بخشی از مقاله


چکیده

زمینه و هدف: عوارض قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر در بیماران مبتلا به نارسایی انتهائی کلیوي(End Stage Renal Disease)

می باشد. هیپرتروفی بطن چپ (Left Ventricular Hypertrophy) شایعترین عارضه قلبی در بیماران ESRD است که با پیش آگهی بیماران رابطه مستقیم داردوپرکاري ثانویه پاراتیروئید در ایجاد LVH موثر است. کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز متابولیتهاي متاثر از فعالیت غده پاراتیروئید هستند فلذا این تحقیق به بررسی سطح سرمی کلسیم، فسفر و الکالین فسفاتاز و ارتباط آنها باLVH پرداخته است.
مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روي56نفر از بیماران همودیالیزي مزمن بصورت پیگیري یک سالهاز ابتداي

صورت گرفت. میانگین یک ساله سطوح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز، هموگلوبین و

هماتوکریت و متغیرهایی مانند وجود فشار خون بالا ارزیابی گردید و جهت تشخیص LVH در بیماران از اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی استفاده شد و رابطه بین متغیر هاي ذکر شده با LVH با استفاده از آزمون هاي آماري Chi-Squre ، T-test و FisherExact test بررسی گردید و در مقایسه هاP<0/05معنی دار تلقی شد.

یافته ها: 32نفر(%57/1)از بیماران مبتلا بهLVHبودند که از این میان19نفر(%59/4)مرد و(%40/6) 13زن بودند.(P >0/05)

میانگین سنی بیماران مبتلا به LVH برابر با 53/5±13/3 سال بدست آمـد که اختلاف معنی داري با میانگین سنــی بیماران فاقد LVH نداشت

.(P >0/05) میانگین سطح سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز در دو گروه بیماران داراي LVH و فاقد LVH تفاوت معنی داري نداشت

.(P >0/05) اما میانگین حاصل ضرب کلسیم در فسفر در بیماران داراي LVH بطور مشخص و معنی داري بیش از میانگین این مقدار در بیماران فاقد LVH بدست آمد .(P <0/05)

نتیجهگیري: حاصل ضرب کلسیم در فسفر به علت ارتباط مستقیمی که با شیوعLVHدر بیمارانESRDهمودیالیزي دارد میتواند بهعنوان عامل خطر LVH در این بیماران بکار رود و با کنترل این پارامتر می توان در دراز مدت مرگ و میر این بیماران را کاهش داد. (مجله

طبیب شرق، دوره 9، شماره 4، زمستان 86، ص 285 تا ( 293

کلیدواژه ها: نارسایی انتهایی کلیوي، همودیالیز، کلسیم، فسفر، هیپرتروفی بطن چپ

مقدمه

نارسایی مزمن کلیه به کاهش کارکرد پیش رونده و غیر قابل برگشت کلیه ها گفته می شود که نهایتا به بیماري کلیوي انتهایی End Stage Renal Disease (ESRD) منتهی می شود و به درمان جایگزینی شامل همودیالیز، دیالیز پریتونئال و پیوند کلیه نیاز دارد.عوارض قلبی عروقی علت اصلی مرگ و

میر در بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیوي می باشد. بروز زیاد عوارض قلبی و عروقی می تواند نتیجه اي از تغییرات قبل از
ESRD و یا به علت بیماري کلیوي اولیه باشد. اما گاهی این عوارض بطور مستقیم ناشی از تغییرات همودینامک – متابولیک یـا اختلالات عصبی هــورمونی خــاص می باشد که در جــریان

اورمی یا درمان عوارض آن دیده می شود. (1) اندازه گیري آلکالین فسفاتاز و در صورت نیاز آلبومین انجام

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید