگلیسی و ترجمه................................................................................................  75

منابع..............................................................................................  101
                                                                    
مقدمه:

بشراز زمان قدیم به كشاورزی توجه داشته است وهمیشه در جهت بهبود وتوسعه آن كوشیده وبرای افزایش تولیدات ورونق كشاورزی از تمام عوامل و امكانات موجودر هر دوره بهره گرفته است.
بسیاری از مردم ‌‌‍‍‍كشاورزی را مادر تمدن وصنعت و شاخص درجه رشد وترقی هر  كشوری می دانند ومعتقدند كه بدون كشاورزی پویا استقلال سیاسی واقتصادی كامل هر كشور دور از انتظاراست به خصوص در عصری كه ما زندگی می كنیم از تولیدات كشاورزی به عنوان صلاحی مؤثر در جهت تحكیم حاكمیت وسلطه سیاسی استفاده می شوند.روند افزایش جمعیت جهان از یك سو وتولیدات كشاورزی ونحوه توزیع آنها از سوی دیگر نشان میدهد كه تامین مواد غذایی مورد نیاز بشر با مشكلات فراوان همراه است وتعداد قابل توجهی از مردم یا از كمبود مواد غذایی و سوء تغذیه رنج می برند.


افزایش تولیدات كشاورزی به دو طریق امكانپذیر است :یكی ازدیاد سطح زیر كشت ودیگری افزایش عملكرد در واحد سطح ،افزایش سطح زیر كشت در بسیاری از مناطق با محدودیتهایی از قبیل نبودن اراضی مساعد و كمبود منابع آب وسایر وعوامل تولیدی روبروست ؛ولی برای حصول نتیجه مطلوب در زمینه افزایش تولید در واحد سطح باید اصول و قواعد كشاورزی به موقع ودر حد معقول به كار گرفته شود واز عوامل تولید حداكثر استفاده به عمل آید.


یكی از اصول بسیار مهم كشاورزی كه تاثیر قابل توجهی در افزاش تولید در واحد سطح دارد آن است كه محصول را در مراحل مختلف تولید از گزند عوامل زیان اور حفظ كنند.همواره بخشی از تولیدات كشاورزی بر اثر حمله ی این نوع عوامل از لحاظ كمّی‌ و كیفی آسیب می بینند و در بعضی موارد كل محصول از بین می رود.به غیر از سیل،تگرگ،بادو سرمای بی موقع،عوامل دیگری مانند:بیماریهای گیاهی،آفات و علفها هرز به محصولات كشاورزی خسارت وارد می كنند.


علفهای هرزبعنوان یكی از مهم ترین عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزی به شمار می روند،بطوریكه كه مشكلات این گیاهان،ملیونها كشاورز وهزاران محقق را به خود مشغول داشته است.به عقیده برخی از محققان ،خسارت علفهای هرز به محصولات زراعی می تواند بین 10تا 100 درصد متغیر باشد وبطوری كه اگر این گیاهان بدرستی كنترل یا مدیریت نشوند،زیان آنها به تولیدات كشاورزی می تواند بیش از آفات وبیماریها باشد.
 از250000 گونه گیاهی شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد)آن علف هرزمی باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضر ترین علفهای هرز دنیا به شمار می روند.


این 76 گونه به 30خانواده گیاهی تعلق دارند كه حدود نیمی ازآنها با آنكه دركشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه اخیر بعنوان فعالیتی جنبی به حساب می آمد.شناخت بیشتر نقش علفهای هرز در كاهش تولید باعث آن گردیده كه در سالهای اخیر توجه به شناخت وكنترل این گیاهان بیشتر شود. به طوری كه امروزه تلاش تعدادی ازكشاورز ان ما درجهت كنترل علفهای هرز،مبتنی بر روشهای علمی است كه دركشور های پیشرفته رایج می باشد.
از طرف دیگر مشكلات زیست محیطی ناشی ازكاربرد بی رویه علفكش ها سبب شده كه در رابطه با كنترل علفهای هرز قبل از هر چیزتوجه ویژه ای به شناخت بیولوژی واكولوژی این گیاهان معطوف شود. برای دست یابی به یك نظر جامع درمورد مسئله علفهای هرز،شناخت دقیق فلور علفهای هرز ضروری است، در حقیقت ماهیت فلور علفهای هرز تا حد زیادی زمان و روش كنترل را تعیین می كند.


بنا براین شناسایی و برآورد جمعیت علفهای هرز هر منطقه به عنوان  یك نیاز اولیه   برای اتخاذ روشی موثر در اجرای برنامه های كنترل مطرح است. شناسایی فلور
علفهای هرز یك منطقه علاوه بر نقشی كه در مدیریت این گیاهان دارد،می تواند در زمینه استفاده های دارویی و مرتعید از این گیاهان نیز حائز اهمیت باشد.  

تعریف علفهای هرز:
 
 علف هرز گیاهی است كه به طور ناخواسته در مزارع وباغها می روید. برای زراعت اصلی میهمانی نا خواسته است كه كمیت وكیفیت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی رابه شدت پایین می اورد وضمن ایجاد اختلال در عملیات زراعی،هزینه های تولید را بالا می برد. اصطلاح علف هرز در مقابل ان دسته از گیاهانی به كار میرود كه كشاورز انها را كشت می كند. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند كه مصرف خوراكی یا دارویی دارند، ولی چون نا خواسته روییده اند،دست پرورده انسان نیستند، ورقیبی برای محصولات كشت شده به حساب می ایند ضرر انها برای محصول به مراتب بیش از منفعتشان است.


گفته می شود كه گندم در مزرعه جو علف هرز است،یعنی با وجود ارزشی كه گندم دارد چون به طور خودرو در جایی زوییده است كه كشت آن هدف كشاورز نبوده علف هرز محسوب می شود .مزرعه مانند سفره گسترده ای است كه كشاورز آن را برای تغذیه وپرورش گیاه مورد نظرش آماده ساخته است؛ولی علفهای هرز از راه های مختلف خود را به آنجا رسانیده خوراك صاحب خانه را مصرف می كنند و اورا دچار گرسنگی و ضعف می رساند.به طور كلی هر گیاهی كه بیجا رشد كرده باشد علف هرز است.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید