بخشی از مقاله

مولي براي حركت ظاهري
خلاصه: اين مول شامل نمونه هايي از ارتقاء خصوصيات مولها و پديده هايي مي باشد كه هدف آن تحليل آنها مي باشد در اين مقاله ، روندي كه دنبال مي شود در ارتباط با اندامهاي بالايي انسان است به صورت مدلهايي با ابزار و ظاهر بدن نمود پيدا مي كند. به طور عيني درك منشاء حركات

انساني به صورت مدل اجازه مي دهد تا حركات ظاهر انسان مانند قطعات نامحدود بافتهاي نرم و ماهيچهايي را ببينيم. به طور كل اين مدلها بر اساس فرضيات معتبر طراحي شده است. ملاحظات قبلي كه باعث اين فرضيات مي شوند تقريباً تمام جزئيات را شامل مي شوند. در اينجا هدف از تشكيل اين فرضيات ساختن آنها مي باشد. تجزية آنها بر اساس روشهاي كلي مدل سازي و مطالعات اندامهاي بالايي انسان مي باشد.

كليد كلمات: اندامهاي بالايي، شانه، اسكلت ماهيچه ايي، اندامهاي متحرك قابل رويت
1- مقدمه:
بر اساس تئوري مدل سازي، يك مدل به عنوان نمونه اي فرض مي شود كه يا ظاهري وجود دارد يا به صورت تصوري هستند كه بر اساس بورك ها اطلاعاتي را از مدلهاي واقعي و پديده هاي مشترك مي باشند. بنابر اين مدل سازي شامل ارتقاء خصوصيات نمونه ها براي هدف تحليل و بررسي مي باشد. مدل فيزيكي اولين ضرورت مي باشد. كه نياز وارد به ايجاد نشانه هاي داخل يا خارجي و قوانين فيزيكي براي توليد خصوصيات مدلها.
خصوصيات كيفي و فرضي هر دو در يك مدل گ

نجانده مي شوند. در مهندسي مكانيك، اين مرطه به طور كل با طراحي گرافيكي اعضاء آغاز مي شود كه به وسيلة منحني هاي واسط صورت مي گيرد. به منظور آسان كردن تحليل، سيستمهاي زيرين شناسايي مي شوند و مدلهاي مجزا با تبديل نمدشان به يكديگر، فعاليتهاي خارجي را بررسي مي كنند. از زماني كه يك مدل فيزيكي نمونه ايي از يك مدل واقعي شد، تفاوتها تنا در رفتار مي باشد. به همين منظور تعيين خصوصيات كليتي مولها بايستي با دقت زيادي صورت گيرد و با آگاهي از تفاوت انتخابات و فرضيات متناوب باشد.
مدل فيزيكي كه بر اساس فرمولهاي رياضي، تعريف مي شود در مرحله دوم از مدل سازي باز هم پيشرفت مي كند. به طور معمول از يك سوي برابري هايي با شرايط محدود تشكيل مي شود. و ممكن است مستقيماً با رجوع به قوانين تئوري فيزيكي و يا تجربي باشد كه روند اجراي آن بر

اساس مقادير تجربي نشانه هاي داخلي و خارجي است. در مرحلة نهايي تلاش براي اثبات مدل و تغيير تبديل فرضيات است كه تئوري ها رفتارهاي بنيادي به يكديگر مقايسه مي شود. در مورد ناهسازي مدل فيزيكي به تغييراتي نياز است. پروژة عيني چارم انيشتن انساني را با توجه به داده ها ارتقاء داده و يك سري از نرم افزارها امكان تركيب مدل انساني اسكلت ماهيچه اي و فرضيات متحرك را ايجاد مي كنند كه شامل محدوديت هاي موجود در فرضيات بافت نرم و ماهيچه هاي انقباضي مي شد. در اينجا پايگاه داده ها يعني اعداد سه گسترة از سيستم اجزاي اسكلت

ماهيچه اي مي باشد. تكميل پارامترها و خصوصيات قوانين فيزيكي، خصوصيات مكانيكي ميكروسكوپي را نتيجه مي دهد. براي دست يافتن به چنين پيشرفتي ع علم آناتومي و بيو مكانيكيزم نياز است. يك مدل تئوري بيو مكانيزمي از سيستم اسكلات ماهيچه اي انسان بر اساس وسايل و اطلاعات ساختاري مكمل طراحي مي شود. براي اين منظور ؟ اروپايي چارم بر روي

اندامهاي بالايي متمركز شدند و تركيب ساختار اسكلت ماهيچه اي انسان را مورد توجه قرار دادند. بنابر اين ما مدل تئوري اندامهاي بالايي را به طور پيشرفته داريم كه شامل خصوصيات بيومكانيزمي استخوانها، مفاصل و ماهيچه ها مي باشد. در پي مقالة ما (37 – 8) بخشهاي سخت استوانه ايي اندامهاي بالايي فعاليت ماهيچه اي متصل به استخوانها و تمام مفاصل به جز مفصل استخوان كتف را مورد بررسي قرار مي دهيم مفصل استخوان كتف به عنوان مدلي چرخان به استخوان بيضي مي باشد. با كمك ابزارع فعا و انفعال هاي داخلي را ويرايش مي كنيم. اين مدلهاي تئوري در تري

دي چپ بازوي انسان تعبيه شده اند كه در كتابخانة ملي پزشكي وجود دارند. به طور كلي بررسي هاي بيو مكانيكي بر اساس ايده هاي فيزيكي مي باشند. با ملاحظه اين فرضيات براي آينده اثبات هايي بوجود مي آيد. در روش ما نياز به دقت و سهولت براي مدلهايبيو مكانيكي وجود دارد و پارامترها به خوبي فعل و انفعالات مناسب و متناسب رعايت مي شوند. بنابر اين اين مدلها براي تحليل و بررسي مناسب هستند و در اين مقاله مدلهايي كه دنبال مي كنيم و ملاحظه مي نمائي

م به عنوان مدلهاي كامل و ظاهري براي پروژه هاي محدود مي باشد. به منظور طبيعت و ويژگي خاص آنها، مطالعاتي بروي بافت هاي نرم مورد نياز انجام داده ايم كه بر اساس فرضيه هاي ماوراء اين مقاله مي باشند. براي اطلاعات بيشتر از اين مقاله، باز بيني گسترده ايي از مدلهاي بيو مكانيكي ماهيچه اي، تاندوم و پوست توسط مورل و مو تهيه شده است كه جنبه هاي علمي و تئوري يكي از مكملهاي محدود را در كارهاي مارتين و پيمرز مي توان يافت.
2- روشهاي كلي:
با ملاحظة سيستمهاي فيزيكي و مكانيكي در روندهاي فيزيولوژيكي متحرك، اجزايي كه تحليل مي شوند ممكن است به اجزاي آناتوميكي ميكروسكوپي تنزل بيابند كه رفتارهاي مكانيكي استخوانها، ماهيچه ها، تاندونها، رباطها، اركانه و پوست را دار مي باشد. يك رابط استخوان به استخوان مفصل نام كرد، بافت به بافت اتصال و استخوان به بافت پيوست نام دارد. علائم داخلي و خارجي به عنوان فعاليتهاي ماهيچه ايي شناسايي مي شوند. تحت سخت بدن و مكانيزمهاي آن در اين مرحله به صورت هندسي و تصاوير مكانيكي شناسايي مي شوند كه ساختار آناتومي و ماكانيكي نيز شامل

آن مي شود. فرضيات احتمالاً در سطح مكانيكي، و مشكلات و تجزية آنها شكل مي گيرد. دقيق ترين روش كه براي هر جزء متحرك مي باشد شكل نقص پذير است گر چه بدست آوردن خصوصيات اجزاء در روندهاي فيريولوژيكي مهم است مانند نرمي بافت نرم و سختي استخوان و اين باعث جداسازي سيستم اسكلتي بافت نرم از رابط هاي آنها با استخوانها مي شوند. تجزية ديناميكي

جسم سخت اسكلت و تجزية ديناميكي زنجيرة بافت نرم به طور ظاهري مي تواند نمود پيدا كند. اين روشها مي توانند شامل اجزاء متحرك نيز شوند كه تجزية ديناميكي زنجيرة بافت نرم براي فعاليتهاي ماهيچه اي و اسكلتي و فعاليتهاي روي استخوانها را نيز شامل مي شوند. حركات طبيعي هميشه شامل چندين ماهيچه و تركيبي از ماهيچه هاي عصبي مي شود كه هنوز نامشخص هستند.

شناسايي يك طرح هماهنگ ديناميكي ماهيچه ايي داخلي به صورت خارجي و در قلمرو تواناييي ها مورد مطالعه قرار مي گيرد مگر آنك فرضيات غير قابل تعيين باشند يك روش براي دستيابي به اين هدف روش معكوس مي باشد. كهدر ان به طور همزمان جسم سخت و تجزية ديناميكي بافت نرم و متقارن با فشار ماهيچه ها برسي مي شود. اين مسئله در صورت پراكندگي فشار مفاصل و فيزيك ماهيچه هاي مختلف تحقق مي يابد.
تهية تركيبي از اسكلت ماهيچه اي و با بافت نرم مكانيكي احتمالاً با صرف وقت قابل ؟؟ است استقلال بين اسكلت جسم سخت و زنجيرة تجزية ديناميكي بافت نرم مانعي براي كنترل سادة ظاهر مدل مي باشد. تجزية ديناميكي جسم سخت مستقل از تجزية ديناميكي زنجيره اي است و ممكن است زمان خاصي را به خود اختصاص دهد. به همين منظور وقتي اجزاي آناتوميكي مانند

استخوانها و بافت نرم با يكديگر فرق دارند، آنها معمولاً به عنوان اجسام سخت مفصل دار فرض مي شوند. اين روند اين گونه تصور مي شود كه هر جزء ، استخوانها و بافت نرم حركات سخت يكساني دارند و بافت نرم تأثيري بر خصوصيات جسم سخت ندارد. فشار ماهيچه ايي احتمالاً در اثر فشار مفاصل مي باشد و از بافت ديناميكي استفاده مي شود. نتايج مختلف بر اساس اجزاي جسم سخت ميكروسكوپي و نقايص ظاهري اسكلت ماهيچه ايي بدست مي آيد متناوباً هدف چارم هستند. دربخش بعدي مراحل پروژه بررسي خواهد شد كه تأكيد بر ارتقاء مولها دارند.

3- خصوصيات پروژه:
بر اساس ملاحظات بالا پيشرفتهاي چارم در شكل نشان داده شده است اول مدل فيزيكي، كه با مدل بيومكانيكي سيستم اسكلت ماهيچه اي بايد طراحي مي شود.اين مرحله شامل بر چسب گذاري ابزارها براي بخشهاي پزشكي و ؟؟ باشد. تاخصوصيات بيومكانيكال را به صورت مدلهاي هندسي (13 و 3) در آوريم. بعد روند كنترل حركات براساس مدل تجزية ديناميكي جسم سخت بايد انجام گيردكه فعل و انفعالات حركات متناوب را ارتقاء مي دهد. و شامل كنترل كننده هاي

ديناميك، كينمتيك، مستقيم ، معكوس مي باشد. بعد از آن تكميل تحليلات براي بخش تأثيرات مفاصل بر روي ماهيچه ها مي باشد.(35) قطعات محدود بدين منظور هستند كه نقايص بافتهاي نرم را محاسبه كنند و تأثيرات آنها را بر روي فشار ماهيچه ايي ارزيابي نمايند.(35-9). روند تفسير براي رويت عيني تري دي گرافيكي با سطوح مختلف عمق و كيفيت ضروري مي باشد. براي آنها مدلها به انبات نياز دارند.
بررسي چندين مدل مقايسهة تجزية اصل نقايص فراهم مي كند. تصحيحات شامل تجزية ديناميكي جسم سخت و تكميل تجزيه ها – تجزية اصل ديناميكي بافت نرم و روشهاي عددي مي شود. در اين برنامه بعضي از خصوصيات از مدلهاي بيومكانيكي سرچشمه مي گيرند. همانطور كه در 20 توضيح داده شده تجزية ديناميكي جسم سخت به طور مستقل از بافت نرم بررسي مي شود. مدل بيو مكانيكي بايد تركيبي از تصوير جسم سخت ميكروسكوپي با تصوير اسكلت ماهيچه ايي نيمه

تكميل ماهيچه ها جنبه هاي فيزيولوژيكي مد نظر مي شود. (PCSA) نهايتاً تجزية قطعات محدود نياز به تعريف و تفسير بافت نرم با توجه به قوانين جانشيني دارد. ساير ثباتها براي يك مدل از يك مكمل و اجراي آن نشأت مي گيرد. تغييرات ساختارهاي اطلاعاتي بايد از طريق درستي پايگاه اطلاعاتي باشد. تفاسير بايد به صورت فعاليتهاي پزشكي و بيومكانيكي باشد تا پارامترها رعايت شود. آنها بايد آشكارا تغييرات بيومكانيكي و آناتوميكي مدلها صورت گيرند.

نهايتاً تفاسير بايستي ممساز با فعل و انفعالات و حركات باشد تا در آينده مدلهاي پيشرفته تري ساخته شوند.
در شروع با اندامهاي بالايي انسان شروع مي كنيم. مطمئن مي شويم به طور كلي ارتقاء مدلها هدف كار است شانه ها يكي از تركيبات اسكلت ماهيچه اي است. براي تمركز بروي حركات و تجزية آسان مچ ها و دستها را ناديده مي گيريم بنابر اين فرض مي شود كه حركت دست تأثير ناچيزي بروي حركات ديناميكي اعضاي بالايي دارند. بنابر اين دست تا ناحيه ساعد فرض مي شود. اساساً توصيفات آناتوميكي

4- بررسي هاي پيشين
مدلهاي انيميشني كامپيوتري به طور كلي به شكل سلسله مراتب پوششهاي سيمي يك دوف است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید