بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بيان مسئله

سازمانها سعي دارند تا ظرفيت و كارآيي خود براي نوآوري را افزايش دهند، لذا توجه روز افزوني به نحوه مديريت ظرفیت های خویش بخصوص دانش دارند.

تجربه نشان داده كه پياده سازي‌هاي موفق مديريت دانش در گرو توجه و اولويت بخشيدن به نكات ظريفی  است همچون:

 • جنبه هاي انساني و فرهنگي،
 • انگيزه‌هاي شخصي،
 • روش شناسی‌هاي مديريت تغيير،
 • فرآيندهاي كسب و كار جديد و يا تقويت شده‌اي كه مقيد به اشتراك گذاشتن دانش و ارتباطات و همكاري‌ باشند.

اسلاید 2 :

کم اثر شدن مهارت های مدیریتی

تمایل به یافتن پاسخ بر چرایی کم اثر شدن مهارت های سنتی مدیریت,

تحریک نیروی کار به خلق دانش و استفاده از ظرفیت های نهفته وی,

دستیابی به رویکردهای جدیدی که مدیران به مدد آنها توانایی های دانشی مورد انتظاراز نیروی کاررا برای خلق ارزش هرچه بیشتربرای بقا درشرایط رقابتی فزاینده, با ورزیدگی میسرمی سازند.

اسلاید 3 :

چالش‌هاي اصلي مديريت دانش

 • تکراراشتباهات پرهزينه به دليل عدم ثبت يا تحليل اشتباهات قبلي
 • تکراربرخی كارهابه دليل عدم آگاهي كاركنان از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي گذشته، يا نتايج آنها
 • لطمه خوردن به روابط با مشتريان به دلیل در دسترس نبودن دانش در نقطه عمل
 • درمیان نگذاشتن افكار، عقايد و عملكردهاي خوب که موجب افزايش هزينه‌هاي كلي مي‌گردد
 • محدود بودن کسانی که از دانش مهم و حساس بر خوردارند
 • کندی يادگيري سازمان‌ها كه موجب تاخير در توسعه محصول يا از دست رفتن فرصت‌ها مي‌شود
 • دلسرد وناراضی شدن كاركنان به دليل عدم دسترسي به منابع دانش

اسلاید 4 :

تقويت قابليت‌هاي لازم براي خلاقيت

انگيز‌ش‌هاي مالي که دربرخي موارد مي‌توانند خلاقيت را كاهش دهند,

تشويق‌ها و حمايت‌هاي لفظي و غير لفظي از كاركنان خلاق,

تشويق كاركنان براي ارائه سناريو‌هاي مختلف،

ایجاد فرصت برای تحليل مشكلات و مقايسة آنها,

تركيب ايده خلاق با منابع و مهارت‌هاي كارشناسي و تخصصي

اسلاید 5 :

برقراري ارتباط ميان علوم، مهندسي و مديريت

 • نحوه خلق فناوری
 • نحوه بهره برداري از آن به طوري كه فرصت خلق كند
 • يكپارچه كردن راهبرد فناوری با ابعاد راهبردی تجاري
 • نحوه استفاده از فناوری براي كسب مزيت رقابتي، انعطاف پذيري
 • نحوه تعامل ساختارهاي سازماني با تغيير فناورانه و زمان استفاده و عدم استفاده از فناوری

اسلاید 6 :

یافته های پژوهشی

 • نقش و اهميت عوامل محيط داخلي نسبت به عوامل محيط بيروني بيشتر ارزيابي شده است.
 • ارتباط منطقي بین سه حوزه مديريت دانش، نوآوري و فناوري وجود دارد.
 • مديريت تغيير در پياده سازي فرآيندهاي مديريت دانش، نوآوري و فناوري اهیمت ویژه ای دارد.
 • به همه ابعاد اثرگذار باید توجه شود.
 • اولويت يكسان و وابسته به شرايط محيط اجراء باید در نظر گرفته شود

اسلاید 7 :

پدیده ها از بالا به پایین و از برون به درون

در عصر حاضر مهارتهای سنتی به سرعت دچار تغییرات مستمر گردیده و پاسخگوی تحولات کنونی نمی باشند

این مهارتهاکه مبتنی بر اجزایی نظیر برنامه ریزی و سازماندهی بوده اند,برای سازمانهای مکانیکی و دارای ثبات مفیداند, ولی در عصر پرشتاب کنونی همیشه پاسخگو نخواهند بود

آنها برای رفتارهای قابل پیش بینی خطی ومنطقی کاربرد دارند,  ولی سازمانها به دلیل تشدید رقابت های گوناگون,از حالت ثبات به وضعیت مخاطره آمیزی,تغییر وضعیت داده اند

تلاشهای جاری, بر پایه کوانتوم و نظریه هایی همچون آشوب استوار شده اند که همگی دلالت بر عدم ثبات سازمانها دارند

اسلاید 8 :

پیام کوانتوم

کل اجزاء جهان شامل,انسانها,هستی ها یا موجوداتی پویا، آگاه، و مرتبط با هم هستند. کوانتوم به معنی ذره در حال حرکت و با گرایشهای احتمالی است و اینکه نظم از بی نظمی حاصل می آید؛ و رابطه های ساده یک علتی جای خود را به روابط چند علتی، پیچیده و در هم تنیده می دهد.

ادراک های انسان بشدت ذهنی است و تفکر خلاق نیازمند استفاده از توانمندیهای الهامی و اشراقی است. این گفتمان درونی او است که احساسات وی را شکل می دهد.

کوانتوم دیدگاه مدیران را در نگاه به پدیده ها از بالا به پایین و از برون به درون تغییر داده و معکوس می سازد.

اسلاید 9 :

نظریات مدیریتی سنتی و کوانتومی

نظریه کوانتوم مواردسنتی  را مردود نمی داند بلکه به اقتضاء شرایط متحول محیط مکمل آنها است

مهارتهای کوانتومی نگریستن دوباره و جدید به مسائل و شیوه جدید برخورد با آنها را درمواردی چون مساله تعارض به مدیران می آموزد

در سیستم کنونی ترفیع بر اساس نیل به هدف استفاده موثر از ابزارها و توانایی تولید فرآورده با کیفیت بالا اولویت دهی طرح ریزی و مدیریت نتایج مهارتهای فردی مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی و روابط متقابل است ودر سیستم قدیم ترفیع بر اساس تجربه لیاقت و مدیریت کاهش هزینه استوار بوده است

اسلاید 10 :

تمام مهارتهای کوانتومی در دنیای پرتلاطم کنونی کاربرد دارند و با شیوه های سابق نمیتوان سازمانهای ارگانیک و پویا را اداره نمود

تنها عنصر ثابت در حال حاضر تغییر است و اندکی عدم تعادل لازمه توسعه در قرن 21 می باشد

مهارتهای فنی ادارکی و انسانی و حتی مهارتهای سیاسی اجتماعی و احساسی پاسخگوی مدیران وسازمانها نمی باشند

مهارتهای سنتی در سازمانهای مکانیک با هدف کارایی و انجام درست کارها و کاهش هزینه ها بیشتر سازگار است و مهارتهای کوانتومی و جدید در سازمانهای پویا و در محیط نا مطمئن و پرچالش امروزی و با هدف اثربخشی و انجام کارهای درست موثرترند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید