بخشی از مقاله

مواد مخدر
مقدمه :
1- افزايش توانايي جسمي : بدليل اثرات ذهني نئشه آور مصرف مواد باعث كاهش خستگي واحساس افزايش توانايي جسمي مي شود غافل از آنكه، مصرف مواد باعث از دست رفتن نتيجه اقتصادي كار آنها و حالت خستگي و رخوت و افسردگي مي شود. 2- افزايش توانايي جنسي : مصرف اوپيوئيدها در ابتداي مصرف باعث تاخير انزال و طولاني شدن زمان مقاربت مي شود كه از نظر افرادي كه از روابط جنسي سالم بي اطلاعند مطلوب تلقي مي شود و با مصرف ترياك از روابط جنسي خود رضايت پيدا مي كنند غافل از آنكه اين سوء مصرف به

زمانهاي ديگر نيز سرايت نموده و وابستگي بهاوپيوئيد پيش مي آيد كه مصرف مداوم آن به كاهش ميل جنسي و ناتوانايي جنسي مي انجامد. 3- اختلالات روانپزشكي درمان نشده : بيماريهاي روانپزشكي شيوع زيادي دارد و 25% جمعيت درهر مقطع زماني نياز به درمان روانپزشكي دارند اما به دلايل متعدد اين افراد درمان صحيحي دريافت نمي كنند و اقدام به سوء مصرف مواد مخدر مي كنند. برخي از اين اختلالات عبارتند از : اختلالات خلقي- اختلالات سايكوتيك - اختلالات اضطرابي - شبه جسمي- شخصيت- عملكرد جنسي- خواب و اختلالات

كودكي و نوجواني. براي مثال بيماري ماني ملال انگيز كه با تشخيص نادرست افسردگي ناميده شده و داروهاي ضد افسردگي تجويز مي شود اما نه تنها باعث بهبود بيمار نشده بلكه حال او وخيم مي شود و از درمان نااميد مي گردد و به مصرف اوپيوئيدها دست مي زند كه علائم بيماري كاهش مي يابد و وابستگي به اين مواد را ايجاد مي كند. 4- دردهاي جسمي مزمن : بيماريهاي طبي درمان نشده كه با دردهاي مزمن تظاهر مي كننددرايجاد موثرند و عدم درمان مناسب آنها باعث مستعد شدن پذيرش مصرف مواد مخدر مي گردد. مشكل بودن درمان بيماري، در دسترس نبودن درمان طبي مناسب و سهل الوصول بودن موادمخدر باعث وابستگي به مواد مخدر مي شود و پس از ترك نيز چون دردهاي پنهان آشكار ميشود

ممكنست باعث عود كردن آن شود. 5- همانند سازي با بزرگترها : درخانواده هايي كه يكي از والدين وابسته به مواد باشد اين كار بعنوان يك رفتار آموخته شده روشي براي مقابله با استرس، سبك از زندگي و ... در فرزندان ديده مي شود و گاه ممكن است اين سوء مصرف نشانه بزرگي و عضويت در گروه بزرگسالان به حساب آيد. اين جوانان براي كسب يك هويت بالغانه شروع به مصرف مي كنند بايد در بحرانهاي نوجواني، با غلبه بر سردرگمي نقش و ايجاد هويت و ايجاد محيطي باغنا و حمايت كافي جوانان اين مرحله را به سلامتي طي نمايند.

6- دسترسي به پول هنگفت : براي كسي كه راههاي عاقلانه خرج كردن آنرا نميداند. دسترسي به پول زياد و تجربه نمودن لذتهاي متفاوت باعث گرايش به مصرف مواد و تجربه كردنلذت ناشي از آن مي شود. اين افراد راه ديگري براي مصرف پول بادآورده خود ندراند و براي افراد سودجو طعمه مناسبي مي باشند. 7- تصورات نادرست درباره مصرف مواد مخدر : " تفريحي بودن مصرف مواد و ترك آن در هرزمان كه اراده نمايند، بدون آنكه معتاد شوند" ، از جمه تصورات نادرست درباره مصرفمواد مخدر است. هر فردي با مصرف مواد چه با دوزبالا و چه دوزكم

معتاد محسوب مي شوداما گاهي فرد بدليل آنكه نمي خواهد او را معتاد بدانند مي گويد كه تفريحي و تفنني مصرف مي كند و هر وقت اراده كند ترك مي نمايد. اين تصورات كاملاً واهي و نادرست ميباشد. 8- ايجاد احساسات ويژه مواد مخدر : باعث تغيير در وضعيت هوشياري فرد مي شودو اين تغيير در سطح هوشياري، ادراك، تفكرگاهي به عنوان احساسات متعالي تفسير مي شود. با اين تفسير افراد طالب اين احساسات اقدام به مصرف مواد مي نمايند. احساس نئشه، خودبزرگ بيني، خوش بيني كاذب، سرخوشي، توهم زايي بينايي ولمسي، جذاب شدن رنگها، احساس شناوري از جمله اين احساسات است. حتي گاهش انتظارات فرد در حين مصرف مواد در نوع تجربه آنها اثر مي گذارد. كاملاً واضح است كه

تجارب حاصلاز مصرف، نشانه تغييرات بيمار گونه در مكانيزمهاي عصبي هستند اما آموزشهاي نادرستو سودجويانه باعث مي شود كه اين تغييرات بيمارگونه احساسات متعالي تلقي شود. 9- عضويت در يك خرده فرهنگ براي كسب حمايت : معتادان داراي يك خرده فرهنگ خاص هستند. ارتباط و داد و ستد و ملاقاتها و حالات نئشه و استفاده از سرنگ مشترك و گاهي شبكه اي از حمايت عاطفي، اگر چه حمايت واقعي را فراهم نكرده اما فرضي نادرست را در اعضاء القا مي كند كه نوعي رابطه عاطفي و دوستانه در جريان است و اين رابطه معتادگونهجايگزين حمايتهاي واقعي زندگي مي شود. 10- روشهاي مقابله با استرس پخته : همه ما روزانه با استرسهاي مختلف مواجهيم و دربرخورد با آنها از روشهاي آگاهانه

(استراتژيهاي مقابله اي ) و گاهي ناخودآگاه (مكانيزمهاي دفاعي) استفاده مي كنيم . یکی از بزرگترین معضلاتی که قشر جوان امروز با آن مواجه است مسئله ی خدمت اجباری سربازی است. خدمت اجباری در ایران از بزرگترین موانعی است که سر راه زندگی یک پسر جوان قرار دارد. مانعی که او از زمان وارد شدن به سالهای آخر دبیرستان با آن مواجه می شود و باید هرگونه تلاشی را انجام دهد تا زمان آن را به تعویق بیاندازد تا باعث بازنگاه داشتن وی از پیشرفت و ادامه تحصیلات نشود. اکثراً خانواده هایی که مقداری شرایط مالی بهتری دارند و همچنین در قسمتی از دستگاه نظام هم آشنا دارند؛ با قیمت نسبتاً بالایی اقدام به خریدن مدت سربازی می کنند. که البته این کار به صورت "غیر قانونی" انجام گرفته و بعدها

می تواند برای فرد ایجاد مشکل کند. به طور مثال دیگر نمی تواند در مراکز دولتی و یا برخی از ادارات خصوصی استخدام شود چون اکثرآً برای فرار از سربازی برگه های ناتوانی جسمی جعلی خریداری می کنند که نشاندهنده ناتوانی فرد در انجام بعضی از فعالیت هاست. جالب اینجاست که سربازی تا چند سال قبل به صورت قانونی فروخته می شد. اما برای جلوگیری از "بی عدالتی" از فروش آن جلوگیری شد تا امروز تنها قشر ثروتمند قادر به خرید آن باشند. در حالیکه مبلغ قبلی برای قشر متوسط و پایین آنچنان هم زیاد نبوده که غیر ممکن بنماید. بسیاری بر این عقیده اند که شرایط خفقان حاکم بر حکومت و ترس آن ها از حمله کشورهای دیگر به قصد براندازی جمهوری اسلامی مخصوصاً خطر حمله آمریکا باعث شده حکومت تلاش بیشتری برای جذب نیروهای مسلح کرده زیرا می داند که دیگر کسی حاضر نیست داوطلبانه جانش را فدای تفکرات پوچ و متحجر آنها کند. البته اکثر نظامیان عالی رتبه قادر به معاف کردن فرزند خود هستند و در غیر این صورت شرایط راحت و سهلی برای آن ها در طول خدمت فراهم می کنند.


این در حالی است که با بالارفتن سطح فکری جامعه، جوانان دیگر حاضر نیستند برای یک نظام ضد انسانی که احساس اشتراکی با آن ندارند خدمت کنند. جوان امروز به فکر آسایش، رفاه، تحصیلات و کار مناسب است و حاضر نیست 2 سال از موثرترین و کلیدی ترین سال های عمر خود را در جایی سپری کند که جز دشنام و حرف زور چیز دیگری نمی شود و باید تمام مدت تحت فرمان شخص دیگری باشد. جوان امروز نیازی نمی بیند که تیر اندازی فرا گیرد و به در دست گرفتن اسلحه و پوشیدن لباس نظامی افتخار نمیکند. آن هم نظامی که با وی سر دشمنی دارد و در اولین فرصت وی را قربانی میلیتاریسم و خودکامگی های قدرتمندان خواهد کرد.


جدیداً برای اینکه جوانان را به خدمت تشویق کنند و همچنین به خاطر همان خطراتی که گفته شد سعی کرده اند در پادگان ها شرایط بهتری فراهم کنند. البته این شرایط تنها به این ختم می شود که فرمانده کمتر به سربازان درجه دار دشنام دهد و یا غذای بهتری به سربازان درجه دار داده شود. البته وضع در تمام پادگان ها به یک شکل نیست و به قول معروف مخصوص به پادگان هایی است که نور چشمی ها در آنجا خدمت می کنند و باید شانس بیاوری تا در بین آن ها بر بخوری! اما با این همه حتی در همان پادگان ها نیز آمار سربازان فراری بسیار زیاد شده است. بسیاری که از ابتدا تن به خدمت نمی دهن، یا از کشور فرار می کنند یا اینکه در همان شرایط داخل به عنوان یک فراری و در واقع همچون مجرمی که از زندان گریخته باشد به زندگی خود ادامه می دهند. عده ای نیز در طول خدمت خود از شرایط آزار دهنده صبرشان لبریز شده و مشکلات بعدی را بجان میخرند و از پادگان فرار می کنند. آنهائی هم که ترجیح میدهند وضع را تحمل کنند و طوری این مانع را از سر راه بردارند با مشکلات دیگری مواجه میشوند.


تاريخچه: تاريخچه مصرف مواد مخرد به قرنها پيش بر مي گردد و در گذشته هاي دور براي درمان بيماريها از آن استفاده ميشد ولي در حال حاضر علل و انگيزه هايي ديگر نيز در مصرف آن دخالت دارند. اعتياد بر شرايط و اوضاع خاصي در ساختار يك جامعه دلالت دارد و در نزد مبتلايان بهاعتياد بيگانگي به حد اعلاي خود ميرسد. نظارت گروههاي نخستين چون خانواده كاهش مييابد، همبستگيهاي اجتماعي متزلزل و سست مي گردد و فرهنگ حزن و اندوه حاكم مي شود. عل و انگيزه هاي اعتياد را به دو دسته كلي 1- عوامل فردي و دروني 2-

عوامل اجتماعيو بيروني مي توان تقسيم كرد. از جمله عوامل فردي، عكس العمل فرد در مقابل مصرف اولين بار اين مواد تخديرزاست كه اگر مصرف آن در فرد ايجاد حالت رضايت كند فرد بتدريجبه مصرف آن ادامه داده و باعث اعتياد او مي شود. اما اگر مصرف آن در فرد عكس العملمنفي ارگانيزم را بدنبال داشته باشد، پديده اعتياد اتفاق نمي افتد، انگيزه پناهندگييكي ديگر از عوامل فردي است كه بشر امروز براي فرار از اضطر ابهاي زندگي ماشيني وبراي فرار از ناسازگاريها و نگرانيهاي فكري به مواد مخدر پناه مي برد و آرامش خود را در پناه آن جستجو مي كند. كنجكاوي و تمتع نيز از ديگر عوامل فردي براي گرايش به اعتياد هستند. وجود فقر مادي خانواده ها: وجود ستيزه بين والدين و اعضاء خانواده و اوضاع نابسامان خانواده، همچنين اعتياد پدر يا مادر يا يكي از اعضا خانواده نيز از جمله عواملي هستند كه در گرايش افراد به اعتياد ميتوانند موثر باشند. گاهي حتي وجود شرايط مساعداقتصادي

و ضعيف شدن روابط بين انساني باعث گرايش افراد به مواد اعتياد آور مي گردد.عواملي از قبيل در دسترس بودن دارو و همچنين وجود اختلافات طبقاتي در هر جامعه ايباعث بي ايماني بيشتر افراد جامعه به شرايط اقتصادي شده و همين ناباوري به شرايط اجتماعي در گرايش به اعتياد تاثير بسزايي دارد.

عواملي از قبيل بيكاري و رشد بي قوارهصنعت و همچنين وجود جنگ و بحرانهاي اقتصادي و يا تسلط گروههاي اقليت نژادي در هر جامعه اي از عوامل اجتماعي براي گرايش به اعتياد خواهندبود


در يك نگاه كلي معتاد معلول نارسائيها و نقايصي است كه در مسير زندگي او، از جمله نقص تربيت، مشكلات محيط، خانواده و ... وجود داشته است، اما بعضي از عوامل شخصيتي خاص هم در بروز اين معضل، خصوصا" در مورد جوانان بي تاثير نيستند. در اينجا وقتي صحبت از شخصيت مي كنيم، منظور مجموعه سازمان يافته اي از خصوصيات نسبتا" مداوم و است كه در مجموع فردي را از افراد ديگر متمايز مي كند. در يك نگاه كلي تحقيقات انجام شده بيانگر اين امر است كه افراد معتاد داراي ويژگيهاي شخصيتي ويژه اي هستند كه آنها را از افراد عادي جامعه جدا مي كند. حال سوال اين است كه كليه خصوصيات شخصيتي - رواني معتادان، صرفا" ناشي از مصرف مداوم و مكرر مواد مخدر يا تركيبات اعتياد آور مي باشد يا آن كه فرد معتاد قبل از اعتياد هم داراي ويژگيهايي بوده كه به علت اعتياد به گونه اي تشديد شده اند؟ در جواب اين سوال مي توان گفت كه تحقيقات انجام شده و تجارب و شواهد عيني

نشانگر آن است كه اكثر معتادارن قبل از اعتياد داراي نارسائيهاي شخصيتي - رواني زيادي بودهاند كه بعد از اعتياد به صورت مخرب تر ظاهر شده است. اين نكته در جريان اعتياد و چگونگي باز پروري معتادان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اصولا" بعضي عوامل تاثير گذار بر شخصيت افراد خصوصا" جوانان مي تواند آنها را در مسير اعتياد قرار دهد. از اين نظر نقش خانواده از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرااعتياد امري اكتسابي است و از يادگيري سرچشمه مي گيرد و خانواده مي تواند به عنوانمهمترين كانون تعليم اعتياد درآيد. براي مثال ناپختگي و عدم توانايي والدين در ايجاد روابطي سالم كه فرزندان بتوانند احساس امنيت كرده و مشكلات خويش را صادقانه با آنان در ميان گذارند را مي توان بعنوان الگويي نامطلوب كه

زمينه گرايش جوانان به اعتياد را فراهم مي آورد نام برد. وجود رفتارهاي اجتماع ستيزانه والدين از جمله عوامل ديگري است كه باعث ايجاد زمينههاي ناسالم رواني و نتيجتا" احتمال گرايش به اعتياد مي باشد. بي بند و باري و لاابالي بودن والدين و بي اعتنايي آنان به سرنوشت فرزندان از جملهعوامل ديگر است چرا كه كمبود محبت در جوانان باعث ايجاد عقده هاي رواني شده و زمينه گرايش جوانان به اعتياد را فراهم مي آورد اعتياد والدين از جمله عوامل تاثير گذار بر جوانان است، زيرا اعتياد پدر يا مادر،اين تصور را در اولاد آنها بوجود مي آورد كه اعتياد يك عمل معمولي و از خصوصيات افراد كامل و بزرگسال است و از طرف ديگر با در دسترس بودن مواد مخدر در خانواده و آشنايي به نحوه استعمال آن توسط پدر و مادر، زمينه

گرايش جوانان به مواد مخدر سهل تر ميشود. بايد توجه داشت همانگونه كه فقر و تنگدستي در خانواده ها از جمله عوامل موثر در گرايش به اعتياد است، ثروت و اموال بادآورده در طبقات مرفه نيز، ممكن است زمينه هاي اين معضل را فراهم آورد. در كنار عوامل فوق، عدم توجه والدين نسبت به رشد رواني و رفع نيازهاي رواني و رفعنيازهاي طبيعي فرزندان و اختلالاتي مانند عدم توانايي در بيان مشكل، نارسائيهاي احساسي - عاطفي، عدم توانايي در ايجاد روابط سالم و سازنده با ديگران احساس انزوا و جدايي، پائين بودن آستانه عمل در

برابر محروميت ها و احساس اضطراب از جمله ويژگيهاي جوانان است كه در صورت عدم توجه والدين به اين امور مي تواند زمينه گرايش آنها را بهاعتياد فراهم آورد. مجموع مطالب فوق الذكر نشان مي دهد كه زمينه هاي شخصيتي، تربيتي و رواني افراد معتاد قبل از آنكه به اعتياد كشيده شوند به گونه اي با ديگر افراد متعارف و معمول جامعه اختلاف داشته و اين افراد چه در خانواده و چه خارج از آن، با يك سري از محدوديتهاي رواني- جسماني روبرو بوده اند، اما اعتياد نيز يكسري ويژگيهاي شخصيتي ديگر به اينافراد مي دهد كه قابل بررسي مي

باشند. بطور خلاصه اكثر معتادين داراي خصيصه هاي پسيكوپاتيك، نوردتيك و سوسيوپاتيك، افسردگي، تنش، دروغگويي، احساس بي كفايتي و اشكال در تشكيل روابط اجتماعي گرم و طولاني مي باشند. با بررسي مطالعات انجام يافته به طور كلي مي توان استنباط كرد كه جوانان معتاد قبلاز اعتياد نيز يك سري از مسائل و مشكلات در زمينه هاي شخصيتي، تربيتي و رواني به گونه اي بالاتر از حد معمول جامعه و همراه با برخي از محروميت هاي رواني مواجه بودهاند و مسئله اعتياد نيز به گونه اي اين ويژگيها را تشديد كرده است. در واقع مي توانگفت كه رابطه بين شخصيت و اعتياد، رابطه اي متقابل است. يعني فرد به علت وضع خاص شخصيتي و نيازها و شكست ها، ناتواني در برخورد با مسائل و ناكامي هاي زندگي، عدم ثبات عاطفي و از همه مهمتر واستگي هيجاني به اعتياد روي مي آورد و اعتياد نيز بنوبه خود موجب مي شود كه شخص انسجام رواني و هيجاني خود را از دست بدهد.

اعتیاد و ”کرک“


مسئله بسیار بزرگی که در بویژه اخیرا در پادگان ها شیوع بیشتری از گذشته پیدا کرده است اعتیاد است. این تحفه جدید خرید و فروش ماده مخدر معروف به "کرک" در بین سربازان است. در واقع شرایط حاکم بر پادگان در دوران آموزشی اجازه نمیدهد تا افرادی که به مواد مخدر آلوده هستند از موادی که دارای بوی آشنا میباشد مانند تریاک و حشیش استفاده کنند. همچنین آماده و مصرف کردن این مواد نیز به زمان و جای مناسب نیاز دارد که بسادگی در اختیار سربازان نیست و با ورود کرک به ایران "راه حلی" برای این مشکل پیدا کرده اند! جوانی که باید از طرف دولت ساپورت و تشویق شده تا اعتیاد خود را ترک کند حتی در این وضعیت جرات ابراز بیماری خود را ندارد و در شرایط سخت پادگان حتی نیاز بیشتری نیز به این مواد پیدا میکند. اما تنها موادی که در دسترس وی قرار دارد کرک است که بو ندارد و مصرف آن آسانتر است و این در حالی است که کرک جزو خطرناکترین مواد شیمیایی اعتیاد آور شناخته شده است که باعث گندیدن و کرم گذاشتن نسوج بدن می شود. همچنین اعتیاد به آن بسیار شدید بوده و به آسانی سم زدایی نمی شود. ولی جوان بیمار از ترس

بازخواست فرمانده خود با علم به اینکه مصرف این مواد با آنچه وی به آن معتاد بوده بسیار فرق دارد مجبور به مصرف آن می شود. همچنین مصرف قرصهای والیوم از جمله ترامادول که جزو قرص های آرام بخش بسیار قوی هستند نیز بسیار شیوع پیدا کرده تا جاییکه دولت مجبور شده فروش بدون نسخه ی آن را ممنوع کند. اما همچنان می توان بدون نسخه از بعضی از داروخانه ها به طور قاچاق تهیه کرد و برای همین با قیمت بالایی در پادگان ها به فروش می رسد که البته جنبه ای فراگیر تر دارد و به مصرف سربازانی که بیماری ندارند نیزمی رسد. می توان گفت این داروها تنها عامل آرامش سربازانی است که صبح تا شب مشغول تحقیر شدن هستند. این مشکلات در بین سربازان دیپلم و زیر دیپلمی که بنام سربازان سردوشی

شناخته می شوند بیشتر است چون عده ی بسیاری از آن ها از قشر آسیب پذیر جامعه بوده و با مشکلات فراوان از جمله اعتیاد به مواد مخدر به این مکان بسته وارد می شوند. اما در بین سربازان سردوشی سربازان سن پایین بسیاری به چشم می خورند که شرایط ناعادلانه جامعه آن ها را به این جهنم خاموش کشانده. بسیاری از این سربازان دو سه شب اول گریه می کنند و صدای شنیدن صدای گریه در چند شب اول عادی است. رفتار فرمانده پادگان و دژبانان با سردوشی ها به شدت تحقیر آمیز است و تمام سعی آن ها در شکستن و نابود کردن شخصیت آنها می شود و هر کس که به این امر اعتراض کند به انفرادی فرستاده شده و در صورت ادامه به مکانی بد آب و هواتر تبعید می شود و اضافه خدمت می خورد. با وجود این شرایط سخت نمیتوان از یک نوجوان 18 ساله انتظار داشت که سیگار، قرص یا کرک را از دست همقطار خود نگرفته و درد تحقیر و توهین را مقداری آرامش نبخشد بدون آنکه به فردای آن فکر کند. اما سربازی تنها گوشه ای از تحقیر ها و موانعی است که بر سر راه ما جوانان در کشورهائی مانند ایران قرار دارد.

انواع مواد مخدر :


با تغيير تدريجي شيوه زندگي بدنبال پيشرفت تمدن ، همانگونه كه بشر از رفاه بيشتري برخوردار مي شود عوارض و معضلات نيز رخ مي نمايد . زماني انسانها به شيوه اي سنتي و ابتدائي زندگي مي كردند و مسائل و مشكلات جمعي و رواني شان را نيز سنتي حل مي كردند اما با تغيير شيوه زندگي به شكل امروزي و جديد گاهي مسائلي ايجاد مي شود كه حل آن از عهده بسياري از افراد خارج است .
بروز بيماريهاي رواني و سير تدريجي آن منجر به ايجاد رفتارها و عادت هايي در انسان مي شود كه بعضاً كنترل و ترك آن بسيار مشكل و گاهي غيرممكن است .


اعتياد انسان به مصرف مواد و داروها از جمله اين عادت هاست . طبق آخرين آمارها در كشور 5000000 نفر از افراد حداقل يك بار مصرف مواد مخدر را تجربه كرده اند و 2000000 نفر معتاد به آن هستند . سير پيشرونده اعتياد به مواد و ترويج روشهاي مصرف غيربهداشتي آن همچون تزريق مواد مخدر با سرنگ مشترك منجر به بروز بيمايهاي لاعلاجي همچون ايدز مي شود كه بيش از 70000000 نفر را در جهان گرفتار نموده است و در كشور ما نيز بيش از 14000 نفر به آن آلوده اند . مجموعه مسائل موجود ، دست اندركاران و آگاهان را مي بايست وادار به برنامه ريزي و اقدامات مناسب جهت كنترل معضلات اجتماعي نمايد . يكي از استراتژي هاي مهم مبارزه با بروز معضلات اجتماعي ، آموزش و اطلاع رساني است . ما نيز به نوبه خود كوشيده ايم سهمي كوچك در آگاهي رساني به جوانان و هم وطنان داشته باشيم و با ترسيم روشهاي پيشگيري و درمان معضل اعتياد ، قدمي هر چند كوچك براي كمك به هم وطنان خود برداريم .


كليات مواد
انواع مواد
• خانواده حشيش : حشيش ، چرس ، بنگ و ....
• خانواده مخدرها : ترياك ، هروئين ، كراك هروئين ، مورفين ، كدئين و ...
• خانواده محركها : متاآمفتامين ( يا شيشه ) ، ريتالين و ...


• خانواده كوكائين : كوكائين و كراك كوكائين
• خانواده توهم زاها : LSD يا اسيد ليزرژيك ، اكستازي و ...
• خانواده مواد استنشاقي : چسب ، بنزين ، تينر و ...
داروها :


• داروهاي مخدر يا محرك مثل تركيبات كدئين ، ديفنوكسيلات ، ترامادول ، ريتالين ، فن فلورامين ، پزودوافدرين و ...
• داروهاي خواب آور مثل خانواده بنزوديازپين ها شامل ديازپام ، اكسازپام ، لورازپام ، فلورازپام و .... يا خانواده فنوباربيتال
• الكل و مشروبات الكلي
مواد مخدر : مواد مخدر طبيعي (natural opiates ) ( مانند ترياك ) از جوانه ترياك (papaver somniferum) (opium poppy) كه يك گياه زيبا و گل دهنده است و ساليانه جوانه مي زند ، گرفته مي شود . اين گياه تا ارتفاع يك متر رشد مي كند و گلهاي آن به رنگهاي سفيد ، صورتي ، قرمز و بنفش است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید