بخشی از مقاله

مديريت مالي


نظارت براجراي صحيح تصويب نامه ها ، مقررات وروشهاي مالي موردعمل در صنايع پتروشيمي وهماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي مالي و حسابداري شركت با توجه به مقررات جاري و تصويب نامه هاي فوق
نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري


نظارت برانجام كليه فعاليتهاي برنامه ريزي مالي بودجه شركت شامل بررسي هاي وام و سرمايه‌گذاري و كنترل منابع ومصارف مالي ، برنامه ريزي و تجزيه تحليلهاي آماري ، تهيه آماروگزارشهاي تلفيقي مالي ، بررسي قيمت ها ، تنظيم بودجه ، كنترل هزينه هاي سرمايه اي و جاري –نظارت بر فعاليت هاي حسابداري شركت و ارايه روشها و خط مشي ها و برنامه هاي مربوط به فعاليتهاي حسابداري مالي ،حسابداري اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز


حسابداري طرحها و امور ذيحسابي – نظارت برتدوين ، كنترل و هماهنگي مقررات مالي – نظارت بر بررسي مسايل مالياتي شركتهاي تابعه
نظارت بر امور طراحي ، اجرا و كاربرد روشهاي سيستمهاي يكنواخت مالي و صنعتي در سطح صنعت
امورتدوين و كنترل مقررات مالي


نظارت بر برسي وتفسيرآيين نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالي تهيه شده توسط امورتدوين ومقررات صنعت نفت و كنترل هاي لازم براي اجرا و هماهنگي آنها
نظارت بر تهيه سيستم ها و روشهاي مالي صنعتي يكنواخت درسطح صنعت و تغييرات لازم درآنها و نظارت بر پياده سازي سيستم ها و روشها
نظارت وبررسي درحل و فصل مسايل و مشكلات مالياتي شركتهاي تابعه
نظارت بر فعاليتهاي واحدخدمات ماشيني و نيز بررسي و اجراي روشها و تكنيك ها، و تاييد برنامه هاي طراحي شده توسط واحد خدمات ماشيني
امور برنامه ريزي مالي و بودجه


نظارت بر تامين اعتبارات ووجوه لازم براي سرمايه گزاري در طرحهاي پتروشيمي وبازپرداخت وامها و سررسيدها
نظارت بر ايجاد سيستم متمركز كنترل منابع و مصارف مالي صنعت پتروشيمي وارايه نحوه استفاده منابع پولي و ارزي شركت به هيات مديره
نظارت و كنترل براي جلوگيري از راكد ماندن منابع ريالي و ارزي


نظارت بربرنامه ريزي وبررسي فعاليت هاي مالي صنعت پتروشيمي و شركتهاي تابعه و تهيه گزارشات به هيات مديره
نظارت بر تجزيه و تحليل وتفسير گزارشهاي مالي شركتهاي تابعه و تهيه گزارشهاي تلفيقي و آمارواطلاعات براي هيات مديره
نظارت برتهيه و تنظيم بودجه و كنترل هزينه هاي جاري وسرمايه اي شركت و ارايه به هيات مديره ومجمع عمومي
ارايه بودجه هاي مصوب به سازمان برنامه و بودجه


امور حسابداري
نظارت و كنترل اجراي صحيح كليه روشها و آيين نامه ها و مقررات شركت ملي پتروشيمي ونفت و كليه قوانين متداول محاسبات عمومي ايران در امورحسابداري
نظارت بر سندرسي كليه اسنادمالي صادره ازواحدهاي مختلف حسابداري شركت طبق روشهاوبخشنامه هاي پتروشيمي و نفت ، قانون محاسبات عمومي ،قانون تجارت وقوانين مالياتي


نظارت بر انجام فعاليتهاي حسابداري مالي وكنترلهاي لازم درمورد نگاهداري دفاتر حسابداري مالي پتروشيمي
نظارت بر تهيه تنظيم گزارشهاي مالي پتروشيمي و ارايه به هيات مديره
نظارت وكنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدي ريالي و ارزي وحساب بانكي شركت وكنترل وجوه براي مصارف شركت و جابجايي بموقع حسابها
نظارت بر انجام كليه عمليات حسابداري حقوق ودستمزد و مالياتها


نظارت و كنترل فعاليتهاي حسابداي اعتبارات اسنادي وتخصيص ارز ، تهيه گزارشهاي مربوط به وضعيت ارزي ، ميزان ارز تخصيص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانك مركزي وارزيابي هاي ارزهاي تخصيص داده شده
نظارت بر فعاليتهاي ذيحسابي در مورد وصول و مصرف اعتبارات عمراني از منابع سازمان برنامه و بودجه و يا بودجه شركت نفت
نظارت برفعاليتهاي حسابداري طرحهاي عمراني شركت و كنترل خرج هزينه ها مطابق مقررات محاسبات عمومي ومقررات مالي شركت


مديريت مالي
وظایف
انجام كليه امور مالى دانشگاه بر اساس قوانين و ضوابط مالى
وصول درآمدهاى عمومى و اختصاصى دانشگاه
تنظيم حسابهاى دريافتى و پرداختى دانشگاه
تهيه‏اطلاعات‏مالى در مورد دريافتها و پرداختها
نگهدارى دفاتر اعتبارات


نظارت بر مصرف اعتبارات از طريق رسيدگى قبل و بعد از هزينه
تعبير و تفسير خطمشى مالى دانشگاه و اعلام آن به واحدهاى ذى‏ربط جهت اجرا
اعمال نظارت در حفظ و نگهدارى اموال و نحوه استفاده از آنها
تنظيم برنامه كار ادارات تابعه و كنترل كار آنها از طريق اعمال نظارت بر كار ادارات
ايجاد هماهنگى بين فعاليتهاى ادارات تابعه


همكارى‏با هيأت حسابرسان در مواقع ضرورى
واحدهاى تابعه مديريت مالى
اداره اعتبارات و تعهدات
اداره دريافت و پرداخت
اداره رسيدگى به اسناد
اداره دفتردارى و تنظيم حسابها
اداره اموال


معرفی این رشته
رشته مدیریت مالی در ایران تا قبل از سال 1381به عنوان یکی از گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد ولی به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این جریانها برروی موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری و غیره از سال 1381 به صورت یکی رشته های کارشناسی ارشد مدیریت درآمد. فارغ التحصيلان اين رشته با تسلط به مباحث تئوري مديريت مالی در حوز های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی )تامین مالی و اعتباری می تواند در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی ( در مفهوم جدید آن ) و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد.


رشته حسابداري نیز از جمله رشته‌هايي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي‌پذيرد. به نظر مي‌رسد فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي اين رشته، آمادگي و پختگي بيشتري براي حضور در بازار كار دارند.

همچنين دانش حسابداري در بخش ماليات كاربرد وسيعي دارد. چون محاسبه سود به ياري حسابداري امكان‌پذير است و تعيين مقدار سود نيز مبناي محاسبه ماليات شركتها اعم از دولتي و خصوصي مي‌باشد.
فارغ‌التحصيلان اين رشته پس از اتمام تحصيل مي‌توانند در سطوح مختلف و شاخه‌هاي متفاوت عهده‌دار انجام امور مالي گردند كه شرح آن چنين است:
• حسابداري مالي: در كليه شركتها و موسسات تجاري و غيرانتفاعي.


• حسابداري صنعتي : در كليه واحدهاي صنعتي و شركتهاي توليدي.
• حسابداري دولتي : در كليه سازمانها و ادارات دولتي به عنوان حسابدار يا عامل ذيحساب.
• حسابداري مالياتي : در ادارات دارايي.
• حسابداري بيمه : در موسسات بيمه .
• حسابداري بانكها : در شعبه‌ها و سرپرستي بانكها .


• حسابداران پس از مدتي اشتغال به كار حسابداري مي‌توانند در سمت مديريت مالي واحدهاي تجاري ، ايفاي نقش نمايند.
• حسابرسی


منابع
وبسایت تخصصی تحصیلات دانشگاهی در مالزی( مدیریت مالی و حسابداری )
ساختار سازمانی
مدیریت مالی www.um.ac.ir

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید