بخشی از مقاله

نقش قرآن در زندگي بشري

قرآن کریم که زبان خداوند برای ما انسانهاست ،با ارزشترین کتاب در دنیاست، ما کتاب می خوانیم که از آن درس بگیریم آیا استادی بزرگتر از خداوند وجود دارد که بخواهد به انسانها درس زندگی بدهد؟

هرگز. زیرا قرآن کتابی است که خالق تمام هستی آن را برای هدایت ما انسانها بر پیامبران نازل فرموده است.

پس بدون شک کامل ترین کتاب در جهان است و چون کاملترین است حتماً در زندگی ما نقش حیاتی و پررنگ دارد.قرآن در زندگی انسان ها فقط مربوط به یکدوره نیست بلکه برای تمامی انسانها تاریخ همیشه تازگی دارد وارزشمند است.

- نقش قرآن در هدایت انسانها :

چون این کتاب از طرف خدوند برای راهنمائی انسانها وتوسط پیامبران الهی وبدون دخل وتصرف ودستکاری به ما رسیده است ،لذا می توان گفت که بهترین وسیله برای هدایت است.

خداوند بسیار دوست دارد که بندگانش به راه راست هدایت شوند به همین علت با زیبا ترین سخن ها ، آنان را به راه درستی وپاکی سفارش کرده وتمامی این راهنمائی ها را دراین کتاب زیبا ، نوشته است وپیامبران را مأمور کرده که سخنان زیبای او را به گوش ما انسانها برسانند.

پس قطعاً زیباترین سخن ها از طرف عزیزترین هر دو جهان یعنی خداوند وبوسیله گرامی ترین نفرات عالم یعنی پیامبران ، در دل ما انسانها اثر گزار خواهد بود.

- نقش قرآن در پیشرفت علمی انسانها :
انسانها امروزه به تجارب علمی وکشفیات بزرگی دست پیدا می کنند که وقتی به قرآن مراجعه
می نمائیم، می بینیم که راه وروش رسیدن به این اختراعات وابتکارات در قرآن مجید آمده است .قرآن آنقدر به علم ودانش اهمیت می دهدکه می فرماید: آیا برابرند آنان که می دانند وآنان که نمی دانند؟

مطابل بسیار زیادی در قرآن وجود دارد که وقتی آن را می شکافی دنیائی نامحدود از دانستنی ها را از آن خارج می نمائی.تمامی دانشمندان بزرگ جهان اعتراف می کنند که با وجود تمامی اختراعات خود، هنوز قطره ای کوچک از دریای بیکران علم الهی را کشف ننموده اند.

- نقش قرآن در تعلیم وتربیت :

قرآن بزرگترین کتاب تربیت افراد وجامعه است.در جاههای فراوانی از قرآن احترام به پدر ومادر وبزرگان ورعایت ادب واحترم آمده است.قرآن به ما انسانها آموخته است که راه زندگی بهتر با رعایت احترام به دیگران وقبول راهنمائی آنها امکان پذیر است. بزرگانی که تجربیات خود را به سختی بدست آورده اند وبه آسانی به هدیه می نمایند.

علم وسواد آموزی در قرآن آنقدر اهمیت دارد که پیامبر ما مسلمانان اسیران در مقابل با سواد نمودن مسلمان آزاد می کردند اسیران کافری را که در جنگ به اسارت در آمده بودند.

اسلام که کتاب قرآن را اساس کار خود می داند، علم ودانش را از گهواره تا گور سفارش می نماید وپیامبر بزرگ ما مسلمانان برآن تأکید می کند.

- نقش قرآن در یافتن راه سعادت :

بدون شک در این زمانه پیدا کردن راه درست ونادرست مشکل است.اما قرآن کریم بازبان شیرین بارها وبارها،راه سعادت وراه بدبختی را از هم جدا نموده است و به ما انسانها نشان داده است.

قرآن تلاش نموده است که به ما بگوید اگر می خواهی خوشبخت شوی ودر آخرت سعادتمند باشی ، از چه راهی باید حرکت کنی وچرا اگر گمراه شدی نا امید نشوی وبتوانی راه سعادت را پیدا نمائی.

زیرا قرآن راهی را پیش روی انسان می گذارد که خداوند بزرگ می خواهد ما در آن حرکت کنیم .راهی که نهایتاً به سعادت ختم می شود وانسانها می توانند در آن راه ، با خیالی آسوده حرکت نمایند.

- نقش قرآن در ایمان ما :

اگر هر کسی کاری آغاز نماید و به آن ایمان نداشته باشد،حتماً نا موفق خواهد بود.پس پایه شروع هر موفقیتی داشتن ایمان به آن کار است.

قرآن به زیبائی ودر جاهای مختلف ،سعی دارد که ایمان راسخ انسانها را به راه خود که همان سعادت هر دو جهان است،تقویت نماید.به همین خاطر بارها از نقش ایمان به عنوان پایه واساس موفقیت نام برده است وپشتکارانسانهارادررسیدن به موفقیت بسیارمهم می داند.
این نقش باعث شد که مسلمانان در صدر اسلام با نیروئی بسیار کم از نظر تعداد بر تعداد بسیار زیادی از کافران پیروز شوند.

- نقش قرآن در شادابی زندگی :

تجربه نشان داده است که هر کسی با قرآن دوست باشد، آن را بخواهد وبرای او ارزش قائل باشد قرآن کتابی است که جواب اعتماد اورا خواهد داد اورا تنها نمی گذارد ، در غم وشادی همراه اوست وشادابی ونشاط را برای او به همراه خواهد آورد.

قرآن دوست نیمه راه نیست کتابی است که انسانها را به عبادت همراه با روحیه ونشاط وشادی دعوت می نماید.اگردوست انسان قرآن باشدحتماً طرفدار این دوستی خداست وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند است وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از خداوند در حمایت از کسی؟

انسان با زندگی با قرآن روحیه بالایی پیدا می کند.متوجه می شود که خداوند هر لحظه با او در حال گفتگو است.پس خود به خود حالت شادمانی وسرور به او دست می دهد وسبب می شود که زندگی را با خوشی سپری نماید.

- نقش قرآن در جلوگیری از نا امیدی :

نا امیدی بزرگترین وسیله شیطان برای دوری انسانها از خداست.قرآن به ما می آموزد که راه گذشت ومغفرت الهی همواره بر روی انسانهای توبه کار باز و همواره دریچه رحمت الهی بازاست. انسان نبایستی برابر فرمایش قرآن خود را هیچگاه نا امید ومأیوس بداند که اگر چنین باشد شروع شادی ابلیس خواهد بود.

خداوند در قرآن کریم بارها برتوکل انسانها به خداوند همراه با امیدواری اشاره می کند که این امر باعث می شود انسان همواره روزنه امید را در کارها پیش روی خویش ببیند وبا کوچکترین شکستی ناامید نشود.

- نقش قرآن در جامعه :

قرآن از خانواده به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اجتماعی نام می برد.اگر در جامعه ای روح قرآن حاکم شود وبه دستورات آن توجه گردد، حتماً آن جامعه الهی ونورانی خواهد شد واگر در جامعه ای روح قرآنی وجود نداشته باشد ، آن جامعه رو به فساد خواهد گذاشت.

اگر حافظان وخوانندگان وقاریان آن در جامعه ای افزایش نمایند، بدانید که آن جامعه بیمه شده است.زیرا کم کم عمل کنندگان به آن نیز زیاد خواهد شد ودر کوتاه مدتی یک جامعه سالم قرآنی ایجاد خواهد گردید.

- قرآن ونقش آن در سازندگی روح :

روح آدمی همانند جسم او نیازمند تقویت است .این تقویت در بدن انسان با مصرف نمودن غذا، ویتامین ها وپروتئین و... به وجود خواهد آمد ودر مورد روح او با توسل وتمسک به معنویات در رأس آن خالق هستی ایجاد خواهد گردید.لذا در مورد انسان این موجود ناشناخته که هر چه از او بگوئیم کم گفته ایم ، نقش وصل شدن به غیر جهان مادی ، بسیار نقش پر رنگ وبی بدیلی خواهد بود.

روح آدمی با عبادت وتوسل به ایزد منّان وبیانات اودر قالب کتابی به نام قرآن تجلی می یابد.انسان نخستین نیز نیازمند اتکا به قدرتی ناشناخته بود که آن قدرت در هنگام نیازمندی بیش از سایر اوقات خود را نشان خواهد داد.

- قرآن ونقش آن در سلامت اعتقادی :

بدون شک تکیه بر قرآن ومضامین پر محتوای آن باورهای انسان واعتقادات او را جلا می بخشد وروز به روز بر غنای تفکری او خواهد افزود.در روزی که انسان به معنای واقع نمی داند که چه چیز صحیح است وچه چیز غلط چه راهی به سر منزل خود می رسد وچه راهی به بیراهه می رود، این قرآن وارشادات گهر بار اوست که راه نجات را به انسان نشان می دهد واو را از سقوط به منجلاب بد بختی نجات می دهد وراه سعادت را براو هموار می سازد.

- قرآن ونقش آن در بیداری سیاسی :

قرآن راه مبارزه با ظلم وزیر بار زور ظالم نرفتن را بخوبی به ما نمایش داده است راهی که نجات بخش توده های مردم مستضعف در طول تاریخ بوده است ومردم همواره با تکیه بر قرآن ، حضور در مساجد وشرکت در جلسات دینی توانسته اند با هم متحد شده وعلیه کافران وظالمان مبارزه نمایند که نمونه آن قیام مردم ایران برعلیه شاه ظالم بود.

این انقلاب شکوهمند فقط در سایه اتحاد مردم ونیز تحت عنوان اسلام وتوسل به قرآن انجام گرفت .انقلاب پیروز مردم ایران به راستی نشانگر عزم راسخ مردم مسلمان ایران در لبیک به ندای الهی قرآن در کمک به مظلومان صورت گرفت واین اعتقاد به دستورات قرآن وحدت ملی را در مبارزه بوجود آورده است.
- قرآن وعظمت آن در ادب آموزی :
سراسر این کتاب آسمانی پر است از کلام شیرین ومحترمانه که آکنده از ادب واحترام وشخصیت قائل شدن برای پدر ومادر وبزرگتران است.هرآنچه از کتب شاعران وآثار نویسندگان در باب ادب واحترام ونزاکت می جوئیم ، همگی به یکباره در این کتاب مقدس وادب آموز آمده است. کتابی که جهت سنین مختلف ودر جوامع گوناگون با تفکرات واعتقادات مذهبی متفاوت ، کاربرد دارد.


- قرآن ونقش بارز آن در وحدت اسلامی :
این کتاب آسمانی نه تنها همواره وحدت ویکپارچگی مسلمانان رافراهم می کند بلکه اعتماد کلیه انسانهای روی زمین را درخواست می نماید.خداوند در این کتاب مقدس از مسلمانان می خواهد که دست برادری به یکدیگر بدهند واز هرگونه تفرقه دوری نمایند.

زیرا هرگونه جدائی از یکدیگر زمینه را برای نفوذ مسلمانان فراهم می کند وموجب برادر کشی بین مسلمانان خواهد شد.جامعه اسلامی هرگز اجازه نفاق وجدائی بین برادران مسلمان را در یک جامعه اسلامی نخواهد داد.
- قرآن ونقش آن در اعتلای آرمان های اسلامی :
قرآن به عنوان تکیه گاه مسلمانان جهان وعامل اتحاد در وحدت آنان همواره دیوار محکمی در برابر خواسته های غیر مشروع استعمارگران در سطح جهان بوده است.این کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان ونقطه ضعف وخار چشم دشمنان اسلام ومسلمانان بوده وخواهد بود.

دشمنان حاضرند همه چیز خود را بدهند اما مسلمانان را از در این رابطه تحقیر نمایند.

- قرآن ونقش آن در بیزاری از ظالمان :
خداوند در قرآن به انسانها می آموزد که همواره حامی وطرفدار مظلومان وبر ضد ظالمان باشند.در بسیاری از آیات این کتاب مقدس مبارزه با بیداد وظلم وحمایت از مستضعفین در سرلوحه کار مسلمانان قرار گرفته است.

خداوند چون خودمحرومان جامعه را دوست دارد لذا همواره در این کتاب با ارزش از مسلمانان خواسته است که در همه حال یار ویاور محرومان جامعه باشند ودر دفاع از آنان از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
قرآن به انسانها آموخته است که در زندگی خود فقط خود را در نظر نگیرند ودیگران وخواسته های آنان را همچون اهداف خود در نظر بگیرند وبه زندگی دیگران احترام بگذارند.
- نتیجه :
قرآن چون کلام الهی است بنابراین در کیله ابعاد زندگی انسانها تأثر گذار است وبی شک در اخلاقیات ، رفتار، کردار وحرکات انسانها ونحوه تفکر آنان مؤثر می باشد.
انسانی که خود را به قرآن وکلام الهی متصل نماید به قوی ترین تکیه گاه متصل گردیده واگر خود را در پناه قرآن بجوید طبعاً به برترین سایبان پناه جسته است.

 

لذا اگر نور قرآنی در دل هر بنده ای جای گیرد افکار شیطانی از سینه وی بیرون خواهد رفت وامواج نورانی الهی بر قلب وی تابیدن خواهد گرفت.

نقش قرآن در زندگي بشري در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي و حتي بين المللي

قابل دقت و بررسي است كه ببخش مختصري از آنان به صورت زير است :

يكم. انسان نيازمند ارتباط مستقيم با آفريننده و هستي بخش خود است. اين ارتباط اگر چه از طريق مناجات و رازگويي دروني و قلبي انجام مي گيرد؛ اما دسترسي به كلمات خود خداوند، بسيار لذت بخش و اطمينان آور است. چنان كه اقبال لاهوري گفته است: «اگر مي خواهي خدا با تو سخن بگويد، قرآن بخوان».

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید