دانلود مقاله مقایسه ی و تأثیر دو روش آموزش ترکیبی و رایج بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان راهنمایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

آموزش ترکیبی با توجه به تلفیق آموزش سنتی و الکترونیکی با همدیگر در آینده شیؤه غالب بر تمام روشهای آموزشی خواهد بود. این مقاله بخشی از یک پژوهش است که با هدف مقایسه تأثیر دو روش ترکیبی و رایج بر میزان یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان سال سوم راهنمایی طراحی و اجرا گردید را ارائه میکند. قبل از آغاز آموزش از دانش آموزان دو گروه پس آزمون بعمل آمد که میزان دانش پیشین دانش آموزان در خصوص درس علوم تجربی سنجیده شد، آنگاه دانش آموزان گروه آموزش ترکیبی طی ۴ جلسه ساعت رسمی کلاس با استفاده از چند رسانه ای دیجیتال(سی دی ) با توضیح معلم وگروه رایج طی ۴ جلسه ساعت رسمی کلاس با استفاده از روش توضیح معلم، بحث و پرسش و پاسخ در کلاس درس بخشهای از کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی را فرا گرفتند. پس از پایان آموزش

مجدداً از دانش آموزان دو گروه آزمون بعمل آمد. نتایج آزمون t نشان می دهد که دانش آموزانی که با روش آموزشی ترکیبی آموزش دیده اند نسبت به دانش آموزان روش آموزشی رایج از میانگین نمره بیشتری برخوردار بودند. تحلیل جداگانه برای دانش آموزان دختر و پسر نشان می دهد که آموزش ترکیبی برای دانش آموزان دختر همانند روش آموزشی رایج عمل کرده است. بر اساس این نتایج پیشنهاد می گردد که امکان استفاده از روش های آموزشی ترکیبی به دبیران آموزش و پرورش داده شود و روشهای صحیح و مؤثر مبتنی بر آموزش ترکیبی شناسایی و معرفی گردند.

همچنین پیشنهاد می گردد که دانش آموزان دختر تحت آموزش کامپیوتر و اینترنت قرار گرفته تا بتواند از مزایای آموزش ترکیبی بهره مند شوند.

واژه های کلیدی: آموزش ترکیبی، چند رسانهای، روش رایج، علوم تجربی

-۱ونویسنده مسؤل: دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
-۲ استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
-۳ استاد یار دانشگاه ایلام

۱

مقدمه

از جمله عرصههایی که در چند سال اخیر دستخوش هجوم فناوری اطلاعات با هدف تحولات بنیادین شده است، عرصهی آموزش ویادگیری است(یعقوبی وهمکاران، .(۱۳۸۷ آموزش به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرحریزی شدهای گفته می شود که هدف آن آسانسازی یادگیری برای فراگیری است. درحالیکه یادگیری عبارت است از ایجاد تغییراتنسبتاً پایدار در

٢

رفتار بالقوه یادگیرندگان، مشروط بر آنکه این تغییرات در اثر تجربه رخ دهد(سیف، .(۱۳۸۸ پس یادگیری هدف است و آموزش وسیله رسیدن به این اهداف می باشد(سلیمانی و همکاران، .(۱۳۸۹ برای آموزش سه روش مختلف را می توان مورد بررسی قرار داد، آموزش سنتی به مبحث تعامل استاد و فراگیر تأکید دارد ولی این نوع آموزش نمیتواند پاسخگوی پیشرفت علم باشد(آزاد نیا و همکاران، .(۱۳۸۹ آموزش الکترونیکی یک فرآیند جدید در آموزش است که بر اساس فناوری های رایانه، چند رسانه ای و پردازشگرها شکل گرفته است و با پیشرفت تکنولوژی و عام شدن اینترنت بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است(ذوالفقاری و همکاران،.(۱۳۸۸ استفاده از محیط های چند رسانه ای با امکان انتقال اطلاعات به صورت صوت، تصویر، متن، موجب ایجاد علاقه و انگیزه در یادگیرندگان می شود. انعطاف پذیری در طراحی محتوا، تعاملی بودن، استفاده از مشارکت گروهی، انفرادی ساختن آموزش و یادگیری مستقل از مزایای استفاده از یادگیری الکترونیکی است که با فراهم آوردن تصاویر زیبا، گرافیگ و صدای جذاب، انگیزه یادگیری را برای مخاطبان چندین برابر می کند(ضرابیان و همکاران، .(۱۳۸۹ البته یادگیری با استفاده از روش الکترونیکی محدودیت هایخاصی خود دارد. از جمله این که شاید نتواند جانشین مناسبی برای معلم در تعاملات انسانی و عاطفی و همچنین ارتباط چهره به چهره در کلاس درس شود( ذوالفقاری،.(۱۳۸۸ از دیگر محدودیت های آموزش الکترونیکی، وابسته بودن به تکنولوژی، ناسازگاری با سیستم های دیگر، وابسته بودن به حمایت انسان می باشد (ای. پلارد و جی هیلاک، ترجمه عمادی، سید رسول، .(۱۳۸۸
با توجه به این نتایج ساختار سومی در مبحث آموزش در قالب آموزش ترکیبی بوجود آمده تا ربطی بین وجود این دو ساختار باشد. آموزش ترکیبی، در واقع ترکیبی از دو یا چند روش( آموزش چهره به چهره و آموزش الکترونیکی) تعریف می شود، در بحث آموزش روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد (باکلی، .(۲۰۰۳ در آموزش ترکیبی علاوه بر استفاده از کلاس حضوری از سایر روش های آموزش نظیر دروس چند رسانهای، سمینارها، اینترنت، بهره میبرند(باکلی،.(۲۰۰۳ یادگیری ترکیبی با بکارگیری ابزارهای متنوع و فناوری های پیشرفته، سعی در بهبود کیفیت و توسعه ی کمی فعالیت های آموزشی در دو بعد عمودی و افقی دارد(قاسم تبار وهمکاران، . (۱۳۸۹ در بعد افقی سعی در بر گسترش دامنه و ا بعاد وسایل کمک آموزشی در فرآیند آموزش دارد، به گونه ای که با ترکیب بهینه این وسایل بالاترین کیفیت حاصل می شود. در بعد عمودی به عمق مسأله یادگیری و چگونگی درک بهتر مواد آموزشی می پردازد و این که چه تکنیک هایی در چه زمان هایی به درک بهتر مطالب و یادگیری بهینه منجر می شود(گلوگوسکا،۲۰۱۱ف). اگر چه واژه یادگیری ترکیبی یک واژه تخصصی یا دانشگاهی نیست. با این حال تاکنون به صورت گستردهای توسط متخصصان آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد و برای نشان دادن تنوع گوناگونی موقعیت های یادگیری واژه مناسب است. توجه به آن مارا ترغیب می کند تا در باره کل شرایط یاددهی – یادگیری بیندیشیم و از طریق عنصر انسانی در راه آموزش به عنوان عنصری حیاتی در هر نوع مداخله مبتنی بر فناوری مورد توجه قرار دهیم(مک دونالد، ترجمه زارعی

زوارکی و صالحی، .(۱۳۸۸

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد