دانلود مقاله مقایسه رنگ قرمز و مشکی در عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدائی و راهنمایی

word قابل ویرایش
100 صفحه
17700 تومان
177,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
هدف ازتحقیق حاضرمقایسه رنگ قرمزومشکی و عزت نفس دانش¬آموزان مقطع دانش¬آموزان ابتدایی وراهنمایی شهرستان ابهرکه فرضیه تحقیق عبارت است ازبین دانش¬آموزانی که تمایل به رنگ قرمز و مشکی دارند از لحاظ عزت نفس تفاوت معنی داری وجودداردکه جامعه مورد مطالعه عبارتنداز: دانش-آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی شهرستان ابهراست که طبق آمار بدست آمده از بین ۵ مدرسه راهنمایی و دهها مدرسه ابتدایی که ۱۲۰نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده ازمون عزت نفس کوپراسمیت بر روی آنها به شیوه گروهی اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش اماری t متغیر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که به جای دانش آموزان تمایل به رنگ قرمز و مشکی از لحاظ عزت نفس تفاوتی وجود ندارد. چون t محاسبه شده برابر۹۰۶/۱از t جدول ۶۷۱/۲با درجه ازادی ۱۱۸درسطح معنی داری ۵%کوچکتراست پس فرضیه خلاف ردشده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:
قبل ازاین که دوباره خودپنداری هویت وعامل بودن بحث کنیم بد نیست قدری مکث کنیم وعقیده اساسی ای را که افراد زیادی به آن پای بند هستند به چالش بطلبیم یعنی بهترین راه برای افزایش دادن انگیزش دیگران این است که عزت نفس آنها ر ابالا ببریم اموزگاران کارفرمایان مربیان همواره بااشتیاق می‌گویند برای با انگیزه کردن دانش آموزان وکارمندان و ورزشکاران بایدعزت نفس آنها را بالابردکاری اینک که آنها از آنچه هستند احساس رضایت کنند بعد ببینندکه چه چیزهای شگفت اوری اشکارمی شودبالابردن عزت نفس هدف خوبی است هرچه باشدعزت نفس یاشادبودنهمبستگی مسبت داردامامشکل تقویت کردن عزت نفس به عنوان مداخله انگیزش این است که تقریبا هیچ یافته ای وجود نداردکه نشان دهدعزت نفس موجب چیزی میشودبلکه عزت نفس راکل موفقیت هاوشکست هابه وجودمی اوردوچیزی که باید بهبود یابد عزت نفس نیست بلکه بهبود مهارتهایی برای پرداختن به دنیااست(سگدیمن نقل شده درازار۱۹۹۴)به عبارت دیگردر رابطه عزت نفس با عملکرد خود عزت نفس متغییرعلنی نیست دراین رابطه دوپزوهشگرنتیجه گرفتندکه عزت نفس عمدتانتیجه متراکم موفقیت ها وشگفت هامرتبت باپیشرفت است و تاثیرمهمی برپیشرفت بعدی ندارد(هلک وون اکن۱۹۹۵۹)همین پزوهشگران به امتیاز مدل پرورش مهارت به عنوان بهترین روش برای ساختن خود پنداره قوی و انعطاف-پذیری درکودکان دوره ابتدایی اشاره کردند. نکته مهم نهفته دراین نقل قول جهت تأثیر عینی بین عزت نفس و پیشرفت زایندگی عملکرد خود است. عزت نفس و پیشرفت همبستگی مثبت باهم دارند(بولس۱۹۹۹) اما بالا رفتن عزت نفس موجب بالارفتن پیشرفت نمی شود بلکه افزایش پیشرفت بالارفتن عزت نفس را بالامی اورد (بیرن۱۹۸۴و۱۹۸۶وهارتر۱۹۹۳)عزت نفسشان که زندگی چگونه می¬گذرد اما این منبع انگیزشی نسبت که به افراد امکان دهدکاری کنندکه زندگی خود پیش برود نتیجه می‌گیریم می‌گوییم شواهد وجود نداردکه نشان دهدتقویت کردن عزت نفس افراد عملکرد آنها را بهبود خواهد بخشید (بامینروهمکاران۲۰۰۳).
افرادی که عزت نفس پایینی دارند از سطح بسیار بالایی اضطراب رنج می‌برند مهمترین امتیاز عزت نفس بالا این است که خوددربرابرافسردگی واضطراب محافظت می‌کندبنابراین عزت نفس پایین افراد را در برابراضطراب آسیب پذیر می‌سازد اما چون عزت نفس پایین بدان است که به معنی آن نیست که سعی دربزرگ کردن عزت نفس خوب است درواقع عزت نفس بزرگ شده جنبه شیوه¬ای دارد افرادی که خودانگاره بزرگ شده¬ای دارند وقتی خودانگاره مطلوب آنها تهدید می‌شود(مارشال۱۳۸۶).

بیان مسأله:
پزوهش از موضع مزلوکه اعلام می¬دارد افرادی که عزت نفس بالایی دارند از حرمت نفس واعتماد به نفس بالایی برخوردارند حمایت می¬کند.آنها در مقایسه با کسانی که عزت نفس پایینی دارند احساس می¬کنند شایسته تر و ثمربخش‌تر هستند از او دارای عزت نفس بالا در موقعیتهای بهترعمل می¬کنند بررسی دانش آموزان که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که به دنبال کار بودند معلوم کرد آنهایی که عزت نفس بالایی داشتند از دانش آموزان که عزت نفس پایینی داشتند پیشنهادات شغلی بیشتری دریافت کرد وکارفرمایان آنها را مطلوبتر ارزیابی کردند(البس وتیور۱۹۸۳)تحقیق دیگری معلوم کرد افرادی که عزت نفس بالایی داشتند ازکسانی که عزت نفس پایینی داشتند با مشکلات ازدست دادن کار مؤثرتر است و درگاهی اوقات تمایل به رنگها و عقاید مشخص در رابطه با روحیه فردی ممکن است تأثیری در بالا بودن عزت نفس داشته باشد بعضی اوقات تمایل به رنگهای روشن وگاهی تمایل به رنگهای تیره در افرادخودیابی وعزت نفس را می¬تواند دچار تغییر وتحول نماید وگاهی هم برعکس آن پیش می¬آورد و باعث سرشکستگی و افسردگی در فرد می¬شود. (پورافکاری ۱۳۸۲)

سؤال مسأله:
ایا میزان عزت نفس در افرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارند؟
اهمیت و ضرورت تحقیق:
هنگامی که کودکان ازرویارویی های گسترده خود به تدریج به میزان تجربی پیچیده تری راتشکیل می¬دهند بخشی ازتجربه آنها متمایز می¬شود.این بخش مجزا که با کلمه¬های من، مرا و خودم توصیف می¬شود عزت نفس است وتشکیل عزت نفس و متمایز کردن انچه که مستقیماً و بی واسطه بخشی ازخود است.ازدیگران اشیاء ورویدادهایی که نسبت به خویشتن بیرونی هستند راشامل می¬شود عزت نفس تصور ما انچه باید باشیم نیز است درحالت ایده ال خود

الگویی هماهنگ یا کل سازمان یافته¬ای ست تمام جنبه ها خود برای هماهنگی تلاش می¬کنند وهنگامی که خود شکل می¬گیرد کودکان نیاز به انچه را که توجه مثبت نامید پرورش می-دهند دراین نیاز احتمالا اموخته شده است هرچند که راجرز گفت منبع آن اهمیت ندارد نیاز به توجه مثبت عمومیت داشته و مستمر است این نیاز پزیرش جهت اعتماد به نفس و تأیید شدن از طرف دیگران مخصوصاً ازجانب ما درهنگام طفولیت راشامل می¬شود و امید است با ارائه این تحقیقات بتوانیم عزت نفس واعتماد دانش آموزان ونوجوانان خود را بالا ببریم ودرارائه محیط ومسائل مربوط به آن درزمینه بهتر زیستن نوجوانان گام مهمی بر داریم تابتوانیم با نوجوانانی برخورد کنیم که به اعتماد به نفس بالایی است یابند.

هدف تحقیق:
هدف از تحقیق حاظر بررسی تأثیر رنگ قرمز و مشکی و بر بالارفتن عزت نفس دانش¬آموزان است و اینکه آیا تحرک پذیری جوش و خروش رنگ قرمز در افزایش اعتماد به نفس و خودیابی می¬تواند در دانش¬آموزان نقش بسزایی داشته باشد یا نه برعکس است و همین طور آیا با بالا رفتن سن و تحصیلات عزت نفس دانش آموزان دارای تفاوت است یا نه به این صورت که دانش آموزان دوره راهنمایی دارای عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان ابتدایی هستند و آیا عزت نفس دربین دانش آموزانی که علاقمند به رنگ قرمز هستند بیشتر از علاقمند به رنگ مشک است.

هدف کلی
هدف کلی این است که آیا گرایش به رنگ قرمز و یا مشکی در افزایش عزت نفس نقش مهمی دارد یا نه.
هدف جزیی
هدف جزیی عبارت است از اینکه میزان عزت نفس درافرادی که گرایش به رنگ قرمز دارند بیشتر از افرادی است که گرایش به رنگ مشکی دارد و نوع رنگ در افزایش و بالا بودن عزت نفس نقش دارد.

فرضیه تحقیق
۱-میزان عزت نفس دانش آموزان باگرایش به رنگ قرمز بیشتر ازدانش آموزان باگرایش به رنگ مشکی است.
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و مفاهیم

تعاریف نظری عزت نفس: عبارت است از خود پذیری و ارزیابی ها یه مثبت خویشتن و روابط نزدیک و صمیمانه با دیگران در روابط میان فردی مثبط و استقلال و مسلط بر محیط و به عبارتی درک معنی که به زندگی فرد جهت و هدف می¬دهد برای داشتن اعتماد به دنفس و تأیید خویشتن که در ترقی و پیشرفت تعریف عملیاتی عزت نفس: نمره ای¬ست که آزمودنی از آزمون عزت نفس کوپراسمیت بدست می¬آید. (محمدی۱۳۸۵)
عزت نفس عبارتند از شایستگی نیاز به اینکه احساس کنیم می¬توانیم بر تکالیف دشوار غالب شویم و خودمختاری که حاصل آزادی عمل کردن مطابق باتمایلات به نیاز ها و نیاز به احساس کردن ارتباط نزدیک با دیگران. (محمدی-۱۳۸۵)

فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق

تأثیر سه رنگ اصلی در زندگی
تصور دنیایی به دور از رنگها غیر قابل تصور است. نافذ بودن و گیرایی رنگها در اکثر فرهنگها مشهود است. برخورداری از تجارب مناسب با رنگها می تواند برای انسان محیطی غنی فراهم سازد تا تحت تأثیر آن توجه به دنیای درون و نحوه رابطه با محیط پیرامون وی شکل مناسب تری به خود گیرد.آیا رنگها احساس های متفاوتی را در ما ایجاد می کنند؟ چرا برخی رنگها، رنگهای دلخواه ما هستند؟چه عواملی سبب می شوند که ما برخی رنگهای دیگر را نمی پسندیم؟به وضوح نمی دانیم چرا رنگ سرخ هیجان آور است. آیا رنگهای سیاه، خاکستری یا قهوه ای ملال آور هستند؟ و آیا رنگهای درخشانتر توانایی شادکردن ما را دارند؟

روانشناسان براین باورند که رنگ از نیروی طبیعی و اثربخش برخوردار است. رنگ می تواند روح و روان فرد را تحت تأثیر قراردهد، شفابخش و نشاط آور باشد. به زعم آنان، چنانچه انسانها حس رنگ شناسی خویش را تقویت کند، کنترل بهتری روی هیجانات خود خواهند داشت و در نتیجه هماهنگی بهتری بین تن و جان خویش برقرار خواهند ساخت.

ما به کمک رنگ لباس و محیط افراد خود، می توانیم احساسات خود را قدرتمندتر و منحصر به فردتر از قبل بروز دهیم. رنگهایی که ما برای لباس خود استفاده می کنیم، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار خود ما تأثیر می گذارد یعنی از یک طرف بررفتار خود ما و از طرف دیگر بر رفتار افرادی که با آنها سروکار داریم، بدین صورت که آنها ناخودآگاه مطابق با رنگ لباس ما واکنش نشان می دهند.اینکه رنگها از یک طرف بازتاب و بیانگر احساس ما هستند و از طرف دیگر احساس خاصی را در ما برمی انگیزاند نشان از پویایی ارتباطی دارد که مابین حواسها، نیازهای عاطفی ما و یک رنگ بخصوص برقرار می شود.

زمانی یک رنگ واحد احساس وحشت، خوشحالی و یا هیجان را در ما برمی انگیزد و رنگی دیگر به ما آرامش می دهد با کمک رنگها می توان احساسات خود را بروز داد. عموماً از رنگهای قرمز و زرد به عنوان رنگهای گرم و از رنگهای آبی و فیروزه ای به مثابه رنگهای سرد یاد می شود. بیان اینکه رغبت به زندگی خاص و عدم تمایل به رنگی دیکر در رابطه با گرایشهای شخصیتی و یا برخی ویژگی های روحی قراردارد و از دنیای درون انسان خبر می دهد، موضوع بحث برانگیزی

است که نشان می دهد، رنگ دلخواه هر کسی به نوعی با افکار و علائق او مرتبط است. رنگ دلخواه رنگی است که تأثیر مفید و رضایتبخش روی شما می گذارد و در جایی که آن رنگ وجود دارد، با علاقه فراوان کار می کنید. با استفاده از توصیف های سه رنگ اصلی، به راحتی آن رنگ را خواهید شناخت. با آشنایی بیشتر با رنگها پی خواهید برد که کدام رنگ را بیشتر می پسندید و یا چه رنگی در کارها به یاریتان می آید و یا برعکس، نسبت به کدام رنگ احساس

خوشایندی دارید. مثلاً توجه کنید که حالتهای جسمی، روحی و روانی شما با تونهای رنگ گرم هماهنگ است یا با تونهای رنگ سرد.در مبحث ر وانشناسی رنگها اعتقاد براین است که تمایل یا عدم تمایل افراد به برخی از رنگها، غالباً به گونه ای ناخودآگاه، ارائه دهنده اطلاعات مفیدی از وضعیت و نیازهای احساسی و جسمانی افراد است. انتخاب رنگهای خاص می تواند کمبودها و عدم تعادلهای احساسی و جسمانی اشخاص و همزمان جنبه های شخصیتی قوی و مثبتی را که خود آنها از وجودشان بی خبرند، به خوبی آشکار سازد. به کمک رنگها می توان به رهنمودی مؤثر برای غلبه بر مشکلات و به فعل درآوردن بخش اعظمی از توانایی های بالقوه خود دست یافت.(ابطمی ۱۳۸۴)

توصیف رنگهای اصلی
رنگ زرد: رنگ زرد اول از همه به چشم می آید، چون درخشانتر است. رنگ زرد افکاری را به انسان تلقین می کند که بیشترین تأثیر را بر نیروی خوددرمانی فرد می گذارد. اگر فرد واقع گرایی هستید، خواهید دید که کشش خاصی نسبت به رنگ زرد درخشان دارید. رنگ زرد به دلیل نور خیره کننده ای که دارد به عنوان

رنگ ارتباط بین انسانها و راه چاره ای برای فراراز گوشه گیری مطرح است. برخی براین باورند که رنگ زرد، عظمت و شکوه را تلقین می کند.آنها درا ثبات ادعای خود متذکر می شوند که لباس امپراطوران چین زرد رنگ بوده است، بنابراین، این رنگ برای افرادی که از اعتماد به نفس کمتری برخوردار هستند، مفید است. رنگ زرد دارای ویژگی ضدافسردگی است از طرف دیگر برخی بر این باورند که وقتی رنگ زرد، درخشندگی خود را از دست بدهد، موجب برداشتهای ذهنی منفی خواهد شد و بنابراین بیانگر ویژگی های منفی فرد خواهد بود. در این صورت کسی که خودخواه و یا عصبی است نباید با رنگ زرد سروکار داشته باشد.گوته

شاعر آلمانی نیز به اثرات ضدافسردگی رنگ زرد اشاره کرده است.بنا به اعتقاد گوته، رنگ زرد تأثیر فوق العاده ای برنشاط و تحرک دارد. او می گوید، وقتی از پشت یک شیشه زردرنگ، مخصوصاً در یک روز خاکستری زمستان، به یک منظره نگاه کنید، چشمانتان از شادی برق می زند، قلبتان شاد می شود و به وجد می آیید. برخی از نویسندگان، نیروهای اثربخش رنگ زرد را بیانگر حالات زنانه این رنگ می دانند.رنگ قرمز: رنگ قرمز مفهوم زندگی و قدرت را می رساند و در

روانشناسی به مفهوم اعتماد به نفس است. استفاده از رنگ قرمز نشاط را به دنبال می آورد و در درمان حالتهای سستی، بی حالی و افسردگی مؤثر است. رنگ قرمز به انسان تحرک می دهد و می تواند احساسات را منقلب کند، گرمابخش و هیجان آفرین است. از این رو در محیط زندگی و کار کسی که زود عصبانی می شود و فشارخون وی نیز بالاست، نباید رنگ قرمز باشد. این رنگ عصبانیت وی را تشدید می کند و فشارخون او را بالا می برد. افرادی که به اندازه کافی با

نشاط و سرزنده هستند، از رنگ قرمز دوری می کنند. در نظر برخی افراد، رنگ قرمز نشانه احساس گناه است و برخی نیز آن را مظهر زندگی و همچنین مظهر مرگ می دانند. مثلاً در قرون وسطی قرمز به مفهوم مرگ بود و قضات آن دوره ردای قرمز به تن می کردند.رنگ آبی: می گویند رنگ آبی در انسان نوعی حس قضاوت درونی به وجود می آورد و باعث می شود تا انسان به خود و احساساتش بیندیشد. رنگ آبی، به انسان یادآور می شود که دنیای درون خویش را

فراموش نکند. در روانشناسی رنگها، رنگ آبی نشانه انسانهای معتدل و متواضع است. در مورد کسانی که بیش از اندازه فعال هستند، در افراد عصبی یا کسانی که دچار اختلالات خواب هستند، درمان با رنگ آبی روشن یا آبی آسمانی بسیار مؤثر است. دین خاطر توصیه می شود که اتاق خواب این افراد به رنگ

آبی باشد و یا در آنجا نور آبی رنگ تابیده شود تا خواب آرامی را برای آنها در پی داشته باشد انتظار می رود که با استفاده از لباسهای آبی رنگ (زیرپوش، پیراهن، پلیور) تا مدتی به آرامش دست یابید.در روانشناسی رنگها به خلوص آنها توجه می شود مثلاً توصیه می شود که تون میانی رنگ انتخاب شود، زیرا تون روشن یا تیره رنگها تأثیر مطلوب را نخواهد داشت. اگرچه آبی رنگی است که احساس رضایت را در انسان به وجود می آورد، با این حال استفاده افراطی از

رنگ آبی ممکن است معنایی خلاف آن را برساند، مثلاً اگر رنگ غالب در نقاشی آبی باشد، نشانه آن است که نقاش در حسرت داشتن آرامش و زیرفشار عصبی است. وجود تعادلی از رنگهای زرد و آبی نشان از تعادل روحی و روانی دارد.اگر شما فردی آرام هستید، بیشتر به رنگ آبی یا فیروزه ای که اطمینان بخش و آرامش دهنده است، تمایل دارید. به فردی که در زندگی با نگرانی ها و ناراحتی های روزمره همراه است توصیه می شود که اثر آرامش بخش رنگ آبی را روی خود امتحان کند، چون این رنگ انرژی هیجانی وی را خنثی می کند یا کاهش می دهد و در نتیجه باعث آرام شدن فرد می شود.(ابطمی -۱۳۸۴)
رعایت اعتدال

رنگها می توانند در با نشاط بودن، سرزندگی، شادابی و آرامش ما نقش به سزایی ایفا کنند. با استفاده مناسب از رنگها می توان فضای کسالت بار و یکنواختی اطراف را دگرگون ساخت و آن را به مکانی روحبخش ، نشاط آفرین و یا آرامش بخش بدل کرد. در کنار بهره گیری به شیوه «مفید و سازنده» از رنگها، نبایستی از خطر استفاده افراطی از آنها غافل بود. استفاده افراطی از رنگها می تواند موجب آشفتگی رنگی شود یا ما را مبتلا به اغتشاش فکری و از خود بیگانگی سازد. اشتباه خواهد بود، اگر رنگها را صرفاً به ابزاری برای پنهان کردن خود واقعی، یا صرفاً به وسیله ای برای تأثیرگذاری بر دیگران یا به جلب توجه

سایرین مبدل سازیم .

نقش رنگها در بهبود بخشیدن به زندگی
تا به حال شده است برای این که احساس آرامش بیشتری کنید خودتان را بین ملحفه های سبزرنگ بپیچانید تا به خواب روید؟آیا برایتان پیش آمده هنگام انجام یک مصاحبه شغلی لباسی به رنگ قرمز بپوشید و آن را عامل موفقیت خود بدانید؟آیا رنگهایی که در لباس و دکوراسیون خانه شما به کار رفته اند می توانند رفتار و سطح انرژی یا زندگی شما را بهبود بخشند؟ می توانید امتحان کنید.
سبز لیمویی:
پوشیدن لباسی به این رنگ یا استفاده از آن در تزیین و دکوراسیون منزل می تواند توانایی منطقی و پیگیر بودن شما را بیفزاید.سبز لیمویی به شما این امکان را می دهد که بفهمید برای پیشرفت بیشتر خود به چه چیزی نیاز دارید.
سبز:
لباس یا دکوراسیون سبزرنگ کمک می کند احساس نزدیکی بیشتری با طبیعت داشته باشید و نیز باعث می شود به دیگران احساس راحتی و آرامش بیشتری ببخشید.
استفاده از این رنگ همانند یک خاک حاصلخیز باعث می شود دنیایی پربار برای شما به وجود آید. طبیعت ذاتی این رنگ که نوعی توازن و تعادل در خود دارد، شما را تشویق می کند به نجوای درون خود گوش دهید و بفهمید برای این که شما و دیگران از احساس راحتی بیشتری برخوردار باشید به چه چیزی نیاز دارید.
سبز کله اردکی:
این رنگ توانایی شما را در قدرت انتقال فکر افزایش می دهد. همچنین باعث می شود سیاست بیشتری در زندگی تان داشته باشید.استفاده از این رنگ که نوعی آبی آمیخته با سبز است به شما این باور را القا می کند که می توانید با دست خود آینده ای دلخواه بسازید.
آبی:
لباس و آرایش آبی رنگ ، شما را بیشتر رویایی می کند و الهامات شما را افزایش می دهد. این رنگ بسیار آرامش بخش بوده و باعث متمرکز شدن افکارتان می شود.
اثر آرامش بخش این رنگ باعث می شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهنتان خارج شوند و رویاها و اهدافتان نظم و ترتیب بیشتری بگیرند.
نیلی:
رنگ لباس یا تزیینات و آرایشی که به رنگ نیلی باشد می تواند قدرت خطرپذیری شما را افزایش دهد. نیلی اعتماد به نفس بیشتری به شما می دهد تا به نقشه هایی که در سر می پرورانید جامه عمل بپوشانید.استفاده از رنگ نیلی که نوعی آبی آمیخته با قرمز است ، کمک می کند آینده ای خوب و برنامه ریزی شده را برای خودتان ایجاد کنید.
این رنگ به شما کمک می کند دلواپسی هایتان را به کارهایی مثبت تبدیل کنید.
بنفش:
رنگ بنفش بر خیالپردازی شما می افزاید و کمک می کند احساس قدرت و اختیار بیشتری کنید.این رنگ همچنین سبب تقویت کردن عمق احساسات شما می شود و شما را صاحب اراده ای مصمم تر می کند و توانایی تان را در ارائه راهبردهای جدید در زندگی افزایش می دهد.
بنفش تیره:
این رنگ اشتیاق و خوشبینی شما را افزایش می دهد. استفاده از این رنگ به شما الهام می کند باید کاری جدید را آغاز کنید.اگر لباسی به این رنگ بپوشید یا در دکور منزلتان از این رنگ بهره گیرید بد گمانی شما را کاهش می دهد و فرصتهای جدیدی را برای شما می گشاید.
قرمز:
لباس و آرایش قرمزرنگ شما را بیشتر اهل عمل می کند و پرمایه و مبتکر می سازد. استفاده از قرمز آتشین به شما علم و قدرت این را می دهد که حرف دلتان را براحتی بزنید و آنچه را دوست دارید به دنیا بگویید.
نارنجی پررنگ:
استفاده از این رنگ در لباس و دکور منزلتان کمک می کند به شخصیت خود احترام بیشتری بگذارید. نارنجی پررنگ شما را تشویق می کند تا خودتان را قبول داشته باشید و آنها را که دوستشان دارید، تحسین کنید.
نارنجی:
رنگ نارنجی به شما احساس شهامت و بیباکی می دهد. این رنگ که گرمترین رنگ اتمسفر است نظم و ترتیبی را که نیاز دارید تا انتظارات غیرواقعی را از خود دور کنید به شما می بخشد.
طلایی:
استفاده از رنگ طلایی در لباس و آرایش یا وسایل منزل باعث می شود احساسات و سرزندگی شما بیدار شود. استفاده از رنگ طلایی به شما نیرویی می بخشد تا آن چیزی را که باعث خرسندی و رضایت خاطرتان می شود، پیدا کنید.
زرد:
رنگ زرد باعث می شود ذهنتان بیشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد که روشن ترین رنگ در طیف است ذهنی سیال تر و بازتر را برای شما خلق می کند.این رنگ سبب می شود نقطه نظرات دیگران را بهتر بفهمید و سیاست بیشتری در زندگی خود اعمال کنید.
سیاه:
استفاده از این رنگ باعث می شود توانایی بیشتری در تمرکز کردن داشته باشید. استفاده از رنگ مشکی ، یعنی غیبت نور، ناشناخته ها را به شما نشان می دهد.
در تاریکی ، افکار شما باطنی و درونی شده و بهتر می توانید برروان و احساسات درست خود تمرکز کنید.
قهوه ای:
لباس قهوه ای رنگ یا اتاقی که به این رنگ تزیین شده باشد، آگاهی و هوشیاری شما را افزایش می دهد. این رنگ به شما کمک می کند واقعیت هر موقعیتی را بهتر دریابید و بدانید چه چیزی برای شما بهترین خواهد بود. سفید:
لباس یا دکوراسیون سفیدرنگ قدرت تحلیل شما را افزایش می دهد. استفاده از رنگ سفید که اصل همه رنگهاست ، به شما احساس آزادی و رهایی بیشتری می بخشد.این رنگ هر موقعیت یا ارتباطی را که باعث می شود بتوانید از حل مشکلاتتان برآیید برای شما روشن می کند.
رنگ قرمز
این رنگ نشان میل شدید نسبت به چیزی یا کاری و نمادی از حسرت، تمایل و اشتیاق است .قرمز رنگ عشق و خون است. قرمز رنگ جنگ و جرات و جسارت است. قرمز رنگ نفسانیات و اعلام خطر است و سمبل عشق و تحرک. در بسیاری از کشورها از جمله ستانهندو رنگ لباس عروسی قرمز است. وبسیاری از کشو رها هم رنگ قرمز را رنگ شادی می‌‌دانند. (جوادی نیا -۱۳۸۴)
روانشناسی شخصیتی رنگ قرمز
انسان‌هایی که علاقه وافری به رنگ قرمز دارند در رده تیپ روانشاسی قرمز قرار می‌‌گیرند. قرمزها انسان‌های قدرتمندی هستند و از انرژی سرشاری برخوردارند.به گونه‌ای که ذخیره انرژی انها نا تمام به نظر می‌‌رسد. انها هیچگاه در ابتدا از سختی و سهولت کار پرسشی نمی‌کنند بلکه بی درنگ دست به کار می‌شوند. انان مدیرانی قوی، سر سخت، جاه طلب، حکم فرما و خواستار اولویت و ارجحیت هستند به گونه‌ای که هیچ ایراد و انتقادی هر چند کوچک نمی‌پذیرند. سبک رهبری آنان سلطه جویانه، ارباب گونه، ریاست طلبانه و گاه ستیزه جویانه و تجاوز کارانه است. انسان قرمز با کمال علاقه مدیریت و رهبری را به دست گرفته و نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. در اجتماع رخدادها قرار می‌گیرد و این کار رانیز با علاقه و تمایل انجام می‌‌دهد
تیپ قرمز بسیار رک و صادق است. همسر مناسب این افراد. فردی از تیپ آبی است. یک زندگی خانوادگی آرام و هارمونیک برای این افراد تنها با تیپ آبی قابل درک است. چرا که آبی‌ها عقب می‌‌نشینند و فرمان پذیری می‌کنند تیپ قرمز در درون خود تصور اثبات شده نادرستی دارد و گمان می‌کند که هیچ مشکلی با دیگران ندارد. دلیل این واقعیت پنهان است که او معمولاً به نظرها و عقاید اطرافیانش گوش نمی‌سپارد و علاقه‌ای به شنیدن آنها ندارد.
قانون زندگی قرمزها می‌‌گوید: انسان می‌تواند هر آنچه را می‌‌خواهد بدست آورد. و خواستن توانستن است. شعار قرمز هاست
قرمز رنگ انسان‌های تند خو و آتشین مزاج است که با کمی ناراحتی از کوره در میروند
قرمز رنگ متولدین فرودین است. تعداد بسیار کمی از متولدین برج قوچ رنگ قرمز را رنگ مورد علاقه خود نمی‌دانند. (جوادی نیا – ۱۳۸۴)
تأثیرات رنگها بر شخصیت کودکان
کودکان از قدرت بیان زیادی برخوردار نیستند.آنها به طورطبیعی عاشق رنگند وبه طورخودانگیخته به آن واکنش نشان میدهند. کودکان و نوجوانان به رنگ بیشتر از شکل واکنش نشان می دهند و با لذت تمام به آن دل می بندند . کودکان کم سن وسال رنگهای درخشان مانند قرمز،نارنجی ،صورتی و زرد را ترجیح می دهند. با این رنگها احساسات درونی آنها رهایی می یابد. کودکانی که رنگهای سرد مانند آبی یا سبز را انتخاب می کنند متفکرتر و سنجیده تر هستند . به کاربردن رنگهای سیاه ، قهوه ای و خاکستری نشان دهنده ناراحتیهای درونی آنهاست .استفاده آزادانه از رنگ قرمز بیانگر عشقی ساده و بی قید و بند به زندگی است ، و استفاده جسورانه از این رنگ خصومت یا نیاز به محبت را نشان می دهد نارنجی رنگ اجتماعی و بیانگر سازگاری مطلوب با زندگی و جامعه است .استفاده فراوان از رنگ زرد بیانگر ترس یا نیازی ناخودآگاه به سرپرستی بزرگسالان است .
رنگ سبز همانطور که انتظار می رود ، نشانه تعادل است . کودکانی که زیاد از این رنگ استفاده می کنند معمولاً به طور محسوسی فاقد « احساسات قوی و آشکار » هستند .
رنگ آبی بیانگر سازگاری ، تمایل به اطاعت و کنترل یا سرکوب احساسات است .استفاده کودکان از رنگ ارغوانی یا بنفش ـ که البته به ندرت به آن برمی خوریم ـ به معنای تلاش ساده لوحانه ای برای ابراز آگاهی است . کودکان به ندرت به رنگهای قهوه ای ، سیاه یا خاکستری علاقه دارند . استفاده درهم و برهم از رنگ قهوه ای مشخصه اعتراض به تقاضای والدین برای تمیزی و رعایت شدید بهداشت فردی است .کودکان از رنگ سیاه ، فقط برای نقاشی یا طرحهای کلی استفاده می کنند . اگر از این رنگ آمیزی استفاده شود احتمالاً نشان دهنده اعتراض ، ترس یا اضطراب است .(پرهام – ۱۳۸۳)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 17700 تومان در 100 صفحه
177,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد