دانلود مقاله پرسش و پاسخ مالیاتی

word قابل ویرایش
40 صفحه
8700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

پرسش و پاسخ مالیاتی

-قسمت ۱

منظور از وراث طبقه دوم و طبقه سوم چه کسانی است ؟

وراث طبقه دوم عبارتند از : اجداد , برادر , خواهر و اولاد آنها

وراث طبقه سوم عبارتند از : عمو , عمه , دایی , خاله و اولاد آنها

– درآمد مشمول مالیات املاک اجاری چگونه محاسبه می شود؟

کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول مالیات اجاره در یکسال :

۰۰۰/۰۰۰/۲۷ = ۷۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ = ۱۲ × ۰۰۰/۰۰۰/۳

مالیات یکساله : ۰۰۰/۰۵۰/۴ = ۱۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۲۷

– نرخ مالیات بردرآمد مشمول اجاره چقدر است ؟

این نرخ براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۸۱ و ۸۲ به شرح زیر است :

– تا میزان ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به نرخ ۱۵%

– تامیزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال نسبت به مازاد۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به نرخ ۲۰%

– تامیزان ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به نرخ ۲۵%

– تا میزان ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به نرخ ۳۰%

– نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به نرخ ۳۵%

– آیا درآمد مشمول مالیات ابرازی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا

معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی از مالیات معافند ؟

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند که از اول سال ۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان ۸۰ درصد و به مدت چهارسال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ۱۰ سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز اصفهان و ۳۰ کیلومتری مرکز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند , نمی شود ولی شهرکهای صنعتی استقرار یافته در شعاع ۳۰ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور در این مورد مستثنی می باشند .

– براساس چه قرائنی تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الرأس انجام می شود؟

۱- خرید سالانه

۲- فروش سالانه

۳- درآمد ناویژه

۴- میزان تولید در کارخانجات

۵- ارزش حق واگذاری محل کسب

جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , کلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.

– ضرائب مالیاتی یعنی چه ؟

ضرائب مالیاتی ارقام مشخصه ای هستند که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می شود. مثلاً وقتی ضریب شغلی ۲۰ درصد باشد و نوع کسب فروش کالایی باشد که میزان فروش آن در سال ۸۱ , ۱۰۰ میلیون ریال

باشد , درآمد مشمول مالیات آن کاسب و مالیات وی به شرح زیر محاسبه می شود:

درآمد مشمول سال ۸۱:

۰۰۰/۰۰۰/۲۰ = ۲۰% × ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰

مالیات سال ۸۱:

۰۰۰/۰۰۰/۳ = ۱۵% × ۰۰۰/۰۰۰/۲۰

– اعطای تسهیلات بانکی به صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ چه گواهیهایی ازسازمان مالیاتی کشوراست؟

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

 

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری .

– آیا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی

بدون ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی امکان پذیر است ؟

خیر اگر چنین کاری صورت پذیرد , یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد , صادرکنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

– بهای ماترک متوفی برای تعیین مالیات برارث (مثل بهای مغازه , مستغلات و خودرو … ) چگونه محاسبه می شود؟

 

بهای مغازه اگر دارای حق واگذاری باشد ارزش آن براساس حق واگذاری آن در زمان فوت متوفی تعیین می شود و اگر فقط عین مغازه بدون حق واگذاری جزء ماترک باشد, ارزش معاملاتی عین مغازه بجای ارزش روز آن محاسبه می شود . ارزش مستغلات متوفی نیز بر اساس ارزش معاملاتی ملک می باشد در زمان فوت متوفی , و ارزش خودرو نیز براساس ارزش روز خودرو در زمان فوت محاسبه می شود .

 

– یک واحد صنفی پنچرگیری و تعویض روغن داریم , راهنمایی بفرمائید مالیات سال این واحد در صورتیکه اظهارنامه نداده باشد بطور علی الرفع چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه مالیات این شغل کل در آمد یک ساله پنچرگیری برآورد می شود , آنگاه درآمد سالیانه در ضریب شغل مربوط که ۲۰ درصد می باشد ضرب می شود و بعد از اعمال معافیت ماهیانه ۰۰۰/۱۴۵ تومان در هر ماه معادل ۰۰۰/۷۴۰/۱ در سال از مبلغ مزبور کسر و حاصل آن با نرخ مالیاتی مربوطه محاسبه می شود مثلاً اگر صاحب این شغل در سال دارای ۰۰۰/۰۰۰/۷۲ ریال دریافتی باشد مالیات وی و درآمد مشمول او به شرح زیر می باشد:

درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی :

 

۰۰۰/۴۰۰/۱۴ = ۲۰% × ۰۰۰/۰۰۰/۷۲

درآمد مشمول مالیاتی بعد از اعمال معافیت شغلی :

۰۰۰/۶۶۰/۱۲ = ۰۰۰/۷۴۰/۱ – ۰۰۰/۴۰۰/۱۴

مالیات یکساله : ۰۰۰/۸۹۹/۱ = ۱۵% × ۰۰۰/۶۶۰/۱۲

 

لازم به یادآوریست تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ تومان درآمد, مشمول نرخ ۱۵% می شود . البته اگر تعویض روغنی و پنچرگیری به فروش کالاهایی مثل روغن و فیلتر و غیره مشغول باشد براساس میزان فروش آنها در سال نیز مبلغی مشمول مالیات می شود , که این ضریب برابر با ۱۰% می باشد و در این حال این درآمد مشمول با درآمد مشمول حاصل از اجرت دریافتی جمع می شود.

درآمد مشمول حاصل از فروش :

 

۰۰۰/۴۴۰/۱ = ۱۰% × ۰۰۰/۴۰۰/۱۴ فروش در یکسال درآمد مشمول مالیات بعد از اعمال

معافیت :

۰۰۰/۱۰۰/۱۴=۰۰۰/۷۴۰/۱ – ۰۰۰/۸۴۰/۱۵ = ۰۰۰/۴۰۰/۱۴+۰۰۰/۴۴۰/۱

مالیات یکساله : ۰۰۰/۱۱۵/۲ = ۱۵% × ۰۰۰/۱۰۰/۱۴

– مالک آپارتمانها تا چه متراژ از مالیات اجاره مسکونی معاف است ؟

آپارتمانهای تا متراژ ۱۵۰ متر از مالیات بر اجاره معاف می باشند مثلاً اگر شخصی یک واحد ۶۰ متری و یک واحد ۹۰ متری داشته باشد هر دو واحد از مالیات اجاره معاف می باشند.

 

– نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی ) مغازه چقدر است ؟

اگر حق واگذاری از سال ۸۱ به بعد واگذار شده باشد مالیات آن برابر با ۲ درصد وجوه دریافتی حق واگذاری مغازه مزبور می باشد مثلاً‌ مغازه ای که به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به فروش میرسد مالیات آن برابر با

۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال خواهد بود .
پرسش وپاسخ مالیاتی (۲)

– درزمان خرید مغازه ای از نظر مالیات به چه چیزی باید توجه کرد ؟

اولاً از خرید کلیدی و وکالتی مغازه ها خودداری نمائید و اگر چنین کاری انجام می دهید از میزان بدهی شغلی مالیات حق واگذاری آن اطلاع داشته باشید زیرا در غیر این صورت در صورتی که براساس بیع نامه قبول کرده باشید که مالیات های متعلقه را بپردازید , ممکن است دچار خسارتهای هنگفت مالی شوید. در این مواقع بهتر است فرشنده بدهی شغلی و حق واگذاری خود را پرداخت نماید تا گواهی مالیاتی اخذ نمایدو سپس در

دفتر اسناد رسمی سند انتقال حق واگذاری را انجام دهد و از گرفتاریهای حاصل از خریدهای وکالتی در امان بماند .

بدهکاران مالیاتی بابدهی بیش از یک میلیون تومان ممنوع الخروج می شوند

– اگر چنانچه ممیز مالیاتی , مالیاتی بیش از درآمد مغازه ای را تشخیص دهد و برگ تشخیص صادر کند چه باید کرد ؟

مودی می تواند به موجب ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم با اسناد و مدارک مستند به برگ تشخیص صادره اعتراض و برای رفع اختلاف و ثابت شدن حقانیت خود به ممیز کل مراجعه نماید.

 

نرخ مالیات برنقل و انتقال آپارتمان ها و خانه ها براساس ۵ درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه است

براساس قانون جدید مالیاتهای مستقیم , فرصت تسلیم اظهارنامه چه تاریخی می باشد؟

مودیان مالیاتی موظفند اظهارنامه مالیاتی شغل خود را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. صاحبان مشاغل در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه براساس قانون جدید مالیاتها , از معافیت پایه در سال ۸۱ نمی توانند استفاده کنند .

– معافیت شغلی از مالیات کم می شود یا از درآمد مشغول مالیات ؟

 

معافیت شغلی ۰۰۰/۴۰۰/۱۷ ریال در سال ۸۱ از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می شود.

– اگر به علت عدم اطلاع از قانون رأی بدوی قطعی شده باشد و به آن اعتراضی نشده باشد

آیا راهی برای رسیدگی به مالیات صادره پس از قطعیت آن وجود دارد ؟

 

جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ولی با این حال در قانون مالیاتها طبق ماده ۲۵۱ مکرر اگر مالیاتی قطعی شده باشد و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود, وزیر اموراقتصادی و دارایی می تواند دستور تجدید رسیدگی از طرف هیأتی سه نفره به انتخاب خود را صادر نماید.

 

– اگر برگ تشخیص مالیات اشتباهاً به اسم کس دیگری صادر شده باشد چه کار باید کرد ؟

در این صورت باید شخصی که اشتباهاً به نام او برگ تشخیص مالیات صادر شده است به برگ تشخیص اعتراض نماید و با ارائه اسناد و مدارک و احراز اشتباه , طبق تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مجدداً به نام مودی واقعی مطالبه خواهد شد .

– اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب می شود؟

خیر

 

– آیا اقاله ملک مورد انتقال مشمول مالیات می شود؟

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

– اگر بر اساس حکم دادگاه , مستأجر از مالک سرقفلی دریافت کند , پرداخت مالیات سرقفلی برعهده مستأجر است یا فروشنده ؟

چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است , براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری , مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری , بعد از کسر مالیات حق واگذاری , نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید .

 

– نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است ؟

درمورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مکرر در قانون ۱۰ درصد می باشد سایر حقوق

بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال ۱۰ درصد و مازاد بر

نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

 

– زبان حاصل از تسعیر نرخ ارز آیا هزینه قابل قبول می باشد؟

اگر براساس اصول متداول حسابداری و اتخاذ تصمیم یکنواخت طی سالهای مختلق از طرف مودی می باشد مورد قبول است .

– آیا جانبازان انقلاب از مالیات بر حقوق معافند؟

 

بله – با توجه به بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حقوق جانبازان از مالیات بر حقوق معاف است . – آیا می توان از رای هیئت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت کرد ؟

بله , در اینصورت باید شخص شاکی به میزان مبلغ مورد رای در مورد مالیات وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر معرفی کند .

– اگر رای هیئت حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض شود وظیفه حوزه مالیاتی چیست ؟

پرونده در این صورت باید مجدداً در هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری رسیدگی شود .

– مالیات نقل و انتقال سهام چقدر است ؟

 

از هر نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه مالیات مقطوعی به مقدار ۴% ارزش اسمی وصول می شود.

– هزینه نرم افزاری تا چند سال قابل استهلاک است ؟

این هزینه ها حداکثر تا پنج سال قابل استهلاک است .

– سود سپرده بانکی مشمول مالیات می شود؟

خیر

 

– هزینه مربوط به تعمیردارایی ثابت جزء هزینه های قابل قبول است ؟

خیر , هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود.

– ضریب مالیات مشاغل را چه کسی تعیین می کند؟

 

این ضریب را کمیسیونی متشکل از نمایندگان سازمان امورمالیاتی و بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کنند .

– مهلت مرور زمان مالیاتی در مورد آندسته از مودیانی که در موعد مقرر اظهارنامه نداده اند چند سال است ؟

این مهلت در قانون جدید مالیاتها مصوبه ۲۷/۱۱/۸۰ , پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد .

– جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مورد اشخاص حقوقی چه مبلغی است ؟

این جریمه معادل ۴۰ درصد مالیات متعلق خواهد بود .

– آیا اگر مالیات سال های بعد را بطور علی الحساب در حال حاضر بپردازیم تسهیلاتی در پی خواهد داشت ؟

علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل ۱% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود .

 

– آیا عدم درج کد اقتصادی در فاکتورهای فروش موجب اشکال خواهد شد ؟

خیر , از تاریخ صدور بخشنامه ۷/۱۰/۸۱ کداقتصادی دیگر اعتباری ندارد.

– جریمه عدم تسلیم به موقع لیست حقوق در هر ماه چه قدر می باشد ؟

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با ۲% حقوق پرداختی خواهد بود .

– جریمه مدیر تصفیه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه ماده ۱۱۴ چه میزان است ؟

 

جریمه عدم تسلیم به موقع اظهارنامه ماده ۱۱۴ در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی مربوطه , جریمه ای معادل ۲% و ۱% سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال خواهد داشت .

– اگر شرکتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکند می تواند از معافیتهای قانونی استفاده کند ؟

خیر نمی تواند از معافیتهای قانون در سالی که اظهارنامه نداده است , استفاده کند .

– آیا عدم ثبت یک سند از روی سهو در دفاتر مالی باعث رد دفتر می شود ؟

طبق بند ۲ ماده ۲۰ آیین نامه نگهداری دفاتر عدم ثبت یک یا چند معافیت مالی در دفاتر مورد رد دفاتر خواهد شد .

 

– آیا ۵% مالیات تکلیفی که در هر پرداخت کسر می شود مالیات قطعی مودی است ؟

خیر , طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۵% به عنوان علی الحساب مالیات مودی کسر می شود.

– آیا دفاتر روزنامه و کل باید با خودنویس تحریر گردد ؟

طبق ماده ۷ آیین نامه تنظیم دفاتر , دفاتر روزنامه و کل با خودکار یا خودنویس بطور خوانا باید نوشته شود .

– اگر شخصی خریدهایی از شرکتی داشته باشد ولی مثلاً‌ سال بعد به دلایلی خریدهای خود را متوقف کند وضعیت مالیاتی او در سال مزبور چگونه خواهد بود ؟

هر فرد براساس درآمدی که در شغل خود دارد و با درنظر گرفتن هزینه های مربوط به آن , براساس ضرایب مالیاتی دفترچه ضرایب , درآمد مشمول مالیاتش تعیین می شود و اشخاص حقیقی هم اگر دفتر مشاغل و هزینه داشته باشند و تمام فاکتورهای خرید و فروش آنها نیز ضمیمه آن دفتر باشد. حوزه مالیاتی با بررسی دفتر مزبور و صحت و سقم مدارک مزبور تعیین مالیات و درآمد مشمول را انجام می دهد . اگر در سالی درآمد شخصی کمتر شده باشد بالطبع مالیات او نیز کمتر می شود.

– نرخ مالیات برنقل و انتقال مستغلات چقدر است ؟

نرخ مالیات بر نقل و انتقال آپارتمانها و خانه ها براساس ۵ درصد ارزش معاملاتی آپارتمان و خانه می باشد . مثلاً آپارتمانی که ارزش معاملاتی آن ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال باشد مالیات انتقال آن ۰۰۰/۱۵۰ ریال می باشد لازم به یادآوری است ارزش معاملاتی ربطی به ارزش روز ملک ندارد و جداگانه تعیین میشود.

– بدهکاران مالیات با چه میزان بدهی ممنوع الخروج می شوند؟

در صورتی که بدهی آنان از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بیشتر ممنوع الخروج می شوند.

– در صورتی که مامور مالیاتی , مالیاتی مختوم شده را مجدداً‌ مورد اقدام قرار دهد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است ؟

در صورت احراز چنین تخلفی مامور فوق به موجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می شود.

– اگر مامور مالیاتی بر اثر مسامحه و غفلت موجب مشمول مرور زمان شدن و یا غیرقابل وصول شدن مالیات گردد به چه مجازاتی محکوم می شود؟

در صورت تقصیر به موجب رای هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار, و ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی علیه او در دادگستری اقامه دعوا می شود و در صورت وجود مسئولیت متهم به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت .

– اگر مامور مالیاتی یا نمایندگان هیئت های حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مالیاتی او را تعیین کنند چه مجازاتی دارند ؟

در صورت احراز تخلف علاوه بر جبران خساوت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات اداری محکوم خواهد شد .

– اگر مودی مالیاتی پس از ابلاغ برگ اجرایی در مورد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند و یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد چه می شود؟

در این صورت به اندازه بدهی مالیاتی اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق به علاوه ۱۰ درصد بدهی از اموال منقول و یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد و اجرائیات اداره امور مالیاتی این کار را انجام می دهد.
پرسش وپاسخهای مالیاتی

فهرست سوالات همایش مالیاتی | اجاره املاک و مستغلات | انحلال | پیمانکاری | تحریر دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی | تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت | تکلیفی | تجمیع عوارض | حقوق ، دستمزد، پاداش و بازخرید خدمت | حسابدار رسمی | دفاتر حقوقی – وکلا و کارشناسان | سود و کارمزد بانکی | شرکتهای تعاونی | هزینه های قابل قبول و استهلاکات | سایر

سوال شماره ۱

آیا شرکتها پس از تسلیم اظهارنامه انحلال موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۶ مکلف به اخذ دفاتر قانونی هستندیاخیر؟

ج – با توجه به ماده ۲۰۸ قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تصفیه به قوت خود باقی می باشد، بنابراین اخذ دفاتر قانونی الزامی است.

سوال شماره ۲

آیا مشمولین ماده ۱۱۶ پس از پرداخت مالیات انحلال مشمول مالیات دیگری هستند یا خیر؟

ج – چنانچه بعد از ثبت انحلال تا ختم امر تصفیه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.
سوال شماره ۱

در مواردی که مالیات از قراردادهای پیمانکاری کسر ولی ایصال نمی‌گردد تکلیف پیمانکار چیست؟

ج – به نظر کارگروه بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست ۵% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بر اساس مفاد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.

لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

سوال شماره ۲

در مواردی که قراردادهای پیمانکاری خالص منعقد و کارفرما مالیات را بحساب هزینه منظور می‌نماید با توجه به اینکه پیمانکار خود اقدام به تصفیه مالیاتی می‌نماید آیا مالیات پرداختی تکراری نیست؟

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و ۵ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۴ از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر ۵درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.

ج- چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 40 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد