دانلود مقاله هیپرتروفی بطن چپ و فاکتورهای وابسته به کلسیم و فسفر در بیماران همودیالیزی مزمن

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

زمینه و هدف: عوارض قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی انتهائی کلیوی(End Stage Renal Disease)

می باشد. هیپرتروفی بطن چپ (Left Ventricular Hypertrophy) شایعترین عارضه قلبی در بیماران ESRD است که با پیش آگهی بیماران رابطه مستقیم داردوپرکاری ثانویه پاراتیروئید در ایجاد LVH موثر است. کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز متابولیتهای متاثر از فعالیت غده پاراتیروئید هستند فلذا این تحقیق به بررسی سطح سرمی کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز و ارتباط آنها باLVH پرداخته است.
مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی۵۶نفر از بیماران همودیالیزی مزمن بصورت پیگیری یک سالهاز ابتدای

صورت گرفت. میانگین یک ساله سطوح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز، هموگلوبین و

هماتوکریت و متغیرهایی مانند وجود فشار خون بالا ارزیابی گردید و جهت تشخیص LVH در بیماران از اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی استفاده شد و رابطه بین متغیر های ذکر شده با LVH با استفاده از آزمون های آماری Chi-Squre ، T-test و FisherExact test بررسی گردید و در مقایسه هاP<0/05معنی دار تلقی شد.

یافته ها: ۳۲نفر(%۵۷/۱)از بیماران مبتلا بهLVHبودند که از این میان۱۹نفر(%۵۹/۴)مرد و(%۴۰/۶) ۱۳زن بودند.(P >0/05)

میانگین سنی بیماران مبتلا به LVH برابر با ۵۳/۵±۱۳/۳ سال بدست آمـد که اختلاف معنی داری با میانگین سنــی بیماران فاقد LVH نداشت

.(P >0/05) میانگین سطح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در دو گروه بیماران دارای LVH و فاقد LVH تفاوت معنی داری نداشت

.(P >0/05) اما میانگین حاصل ضرب کلسیم در فسفر در بیماران دارای LVH بطور مشخص و معنی داری بیش از میانگین این مقدار در بیماران فاقد LVH بدست آمد .(P <0/05)

نتیجهگیری: حاصل ضرب کلسیم در فسفر به علت ارتباط مستقیمی که با شیوعLVHدر بیمارانESRDهمودیالیزی دارد میتواند بهعنوان عامل خطر LVH در این بیماران بکار رود و با کنترل این پارامتر می توان در دراز مدت مرگ و میر این بیماران را کاهش داد. (مجله

طبیب شرق، دوره ۹، شماره ۴، زمستان ۸۶، ص ۲۸۵ تا ( ۲۹۳

کلیدواژه ها: نارسایی انتهایی کلیوی، همودیالیز، کلسیم، فسفر، هیپرتروفی بطن چپ

مقدمه

نارسایی مزمن کلیه به کاهش کارکرد پیش رونده و غیر قابل برگشت کلیه ها گفته می شود که نهایتا به بیماری کلیوی انتهایی End Stage Renal Disease (ESRD) منتهی می شود و به درمان جایگزینی شامل همودیالیز، دیالیز پریتونئال و پیوند کلیه نیاز دارد.عوارض قلبی عروقی علت اصلی مرگ و

میر در بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیوی می باشد. بروز زیاد عوارض قلبی و عروقی می تواند نتیجه ای از تغییرات قبل از
ESRD و یا به علت بیماری کلیوی اولیه باشد. اما گاهی این عوارض بطور مستقیم ناشی از تغییرات همودینامک – متابولیک یـا اختلالات عصبی هــورمونی خــاص می باشد که در جــریان

اورمی یا درمان عوارض آن دیده می شود. (۱) اندازه گیری آلکالین فسفاتاز و در صورت نیاز آلبومین انجام

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 9 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد