دانلود مقاله مقایسه اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان

word قابل ویرایش
5 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

۱٫ چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه ی اول دبیرستان است. جامعه آماری که در نظر گرفته شده کل دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان است و نمونه ی پژوهش شامل ۵۲ دانش آموز سال اول می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب ریاضی مارس استفاده شد که پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کروبناخ ۹۲۲/۰ برای کل آزمون و همچنین روایی آن از طریق همبسته کردن با مقیاس اضطراب کتل ۵۳۲/۰ معنی دار گزارش شده بود. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری t استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین اضطراب ریاضی در دختران و پسران رابطه ی معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: اضطراب، ریاضی، دانشآموزان.

&RPSDULVRQ RI PDWK DQ[LHW\ DPRQJ VWXGHQWʼV ER\V DQG JLUOV LQ ILUVW *UDGH School
Abstract

The purpose of this study was to compare VWXGHQWVʼ math anxiety among high school male and female in first grade. The population is considered high school Male and female students in the first grade and the sample consisted of 52 students in the first grade that was selected through random sampling. To collect information was used from Mars math anxiety questionnaire that were reported reliability for total test using from Cronbach Krvbnakh 0/922 and reliability through correlated to cattell Anxiety Scale 0/532. T-test was used for data analysis. The results of the analysis showed there is significant relationship between mathematics anxiety in girls

and boys.

Keywords: Anxiety, Students, Mathematics.

۲٫ مقدمه

در تحقیقاتی که خارج از کشور انجام گرفته به بررسی موضوع اضطراب ریاضی و مؤلفه های تشکیل دهنده آن، همچنین نقش جنسیت، هوش و رشته تحصیلی در این نوع اضطراب پرداخته شده است و در بیشتر موضوعات تحقیق، مقیاس اضطراب ریاضی سوین به عنوان ابزار سنجش به کار رفته است. معنا (۱۳۷۰) نقش جنسیت و اضطراب ریاضی را در کشور کانادا مورد بررسی قرار داد. ۱۴۶ دانشجوی زن و ۴۵ دانشجوی مرد در این پژوهش شرکت داشتند و آزمون سنجش اضطراب ریاضی۱ را تکمیل کردند . نتایج به دست آمده نشان داد که اضطراب ریاضی واقعا یک پدیده وابسته به جنس نیست و بالاتر بودن اضطراب زنان نشانه ای از ضعف آمادگی آنان در ریاضیات است. محمدی (۱۳۸۲) بیان کرد که عواملی چون اضطراب ارزیابی کلی۲، اضطراب عددی روزمره۳، اضطراب مشاهده غیر فعال۴، اضطراب عملکرد۵، اضطراب امتحان ریاضی ۶ و اضطراب حل مسأله ۷ در ایجاد اضطراب ریاضیات مؤثر بوده است.

۱٫ Mathematics Anxiety Rating Scale(MARS) 2. General Eveluton Anxiety 3. Everyday Numerical Anxiety 4. Passive Observation Anxity 5 . Performmance anxiety 6. Mathematics Test Anxiety 7. Problem solving Anxity

۱

اضطراب ریاضی چیست ؟

اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی، چه در موقعیت آموزش و یادگیری، چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آیداین. وضعیت معمولاً توأم با نگرانی زیاد ، اختلال و نابسامانی فکری ، افکار تحمیلی وتنش روانی و در نتیجه ایست تفکر می باشد (محمدی، .(۱۳۷۰

عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی در زیر عوامل مو ْثر در ایجاد اظطراب ریاضی از ابویی و دیوسیون (۱۳۷۴) بیان میشوند. الف- عوامل محیطی ۱ـ فشارهای والدین:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 5 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد