دانلود مقاله مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان

word قابل ویرایش
17 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه بر روی اندامهای بالایی انسان

مولی برای حرکت ظاهری
خلاصه: این مول شامل نمونه هایی از ارتقاء خصوصیات مولها و پدیده هایی می باشد که هدف آن تحلیل آنها می باشد در این مقاله ، روندی که دنبال می شود در ارتباط با اندامهای بالایی انسان است به صورت مدلهایی با ابزار و ظاهر بدن نمود پیدا می کند. به طور عینی درک منشاء حرکات انسانی به صورت مدل اجازه می دهد تا حرکات ظاهر انسان مانند قطعات نامحدود بافتهای نرم و ماهیچهایی را ببینیم. به طور کل این مدلها بر اساس فرضیات معتبر طراحی شده است. ملاحظات قبلی که باعث این فرضیات می شوند تقریباً تمام جزئیات را شامل می شوند. در اینجا هدف از تشکیل این فرضیات ساختن آنها می باشد. تجزیه آنها بر اساس روشهای کلی مدل سازی و مطالعات اندامهای بالایی انسان می باشد.

کلید کلمات: اندامهای بالایی، شانه، اسکلت ماهیچه ایی، اندامهای متحرک قابل رویت
۱- مقدمه:
بر اساس تئوری مدل سازی، یک مدل به عنوان نمونه ای فرض می شود که یا ظاهری وجود دارد یا به صورت تصوری هستند که بر اساس بورک ها اطلاعاتی را از مدلهای واقعی و پدیده های مشترک می باشند. بنابر این مدل سازی شامل ارتقاء خصوصیات نمونه ها برای هدف تحلیل و بررسی می باشد. مدل فیزیکی اولین ضرورت می باشد. که نیاز وارد به ایجاد نشانه های داخل یا خارجی و قوانین فیزیکی برای تولید خصوصیات مدلها.

خصوصیات کیفی و فرضی هر دو در یک مدل گنجانده می شوند. در مهندسی مکانیک، این مرطه به طور کل با طراحی گرافیکی اعضاء آغاز می شود که به وسیله منحنی های واسط صورت می گیرد. به منظور آسان کردن تحلیل، سیستمهای زیرین شناسایی می شوند و مدلهای مجزا با تبدیل نمدشان به یکدیگر، فعالیتهای خارجی را بررسی می کنند. از زمانی که یک مدل فیزیکی نمونه ایی از یک مدل واقعی شد، تفاوتها تنا در رفتار می باشد. به همین منظور تعیین خصوصیات کلیتی مولها بایستی با دقت زیادی صورت گیرد و با آگاهی از تفاوت انتخابات و فرضیات متناوب باشد.

مدل فیزیکی که بر اساس فرمولهای ریاضی، تعریف می شود در مرحله دوم از مدل سازی باز هم پیشرفت می کند. به طور معمول از یک سوی برابری هایی با شرایط محدود تشکیل می شود. و ممکن است مستقیماً با رجوع به قوانین تئوری فیزیکی و یا تجربی باشد که روند اجرای آن بر اساس مقادیر تجربی نشانه های داخلی و خارجی است. در مرحله نهایی تلاش برای اثبات مدل و تغییر تبدیل فرضیات است که تئوری ها رفتارهای بنیادی به یکدیگر مقایسه می شود. در مورد ناهسازی مدل فیزیکی به تغییراتی نیاز است. پروژه عینی چارم انیشتن انسانی را با توجه به داده ها ارتقاء داده و یک سری از نرم افزارها امکان ترکیب مدل انسانی اسکلت ماهیچه ای و فرضیات متحرک را ایجاد می کنند که شامل محدودیت های موجود در فرضیات بافت نرم و ماهیچه های انقباضی می شد.

در اینجا پایگاه داده ها یعنی اعداد سه گستره از سیستم اجزای اسکلت ماهیچه ای می باشد. تکمیل پارامترها و خصوصیات قوانین فیزیکی، خصوصیات مکانیکی میکروسکوپی را نتیجه می دهد. برای دست یافتن به چنین پیشرفتی ع علم آناتومی و بیو مکانیکیزم نیاز است. یک مدل تئوری بیو مکانیزمی از سیستم اسکلات ماهیچه ای انسان بر اساس وسایل و اطلاعات ساختاری مکمل طراحی می شود. برای این منظور ؟ اروپایی چارم بر روی اندامهای بالایی متمرکز شدند و ترکیب ساختار اسکلت ماهیچه ای انسان را مورد توجه قرار دادند.

بنابر این ما مدل تئوری اندامهای بالایی را به طور پیشرفته داریم که شامل خصوصیات بیومکانیزمی استخوانها، مفاصل و ماهیچه ها می باشد. در پی مقاله ما (۳۷ – ۸) بخشهای سخت استوانه ایی اندامهای بالایی فعالیت ماهیچه ای متصل به استخوانها و تمام مفاصل به جز مفصل استخوان کتف را مورد بررسی قرار می دهیم مفصل استخوان کتف به عنوان مدلی چرخان به استخوان بیضی می باشد. با کمک ابزارع فعا و انفعال های داخلی را ویرایش می کنیم. این مدلهای تئوری در تری دی چپ بازوی انسان تعبیه شده اند که در کتابخانه ملی پزشکی وجود دارند.

به طور کلی بررسی های بیو مکانیکی بر اساس ایده های فیزیکی می باشند. با ملاحظه این فرضیات برای آینده اثبات هایی بوجود می آید. در روش ما نیاز به دقت و سهولت برای مدلهایبیو مکانیکی وجود دارد و پارامترها به خوبی فعل و انفعالات مناسب و متناسب رعایت می شوند. بنابر این این مدلها برای تحلیل و بررسی مناسب هستند و در این مقاله مدلهایی که دنبال می کنیم و ملاحظه می نمائیم به عنوان مدلهای کامل و ظاهری برای پروژه های محدود می باشد. به منظور طبیعت و ویژگی خاص آنها، مطالعاتی بروی بافت های نرم مورد نیاز انجام داده ایم که بر اساس فرضیه های ماوراء این مقاله می باشند. برای اطلاعات بیشتر از این مقاله، باز بینی گسترده ایی از مدلهای بیو مکانیکی ماهیچه ای، تاندوم و پوست توسط مورل و مو تهیه شده است که جنبه های علمی و تئوری یکی از مکملهای محدود را در کارهای مارتین و پیمرز می توان یافت.

۲- روشهای کلی:
با ملاحظه سیستمهای فیزیکی و مکانیکی در روندهای فیزیولوژیکی متحرک، اجزایی که تحلیل می شوند ممکن است به اجزای آناتومیکی میکروسکوپی تنزل بیابند که رفتارهای مکانیکی استخوانها، ماهیچه ها، تاندونها، رباطها، ارکانه و پوست را دار می باشد. یک رابط استخوان به استخوان مفصل نام کرد، بافت به بافت اتصال و استخوان به بافت پیوست نام دارد. علائم داخلی و خارجی به عنوان فعالیتهای ماهیچه ایی شناسایی می شوند. تحت سخت بدن و مکانیزمهای آن در این مرحله به صورت هندسی و تصاویر مکانیکی شناسایی می شوند

که ساختار آناتومی و ماکانیکی نیز شامل آن می شود. فرضیات احتمالاً در سطح مکانیکی، و مشکلات و تجزیه آنها شکل می گیرد. دقیق ترین روش که برای هر جزء متحرک می باشد شکل نقص پذیر است گر چه بدست آوردن خصوصیات اجزاء در روندهای فیریولوژیکی مهم است مانند نرمی بافت نرم و سختی استخوان و این باعث جداسازی سیستم اسکلتی بافت نرم از رابط های آنها با استخوانها می شوند. تجزیه دینامیکی جسم سخت اسکلت و تجزیه دینامیکی زنجیره بافت نرم به طور ظاهری می تواند نمود پیدا کند.

این روشها می توانند شامل اجزاء متحرک نیز شوند که تجزیه دینامیکی زنجیره بافت نرم برای فعالیتهای ماهیچه ای و اسکلتی و فعالیتهای روی استخوانها را نیز شامل می شوند. حرکات طبیعی همیشه شامل چندین ماهیچه و ترکیبی از ماهیچه های عصبی می شود که هنوز نامشخص هستند. شناسایی یک طرح هماهنگ دینامیکی ماهیچه ایی داخلی به صورت خارجی و در قلمرو تواناییی ها مورد مطالعه قرار می گیرد مگر آنک فرضیات غیر قابل تعیین باشند یک روش برای دستیابی به این هدف روش معکوس می باشد. کهدر ان به طور همزمان جسم سخت و تجزیه دینامیکی بافت نرم و متقارن با فشار ماهیچه ها برسی می شود. این مسئله در صورت پراکندگی فشار مفاصل و فیزیک ماهیچه های مختلف تحقق می یابد.

تهیه ترکیبی از اسکلت ماهیچه ای و با بافت نرم مکانیکی احتمالاً با صرف وقت قابل ؟؟ است استقلال بین اسکلت جسم سخت و زنجیره تجزیه دینامیکی بافت نرم مانعی برای کنترل ساده ظاهر مدل می باشد. تجزیه دینامیکی جسم سخت مستقل از تجزیه دینامیکی زنجیره ای است و ممکن است زمان خاصی را به خود اختصاص دهد. به همین منظور وقتی اجزای آناتومیکی مانند استخوانها و بافت نرم با یکدیگر فرق دارند، آنها معمولاً به عنوان اجسام سخت مفصل دار فرض می شوند. این روند این گونه تصور می شود که هر جزء ، استخوانها و بافت نرم حرکات سخت یکسانی دارند و بافت نرم تأثیری بر خصوصیات جسم سخت ندارد. فشار ماهیچه ایی احتمالاً در اثر فشار مفاصل می باشد و از بافت دینامیکی استفاده می شود. نتایج مختلف بر اساس اجزای جسم سخت میکروسکوپی و نقایص ظاهری اسکلت ماهیچه ایی بدست می آید متناوباً هدف چارم هستند. دربخش بعدی مراحل پروژه بررسی خواهد شد که تأکید بر ارتقاء مولها دارند.

۳- خصوصیات پروژه:
بر اساس ملاحظات بالا پیشرفتهای چارم در شکل نشان داده شده است اول مدل فیزیکی، که با مدل بیومکانیکی سیستم اسکلت ماهیچه ای باید طراحی می شود.این مرحله شامل بر چسب گذاری ابزارها برای بخشهای پزشکی و ؟؟ باشد. تاخصوصیات بیومکانیکال را به صورت مدلهای هندسی (۱۳ و ۳) در آوریم. بعد روند کنترل حرکات براساس مدل تجزیه دینامیکی جسم سخت باید انجام گیردکه فعل و انفعالات حرکات متناوب را ارتقاء می دهد. و شامل کنترل کننده های دینامیک، کینمتیک، مستقیم ، معکوس می باشد. بعد از آن تکمیل تحلیلات برای بخش تأثیرات مفاصل بر روی ماهیچه ها می باشد.(۳۵) قطعات محدود بدین منظور هستند که نقایص بافتهای نرم را محاسبه کنند و تأثیرات آنها را بر روی فشار ماهیچه ایی ارزیابی نمایند.(۳۵-۹). روند تفسیر برای رویت عینی تری دی گرافیکی با سطوح مختلف عمق و کیفیت ضروری می باشد. برای آنها مدلها به انبات نیاز دارند.

بررسی چندین مدل مقایسهه تجزیه اصل نقایص فراهم می کند. تصحیحات شامل تجزیه دینامیکی جسم سخت و تکمیل تجزیه ها – تجزیه اصل دینامیکی بافت نرم و روشهای عددی می شود. در این برنامه بعضی از خصوصیات از مدلهای بیومکانیکی سرچشمه می گیرند. همانطور که در ۲۰ توضیح داده شده تجزیه دینامیکی جسم سخت به طور مستقل از بافت نرم بررسی می شود. مدل بیو مکانیکی باید ترکیبی از تصویر جسم سخت میکروسکوپی با تصویر اسکلت ماهیچه ایی نیمه تکمیل ماهیچه ها جنبه های فیزیولوژیکی مد نظر می شود. (PCSA) نهایتاً تجزیه قطعات محدود نیاز به تعریف و تفسیر بافت نرم با توجه به قوانین جانشینی دارد. سایر ثباتها برای یک مدل از یک مکمل و اجرای آن نشأت می گیرد. تغییرات ساختارهای اطلاعاتی باید از طریق درستی پایگاه اطلاعاتی باشد. تفاسیر باید به صورت فعالیتهای پزشکی و بیومکانیکی باشد تا پارامترها رعایت شود. آنها باید آشکارا تغییرات بیومکانیکی و آناتومیکی مدلها صورت گیرند.

نهایتاً تفاسیر بایستی ممساز با فعل و انفعالات و حرکات باشد تا در آینده مدلهای پیشرفته تری ساخته شوند.
در شروع با اندامهای بالایی انسان شروع می کنیم. مطمئن می شویم به طور کلی ارتقاء مدلها هدف کار است شانه ها یکی از ترکیبات اسکلت ماهیچه ای است. برای تمرکز بروی حرکات و تجزیه آسان مچ ها و دستها را نادیده می گیریم بنابر این فرض می شود که حرکت دست تأثیر ناچیزی بروی حرکات دینامیکی اعضای بالایی دارند. بنابر این دست تا ناحیه ساعد فرض می شود. اساساً توصیفات آناتومیکی (۴ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۶ و ۳۱ و ۳۶ و ۴۱) در شکلهای ۲ و ۳ و۴ نشان داده شده اند.

۴- بررسی های پیشین
مدلهای انیمیشنی کامپیوتری به طور کلی به شکل سلسله مراتب پوششهای سیمی یک دوف است. گرچه این روش به طور کلی برای بیشتر مفاصل انسانی مناسب است تلاش برای مدل شانه ها توسط بالدر(۲) که به صورت تجربی بیان می شوند تهیه شد. این رابطه تنها در صورت تحرک می باشد. بنابر این برای توصیفات حقیقی حرکات کامل شانه ها مناسب نیستند.

در ۱۹۸۰ اینچنین برنامه ای تعیین سه مدل گستردگی خصوصیات مفاصل مقاوم با سینوس را طراحی کرد (۳۵ و ۱۰ و ۸) در نتیجه آن یک مدل شانه با توصیف کیفیت مفاصل سینوس انفرادی وجود دارد. شکل ۵ (۱۲ و ۱۱) گر چه این توصیفی خوب از شانه هاست اما اطلاعات تکامل ظاهری را نشان نمی دهد. در ۱۹۸۷ برنامه مدل دیگری توسط هوگفر (۲) تهیه شد که او تکنیکهای تکامل آینده را پیش بینی می کرد (۲۷) آنها از سه مدل گسترده برای ارتباط تفاوت گوشه ها و زاویه های استخوان با جهت دستها استفاده کردند. نتیجه یک سری از برابری زاویه هر استخوان دست و با توجه به قفسه سینه بود. بر خلاف مطالعات گذشته تفسیری از شانه ها در اینجا حاصل شد. مدل دینامیکی ششانه بعداً تغییر یافت.

در بیشتر روشها ، اعضای بالایی به عنوان اجسام سخت تصور می شوند که شامل استخوانها و اتصالات بافت های نرم بدانها می باشدو اجسام سخت این گونه فرض می شوند که مرکز گرانش هستند و مفاصل به عنوان مراکز چرخش فرض می شوند (۳۷).

یک مدل دینامیکی شانه کامل توون در هلم با استفاده از نرم افزار تولید شد شکل ۶ (۱۹) در این روش استخوانها مدلهایی از اجزاء سخت چسبیده به مفاصل بودند و مفاصل ساختارهای مثلثی در ارتباط با مفاصل بیضی هستند. تمام ماهیچه ها و رباط های شامل آن ، مدلهای مستقیم یا منفی هستند که به صورت رابط بین استخوانی محسوب می شوند. تحلیلات گذشته به عنوان مدلهای اختیاری برای مدل حرکت ماهیچه ها هستند (۱۶) پارامترهای هندی (۱۷) و مکانیکی (۳۹) جمع می شوند تا شانه ها (۱۸۹ را به صورت دینامیکی تحلیل کنند. از این تجزیه یک توصیف مشخص از شانه های انسان توسط ون در هلم و پرنک تهیه شد که بر اساس تجربیات علمی و آناتونیمکی بود.

فایده این تجربه، مدل از اندامهای بالای بود که مکمل مورد نیاز آن در ؟ وجود داد. روش های زیرین در بخش زیر توضیح داده می شود.
۵- مدل اسکلتی:
در فضای تری دی، یک موضوع با توجه به سیستم های ۶ پارامتری تهیه شده است ۳ ساختار زاویه دار . (انیمیشن ۱) این توصیف به طور خالص می تواند برابر با سیستمهای حرکتی باشد. تحرک یک مکانیزم به صورت مستقل از پارامترها می باشد بتابر این درجه آزادی (دوف) نامیده می شود. با توجه به این تعاریف ، تحرک اسکلت (شکل ۳-۲) به وسیله تجزیه کینمتیک مفاصل ارتقاء می یابند. به طور کلی روندهای مناسب، به طور انفرادی باعث تحرک هر مفصل قبل از استقلال می شود که شامل ماهیچه حلقوی، مفاصل چرخشی می شوند.

بیشتر مفاصل به طور متحرک بین استخوانها هستند بیک مدل صحیح مفصل باید برای تمام این حرکات طراحی شده باشد. گرچه در بیشتر موارد انتقال به صورت جزئی است. اسکلت مفاصل در شکل توی دوف طراحی شده است . درپی بررسی های ما (۲۱ و ۱۹ و ۸ و ۲۷) ما مدل GH , AC , SC مفاصل را داریم که به عنوان مفاصل دایره ایی و کاسه ایی هستند. بنابر این کاهش مفاصل HR به طور ضمنی در توصیف uR , uH هستند.

مفصل ST موضوع خاصی است که شامل استخوان کتف و جناغ سینه می باشد. به طور کلی توسط بافت نرم پوشانده شده است. حاشیه میانی شامل قفسه سینه می شود مانند این اشکال ترکیب مفاصل سرخورنده و قوانین تحرک (۷) خصوصیات کیفی آنها شناسایی شده است (Dof – ۵). و Dof)- 4) و (Dof- 3) شکل (۸) یک انتخاب نا محدود برای مفصل ST بر اساس ساختار شانه ها می باشد به طور مستقل پارامترهای عددی کینه متیکس شانه ها اینگونه جمع بسته می شوند ۹- ۱۰ یا ۱۱ (ST+ec+C-S) که بر اساس Dof را کاهش می دهند.

دویور و برم اینگونه گزارش می دهند (در طی ارزشیابی دست مفاصل به دور RSمی چرخند که این روند شامل ریز نکات و مفاصل کوچکتر نیز می شود) شکل (۹) (۷) بر اساس گفته پرونک توصیف ریاضی شانه ها برای دانشمندان محقق نمی باشد. گرچه چنین ملاحظاتی به تحرک اندامها کمک می کند. با توجه به محور آسه SC در مرکز مفصل Dof 5 قرار دارد.

شکل قفسه سینه مانند SC به صورت کروی نمی باشد و شامل ماهیچه های حلقوی است که توسط Dof 4 نشان داده می شود (شکل A 10) در این نوع طرح سه نوع مفصل وجود دارد و ۴ پارامتر ؟ سه ؟ می توانند در این میانه شناخته شوند. بنابر این تنها یک نشانه Dof در این طرح دیده می شود. شکل استخوان شانه به صورت مفصل آسه و متحرک می باشد. در نتیجه انتخاب Dof ST 5 را آسانتر می کند. مفصل Dof ST 4 به طور وابسته به مدل اضافه می شود که در بین قفسه سینه و مفصل شانه قرار می گیرد. بنابر این تنها مدل Dof5 یا Dof 4 در مفصل ST استفاده می شود.

در تحلیل او ، ون در هلم برای دوف ۴ جناغ سینه نیز بررسی هایی انجام داده است. این نظریه به نظر می رسد که از توصیف دویرو برم و حرکت استخوان کتف نشأت گیرد (۷) به هر حال به منظور اطلاعات ماهیچه حلقوی شانه نتیجه می گیریم که برای تکمیل کارمان منسب است. مواجهه با ساختار کتف و جناغ سینه در ساختار داده ها نیاز به دو تعریف از جهت استخوان کتف دارد. یکی از آنها با توجه به استخوان جناغ سینه در مفصل ST و دیگری با توجه به مفصل AC می باشد. این دو تعریف به طور کامل نیستند مگر قوانین ترکیب قبلی که تکمیل شوند. به هر حال رابطه بین جهت ارقوه و جناغ سینه عملاً غیر قابل دسترس است

. بنابر این به جای ۵ دوف ترکیب استخوانهای شانه را در نظر می گیریم. چرخش مفصل AC , SC باعث چرخش مفصل ST می شود. برای حل این کاهش مکان جناق سینه را تغییر می دهیم که در مفصل SC , AC قرار می گیرد در نهایت طبق وندرهلم جناق سینه را در تماس با کتف قرار داده ایم. در نتیجه و طبق آنچه که از کل این مقاله بدست می آید ترکیب شش مفصل با سیزده پارامتر و سه رابطه بین AC , SC , ST بدست می آید. آنچه که باقی می ماند ارتقاء ریاضی مفاصل برای توصیف آماری ترکیب اندامهای بالایی به صورت داده های اطلاعاتی می باشد.

۶- مدل مفاصل:
با توجه به تعریف وندرهلم و پرونک روشهای زیادی برای توصیف اسکلت وجود دارد. که به صورت کلی و یا منطقه ای بیان می شود. با توجه به این مطلب که شش مفاصل تحت تاأثیر استخوانها هستند وندرهلم و پرونک این گونه تفسیر می کنند که سیستم هماهنگ کلی را به جای سیستم هماهنگ منطقه ای استخوانها بکار ببرند

. پارامترهایی که آنها در نظر دارند مفاصل چرخشی را شامل نمی شوند بنابر این عملاً آناتومی اندامهای بالایی توسط جهت استخوانها شکل می گیرد. گرچه ما تصور نمی کنیم که آوردن یک چنین ساختارهای اطلاعاتی باعث ارتقاء مدل سازی در آینده شود. بنابر این اندامهای بالایی را در پارامترهای استخوانی تعریف می کنیم و این مسئله نیاز به سیستم هماهنگ ارتباط و مراجع دارد. حرکت مفاصل توسط کارتسین و هماهنگی زاویه دار در دوف تفسیر می شود. در اثر تعریف تناوب چرخش، انتقال ماتریس با چار چوب ارتباطی محاسبه می شود. روشهای متفاوتی استفاده می شود تا جهت ؟ از یک سیستم هماهنگ با دیگر سیستمها را توصیف کنند. در مطابقت با تجربیات بیو پزشکی ترکیب چرخشی مفاصل را انتخاب می کنیم.

برای تجزیه این مدل ون در هلم و پرنک سیستمهای هماهنگی خاصی را برای تعریف حرکات شانه انسان بر اساس آناتومی و فعالیتهای علمی تعریف کرده اند بیست(۲۰). گرچه تعاریف آنها در ملاحظات ما نیز در این جا دیده می شود. در ابتدا آنها تعریفی برای شانه راست و دست چپ دارند دوم بعضی از سیستمهای هماهنگ آنها استخوانهایی را شامل می شود که در فعل و انفعالات عینی مدلها به عنوان ابزار فرض می شود.

بنابر این سیستم هماهنگ خودمان را با توجه به یافته های آنها و پارامترهای قابل انتقال معقول آنها تعریف می کنیم برای یک مدل دینامیکی ظاهری بایستی از اجزای میکروسکوپی اجسام سخت استفاده کرد که در آن اجسام سخت شامل استخوانها و بافتهای ماهیچه ای می شوند که کنترل حرکات مدل را به عهده دارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 17 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد