whatsapp call admin

دانلود مقاله نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

رویکردی اجتماعی به مطالعه ی ورزش
نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی
گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی ،عوامل انتقال فرهنگی ،پیشرفت شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است،

از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تأثیرات متقابلی وجود دارد ؛بنابراین مسئولان ورزش و تربیت بدنی منطقه باید ابعاد اجتماعی -فرهنگی ورزش را بفهمند و نقشها و تأثیرهای حیاتی این پدیده را درک کنند .همچنین ،باید بکوشند تا با تقویت نظام تربیت بدنی و ورزش ،به سان یک نظام اجتماعی -فرهنگی مهم، معیارها و ملاکهای نوینی را وضع کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده ی مردم باشد؛

زیرا ماهیت اجتماعی -فرهنگی ما را وا می دارد تا میان ورزش و شاخه های گوناگون علوم اجتماعی پیوند دهیم و مفاهیمی را وضع کنیم که از طریق پی ریزی مبانی نظامهای فرعی نو مانند «جامعه شناسی ورزش»،زمینه این پیوند و ارتباط فراهم شود ،به گونه ای که این مباحث و نظامهای فرعی تمامی مسائل اجتماعی و فرهنگی ورزش را تحت پوشش قرار دهد.

طبیعت اجتماعی ورزش
طبیعت اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی ،با تمام وجود، خود را به عنوان یک نمود بارز اجتماعی ،هم بر پژوهشگران اجتماعی ،هم بر عامل تحقیقی در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش ،تحمیل می کند.
ورزش پدیده ای اجتماعی -فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجموعه ی نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد: بدین معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیتهای آن ،بطور کلی یک شاخص عمومی است. از یک سو، می توان از طریق آن درباره ی سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه

وابسته است.به همین دلیل ،تحلیل نهایی شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی اجتماعی موجود میان این شرایط – از رهگذر شماری از روابط غیر مستقیم است که تعیین می کند ورزش تا چه اندازه می تواند پیشرفت کند و تا چه حد می تواند واپس رود.
اندیشمند و کارشناس روسی علوم ورزشی ،ماتوییف(Matveyev)بر همین مسأله تأکید می ورزد.او معتقد است نتایج تحلیلهای آماری – اجتماعی بر این گواهی می دهد که دستاوردهای ورزشی المپیک (به مثابه ی عالیترین و پیشرفته ترین دستاوردهای ورزشی )ارتباط زیادی با شاخصهای

موجود اجتماعی انسان دارد ، شاخصهایی مانند:
-درآمد ملی و میانگین در‌آمد سرانه ؛
« زیرا ورزش نیازمند تسهیلات و پول و سرمایه است که در راه آن هزینه شود».
-کالریهای غذایی برای یک فرد عادی؛
« چرا که تغذیه ی خوب و مناسب ،جوهره ی اصلی ارتقای ورزشی است».
– میانگین عمر فرد؛
« زیرا این امر ،شاخص سطح آگاهی بهداشتی و نیز میزان خدماتی است که فرد در این زمینه دریافت می کند؛چرا که بهداشت و سلامتی شالوده ی پیشرفت ورزشی است».
– میانگین بیسوادان جامعه؛

« زیرا ورزش نوین بر پایه ی شناخت و دانش استوار است و سهولت دستیابی به اطلاعات ،پایه پیشرفت در ورزش می باشد».
نگرش علمی به پدیده ی ورزش تنها از رهگذر علوم طبیعی ،مانند بیومکانیک ،بیوشیمی ،فیزیولوژی و غیره صورت نمی گیرد.بلکه باید از علوم اجتماعی نیز،بویژه در هنگام بررسی ابعاد و جنبه های انسانی ورزش و موضوعات آن کمک گرفت؛زیرا ورزش یکی از گونه های برجسته ی فعالیت انسان است که تنها از رهگذر افراد و گروهها و چارچوبهای اجتماعی ،با همه درونمایه ها و بروندادهای آن ،زمینه پیدایش می یابد.

از وقتی که ورزش به نظامها و نهادهای جامعه راه یافت و مفهوم اجتماعی به خود گرفت؛مضامین فعالیت ورزشی فرد،جز از طریق نهادها و نظامهای اجتماعی ذی ربط،معنایی به دست نمی دهد؛چرا که تفسیر نظری پدیده ی ورزش و کوشش در جهت نهادینه کردن آن ،تنها از خلال چارچوب اجتماعی-فرهنگی آن امکان پذیر است.
چارچوب اجتماعی ورزش می تواند میان و

رزش ،به عنوان ارزشها و خصلتهایی اجتماعی ،و گرایشها و آرمانها و انتظارات جامعه هماهنگی به وجود آورد و عملکرد و دستاوردهای ورزشی را در پرتو ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی تفسیر و تبیین کند؛زیرا چارچوب اجتماعی ورزش در سراسر تاریخ بشر همواره گسترش پیدا کرده است ؛هیچ عصری از اعصار و هیچ فرهنگی از فرهنگهای بشر را ،هر چند در ابتدایی ترین چهره ی آن ،نمی توان یافت که ورزش به گونه ای در آن وجود نداشته باشد.

با رشد و گسترش چارچوب اجتماعی ورزش ،این امکان فراهم آمده است تا تفسیرهای مهم و متناسبی از ورزش به دست داده شود:ورزش برای تفریح ،ورزش برای سلامت بیشتر،ورزش به هدف کسب آمادگی جنگی و دفاعی ، ورزش به عنوان عنصری فرهنگی ،یا به عنوان تفسیری دینی یا اسطوره ای و …
با جا افتادن مفهوم علوم ورزشی (Sport Sciences)در محافل جهانی و مراکز آکادمیک ،موضوع«وابستگی ورزشظبه خاستگاهی بنیادین در راه تحکیم اعتبار علمی و آکادمیک مسائل اجتماعی ورزش تبدیل شد.
پیدایش و تکامل مسائل اجتماعی ورزش
برخی از نوشته های قدیمی به بررسی پدیده ی ورزش یا گیمها از دیدگاه اجتماعی پرداخته اند،اما اغلب این نوشته ها به صورت حاشیه ای و نامتمرکز صورت گرفته است و بیشتر آنها به بررسی کارکرد گیمها و تفسیر بازی توجه نشان نداده اند.

لوشین و سیج(Luschen & Sage) معتقدند که نقطه های آغازین رویکرد به مطالعه ی نظری مسائل اجتماعی ورزش ،به مثابه ی یک پدیده ی اجتماعی ،به افلاطون(Plato) بر می گردد و شاید نخستین تحقیقات ،نظریه ای باشد که شاعر آلمانی شیللر(Schiller) در سال ۱۸۷۵ و اسپنسر(Spencer) در سال ۱۸۶۱ درباره ی بازی ارائه داده و آن را بر مبنای تئوری «انرژی اضافی» تفسیر کرده اند .تحقیقات بعدی در این زمینه توسط پیشروان جامعه شناسی و مردم شناسی ،امثال تیلور(Tylor)1896،ماکس وبر(Max Weber)1920،زنانیخی (Znaniecki)1930جرج

زیمل(G.Simmel)1918 صورت پذیرفت.
پیدایش جامعه شناسی ورزش
گرچه پدیده ی بازی و گیمها در دهه های نخستین قرن بیستم با جدیت مورد بررسی قرار گرفت،اما تنها در سه دهه ی پایانی این قرن بود که به بررسی ورزش،به مثابه ی یک موضوع تحقیقی،پرداخته شد؛زیرا با آن که در اوایل این سده آثاری همچون ورزش و فرهنگ اثر اشنایتسر(Stenitzer)در سال ۱۹۱۰ و جامعه شناسی ورزش نوشته ی ه.رایز (H.Risse)در سال ۱۹۲۱ به ظهور پیوست،اما نیروها و عناصر آکادمیک تا آغاز سه دهه ی پایانی قرن بیستم به پژوهش در مطالعات اجتماعی ورزش روی نیاوردند و تنها از آن زمان به بعد بود که آثار لوشن۱۹۵۹،ساتن اسمیت(Sutton-Smith)1962 ،کنیون-لوی(Kenyon-Loy)1965،ایرباخ(Erbach)1966 سیج(Sage)1970 و دنینگ(Dunning) 1971 منتشر شد و از آن پس کوششهای مشترکی در راه پی افکندن شالوده های نظری و تجربی

جامعه شناسی ورزش،به عنوان مبحثی فرعی از علوم تربیت بدنی ،به دست پژوهندگانی چون لوشن-ویز(Luschen-Weis)1974،باول –لوی(Baul–Loy)1975،بارتون و همکارانش(Bartton Et al)1978-1979،ایتزن – سیج(Eitzen-Sage)1978 لوی- مکفرسون-کنیون(loy-Mcpherson Kenyon-) و اسنایدر ـ سپریتزر (Spreitzer-Snyder-) 1978 صورت پذیرفت و از آن به بعد تحقیقات و تألیفات یکی پس از دیگری به منصه ظهور رسید.رویکرد عمومی و کلی در این روند نظریه سازی ،ایجاد

آکادمیک واحدی بود که بتواند جنبه های گوناگون ورزش و نمودهای آن را در پرتو نظریات و مباحث جامعه شناسی و تحت شرایط پژوهش اجتماعی -تجربی تجزیه و تحلیل کند،اما فرایند نظریه سازی با مشکلاتی روبرو شد ؛زیرا در میان تئوریهای فراوان جامعه شناسی ،تنها موضوعات و مطالب اندکی هستند که پیوند نزدیکی با ورزش دارند.در مطالعه ی گروه ورزشی ،محققان بعضاً بر جنبه های اجتماعی ورزش ،مانند نظریه های ساخت گرایی ،از جمله نظریه ی مارکسیسم و یا

کارکردگرایی تأکید کرده اند و گاه به بررسی روابط متداخل میان انسانها ،یا مفاهیم نمادین و یا کنش متقابل میان افراد تأکید ورزیده اند.مجموع این دو روش ،زیر ساخت اطلاعاتی خوبی به بار آورد که زمینه را برای پیدایش مبحث فرعی «جامعه شناسی ورزش»آماده ساخت،همچنان که از سوی دیگر نیز در پیدایش سیاستها و عملکردهای پذیرفته ی اجتماعی تأثیر گذاشت.

نشانه های جدید این نوید را می دهد که برای جامعه شناسی ورزش،همچون دیگر علوم و مباحث فرعی تربیت بدنی و ورزش ،بینش نظری مناسبی فراهم آمده است.اما با وجود حرکت شتابنده و رویکرد فزاینده به سوی پدیدار شدن جامعه شناسی ورزش،به عنوان یک مبحث تخصصی در مسائل ورزشی -اجتماعی،هنوز موضوعات چندی وجود دارد که در تحلیل نظری منظومه ورزش حل ناشده مانده و یا قطعیت نیافته است.در زمینه ی نظام ورزش اطلاعات انبوهی در دست است،اما این دادها صرفاً توصیفی هستند و از این رو باید کوشش بیشتری در جهت نظریه سازی صورت گیرد.
عوامل ظهور دیر هنگام پژوهش اجتماعی در ورزش

توتکو(Tutko)به پاره ای از عواملی که پژوهشها و مطالعات اجتماعی در زمینه ی ورزش را به تأخیر انداخته است ،اشاره می کند و آن را به برداشتها و تصورات حاکم بر اذهان مربیان و معلمانی بر می گرداند که معتقد بودند پژوهش اجتماعی ورزش کاری بیفایده است و در ارتقای عملکرد ورزشی عملاً نقش و تأثیری ندارد.چنان که فارغ التحصیلان کارآمد مراکز و مؤسسالت آموزشی

تربیت بدنی نیز از دیر باز ،نسبت به تواناییهای خود در انجام مطالعات وتحقیقات اجتماعی ورزشی شک و تردید داشتند.لوی(Loy)به دست اندکاران تدریس مسائل اجتماعی ورزش حمله می کند و آنها را به بیکفایتی متهم می سازد.

جامعه شناسی ورزشی ،هاری ادواردز(Harry Edwards)یکی از عوامل این تأخیر که فارغ التحصیل تربیت بدنی به نحو شایسته ای پرورش نیافته اند که بتوانند دشواریهای این نوع تحقیقات را برخورد هموار سازند.همچنین این افراد با شک و تردید برخی کارشناسان علوم دیگر درباره ی دشوار بودن عینی گرایی در این گونه تحقیقات روبه رو بودند.شیوع پاره ای از مفاهیم که در آ عصر پیرامون ورزش حاکم بود و این پدیده را صرفاً یک سرگرمی و بازی(Fun & Games)می دانست ،مزید بر علت شد

 

این عوامل مانعی بر سر راه پیشرفت مطالعات اجتماعی -فرهنگی -ورزشی به شمار می رفت،ت جایی که جامعه شناس برجسته ای چون کارل دیم(C.Diem)در سال ۱۹۴۹ ورزش را یک فعالیت بی فایده نامید،گو این که او در اواخر عمر خود از این نظر برگشت،اما در مجموع ،این نحوه ی تفکر بر محافل کلاسیک تربیتی در غرب حاکم بود که بعد عقلی و فعالیت فکری را بر جنبه ی جسمی و فعالیت ورزشی برتری می داد.

شاید این نکته روشن سازد که چرا دایره المعارف جهانی علوم اجتماعی موضوعاتی چون گیمها،رقابتهای ورزشی ، و تفریح را فرو گذاشته و تنها به موضوعاتی مانند قماربازی پرداخته است ،و چرا به نظریه های ارایه شده درباره ی بازی توجه کمتری نشان داده و در عوض،به موضوع فراغت و بیکاری اهتمام چشمگیری داشته است.
انجمن جامعه شناسی امریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۷۱ به بررسی موضوع ورزش پرداخت ،و با وجود پیشرفت تحقیقات در زمینه ی مسائل عام اجتماعی ورزش (جامعه ،فرهنگ،مردم شناسی ،اقتصاد اجتماعی،روان شناسی اجتماعی)،جامعه شناس ورزش را در کانون توجه خود قرار داد.گر چه این رویکرد تنها در محدوده ی مراکز علمی و آکادمیکی بود که ارنباط مستقیمی با ورزش و

تربیت بدنی نداشتند؛اما بر عکس برخی علوم فرعی دیگر ،مانند روان شناسی ورزشی و مدیریت ورزش،جامعه شناسی ورزش با استقبال و اعتراف هیأتهای شغلی و آکادمیک روبه رو شد.در مورد به رسمیت شناختن زمینه ی اصلی (یعنی تربیت بدنی و ورزش)،باید گفت که موضوع هنوز وضع ثابت و روشنی پیدا نکرده و همین وضعیت به جهان عرب نیز سرایت یافته ؛زیرا منطقه ی ما پژوهشگران بسیار اندکی را می شناسد و آنها نیز در این زمینه تحقیقات انگشت شماری تولید کرده اند.

شاید بتوان عامل این امر را ضعف قابلیت و کارایی ،قصور در فهم ابعاد اجتماعی ورزش و نیز بی پشتوانه بودن این گونه تحقیقات و مطالعات دانست؛از طرف دیگر ،جامعه شناسی ورزش هم اهتمام اندکی به موضوعات کاربردی و تربیتی از خود نشان داده است.
رویکردهای تحقیق و کوشش برای نظریه سازی

در سطح جهانی،وجود ایدئولوژیهای گوناگون و ناهمساز ،بر رویکردهای تحقیق و نطریه سازی در علوم اجتماعی ورزش انعکاس یافت.ایرباخ(Erbach)1966،خاطر نشان می سازد که محققان شرق اروپا به موضوع کاربر

د تکیه می کنند،در حالی که در غرب اروپا به تحلیلهای نظری توجه نشان می دهند.
کروچک(Krowczyk)از طریق تحلیل نظری فرهنگ بدنی،در چارچوبی از فلسفه و سیاست و جامعه شناسی معرفت،مدخل وسیعی را برای بررسی و مطالعه ی جنبه های اجتماعی فعالیت بدنی و ورش به دست داده و آن را مناسبترین مدخل برای بررسی ورزش،به عنوان یک پدیده ی اجتماعی،معرفی کرده است.او با جستجو در تحقیقات نظری پیرامون فرهنگ بدنی به این نتیجه می رسد که در این زمینه دو رویکرد اصلی وجود دارد .

۱-رویکرد پس نگرانه(Retrospective).
این رویکرد به بازگشت به طبیعت و زندگی فطری دعوت می کند.
۲-رویکرد پیش نگرانه(Perspective)این رویکرد به همسازی و انطباق با فرایندهای مدنیت و صنعتی شدن فرا می خواند.

لوی و کنیون(Loy & Kenyon)سهم ارزنده ای در غنی ساختن پژوهشها و مطالعات اجتماعی فعالیت بدنی و ورزش داشته و افتخار طبقه بندی و جداسازی نوشته ها و تحقیقات مربوط به مسائل اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی را از آن خود کرده اند.آنان این نوشته ها و تحقیقات را در دو گرایش و دیدگاه جای داده اند.

۱-گرایش معیاری(Normative)
این گرایش شامل مجموعه ی مطالعات و تحقیقاتی است مبتنی بر این فرض که فعالیت های ورزشی به گونه ای خود به خودی یک رشته اهداف اجتماعی مشخصی را نتیجه می دهد یا به بار می نشاند.این گرایش به نوبه ی خود به دو اردوگاه ایدئولوژیکی تقسیم می گردد:
الف: اردوگاه غرب(به رهبری ایالات متحده امریکا،کانادا و اروپای غربی)

ب: اردوگاه شرق(به رهبری اتحاد شوروی و اروپای شرقی سابق).
اردوگاه غرب به این طرز تفکر گرایش دارد که ورزش ابزاری است برای شکل دهی به شخصیت فرد در پرتو آموزه های معنوی مسیحیت.در حالی که اردوگاه شرق برای ورزش اهدافی اجتمعی قائل است.
شایان گفتن است که تا پیش از سال ۱۹۹۰ یعنی قبل از فروپاشی اتحاد شوروی و دست شستن آن از نظریه مارکسیسم ،تمام اهتمام و دغدغه ی اردوگاه شرق متوجه پاسخگویی به این پرسش اساسی بود که چگونه می توان ورزش را تربیتی سازماندهی و توسعه داد که بتواند در پاسخگویی نیازهای «سوسیالسم» و تحقق بخش اهداف و آرمانهای جامعه ی«سوسیالیستی»بیشترین کارآیی را دارا باشد.

۲-گرایش غیر معیاری
بیانگر این رویکرد و گرایش،مجموعه تحقیقات؛نوشته ها و آثاری است که با مکتب آرمانگرایی و دیدگاهها ی آن همسازی و همسویی دارد و بازگوکننده ی اندیشه های آن دسته از چامعه شناسان ورزش است که در مطالعه ی ورزش تا سر حد امکان از شیوه ی عینی گرایی استفاده می کنند و به طور مشخص تر ،به اصل « ارزش-طبیعت»پایبندند و نخستین فرض آنها این است که ورزش تا زمانی که با خوبی و بدی ،بطور کلی ،سر و کار نداشته باشد،اهداف آن به گونه ای قطعی نه قابل رد است و نه قابل پذیرش.کوششهای این عده از محققان بر محور تفسیر و تبیین تأثیر ورزش ،به عنوان یک نظام اجتماعی ،بر دیگر نظامهای اجتماعی یا بالعکس می چرخد.

وضعیت کنونی جامعه شناسی ورزش
پس از تأسیس کمیته بین المللی جامعه شناسی ورزش در سال ۱۹۶۵ ،شماری از جمعیتهای ملی به آن پیوستند و کمیته ی مذکور این جمعیتها را در امر سازماندهی شان پشتیبانی و کمک کرد.در حال حاضر نیز مشارکت نسبتاً فعالی میان محققان

کانادا،انگلستان،فنلاند،ژاپن،لهستان،ایالات متحده و آلمان در این باره وجود دارد.
از لحاظ تولید دانش در این زمینه ،گزارشی که در سال ۱۹۷۸ منتشر شده حاکی از آن است که تا تاریخ یاد شده ۲۵۸۳ تحقیق علمی و ۷۲۳ کتاب در زمینه ی مسائل اجتماعی ورزش انتشار یافته و شمار محققان متخصص در این موضوع در سراسر جهان ،از یکصد نفر فراتر نمی رفته است.به گفته لوشن در سال ۱۹۸۰ فعالیت این پژوهشگران بر محور این موضوعات می چرخیده است:تحلیل مقایسه ای میان ورزش و گیمها،رده بندی طبقاتی،اجتماعی شدن، و گروهها در ورزش.
هم اینک در جهان ،حرکت بالنده ای در تحقیقات و مطالعات ورزشی از دیدگاه جامعه شناخ

تی جریان دارد که هیأتها و سازمانهای علمی و آکادمیک معتبر جهانی ،بویژه انجمنهای بین المللی جامعه شناسی به نحو چشمگیری در آن مشارکت دارند؛به گونه ای که شمار زیاد و قابل ملاحظه ای از پژوهشگران متخصص در جامعه شناسی عمومی،فعالیت تحقیقاتی خود را در مسائل اجتماعی ورزش و جنبه های فرهنگی و فولکلوریک آن متمرکز ساخته اند.
با این همه ،نظام آکادمیک (مادر)،یعنی تربیت بدنی و ورزش،هنوز این مبحث نوظهور را کاملاً به رسمیت نشناخته است؛زیرا مؤسسه های آکادمیک و دانشکده های فراوانی وجود دارند که با این مبحث را با روان شناسی ورزش درهم می آمیزند و غالباً درسها و آموزشهایی را ارائه می دهند که هر دو ماده را در بر دارد.اما در سایه ی افزایش جمعیتها و نشریات علمی که با استفاده از دانش جامعه شناسی در راه ارتقاء بخشیدن به زمینه ی ورزشی کار می کنند،خطوط کلی این مبحث نوپدید (جامعه شناسی ورزش) بتدریج رخ می نماید.

وقتی در جهان پیشرفته وضع بدین گونه باشد ،می توانید وضعیت موجود در جهان عرب را تصور کنید؛ چرا که در این منطقه از جهان ،حرکت تحقیق علمی و تئوریک در مسائل اجتماعی ورزش با گامهایی آهسته و کند پیش می رود و نیازمند کمک و پشتیبانی همه جانبه و کامل از سوی نهادهای مربوط است.
شکلهای اجتماعی فعالیت بدنی
بسیاری از پژوهشگران و نویسندگان در تعریف ورزش از واژه های مترادف و اسامی گوناگونی استفاده کرده اند.برخی از آنان برای توصیف ورزش مجموعه ی ثابتی از مفاهیم را به کار برده اند بعضی از نویسندگان ،همان تعبیرها را در معانی متفاوت و گوناگون دیگری به کار گرفته اند.در یک صد سال گذشته ، با وجود دشواری تعبیرات و اصطلاحات ،سه مفهوم بنیادین بروز کرد که اغلب محققان و نویسندگان آنها را اساس کار خود قرار دادند.این سه مفهوم که در زمینه ی مطالعه ی مسائل اجتماعی ورزش متداول شده اند،عبارتند از:

بازی(Play)،گیمها(Games)،و ورزش(Sport).لوی(Loy)برای توضیح رابطه ی میان این مفاهیم سه گانه نموداری مفهومی ترسیم کرده است.در این نمودار ،مفهوم بازی (به عنوان یک مفهوم پیشین )مقدم بر گیمها قرار داده شده است و گیمها مقدم بر ورزش؛زیرا بازی در حقیقت ریشه و جوهره ی پدیده ی ورزش است و گیمها مرحله ی متوسطی میان بازی در شکل ساده ناپخته ی آن و ورزش در شکل نظام مند و سازمان یافته اش می باشد.لوی(Loy) در سال ۱۹۷۸ برای توضیح این رابطه ،نمودار مفهومی زیر را ارائه داد:
چند نمونه از بازی: جست و خیز کردن،آب بازی ،گل بازی،سرسره بازی،بالارفتن از درخت.
چند نمونه از گیمها:همه ی بازیهای قومی و بومی؛مانند چشم بندانک،ماهیگیری و …
چند نمونه از ورزش:فوتبال،بسکتبال،ژیمناستیک،شناو…
با پیچیده شدن چارچوبهای تحقیق و بررسی درباره ی ورزش از زاویه های گوناگون (تربیتی،روانی،اجتماعی،تفریحی و …)،تعبیرهای دیگری در این زمینه ظهور کرد که شاید تبیین آنها ،ما را در تفسیر پدیده ی ورزش یاری رساند،گو این که همه ی این مفاهیم به ظاهر گوناگون ،از یک اصل حرکت انسان ،سرچشمه می گیرند.

فعالیت بدنی(Physical Activity)
برخی از پژوهشگران و نویسندگان ،بر حسب عادت ،ازعبارت فعالیت بدنی زمینه ی کلی حرکت انسان ،به طور عام را در نظر دارند.اما شمار اندکی از آنان .وقتی این تعبیر را به کار می برند ،مقصودشان فرایند تمرین و فعال سازی و ورزیدگی ،در مقابل تنبلی و سستی و رخوت،است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد