بخشی از مقاله

قراردادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر هیات

چکیده
این مطلب نحوه ساختار شکل قرار دادهای ساخت وشناسایی درآمد از نظر انجمن ها ونظریه پردازان را مورد توجه قرار می دهد .امروزه در بیشتر جوامع قراردادهای ساخت را که اعضا وشرکتها ثبت می کنند بر اساس عوامل جوامع ، روند وموفقیتهای که در گذشته از آن کسب کرده اند بکار می گیرند وبه ساختار دقیق واصولی توجه نمی کنند واین امر منجر به تصمیم های غیر منطقی

وغیر اقتصادی می گردد . ما می توانیم یک راه کار موثر از دستاوردهای بزرگ وپیچیده وهمچنین تعیین دقیق مبلغ قرارداد وشناسایی درآمد بر اساس اصول منطقی ارائه شده که عواملی مانند احتمالات غیر قابل پیش بینی وغیر قابل اجتناب را که در الگوهای خود جای داده اند انتخاب کنیم.

 


کلید واژه : هیات استاندارد حسابداری مالی ، کمیته استاندارد بین المللی ، شناسایی درآمد ها ، قراردادها
مقدمه

هیت استاندارد حسابداری مالی وحسابداری بین المللی اخیرا یک مقاله ترکیبی به نام نظریه های اولیه شناسایی درآمد در مورد قرار دادهای مشتریان صادر کردهاند .هیا تها ارائه کردهاند نظریه های در مورد اهداف مدلها برای شناسایی درآمد ها .برای تهیه کنندگانی که نمی توانند صورتهای مالی مفیدی را برای تصمیم گیرندگان .این مقاله تنظیم کرده 4 استاندارد حسابداری برای جواب دهی به استفاده کنندگان در خلاصه ما پشتیبانی می کنیم

از اهداف کلی هیات برای شناسایی درآمد براساس استانداردهای که تدوین نموده اند عبارتند از
1-مشتریان در نظر می گیرند در دسترس بودن عوامل را(سنجش قیمت قرارداد اولیه )
2- نباید درآمد در ابتدایی قرار داد شناسایی شود.
3- تخصیص قیمت معاملات به تعهدات اجرای متعدد بر پایه ارتباط قیمتهای اولیه هر تعهد اجرای بنا براین هیاتها توصیه مکنند که باید به صورت دقیق وشفاف

در نظر گرفته شوند ونهایتا طرح را توسعه دهیم در تعریف یک قراداد باید قانونا قابل اجرا بودن وواقعی بودن یک تعهد اجرایی مسلم باشد.اگر چه درجابجایی از یک دارایی به مشتری یا ارائه یک خدمات به مشتری در شناسایی درآم آن باایرادات معمولی مواجه می شویم ما تحسین می کنیم هیاتها را که در نظر می گیرند وضعیتهای موجود را به

صورت کامل برای شناسایی درآمد تعهدات اجرایی در دوره های قبل به جای جابجایی وضعیتها. ممکن شرکتها اجبارا دوباره تنظیم کنند قراردادهای ساخت بلند مدت ودرآمد کلی تعهدات اجرایی به همان شیوه موثر قبلی .درفرایند از کار هیات در نظر می گیرند مشکلاتی را که ممکن رخ دهد در تخصیص اولیه قیمت معاملات در قراردادهای تعهدات اجرایی موقعی که تعهدات اجرایی اعضا بر یک پایه ثابت ومنحصر به فرد نیست.
هیات استاندارد حسابداری مالی وهیات استاندارد بین المللی حسابداری یک نظریه درمورد شناسایی درآمد درقرارداد بامشتریان اخیرا به صورت مشترک صادر کرده اند. کمیته استاندارد حسابداری مالی وحسابداری بین المللی آمریکا امیدوارند که نظریه های ارائه شده خود را توسعه دهند .انجمن حسابداری آمریکا تر قیات خوبی در پ

ژوهشهای تحصیلی وکاری حسابداری کرده است . وظایف این کمیته تنظیم وتفسیر پیشنهادات در گزارشات مالی با قرار دادن یک هدف برای تهیه پژوهش از لحاظ ثبات در گزارشات مالی اعضا انجمن حسابداران امریکانظریه های متعددی در مورد گزارشات مالی ودارند ولی همه اعضای کمیته این نظریه ها را از طرف خود به تنهایی ارائه نمی دهند بلکه آن را کمیته پژوهش پایه رابرای توسعه نگرشهای داخلی تهیه می کند. کمیته امیدوار است این نظریه بحث را مابین استانداردهای آشکار اعضارا به صورت منظم تحریک خواهد کرد.وحس

ابداران مجرب راجع به این گام مهم درگسترش یک استانداردکلی در شناسایی درآمد تاکید دارند.

نظریه ها
شناسایی درآمد در حقیقت خیلی مهم است برای سرمایه گذاران .آندرسن ویوهان می گویند موقعی که مشکلاتی در صورتهای
مالی یک شرکت وجود دارد سرمایه گذاران بیشتردر مورد شناسایی درآمدها وگزارشات نگران هستند.در آغاز ما با هیاتها موافق نیستیم در مورد ابهامات شناسایی درآمد های متعدد وبعضی تناقضات مابین استانداردهای ایالت متحده وعموم بین الملل.
ما پیروی می کنیم از یک استاندارد کلی تازه که تناقض وابهام موجود در استانداردها را رفع خواهد کرد.ما تحسین می کنیم تلاش انجمن ها را و از اهداف ، روشها ، مذاکرات ونشست ها درمورد نظریه ها درباره مشتریان حمایت می کنیم .
هدف ما در تفسیر بحث تهیه یک نقطه نظر منحصر

پایه ای در پژوهشهای دانشگاهی از جنبه تصمیماتمان است ودربخش بعد مابه ابهامات موجود درقراردادها جواب می دهیم
ما با تصمیماتی که هیات به توسعه یک استاندارد پایه قراردادی در هر کدام از حقوق وتعهدات قراردادها واحد انتفاعی با یک مشتری که خلاصه شده از یک دارایی وبدهی موافق هستیم. مشخصه اصلی این تعریف اساسی درآمد زمانی شناسایی می شود که یک دارایی افزایش ویا یک بدهی کاهش یافته باشد.


ما از یک معامله اساسی تعریف شده یعنی شروع شناسایی درآمدها توسط عملکرد واحد انتفاعی در تکمیل تعهدات اجرایی قرارداد حمایت می کنیم .این کمیته نظریه های دیگری در مورد چارچوب پروژه های پذیرفته شده اولیه دارد. مولفان هیات توسط هلسون وپینمن دارند پاسخهای در مورد اینکه سود یک واحد انتفاعی شناسایی گردد براساس واقعیت معاملات که حسابداری باید واقعیت را اثبات کند نه احتمالات را. مشتریان از تصمیمات منطقی اهداف وسنجش مدل استفاده می کنند. اگر چه مشتریان الگوی قابل اثبات ومعتبر از اطلاعات صورتهای مالی در معاملات وبرآوردی از ارزش منصفانه قیمتهای موجود در شروع قرارداد را در نظر می گیرند.در برخی شرایط خاص الگوها در مورد شناسایی درآمد ها در شروع قرارداد

اجازه می دهند.
ممکن درتعدادی از موارد برای دستکاری وسیع از برآوردها در تعیین قیمتها ی موجود راهکارهای را نشان دهیم. اهداف استاندارد دراکثر موارد تهیه اطلاعات مفید ویکی از مفاهیم الگو پیدا کردن الگوی برای بعضی احتمالات است. در اکثر نمونه های جاب

جایی دارایی تعیین قابلیت اثبات شناسایی درآمد کالا وخدمات تهیه شده به مشتریان منعکس می گردد. براساس اندازه اقتصادی از عملیات شرکتها. در بعضی موارد ماباید پیش بینی کنیم .برای مثال پروژه های بلند مدت ساخت بنابراین هیات اظهار می کنند که دوسناریو احتمال کلی برای پروژه های بلند مدت وجود دارد .اولا اگر مالکان به صورت

مداوم داراییها را به مشتریان انتقال دهند می توانند کل درآمدپروژه های ساخت را شناسایی کنند. د وما اگر مالکان مداوما جابجایی را انجام نمی دهند شناسایی درآمد معوق است تا تکمیل پروژه عموما درصدی از تکمیل برای شناسایی درآمد می تواند بدون شرایط منظور شود وآن به منظور سوء استفاده بکار گرفته نشده آن اجازه داده شده برای شناسایی درآمد معوق تا زمان تکمیل پروژه . در اصل آن می تواند یک روش موثر برای گزارش از جهات دیگر که ممکن در بعضی موارد به گزارش صحیح منجر شود.
در تنظیم استاندارد باید یک فرآیند کاملی از تجربه های گذشته را در یاد داشته باشیم اهداف مشخص ما این است که انتظار داریم شرکتهای پیمانکاری برای شناسایی مداوم وکلی فرآیند درآمد درسفارشات وقراردادهای ساخت از استانداردهای استفاده کنند. در بعضی از قراردادها ی صنعتی ممکن تعیین شود به آسانی .برای مثال اگرقراردادهای یک مشتری با یک شرکت پیمانکاری به ساخت یک ساختمان واحد انتفاعی مواجه خواهد بود با خرید زمین وبدست آوردن اجازه نامه قانونی قبل از شروع ساخت بنابراین رساندن مواد خام به مقصد وکار یک ساختمان کامل است.وپس از فرآین ساخت ساختمان قابل انتقال به مشتری است .ولی ممکن این نوع از ترتیب برای بعضی از پروژه های ساخت معمول نباشد .برای

مثال قراردادهای ساخت یک کشتی توسط یک کشتیرانی .احتمالا آن ممکن است برای سازندگان مستمر نباشد. گرفتن مواد خام اضافی برای کشتی اگر چه آن به خوبی در طول ساخت کشتی قرار می گیرد.ولی اهداف کلی این استاندارد وضع دقیق قراردادهای بلند مدت ساخت ونیازهای یک شرکت را ثبت میکند.اهداف این استاندارد راهنمایی بعضی از شرکتها درباره مشکلات نهایی در شناسایی درآمد درپروژه ها ی ساخت خواهد بود. اگر چه شرکتها میل دارند گزارش خود را براساس اقتصادی واقعی از عملیات خودشان منعکس

کنند.بعضی از شرکتها ی پیمانی ممکن در مبادلات به شناسایی درآمد های مداوم منحرف شوندواکثر شرکتهای که اطلاعات وصورتهای مالی را به موقع تهیه نمی کنند ممکن است مفید نباشد . در نظر ما استانداردهای حسابداری باید اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیرندگان برون سازمانی در صورتهای مالی تامین کنند. به منظور رسیدن به اهداف مشخص گزارش مرکز تحقیقاتی در بر می گیرد اسناد 30 سال گذشته را که ا

ستانداردها ی حسابداری ومدیران کار آمد انحرافات وتصمیمات درست که انتخاب می کنند از روشهای حسابداری برای قراردادهای ساخت ومعاملات به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر را تحت تاثیر قرار می دهند .شواهدی وجود دارد مبنی براهانت مشهور اسکا ند لس به حرفه حسابداری وحسابداران وتنظیم گزارشات مالی ، گزارش تولیدات وکارهای قراردای.چه اقداماتی نا آشکار است برای رسیدن.برای توسعه تغییرات موثر بای

د نکاتی را در نظر بگیریم.
الف)زمان وفرصت سرمایه گذاری ب) تکنولوژی ودیگر فا

کتورهای مربوط .بهترین کار در تغییر گزارش مالی جواب به آن فاکتورهای قابل تغییر است بدست آوردن تجربه شامل گزارش گمراه کننده ومرتبط ساختن کارهای که می تواند تنظیم کند استانداردهای خاصی برای شناسایی درآمد در اکثر موارد در کشورها ی آمریکایی شناسایی درآمد به تحولات عناوین برمی گردد ودر بعضی مواقع به

سابقه عناوین ودر بعضی موارد به صنعتها ی گذشته برمیگردد. در بعضی مفاهیم برای توانیهای موجود در ارزیابی داراییها وبازده موجودیت قراردادها فاکنورهای مهم وجود دارد ما اندازه کارهای گزارش شده را با تست زمان می توانیم بدست آوریم.
گزارشات وتس وزیمرمن که یک نمونه ای از شرکتهای پیمانکاری مواد معدنی استرالیایی که در سال 1960سود محصول را شناسایی می کردند در زمان عقد قرارداد که محصولات بود به قیمت مقطوع در بورس میتال لندن .این قیمت بود مقطوع وقابل اثبات بدون کنترل مدیران شرکتها.
این مثال نیست منحصر به فرد درسال 2005 دیمیرس اظهار کرد که یک تعداد از از شرکتهای پیمانکاری براده همراه با کمسیون بورس اوراق بهادارداشتند تغییر می دادند شناسایی تغییر درآمد خود را با رویه های گذشته درحالی که نشریه 101هیات استاندارد مالی حسابداری صادر کرده بود.بعضی از شرکتها استفاده کرده بودند از اصول پذیر

فته شده حسابداری انگلستان که اجازه داده بود شرکتهای پیمانکاری شناسایی کنند درآمد را موقع صدور کالا به مشتریان.شناسایی درآمد محصولات در بعضی موارد بود قبل از اینکه مشتریان مالک قانونی باشد .
برخلاف اینکه شرکتها قراردادهای خود را با جایز شمردن جابجایی مداوم داراییها می توانند محدود کنند.پیشنهاد جاری مشابه نظریه های بلادرنگ کردن

شناسایی درامد در مواردی که به فرآیند حسابراری درجواب به پیش بینی های بازارمرتبط است که ممکن نتایجی در سابقه اثبات پذیری شناسایی درآمد داشته باشد.تقریبا باید توجه کرد که تغییرات نا کافی از شناسایی درآمد می تواند بزرگ باشد.در اکثر جابجایی دارایی یا دستور العمل یک خدمت به مشتریان نتایج آن وشناسایی درآمد باید مشخص شود در یک نقطه ای از زمان. با جابجایی از قرار داد براساس تماس از الگو نظریات مشتریان درآمد ها فقط زمانی شناسایی می شود که تعهدات اجرایی مشخص در قرار داد است متقاعد اما روش تکمیل از درصد برای پروژه های ساخت بلند مدت در اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد که شرکتهای پیمانکاری به شناسایی درآمد بر اساس یک نسبت از کار که در یک نقطه ای اززمان به اتمام می رسد . این تطابق می کند درآمد ها با هزینه های متحمل شده در طی دوره.تطابق درآمد وهزینه به مالکیت سود مطلوب وپیش بینی اینده سرمایه گذاران کمک می

کند.سنجش اولیه در قیمت معامله خیلی مهم است.مک وی وسارفیم در سال 2006 بیان کردند که ارزبابی اساسی ازمفاهیم صحیح ارزش منصفانه مغایرت مابین شناسایی درآمدها وبدهیها را اندازه گیری می کند.دیتو وزنق در سال 2002 نشان دادند که نرخ بازارحسابداری اجتماع موثر ومناسبی از اطلاعات خام را به منظور کوچک کردن مشکلات شرکتها نمی تواند تهیه کند.این مفهوم از مدلهای نظری مشتریان که متمرکز میکند از یک موافقت قابل اثبات بر اساس قیمتهای معامله بعد از تخمین قیمتهای موجود را پشتیبانی می کند.ما موافق هستیم که قیمت مبادله ای قرار داد باید از سنجشهای اولیه قرار داد استفاده کندوبر اساس مقدار باید ما بین تعهدات اجرایی متفاوت مشخص در قرار داد تخمین زده شود.اگر چ

ه یک تعداد از شیوه های احتمال به تخصیص قیمت قرار داد وجود دارد که با اکثریت روشهای قانونی براتخصیص قیمت مبادله مابین تعهدات اجرایی چند گانه تعهدات اجرایی یک پایه منحصر به فرد از فروش قیمتهای از کالا یا خدمات به طبقه ای از تعهدات اجرایی تهیه میکند . هوینق می گوید یکی از منطقها برای تعداد گستردهای ازاجرا های جاری اصول پذیرفته شده در آمریکا در شناسایی درآمدها مربوط به تفاوت در تشخیص مواقع شناسایی درآمد ها است که شامل قرادادهای مربوط به یک قراردادعامل های اصلی چندگانه می باشد.
یک فرهنگ ادبی جاری گسترده در دودهه گذشته مدیران مخاطب به دستکاری گزارشات سود که به منظور بدست آوردن سودهای فرصت تلاش می کنند. بعضی از این مطالعات در شناسایی درآمد های خاص تمرکز ویژه ای دارند. برای مثال از این پس ش

رکتها یک تمایل طبیعی به در شناسایی درآمد های سابق احتمالات ممکن سعی می کنند . در سال 2005 زنق نشان داد که شرکتهای سرمایه گذاری انعطاف پذیری درقبول استاندارد 1- 190 که به زودی در شناسایی گزارش درآمدها به عوض درآمد های کم اعنبار وکم پیشگو.اخیرا بون " داویس وراجقوپل نشان داد که شرکتها ی خارجی بیشت

ر تمایل دارند به استفاده از درآمد های تجاوزی در گزارشات خود.یک موازنه در انتها این مطالعه نشان می دهد مدارکی در مورد اظهارا ت بعضی از شرکتها که استفاده می کنند از انعطاف پذیری در شناسایی درآمد ها ی قانونی به توصیف بهتر اهداف عملیات مالی در گمراه ساختن سرمایه گذاران.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید