بخشی از مقاله


چکیده

حجم عظیم داده ها و دشواری تفکیک داده های مفید و مورد نیاز در سازمان های بزرگ پروژه محور از مشکلات فعلی سازمان ها می باشد. به این منظور نیاز به طبقه بندی، اولویت بندی و تفکیک داده ها احساس می شود. کمک گرفتن از شاخص های ارزیابی در جنبه های مختلف هر پروژه، می تواند پشتیبانی قوی برای مدیریت سازمان های بزرگ پروژه محور باشد . از سوی دیگر نقش ابزارهای توانمند تکنولوژی اطلاعات و امکان پیاده سازی الگوریتم های از پیش طراحی شده در مدیریت پروژه ها می تواند استفاده از این شاخص ها را سیستماتیک و هوشمند گرداند. کمک گرفتن از شاخص های کنترلی برای ارزیابی وضعیت پروژه ها در کنار سیستم های اطلاعاتی و دانش مدیریت پروژه می تواند پشتیبانی قوی برای مدیریت سازمان های بزرگ پروژه محور باشد، توان آن ها را در اداره ی پروژه ها افزایش داده و کیفیت لازم در نه حوزه ی مدیریت پروژه را حفظ کند.

واژههای کلیدی

مدیریت پروژه، شاخص های کنترلی، مدل مدیریتی

-1 مقدمه

اگر کیفیت مهم است باید کنترل داشت و اگر کنترل داشته باشیم باید مدیریت سبد پروژه ها داشت .[1] طی یک بررسی و نظرسنجی آماری پس از ارزش گذاری و بر اساس نتایج حاصله ضعیف ترین بخش که باعث افزایش زمان پروژه های عمرانی می شود بخش کنترل پروژه می باشد. در حال حاضر عدم وجود سیستم کنترل پروژه در پروژه های عمرانی، مشکل در این زمینه می باشد چرا که یا شرکت های ساختمانی فاقد قسمت کنترل پروژه می باشند و یا بخش کنترل پروژه در دفتر فنی ادغام شده است و در کارگاه ها به صورت بسیار ضعیف ایفای نقش می نماید. در بررسی دیگر در علل ضعف پیشرفت پروژه ها، دومین مقام مشکلات موجود، مدیریت پروژه های عمرانی می باشد و سومین مقام ضعف شرکت های پیمان کاری در برنامه ریزی جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نشر می باشد که بر این اساس نیز اهمیت بخش نحوه مدیریت و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی مشخص می گردد .[2] در بخش بعدی با انجام مصاحبه، الگوی حرکتی در پژوهش و نقاط ضعف وضعیت فعلی به منظور مشخص شدن حوزه ی مورد نیاز به کنترل در پروژه ها بررسی می گردد.

-2 مصاحبه و پرسش نامه

در این بخش سوالاتی طرح می شود که با انجام مصاحبه به کمک آن ها با مدیران سازمان به وضعیت فعلی سیستم های کنترلی و مدیریتی در شرکت های معتبر کشور پی ببریم. در ادامه به بررسی ضعف های موجود و مزیت هایی که بهره گیری از مدل مدیریتی معرفی شده ایجاد می کند اشاره می شود.

1. چارت سازمانی شرکت به چه صورت است و میزان تطابق با الگوی مدیریت سبد پروژه؟

2. تعداد سلسله مراتب از پایین ترین تا بالاترین سطح چند ردیف است؟

3. چه مواردی از گردش اطلاعات به صورت بدون کاغذ و سیستماتیک انجام می گیرد؟

4. چه میزان الگوریتم های انجام کار و گردش اطلاعات در سازمان وجود دارد؟

5. رابطه بین سمت ها و استفاده از سامانه سازمان چگونه است؟

6. آموزش پرسنل به چه شکل صورت می گیرد؟ چه واحدی مسئول این کار است؟

1


7. مدیران با چه نوع سیستم های کنترلی آشنا هستند؟

8. آیا در مدیران سازمان نیاز به ارتقا مدل مدیریتی، احساس می شود؟

9. چه سطوحی از مدیران سازمان با دانش مدیریت پروژه آشنا هستند و مدرک دارند؟

1. چه شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد در سازمان تعریف شده است؟

11. جامعیت این شاخص ها در چه حد است؟

21. چه فرآیند هایی به صورت خودکار و با استفاده از تکنولوژی اطلاعات صورت می گیرد؟

31. مدیر پروژه در چه حوزه هایی به طور مرتب گزارش می دهد؟

41. چه گزارش هایی شامل نظرهای مشاور یا کارفرما از تیم پروژه خواسته می شود؟

51. مستند سازی به چه صورت انجام می گیرد؟

.16 بازرسی از پروژه ها از طرف دفتر مرکزی شامل چه مواردی می شود؟

هدف دنبال شده در این بخش معرفی شاخص های کمی به منظور ارزیابی وضعیت پروژه های هر سبد پروژه می باشد. به این صورت که هریک از این شاخص ها به صورت ماهانه برای هر پروژه محاسبه شده و بعد از مقایسه با میانگین آن شاخص در پروژه های سازمان، گزارش وضعیت شاخص ها که به طور خلاصه بیانگر وضعیت و مدیریت پروژه می باشد، برای سطوح مختلف مدیریتی سازمان ارسال می شود. در مرحله بعد رتبه بندی پارامتر ها بر اساس میزان تاثیر با بهره گیری از مقیاس لیکرت توسط مصاحبه با خبرگان صنعت ساخت و ساز صورت می گیرد.

-3 تهیه لیستی از شاخص های تاثیر گذار
به منظور تهیه لیستی از شاخص ها با استفاده از نظر متفکرین و نظر نویسنده شاخص های جدیدی معرفی می شود که تجمیع این شاخص ها و شاخص های منابع مطالعاتی، لیست اولیه شاخص ها را شکل می دهد. بعد از تشکیل لیست اولیه شاخص ها به رتبه بندی آن ها توسط مقیاس لیکرت پرداخته می شود. در شکل زیر در ستون آخر نتایج پرسش نامه به روش لیکرت نیز آورده شده است.[5-3]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید