دانلود مقاله مساوات در تقسیم کار

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

مساوات در تقسيم كار

از اموري كه در سيره پيامبر چشمگير بود و بسياري تاب و تهملش را نداشتند و تا روز هاي آخر زندگي رسول خدا (ص) نيز نتوانستند آن را بپذيرند مساوات در تقسيم كار و انجام مسئوليت بر اساس اهليت بود . پيامبر در اين امر ميان هيچ يك از افراد امت فرقي نمي گذاشت و هر كس واجد اهليت بيشتري بود ميدان گسترده تري مي يافت . تقسيم كار با ملاك دانش و توان و تقواي مسلمانان تعيين مي شد و نه با ملاك هاي جاهلي ، چنانچه در دوران جاهليت عرب از ويژگي هاي رهبر قبيله سن او بود و عرب قائل به شيخوخيت بود و چنانچه

فردي همه اهليت هاي لازم براي رهبري و فرماندهي را دارا بود ولي شيخ نبود ، عرب جاهل بدوتي نمي داد اين جمود جاهل به رغم مواضع صريح قرآن كريم و رفتار و عملكرد پيامبر از اندشيه و دل بسياري بيرون نرفت . ايات مقدس كتاب الهي بيانگر اين حقيقت است كه خداوند جز بر اساس شايستگي مسئوليتي نمي بخشد و ويژگي تصدي مسئوليت علم و قدرت است ، همچنانكه اميرمؤمنان درباره ملاك مسئوليت و زمامداري فرمود :


مردم ! سزاوارترين كس به زمامداري و رهبري قويترين مردم نسبت به آن است و داناترين آنها به فرمان هاي خدا در آن .
مي توان نتيجه گرفت كه ملاك تصدي امور به طور كلي علم و قدرت است و ملاك هاي واقعي و نه نسبت ثروت و ساير ملاك هاي غير واقعي . رسول اكرم (ص) در دوران رسالت خويش در تقسيم كار ها و شغل ها و انجام مسئوليت ها را به تمامي تحقق بخشيد نه تنها رعايت برابري براي هركه واجد اهليت بود ، تا رعايت مساوات ميان صاحبان اهليت تا سنگيني بار مسئوليت ها بر يك گوشه از جامعه و افراد تحميل نشود . پيامبر خدا در دادن مسئوليت فرماندهي جنگ تنها ملاحضه شايستگي و توانايي و تدبير افراد را مي كرد ، نه خويشاوندي و نسبت و سن ، جوانان شايسته را فرمانده قرار مي داد . حضزت علي (ع) با همين عبارت « واعلم ان الرعيه طبقات لايصلح بعضها الابعضي و لاغني ببعضها عن بعض » .


به وجود لزوم تقسيم كار اجتماعي اشاره فرمودند و ما به وضوح مي بينيم كه به راستي از يك سو يك نفر نمي تواند هم كشاورز ، هم صنعتگر ، هم پزشك و هم معلم باشد و خلاصه همه كارهاي اجتماعي را انجام مي دهد و كليه مايحتاج خود را تامين كند و در نهايت مسئله رشو و كمال خود را محقق سازد و از سوي ديگر كشاورز به صنعتگر ، و صنعتگر به كشاورز ، هر دو به پزشك ،‌و پزشك به آن دو . و خلاصه همه طبقات و دسته جات اجنماعي متقابلاً به يك ديگر متكي هستند و كارشان بدون يكديگر راه نمي افتد و از هم بي نياز نيستند ، همان طور كه در سطحي كوچكتر و در يك سازمان مي بينيم مدير و سرپرست به تنهايي نمي توانند همه كار ما را انجام دهند و به ناگزير بايد به تقسيم كار بپردازند و واحد هاي سازمان همه به يكديگر متكي و محتاجند .و همه با هم هدف سازمان را پيگيري مي نمايند .


و اجعل الرس كل امر من امورك راسا منهم
همچنانكه ملاحضه مي كنيم در اين عبارت حضرت امير ( ع ) به لزوم تقسم كار ، سازماندهي و سپردن مسئوليت ها به افراد ذيصلاح و ضوابط اين امور اشاره مي فرمايند .
به فرض در تقسيم كار ، بلايد بر اساس هدف يا بر اساس جغرافيا يا بر اساس منطقه يا بر اساس و مسائل و ابزار توليد ... انجام دهيم كار را به دست كاروان بايد سپرد و در امور به خبره آنها بايد مراجعه كرد . حدود مسئوليت ها و مشاغلي كه به افراد واگذار مي شود بسته به توان فكري ، علمي و اجرايي ، عملياتي آنها دارد به طور كليب بايد به دو نكته در اين خصوص توجه كرد : 1 ـ اگر يك شغل و يك مسئوليت به فردي داده شود كميت و كيفيت آن نبايد به قدري بزرگ باشد كه طرف به لحاظ فكري ، علمي يا اجرائي عملي از پس آن برنيايد و ناتوان از انجامش گردد و به عبارت ديگر به اندازه توان و سعيش بايد به او كار واگذار كرد . همان طور كه اين معنا در قريب به شش جاي قرآن مورد اشاره قرار گرفته است از جمله آن جا كه فرموده است :


لانكلف الله نفسا الا وسعا
ووسع همان توان فكري ، علمي و اجرائي ، عملي افراد است .
2 ـ هرگاهچند شغل و چند مسئوليت به فردي واگذار مي شد تعداد و حجم آنها نبايد آن اندازه باشد كه موجب پريشاني او و تشتت و نابساماني امور گردد يعني تعداد مشاغل و وظايف واگذاري به يك فرد بايد به قدري نباشد كه او از پس هيچ يك يا از پس برخي بر نيايد يا آنها چنانچه بايد انجام ندهد .
نبايد در اين خصوص نيز بايد با توجه به وسع افراد و توان علمي و عملي آنها اقدام كرد .
نكات در خور توجه در سازماندهي :


در اين جا با توجه به فرمايشات حضرت علي ( ع ) مي توانيم نكات زير را در خصوص تقسيمكار ، سازماندهي و واگذاري مسئوليت ها توصيه نماييم .
1 ـ كار ما بايد با توجه به توان معمولي و متعارف افراد تقسيم گردند و به عبارت ديگر كار اه بايد بر اساس ميانگين ظرفيت و توان افراد تقسيم شوند و نا برابري توان افراد را بايد با دقت و سنجش در واگذاري مشاغل و مسئوليت ها چاره كرد .


2 ـ بايد توجه داشت كه واگذاري كاري بالنسبه بزرگ به افرادي كه فاقد توان علمي ، عملي در خور هستند موجب ناموفق ماندن آنها در انجام دادن كار ، فقدان مطلوبيت و انجام شايسته و بايسته آن امر مي گردد .


3 ـ واگذاري مسئوليت هاي كوچك و بالنسبه اندك به افراد نيز موجب هرز رفتني نيرو ها و تعداد سرپرستان هم رده شده و نهايت مشكلاتي در امر همكاري و هماهنگي به وجود مي آورد .
4 ـ واگذاري مسئوليت هاي متعدد و نسبتاً زياد به يك فرد ممكن است باعث پايين آمدن ميزان رسيدگي و نظارت گرديده به تشتت و نابساماني امور نيز گردد . بنابراين افزايش حيطه سرپرستي و تعداد واحد هاي زير نظر خطر كمي رسيدگي و نظارت و نهايت تشتت و نابساماني را دارد و كوچكي حيطه سرپرستي و كمي واحد هاي تحت نظر نيز خطر هرز رفتني نيرو ها يا كمي همكاري و هماهنگي و نهايت تشويش و درهم ريختگي را در بر دارد . برخلاف آنچه معمولاً برخي تصور كرده اند مسئله مهم در سازماندهي يا تجديد سازمان تقسيم و دسته بندي مناسب كار ها ، طرح سنجيده چارت ها سازماني ، تغيير و تحول چارت هاي تشكيلاتي و از اين دست امو نيست .


بلكه كار بلكه كار مهم و عمده ترين كار ، شناخت گزينش و به كارگماري درست افراد است بلي اين امر است كه محور و قائمه اصلي سازماندهي را تشكيل مي دهد ، براستي كه در تاسيس تشكيلات يا تجديد سازمان امري سرنوشت ساز به حساب مي آيد به طوريكه اگر شناخت ، گزينش و به كارگماري خوب صورت گيرد ، سازمان خوب خواهد بود و به نقائص مربوط به عوامل ديگر فرعي و جزئي بوده و براحتي قابل رفعند و در غير اين صورت سازمان نخواهد بود و خوبي مربوط به ساير عوامل چيزي كارساز و نتيجه بخش نمي باشد .

البته اين گفته به معناي بي اهميت يا كم بها جلوه دادن مسائلي چون تقسيم و دسته بندي مناسب كار ها ، طرح سنجيده چارت هاي سازماني و ايجاد تغييرات لازم در نمودار هاي سازماني نيست . همين كار ها متضمن صرف جوئي هاي فراوان در وقت ، نيروي انساني ، هزينه هاي سازماني خواهد بود و موجب تسهيل امور و افزايش كمي راندمان و رشد كيفي بازدهي مي گردد .


اما در مقايسه با عامل شناخت ، گزينش و به كارگيري افراد در سازماندهي ، امري بالنسبه كم اهميت است و عمده در سازماندهي و تجديد سازمان همان شناخت و گزينش و به كارگماري افراد است .
و اميرالمومنين ( ع ) به همين امر توجه داده اند و فرموده اند كه روي گزينش كارگزاران و در انتخاب وزراء و مسئولين دقت كن .
و نبايد تنها با اتكا ء به فراست و دريافت و زيركي خود نبايد افراد را برگزيد و چنين شاغل مهم و سرنوشت ساز را در اختيارشان قرار دهي . بلكه بايد مطالعه اي زياد و دقتي در خور بنمائي ، در شناخت و دريافت خود شك كني با ديگران و اهل خبره در اين خصوص مشورت نمائي و بايد افراد را با هوشياري ، بصيرت و شناسايي كامل اقدام كني و آنها را بر اساس شايستگي هاي عمومي و خصوصي برگزيني و بر اساس آن به كار گمارده و سازمان دهي . و افراد را نبايد از روي خوش خيالي و خوش بيني و اينكه مثلاً به پدر و يا مادر ، برادر ،

دوست و خانواده اش ارادتي داري يا از او كار يا لباس يا ظاهري خوش آينده ديده اي انتخاب كرده و به كار گماري دادن مشاغل و واگذاري مسئوليت ها نبايد بر اساس رابطه بازي قوم و خويش ، باند بازي و امثال اين ها باشد و سرپرست نبايد كار ها را به عده اي از اقوام ، نزديكان و دوستان خود و خلاصه آنهائي كه دلش مي خواهد واگذار نمايد ، بلكه اساس بايد بر امتحان و اختيار باشد و آزمون اينكه شايستگي مكتبي و صلاحيت شغلي و فني چه كسي بيشتر است و چه كسي بهتر مي تواند كار را انجام دهد .
حضرت علي ( ع ) مي فرمايند :


فاستعلم اختباراً
در گزينش كاركنان بر اساس آزمون و آزمايش عمل كن
و لا تو لهم محاباه و اثره


و آنها بر اساس اعطاء و بخشش ( و اينكه بخواهي كار و خدمتي به آنها بكني ) يا بر پايه دخواه خود ( و اينكه از كسي خوشت مي آيد ) به كار نگمار ؛ و ما مي دانيم كه اين امر يكي از بلا هاي بزرگ مديريت ها و دموكراسي هاي غربي و شرقي امروز است و به چشم خود و در شر خود و در كشور خود و در جهان خود بوضوح و بكرات ديده و مي بينيم كه سرپرستان جزء و كل تا چه اندازه غرقه در فاميل بازي ، دوستبازي و اقدام بر اساس هوس هاي نفساني خويش اند و چگونه بي توجه به معيار صلاحيت و صرفاً با اتكا به يكي از امور فوق الذكر اقدام مي نمايند .


بنابر آنكه عبارت فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه باشد مي فرمايد دادن مشاغل به عنوان عطاء و بخشش ( مثل آنچه سلاطين خان ها ، سرپرستان ديروز و قدرت مداران امروز مي نمايند ) و واگذاري پست ها از روي دلخواه و هوي و هوس و بي توجهي به انتحان و اختيار و مشورت و تبادل نظر در اين خصوص كانون و مركزي از شاخه هاي ظلم و خيانت است . بلي سپردن مشاغل به افراد لايق و مستحق ، ظلم و خيانت در امانت الهي است و ناگفته پيدا است كه با روي كار آمدن نور چشم ها و افراد بي صلاحيت چه بلاهائي بر سر مردم مي آيد و حكومت چه طريقه و جهتي را در پيش مي گيرد . بنابراين براي پيشگيري از اين امر بايد از خود سري و حاتم بخشي غلط كسب ديگران خودداري كرد و كاركنان را از طريق امتحان و اختبار اختيار نموده و دستگاهي بر اساس لياقت و استحقاق بوجود آورد .


حضرت علي ( ع ) در زمينه اعمال كنترل و نظارت بر كاركنان به طور كلي دو نوع آشكار و پنهان به قرار زير اشاره مي فرمايند :
1 ـ ثم تفقد اعمالهم
يعني اعمال كاركنان را مورد رسيدگي قرار ده و بر كارهايشان نظارت كن و آنها را با همياري هاي مربوطه موجود سنججش و ارزيابي كن و ببين كه آيا صحيح ،‌در خطوط تعيين شده در چهار چوب مقررات مربوطه انجام گرفته اند و امور مطابق خواست و در سوي هدف پيش رفته اند يا خير اغرافي در مسير پيش آمده است و سپس در صحيح پيش رفته اند خدا را شكر

كن و بر نظارت وارشاد و هدايت خود ادامه بده و اگر انحرافي پيش آمده است امور را به مسير صحيح خود باز گردان و با چشم باز و حواسي جمع اوضاع و چگونگي پيشرفت امور را زير نظر بگير. همچنين مي فرمايند امور كاركنان را تحت نظر و كنترل پنهاني قرار ده و براي اين كار چشمها و ديدگاني بر آنها بگمار كه مخفيانه كارهايشان را تحت نظارت و كنترل قرار دهند و از وضعشان برايت گزارش تهيه كنند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تقسیم کار در سازمان ها

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
زمان سنجی در کارها زمانسنجی یکی از اولین و اصولی ترین کارها در طراحی و راه اندازی کارخانه و به طور کلی پایه اساسی دیگر کارهاست.اگه مایل باشین این مبحث رو تا اونجایی که بتونیم جلو ببریم.تعریف زمانسنجی:كاربرد تكنيكهائي است به منظور تعيين زمان استاندارد انجام كار براي يك كارگر واجد شرايط (نرمال) كه كار مشخصي را ...

مقاله در مورد کارخانه اجاق گاز

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
- کنترل مواد اولیه مواد اولیه مورد نیاز در کارخانه به انبار انتقال داده می شود و در آنجا نگهداری می شود و توسط واحد کنترل کیفیت بازرسی می شود . در انبار از مواد اولیه وارده از نظر نوع تعداد و قیمت لیست تهیه شده وارد کامپیوتر می شود . کلا مواد اولیه موجود در انبار به دو دسته تقسیم می شوند : 1-1 مواد اولیه ...

گزارش کار اموزی نصب و نگه داری موتور خانه

word قابل ویرایش
104 صفحه
34700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
گزارش کار اموزی نصب و نگه داری موتور خانهفهرست مطالبعنوان صحفهمقدمه ..................................................................................................................................... 1 ضرورت استفاده سيستم هوشمند موتورخانه .................................................................2كنت ...

مقاله در مورد اموزش سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ

word قابل ویرایش
80 صفحه
28700 تومان
اموزش سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپمقدمه:این پایان نامه خلاصه ای از سه نرم افزار گرافیکی کارل و فری هند و فتوشاپ می باشد که تمام تلاش خود را کرده ام که آموزشی کوتاه و مفید باشد. امیدوارم با مطالعه این پایان نامه بتوانید شناختی در مورد این سه نرم افزار پیدا کنید و بتوانید با این سه نرم افزار کار ...

تحقیق در مورد توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
توصیف آشکار سازهای نیمه هادی سه بعدی نوترونهای حرارتی آشکار سازی های نیمه هادی نوترون برای رادیوبیولوژی نوترون و شمارش آن دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. آشکار سازی های ساده سیلیکونی نوترون ترکیبی از یک دیود صفحه ای با لایه ای از یک مبدل مناسب نوترون مثل 6LiFمی باشند. چنین وسایلی دارای بهره آشکار سازی محدودی م ...

دانلود پاورپوینت هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
87 صفحه
23700 تومان
هدف گذاری و برنامه ریزی در کار و زندگیذهن ما باغچه است گل در آن بايد كاشت گر نكاری ،  گل منعلف هرز در آن مي رويدزحمت كاشتن يك گل سرخ كمتر از  زحمت برداشتن  هرزگی آن علف استمرحوم مجتبی کاشانیآينده خود را، خودتان شكل دهيد، وگرنه ديگري آن را برايتان شكل خواهد دادآينده خود را، خودتان شكل دهيد، وگرنه ديگري آن را ب ...

دانلود مقاله کاربرد تقسیم مجدد وظایف به صورت گسترده در سیستمهای چندعامله غیرهمسان برای افزایش تحمل پذیری خطا

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
در این مقاله، برای افزایش تحملپذیری خطا در سیستمهای گسترده١ (توزیع شده) وبه ویژه سیستمهای چندعامله روشهایی پیشنهاد شده است. این روشها حتی با وجود شرایط نایقینی و در نظر گرفتن عاملهای غیرهمسان که برخی دارای قابلیتهای ویژهای هستند، با مبتنی بودن بر یک الگوریتم نسبتا بهینه برای تقسیم مجدد وظایف، عمل مینمایند . ر ...