مقاله پتروگرافی و ژئوشیمی پریدوتیتهای نیکل دار در افیولیت نورآباد(شمال غرب لرستان)

word قابل ویرایش
7 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

پتروگرافی و ژئوشیمی پریدوتیتهای نیکل دار در افیولیت نورآباد(شمال غرب لرستان)

چکیده

مجموعه افیولیی نورآباد در شمال غربی لرستان قرار گرفته است.سنگهای این مجموعه افیولیتی از پایین به بالا شامل پریدوتیتهای سرپانتینی شده،گابروهای لایه ای،گابروهای ایزوتروپ،کمی پلاژیوگرانیت،دایکهای دیابازی،گدازه های بالشی،آندزیت و سنگهای رسوبی می باشد. دایکهای دیابازی وبازالتهااثراتی ازآلتراسیون بستر اقیانوس را نشان می دهند. پریدوتیتهای سرپانتینی شده عمدتأ شامل هارزبورژیت ،دونیت و لرزولیت هستند که بخش عمده ای از افیولیت نورآباد را تشکیل می دهند.این سنگها از نیکل غنی شده هستند و از ۱۸۰۰ در لرزولیتها تا ppm 2666 در دونیتها نیکل دارند. این سنگها دارای پتانسیل اقتصادی نیکل نمی باشند.

کلمات کلیدی:مجموعه افیولیتی نورآباد،

۱

مقدمه

عدد اتمی نیکل ۲۸ است و به صورت یونNi2+ وجود دارد. یون نیکل به علت نزدیکی شعاع یونی به منیزیم می تواند جانشین منیزیم در کانی های منیزیم دار از جمله اولیوین شود. ارتباط مثبت بین Ni و MgO یک امر عادی و طبیعی است زیرا Ni در مراحل اولیه تبلور به جای Mg وارد شبکه کانی اولیوین می شود .(Mason and Moore,1982) عیار اقتصادی این عنصر در کانسارهای اقتصادی یک درصد می باشد(( Gocht et al., 1986 که به صورت کانی سازی سولفیدی یا کانسارهای رسوبی لاتریتی همراه سنگهای اولترامافیک به وجود می آید.

بیشترین حجم سنگهای مافیک واولترامافیک در ایران در مجموعه های افیولیتی قرار دارد. افیولیت کرمانشاه به عنوان یکی از افیولیت های زاگرس در غرب ایران واقع شده است و بخش اولترامافیک این مجموعه شدیدأ دگرسان شده است. سنگهایی این مجموعه از پایین به بالا شامل سنگهای اولترابازیک (پریدوتیتها )، سنگهای بازیک (گابرو،دیاباز)،پلاژیوگرانیت،گدازه های بازالتی، رادیولاریت وسنگ های رسوبی پلاژیک می باشد(شکل (۱ (کیانی ،.(۱۳۹۰

شکل:۱ نقشه زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه(کیانی ،.(۱۳۹۰

۲

موقعیت وزمین شناسی منطقه مورد مطالعه

ناحیه مورد مطالعه در”۳۳ ۳۰ تا”۳۴ ۱۵عرض شمالی و”۴۷ ۰۰تا ۴۸ ۳۰″ طول شرقی است (شکل.(۱که شامل رخنمون هایی در شهرهای الشتر، نورآباد، هرسین و کرمانشاه می باشد.زمین شناسی کلی ناحیه مورد مطالعه شامل زون آذرین دگرگونی سنندج – سیرجان در شمال شرقی ،زون رسوبی زاگرس چین خورده در جنوب غربی و زون افیولیتی به عنوان بخشی از زاگرس مرتفع در بین این دو زون می باشد(شکل.(۱

روش مطالعه

پس از بازدید های صحرایی تعداد ۲۰ نمونه سنگی از مجموعه الترامافیک افیولیت کرمانشاه برداشته شد واز آنها مقاطع نازک تهیه گردید . پس از مطالعه پتروگرافی برای تعیین میزان عناصر اصلی توسط دستگاه ICP- OES وتعیین عناصر جزئی به همراه عناصر نادر خاکی (REE) توسط دستگاه ۹ ICP-MS نمونه سنگی توسط شرکت زرآزما به کشور استرالیا ارسال گردید ودر آزمایشگاه LABWEST این کشور مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت.

پتروگرافی

بیشترین حجم توده های پریدوتیتی در ۳۵ کیلومتری جاده نورآباد- هرسین قرار دارند(کیانی وهمکاران،.(۱۳۸۹سرپانتینیزاسیون مهمترین واکنش دگرسانی سنگهای پریدوتیتی باشد که در مراحل مختلف توسط محلول های گرمابی و دگرسانی در امتداد درزو شکاف بر اثر فعالیت آبهای جوی انجام می گیرد. در طی این واکنشها کانی های فرومنیزین (الیوین وپیروکسن) موجود در این سنگهای دونیتی و هارزبورژیتی ضمن آبگیری به سرپانتین تبدیل شده اند.در طی این دگرسانی کانی های فرومنیزین در این سنگها بر اثر دگر سانی شدید به سرپانتینی و ایدنگزیت ( اکسیدهای آهن وکانی های رسی) تبدیل شده اند. بافت غالب در این سنگها به صورت مشبک می باشد که در آن آثاری از کانی های اولیه مانند الیوین وپیروکسن دیده می شود. در امتداد شکستگی ها موجود در سنگهایز نوع هارزبورژیتی کانی کریزوتیل فضای خالی را به صورت عمود بر دیواره شکستگی پر کرده است.در شکل ۳ روند دگرسانی پریدوتیتها نشان داده شده است که شامل پریدوتیتهای تازه(شکل (۳Aو زون پریدوتیت هوازده( زون ساپولیت) (شکل(B,C,D می باشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 7 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد