دانلود مقاله بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندامهای مختلف گیاهPimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد

word قابل ویرایش
10 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه

در میان گونههای Pimpinella فقـط تعـداد معـدودی

ماننــد P. saxifrage L.، P. major L. (Hudson) و

P. magna L. بهعنوان داروی سنتی بکار میرونـد. سـایر گونهها بسیار محدود در درمـان بیماریهـا اسـتفاده شـده و مطالعات کمی روی آنها انجام شده است. گونه P. alpina

در منطقه Java بهعنوان دارو به منظور تقویت میل جنـسی و همچنین داروی ادرارآور بکار مـیرود. جوشـانده انـدام هـوایی P. epibracteata Bak. در ماداگاسـکار بـهطـور تجربی بـهعنـوان داروی تـببـر در درمـان مالاریـا بکـار مـیرود. اسـانس ریـشه P. nigra غنـی از آزولـن اسـت.

اســانس میــوه P. serbica Benthet Hook محتــوی

P. heyneana
فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد ۲۶، شماره ۱ ۶۵

مونوترپنها، سزکوئیترپنها (بتا-کـاریوفیلن و ایزومـر آن آلفـا-لوپـولن) و دو مـشتق فنیـلپروپـان (دیـل آپیـول و نوتوآپیـول) اسـت. دو ترکیـب آخـری و بتـا-کـاریوفیلن ترکیبهای اصلی اسانس هستند .(Jodral, 2004)

بذرهای گونه که در تپـههـای Deccan

Island میرویـد بـه عنـوان چاشـنی مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیـرد. ریـشه گونـه P. major کـه در اروپـا و قفقـاز میروید، به عنوان ادویـه اسـتفاده مـیشـود. ریـشه گونـه

P. saxifraga L . نیز بهعنـوان ادویـه مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد. این گونه در اروپـا، ترکیـه، غـرب ایـران، شـرق وغرب سوریه و مرکز آسیا پراکنش دارد و بومی آمریکای شمالی و نیوزیلند است .(Seidemann, 2005)

جنس جعفری کوهی (pimpinella L.) در ایران حدود

۲۳ گونه دارد (مظفریان، (۱۳۸۶ که عبارتند از:

۲- P. deverroides 1- P. tragioides
4- P. pastinacifolia 3- P. dichotona
6- P. eriocarpa 5- P. aurea
8- P. anisum 7- P. puberula
10- P. affinis 9- P. barbata
12- P. olivierioides 11- P. Kotschyana
14- P. gedrosiaca 13- P. Olivieri
16- P. anisactis 15- P. tragium
18- P. anthriscoides 17- P. khorasanica
20- P. rhodantha 19- P. saxifraga
22- P. khayamii 21- P. peucedanifolia
23- P. avicenniae

گونه مورد بررسی در این تحقیق ( Pimpinella

deverroides (Boiss.) Boiss. (Syn: Reutera

(deverroides Boiss.) است که انحصاری ایران میباشد و پراکندگی جغرافیایی آن در منطقه ایران و تورانی (مرکز و غرب ایران) است. گیاهی چندساله، راست، به ارتفاع ۲۵ تا ۴۵ سانتیمتر است. تقریباً بدون کرک یا کرکی، در بالا با شاخههای دوشاخهای، یقه ساقه پوشیده از دمبرگهای سالهای قبل است. گلبرگها زرد رنگ،

میوهها بیضوی یا تخممرغی، قهوهای رنگ، با کرکهایی بهطول حدود یک میلیمتر است. فصل گل و میوهدهی اواخر تابستان است.

از آنجایی که گونه مورد بررسی بومی ایران است تحقیقات محدودی در مورد این گونه انجام شده است. به همین جهت راجع به چند گونه دیگر جنس Pimpinella

که از نظر ترکیب اصلی اسانس مشابه با گونه مورد بررسی بودند اطلاعاتی جهت مقایسه ارائه میگردد.

Mirza و همکاران (۲۰۰۷) بـازده اسـانس انـدامهـای هوایی P. deveroides را که از اسـتان فـارس جمـعآوری کــرده بودنــد %۱/۲ گــزارش کردنــد و ۲۹ ترکیــب در آن شناسایی کردند. بـهطـوری کـه ترکیـبهـای شـاخص را ایــزو-گــایجرن (%۲۰/۳)، تــرانس-دیکتــامنول (%۱۴/۵)،

پریگـایجرن (%۱۱/۳) و تـرانس-آنتـول (%۹/۱) گـزارش کردنــد. Kubeczka و همکــاران (۱۹۸۶) ترکیــبهــای شیمیایی موجود در اسـانس میـوه، انـدام هـوایی و ریـشه P. anisum را شناسایی کرده و مهمترین ترکیـب موجـود در اسانس میوه را ترانس-آنتول (%۹۴/۱۴) معرفـی نمـود.

مهمترین ترکیبهای شـیمیایی موجـود در اسـانس انـدام هوایی ترانس-آنتـول (%۲۹/۴۰)، جرمـاکرن (%۱۴/۷۵) D،

سودوایزواوژنیل–۲متیلبوتیرات (%۱۳/۱۳) و بتا-بیزابولن

(%۱۱/۸۳) بودند. همچنین مهمترین ترکیبهـای شـیمیایی موجــود در اســانس ریــشه بتــا-بیزابــولن (%۵۲/۴۶)،

پریگایجرن (%۱۲/۷۸) و اپوکـسی-سـودوایزواوژنیل–۲

متیـلبـوتیرات (%۶/۲۲) بودنـد. همچنـین ۱۵ ترکیـب در اسانس اندام هوایی P. eriocarpa و ۸ ترکیب در اسـانس بذر آن شناسایی شد. مهمترین ترکیبهای شناسـایی شـده در اسانس انـدام هـوایی پـریگـایجرن (%۵۹/۹)، لیمـونن

(%۱۷/۶) و المیسین (%۱۲/۵) بودنـد. ترکیـب هـای مهـم

Askari &
66 بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندامهای مختلف گیاه…

اسانس بذر، لیمونن (%۴۹/۳) و المیسین (%۴۴/۵) بودند.

بازده اسانس اندام هوایی %۱/۳ و بـذر %۵/۷ (نـسبت بـه وزن خــشک) بــود (عــسگری و همکــاران، .(۱۳۸۴ در اسانس سـاقه و بـرگ، گـل آذیـن و بـذر P. tragioides

به ترتیب ۱۳، ۱۳ و ۱۵ ترکیب یافت شد و بازده اسـانس بـــه همـــان ترتیـــب %۰/۱۵، %۰/۷۹ و %۲/۴۹ بـــود.

ترانس-آلفا-برگاموتن مهمترین ترکیـب سـاقه و بـرگ و گـل آذیـن بـه ترتیـب %۷۷/۱) و (%۷۰/۳ بـود. مهمتـرین

ترکیـب بـذر پـری گـایجرن (%۸۷/۰) بـود (

.(Sefidkon, 2007

لیمــونن ترکیــب شــاخص اســانس ســاقه و بــرگ، اندامهوایی، سرشاخهگلدار، گلآذیـن، بـذرنارس و بـذر رســیده گونــه هــای P. barbata و P. puberula بــه نسبتهای %۱۵/۷ تا %۸۲/۴ بـود. از دیگـر ترکیـب هـای شــاخص در ایــن دو گونــه گــایجرن، پــری گــایجرن، متیل اوژنول و المیسین بود (عسکری و همکاران، .(۱۳۸۵

ترکیب های شیمیایی اسانس ریشه، میوه، برگ و ساقه P. cumbrae که در جزایر قناری می روید بررسـی شـد.

اجزا اصلی اسانس ریـشه عبـارت از: ایزوکـسان (%۱۷)،

بتا-دی هیدرو آگاروفوران (%۱۵)، -۲متیل-بوتیریک اسید

(%۱۰)، گــایجرن (%۱۰) و پــری گــایجرن (%۷) بودنــد.

.(Velasco- Negueruela et al., 2002)

مهمتـــرین ترکیـــب هـــای موجـــود در اســـانس ریـــشهP. major عبـــارت بودنـــد از: جرمـــاکرن

(%۱۵ – %۱۶)، پــــــــــری گــــــــــایجرن (%۹/۷۵)،

تــــرانس-اپوکــــسی ســــودوایزواوژنیل تیــــگ لیــــت

(%۱۹/۵-%۳۷/۳)، ســـیگما-المـــن (%۱۲/۰۵)، اکتانـــال

(%۷/۹۴)، جرماکرن (% ۷/۸۳) C و گامـا-المـن (%۹/۷۹)

.(Bohn et al. , 1989)

Kubeczka و همکاران (۱۹۸۶) مهمترین ترکیب های شـــیمیایی موجـــود در اســـانس ریـــشه P. major را پـــــــری گـــــــایجرن (%۱۰/۳۶) و اپوکـــــــسی-

سودوایزواوژنیل تیگ لیت (%۵۶/۵۳) معرفی نمودند.

اجـزا اصـلی ترکیـب هـای شـیمیایی اسـانس ریـشه P. peregrina عبارت از: اپوکسی-سـودوایزواوژنیل–۲

متیلبوتیرات (%۲۹/۶۷)، اپوکـسی-سـودوایزواوژنیل–۲

متیــل پروپیونــات (%۱۱/۸۴)، بتــا-ســزکویی فلانــدرن

(%۱۹/۸۳)، بتا-بیزابولن (%۱۰/۰)، پری گایجرن (%۱۱/۰۱)

بودند .(Kubeczka et al., 1986)

مهمترین ترکیـب هـای شـیمیایی موجـود در اسـانس ریــــشه P. saxifraga، پــــری گــــایجرن (%۹/۱۸)،

اپوکسی-سودوایزواوژنیل–۲متیـلبـوتیرات (%۴۶/۲۴) و

جرمـــاکرن (% ۵/۴۴) B بودنـــد. همچنـــین مهمتـــرین ترکیــب هــای شــیمیایی موجــود در اســانس ریــشه

argin P. saxifraga ssp. گــــایجرن (%۱۷/۷۱)،

۱و-۴دیمتیلآزولن (%۱۶/۱۰) و ایزوکاریوفیلن (%۸/۶۱)

بودند .(Kubeschku & Ullmann, 1980)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد