بخشی از مقاله

کامپیوتر - شركت صنايع پودر شير مشهد

شركت صنايع پودر شير مشهد(سهامي خاص) در تاريخ30/6/1373 در ادارة ثبت شركتهاي مشهد به ثبت رسيده است. موضوع شركت توليد شيرخشك كودك طبق جواز تأسيس مورخ3/12/1372 اداره كل صنايع استان خراسان ميباشد.
مؤسسين اين شركت متخصصين و دستاندركاران امور مربوط به تغذيه و بهداشت كودكان بوده و نياز به مصرف روزافزون شيرخشك و فقدان يك واحد توليدي مناسب اين محصول در سطح ايران و منطقه، اين افراد را بر آن داشته تا نسبت به تأسيس يك واحد توليدي مناسب اين محصول در سطح ايران و منطقه نسبت به تأسيس يك واحد توليد شيرخشك كودك اقدام نمايند.

متعاقب تأسيس اين شركت، قطعه زميني به مساحت حدوداً000/50 مترمربع در شهرك صنعتي طوس واقع در 20كيلومتري شهر مشهد خريداري گرديد. نظر به اينكه اجراي چنين طرحي از پيچيدگي تكنولوژي بالايي برخوردار بوده و مستلزم اخذ ليسانس و دانش فني از شركتهاي بزرگ و با سابقة در سطح بين المللي در اين رشته ميباشد. دست اندركاران اجرايي اين شركت اقدام به تحقيقات و بازديد از نمايشگاههاي بينالمللي و كارخانجات توليد اين محصول نموده و به منظور انتخاب يك شركت تأمين كننده دانش فني و خدمات مهندسي با بسياري از شركتهاي توليدكنندة پودر شيرخشك در سطح بين المللي وارد بحث و تبادل نظر گرديده است. نهايتاً پس از بررسيهاي جامع و اساسي و مدنظر قراردادن شرايط ايران شركت NIRO SOAVI ايتاليا كه زيرمجموعه شركت NIRO A/S دانمارك و بخشي از شركت GEA آلمان ميباشد. داراي سابقه بسيار طولاني در امر ساخت و نصب و راه انداري خط توليد شيرخشك ميباشد به عنوان تأمين كنندة خدمات مهندسي و ساخت بخشهايي از تجهيزات خط توليد و عرضه دانش فني و آموزش لازم انتخاب گرديده است.

قرارداد خريد ماشين آلات اصلي طرح پيرو يك فقره قرارداد با بانك ايتاليا از شركت NIRO سفارش شده كه قرار است همراه با دانش فني و اطلاعات پايه و آموزش لازم در اختيار شركت قرار گيرد.

هدف و وضعيت طرح
هدف از اجراي طرح ايجاد يك واحد توليد شيرخشك به ظرفيت 000/10 تن در سال 22ميليون قوطي شيرخشك و يك واحد توليد پودر آب پنير به ظرفيت 5000تن كه در توليد شيرخشك مصرف خواهد شد، بر اساس 3نوبت كار8ساعته در روز و 250روز كار در سال ميباشد.

كلية مراحل بابت گشايش اعتبار خريد ماشينآلات اصلي و حق ليسانس و خدمات مهندسي و دانش فني و آموزش انجام شده است.
طبق بررسيهاي به عمل آمده و بحث و تبادلنظر بين مسئولين وزارت صنايع و مديران اجرايي شركت مقرر گرديده كه حدود 20درصد از كل ماشين آلات و تجهيزات طرح از منابع داخلي تأمين گردد.
در مرحله تكميل بررسيهاي مهندس تفضيلي دراواسط سال جاري آماده شدن نقشه هاي اجرايي ساخت، پيمانكاران داخلي جهت ساخت ماشينآلات و تجهيزات از داخل كشور تعيين خواهند گرديد.
بطوريكه پيش بيني ميشود ساخت ماشين آلات داخلي به موازات ساخت ماشين آلات خارجي به مرحله تكميل خواهند رسيد. سطح زيربناي كل ساختمانهاي طرح حدود18000متر مربع ميباشد، عمليات اجرايي ساختماني طرح از اواسط سال جاري آغاز خواهد گرديد و تا پايان سال 1381 به مرحله تكميل خواهد رسيد.

عمليات تأسيس طرح نيز از اواسط سال 1380 آغاز و همزمان با عمليات ساختماني به مرحله تكميل خواهد رسيد. طي دورة عمليات اجرايي واحد توليد، وضعيت و چگونگي شرايط تهية شير و آب پنير، تغذيه گاو شيرده و شرايط حمل و نقل مواد اوليه مورد بررسيهاي كاملتر و دقيقتر از طرف متخصصين خارجي قرار خواهد گرفت و راهكارهاي اجرايي جهت ارتقاي كيفيت تغذيه، تجهيزات بهره برداري و همچنين روشهاي بهره برداري تعيين گرديده و مورد تاكيد قرار خواهند گرفت.

بطوريكه پيش بيني ميشود بهره برداري تجاري از واحد توليد شيرخشك كودك از اوايل سال1382 آغاز خواهد گرديد.

منابع نيروي انساني
در واقع انتخاب صحيح و هدفمند افراد يك سازمان هستند كه ميتوانند با توجه به معيارهايي كه جهت گزينش و انتخاب آنها براي يك سازمان در نظر گرفته شدهاند پويايي و شكوفايي را براي شركت بوجود آوردند و برعكس پس ركن اصلي جهت بقاء و برگشت هزينه ها به شيوه مطلوب انتخاب صحيح اين افراد جهت يك مجموعه توليدي ميباشد كه ميتواند ضايعات مواد، كيفيت بهتر،انگيزش جهت توسعه و توليد مطلوب و انرژي خدماتي كمتري را مصرف كند ضمن اينكه بازاريابي خوبي توسط افراد صورت گرفته و هميشه تقاضا جهت عرضه محصولات و توسعه شركت وجود دارد.

پس مديريت و منابع انساني يك هنر است كه با توجه به تكنولوژي جديد و جوابگويي به خواسته ها و نيازي نو كه هر زمان براي شركت لازم باشد توسط نيروي كار منطبق ميشود و اين بد نيست مگر اينكه نيروهايي كه جهت شركت درنظر گرفته ميشوند قابليت انظباق و توانمندي مورد نظر در هر شرايط را داشته باشند.
به پرسنل بايد آموزشهاي حين كار داده باشيم و نيز بتوانيم ترفيع و نيازهاي مادي كه جنبه معقولانه دارد تأمين كرده و انگيزش غيركاذب در بين افراد بوجود آوريم كه شامل همه قسمتها از مديران گرفته تا كارمندان و كارگران.

انتخاب و گزينش افراد مراحل ذيل را طي ميكند:

1- دسته بندي كردن :
دسته بندي كردن اهداف شركت توسط مشاوران و نفراتي كه از ابتدا با مديريت كارخانه يا كارفرما اين اهداف را تدوين كردهاند كه از همان ابتدا هر نفر جهت كاري در نظر گرفته شده است.
در مرحله تكميل بررسيهاي مهندس تفضيلي در اواسط سال جاري و آماده شدن نقشه هاي اجرايي ساخت، پيمانكاران داخلي جهت ساخت ماشين آلات و تجهيزات از داخل كشور تعيين خواهد گرديد.
بطوريكه پيش بيني ميشود ساخت ماشينآلات داخلي به موازات ساخت ماشين آلات خارجي به مرحله تكميل خواهند رسيد. سطح زيربناي كل ساختمانهاي طرح حدود18000 مترمربع ميباشد، عمليات اجرايي ساختماني طرح از اواسط سال جاري آغاز خواهد گرديد تا پايان سال1381 به مرحله تكميل خواهد رسيد.

عمليات تأسيساتي طرح نيز از اواسط سال1380 آغاز و همزميان با عمليات ساختماني به مرحله تكميل خواهد رسيد. طي دوره عمليات اجرايي واحد توليد، وضعيت و چگونگي شرايط تهيه شير و آب پنير، تغذيه گاو شيرده و شرايط حملو نقل مواد اوليه مورد بررسيهاي كاملتر و دقيقتر از طرف متخصصين خارجي قرار خواهد گرفت و راهكارهاي اجرايي جهت ارتقاء كيفيت تغذيه، تجهيزات بهره برداري و همچنين روشهاي بهره برداري تعيين گرديده و مورد تاكيد قرار خواهند گرفت.

بطوريكه پيشبيني ميشود بهره برداري تجاري از واحد توليد شير خشك كودك از اوائل سال 1382 آغاز خواهد گرديد.

2 - اطلاع رساني:
1- از طريق اداره كار و مراكز كاريابي و غيره
2- از طريق اطلاع رساني جرايد و رسانه هاي مختلف
3- ساير

3- فرم:
دادن فرم مربوطه و اطلاعات مورد نظر از متقاضيان استخدام و بر اساس آن برنامه ريزي براي مرحله استخدام انجام شود.

4-مصاحبه:
كتبي- شفاهي- تست هوش- اندازه گيري خلاقيت نفر و غيره.

مثال 1:
هريك از نفرات نظر هوش را در ارتباط با كاري كه ميخواهند انجام دهند بنويسد.
مثال 2:
انگيزه ها و شرايط نامطلوب يا مطلوب و براي نامبرده چه چيزهايي ميباشد كه به صورت سؤالات تستي از طرف شركت به نامبردهداده ميشود.

5-معرفي:
پذيرفته شدگان را به تشخيص هويت و بهداشت جهت تندرستي و سلامتي معرفي مينمائيم.

6 ـ برنامه ريزي:
بعد از انتخاب افراد، برنامه ريزي جهت آموزش و بدو ورود انجام ميگيرد كه يا بصورت گروهي و در يك برنامه زماني خاص انجام ميگيرد و يا به صورت موردي كه در حين كار به نفر آموزش داده ميشود مواد آموزش ميتواند بعنوان مثال مقررات و آئين نامه هاي شركت، فني، عمومي، حفاظت ايمني و بهداشت كار و كاري كه ميخواهد انجام دهد و آشنايي با محيط كار صورت گيرد.
آموزش ميتواند از طريق جزوات در كتاب به نامبرده داده ميشود.

كارگزيني و امور پرسنلي

1- دسته بندي:
مدير يا مسئول كارگزيني بر اساس چارت طراحي شده و نيروهاي آموزش ديده كه مراحل متعددي را گذرانده، دسته بندي كرده با توجه به مدارك و روشهاي ديگر توانمندي افراد را در برقراركردن ارتباط دست و نحوه مطلوب كار براي كاركنان با توجه به بهره وري از منابع موجود نيروي انساني و آزمونهاي بعمل آمده فرد نامبرده را به قسمت مربوطه معرفي كند.

2- اجراي آئيننامه:
اجراي آئيننامه هاي داخلي و بيرون ازشركت با توجه به مسائل پرسنلي كاركنان

3- قرارداد:
بستن قراردادهاي كار براي پرسنل

4- تشكيل پرونده:
تشكيل پرونده پرسنلي براي نظرات استخدامي كه شامل اخذ مدرك گواهي عدم سوء پيشينه و نيز گواهي تندرستي و سلامتي و عكس4×3 به مقدار كافي، كپي مدارك تحصيلي، شناسنامهاي، كارت پايان خدمت اخذ و با اصل مدرك برابر شود. ضمناً معرفينامه از سازمان يا ادارة كار نيز برگه مصاحبه و گزينش و تأييديه استخدام با توجه به تعهدنامه و اطلاعاز آئيننامه هاي انظباطي و مقررات شركت كه به امضا فرد گزينش شده رسيده باشد اخذ ميگردد كه در پرونده بايگاني ميشود و نيز فرم معرفي به قسمت مربوطه در نسخه در نظر گرفته ميشود.

5- ليست كاركرد:

ليست كاركرد حقوق پرسنل كه شامل نظارت بر انجام ورود و خروج پرسنل ميباشد كه از طريق دستگاه كارتزني انجام ميگيرد.

6- ورود اطلاعات:

ورود اطلاعات پرسنلي و مسايل مربوطه به آن در كامپيوتر

7- ثبت برگه هاي مرخصي:
ثبت برگهاي مرخصي، استحقاقي، پاس مرخصي، پاس اداري با ماموريت اداري، استعلاجي و غيره جهت بستن ليست حقوق و ارائه آن به امور مالي.

8- مرخصي پرسنل:
تمامي برگهاي مرخصي در كارت مخصوص يا برنامه نرمافزاري تهيه شده ثبت ميگردد تا بتوان اطلاعات مرخصيهاي پرسنل به روز باشد.

9- انفصال و تسويه حساب نفرات:

10-ارزيابي كار:
ارزيابي نحوه كاركنان و عملكرد آنها جهت ارتقاء و يا موارد انظباطي.

11-امور پرسنلي:
رسيدگي به امور پرسنلي شركت يا كارخانه با توجه به سلسله مراتب.

12-فرم حادثه:
پر كردن نرم گزارش حادثه

13-احكام حقوقي:
اعمال كردن احكام حقوقي پرسنل

14-گزارشات:
تهيه و تسليم و ارائه گزارشات خواسته شده.

15-برنامه كاري:
طراحي تقويم كاري كارخانه با نظارت مديريت مافوق و يا كارفرما.

16-غيره:
و غيره

امور اداري
1- نظارت بر واحد خدمات و رفاهي كه شامل:
سرويس كاركنان، فضاي سبز، بن، تشريفات و غيره است.

2- اجراي آئيننامه:
اجراي آئيننامه هاي داخلي و خارجي و رعايت و نگهداري آن جهت نظم هرچه بيشتر در بين كاركنان و كليه پرسنل در هر رده شغلي و نيز تدوين دستور العمل هاي جديد بابا تكارت مديريت مافوق و يا كارفرما .

3- تدوين قرارداد :
تدوين قرارداداهاي مربوطه به امور اداري مثلاً آشپزخانه ها ، سرويسها ، با توجه با هماهنگي با مافوق

4- دبير خانه :

نظارت با كار دبيرخانه و استقرار سيستم ورود خروج نامه ها و بايگاني آنها .

5 – ارتباط :
ارتباط با مراكز بيرون از سازمان جهت برطرف كردن نيازها با توجه به نوع كار .
اداره كار ـ تامين اجتماعي ـ فني حرفه اي ـ بهداشت بيمه و غيره.

6-نظارت:
سركشي از افراد بيمار و يكساني كه به نوعي مشكلات خاصي دارند با هماهنگي مديريت مافوق و كارشناس مربوطه.

3- شركت در مراسم:
در صورت لزوم شركت در مراسم تعزيه، شادي و غيره براي پرسنل.
4- نظارت:
نظارت بر يكي از رشته هاي ورزشي يا همگاني.
آموزش
1- تهيه ليست:
تهيه ليست مناسب از پرسنل بهمراه مدرارك تحصيلي و ادارهاي كه در ابتداي استخدام يا خارج از كارخانه ديدهاند.

2- تشكيل پرونده:
تشكيل پرونده آموزشي براي هر نفر در شركت.

3- نيازسنجي:
نيازسنجي آموزشي براي كل كارخانه در قسمتها.

4- نيازهاي آموزشي:
5- نياز سنجي آموزشي براي تك تك نفرات.

6- آموزش:
آموزش براي هر نفر يا گروهي از پرسنل

7- كتب:
تهيه جزوات و كتابهاي مختلف براي پرسنل در ارتباط با نوع كار.

8- Feed back:
فيدبك گرفتن از آموزش انجام شده و استفاده از بازخورهاي آن جهت كار شركت و ارتقاء سازمان.

شروع برنامه
در هنگام شروع برنامه با يك صفحه مواجه ميشويد كه شامل نام اصلي برنامه، نام تهيه كننده و همچنين پنجرهاي براي واردكردن نام كاربر و كلمه عبور آن ميباشد در صورت غلط بودن اين اطلاعات در زمان كليككردن دكمه تاييد با پنجرهاي پيغام خطايي مواجه ميشويم با اين پيغام كه ”اطلاعات ورودي شما اشتباه ميباشد لطفاً دوباره سعي كنيد“ با فشردن كليد تاييد اين پيغام كار دوباره به پنجره ورودي برميگردد. اگر از كليد انصراف استفاده كنيد اين عمليات لغو شده و برنامه بدون اجرا بسته ميشود و در صورت صحيح وارد نمودن كلمه عبور وارد منوي اصلي برنامه خواهيد شد.

منوي اصلي
منوي اصلي برنامه شامل يك صفحه خا لي است كه پنجرههاي كاربر در اين صفحه نمايش داده ميشوند و همچنين حاوي يك ميله اصلي برنامه براي دسترسي به فايلها و پنجرهها، يك خط ابزار براي برش، كپي چسباندن و دكمه چاپ ميباشد. در قسمت چپ بر نامه يك خط فرمان با تعدادي كليد وجود دارد كه اين كليدها فقط براي ثبت اطلاعات اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين عمل براي دسترسي سريعتر به پنجرههاي ثبت اطلاعات صورت گرفته است.

در پائين صفحهاصلي يك خط وضعيت وجود دارد كه در آن تاريخ وساعت جاري سيستم نمايش داده ميشود.
سيستم اداري شامل
11منوي اصلي ـ 7 Tabel - 48 فرم برنامه – 7 Data report و يك Rscommand ، شامل 26 Command ميباشد كه 19تاي آن فرمان SQL و 7تاي آن Command معمولي ميباشند.
اين برنامه شامل icon هايي براي دسترسي مستقيم به فرمها و همچنين نمايش ساعت و تاريخ جاري در فرم اصلي ميباشد. شروع برنامه با دادن كلمه عبور به آن ميباشد و براي خروج از برنامه بايد از پنجره خروج استفاده نمود. همچنين حاوي كليدهاي تركيبي براي دسترسي آسان به فرمها ميباشد. اين برنامه داراي قابليت استفاده از كليدTab براي حركت در بين گزينه ها است منوهاي برنامه شامل :
فايل_ويرايش_نمايش_ مشخصات پرسنلي ـ ساعات ورود و خروج ـ مرخصي ـ ماموريت ـ بيمه ـ بن ـ گزارشات ميباشد.

1- منوي فايل :
شامل تنظيم اندازه صفحه چاپ، پيشنمايش صفحه چاپ،چاپ و خروج ميباشد.
2- منوي ويرايش :
شامل لغو عمليات قبلي، برش، چسباندن و كپي اطلاعات و كلمه عبور ميباشد.
3- منوي نمايش :
شامل خط وضعيت، خط ابزار و خط دستورات ميباشد.
4- منوي مشخصات :
شامل گزينههاي ثبت پرسنل جديدـ حذف پرسنل ـ ويرايش پرسنل ـ نمايش اطلاعات پرسنل ـ حذف كلي اطلاعات پرسنلي و خروج برنامه است.
5- منوي ساعات ورود و خروج :
شامل ساعات ورودي ـ ساعات خروجي ـ حذف ويرايش ساعت ورودي و خروجي ـ نمايش كليه اطلاعات ـ نمايش بر اساس ساعات ورودي و خروجي ـ حذف كليه اطلاعات ميباشد.
6- منوي مرخصي :
شامل ثبت مرخصي ـ ويرايش/ حذف مرخصي ـ گزارش كلي ـ گزارش بر اساس مرخصي استعلاجي ـ استحقاقي و غيبت و گزارش بر اساس روز مرخصي و شماره كارمندي ميباشد.همچنين حذف كليه اطلاعات مرخصي را نيز شامل مي شود.
7- منوي ماموريت :
شامل ثبت ماموريت، ويرايش / حذف ما موريت ـ گزارش كلي ـ گزارش بر اساس شماره كارمندي و نوع ماموريت ميباشد، همچنين شامل گزينه اي براي حذف كليه اطلاعات ماموريت ميباشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید