بخشی از مقاله

مقدمه :‌
صداي مختصري شنيده خواهد شد اين حالت دلالت مي کند که کنتاکتها بطورنرمال کار مي کنند. همچنين با قطع کردن سيم کشي کنترل از ترمينالهاي رله و قراردادن يک رنگ(Bell – SET ) يا ابزار اندازه


گيري متفاوت در مدار مي توان پيوستگي(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر يک از اينها به ترمينالهاي رله، دلالت مي کند. که تا وقتي که عمل کننده چک کنتاکت پائين باشد کنتاکتهاي رله بسته است. طول درگير ماگنت(MAGNET ) را چک کرده ومطمئن شويد که از گردوغبار يا کثافت، روغن و گريس، پاک باشند. کنتاکتهاي نقره اي را از نظر سايش چک کننيد.اگر سر نقره اي سائيده شده و فلز زيري ديده شود کنتاکتها را عوض کنيد. کنتاکتهاي نقره اي را جهت برطرف کردن برآمدگي ها، ترکها، خراشيدگي ها و غيره سوهان نزنيد.
کنتاکتهاي عمومي(GENERAL – PVRPOSE )


مسير قوس(ARC CHUTE) را از نظر آسيب فيزيکي بازرسي کنيد. کليرنس هاي برآمدگي قوسها را چک کنيد. تنظيمات فنر آرميچر با نيروي کنتاکت (TIE GAPE ) و سيم ها را چک کنيد.
ژنراتورها(GENERATORS )
جهت اطلاع از رو شهاي تعميرات و بازرسي ژنراتور، به بخش (ژنراتور و ضمائم) در جلد I مراجعه کنيد.

کوپه هاي بار و کولکتور
اطمينان حاصل کنيد که اتصالات شل در اين کوپه ها وجود نداشته ، فصل مشترک هاي بين انتهاي کوپه ها و ژنراتور در مقابل نشت اب سيل بوده و سيل ها صدمه نديده باشند. در صورتيکه تجمعي از گردوغبار و گثافت وجود داشته باشد بايد تميز و برطرف شود. و نت هاي تخليه هواي خنک کننده را از نظر اطمينان از عدم گرفتگي چک کنيد.
تعميرات سيستم هاي واي ورودي و تجهيرات سيستم و توربين گاز توري ورودي (INLET SCREEN)


تور هاي ورودي درست در بالاي سپراتورهاي( جداکننده هاي) اينرسي(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و ديگر اشياء مشابه جلوگيري شود. در اين توربينها بايد از تجمع زياد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجريان آزاد هوا اطيمنان حاصل شود.
(سپراتورهاي اينرسي)


سپراتورهاي اينرسي معمولاً( خودتميز کننده) (SELE CLEANING) بوده و برخلاف فيلترهاي هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه مي دارند به سرويس روتين نياز ندارند هر چند د ر فواصل زماني منظم سيستم فوق از نظر صحت اتصالات سيل يا آسيب اتفاق، بايد بازديد شو سالي يک بار اطاقک هاي(CELLS ) سپراتورهاي اينرسي از نظر تجمع رسوبات بايد مورد امتحان قرار گيرد. پوشش نازک از غبار، طبيعي بوده و کارکرد يا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخي واحدها ممکناست در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL

MIST ) يا بخارات مشابه ديگر در هوا رسوبات ضخيم تري از کثافت قشري تجمع کنند. چنين تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تميزکنندگي يا تنگي مسير عبور هوا يا هر دو مورد مي شود در چنني مظرح تيغه ها و(يا) وزيدن هواي فشرده مي تواند تميز کرکد. سپراتورهاي اينرسي قابل جداشدن( دراوردن) را مي تواند د رمحول دترژنت يا جدول مناسب ديگري تميز کرد. وزنده هاي تخليه به بيرون(BELLD- BLOWERS) وقتي که توربين در حال کار بايد مي بايست روشن باشد. اگر وزنده هاي فوق در موقع کار توربين در حال عمل نباشد سپراتورهاي اينرسي داراي راندمان تميز کاري خواهند بود. مووتور هاي وزنده تخليه به بيرون، طبق چارت راهنماي روغنکاري که رد بخش 2( عمليات استاندارد از دستورالعمل بازرسي و تعمير و نگهداري د رجلد 2) تشريح شده بطور متناوب به سرويس نياز خواهند داشت.


پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE- FILTERS )
ممکن است يک رديف از پيش فيلترهاي مياني در پائين دست(DONSTREAM) سپراتورهاي اينرسي و در ست در بالا دست فيلترهاي مياني با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پيش فيلترهاي مياني طولاني کردن عمر مفيد فيلترها با راندمان بالا ميباشد. دقيقترين روش جههت تعيين زمان صحيح تعويض پيش فيلتر مياني اندازه گرفتن افزايش در تني ناشي از آلوده کننده ها در داخل اين بخش است. براي تعيين اين موضوع واحد بايد نقطه با فيلترهاي نصب شده تميز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود. سپس فيلترها مي بايست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فيلتراسيون مي باشد. وقتي افزايش نشان داده شده توسط گيج فشار متناظر با مقداير توصيه شده توسط توليدکننده فيلترباشد پيش فيلترها بايد تعويض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پيش فيلترهي نو افت فشار در فيلترهاي با راندمان بالا بايد ثبت و با مقدار اوليه(ORIGINAL ) مقايسه شود. روش فوق بايد تکرار شود تا موقعي که افت فشار در طول فيلترهاي با راندمان بالا به حدهاي يقين شده توسط توليدکننده فيلتر برسد، در اين موقع فيلترهاي با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) بايد تعويض شود.


** **

« موقع کارکردن توربين گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کويه فيلتر وروي ممکن است سبب بسته شدن سريع درب يا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کويه شود در موقع کار توربين نبايد وارد کويه فيلتر شد مگر آنکه پيش بيني هاي خاص از نظر ورود ايمن و بي خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».
پيش فيلترهاي مياني را در حين ار توربين گاز مي توان تعويض کرد در موقع اجراي چنين کاري:
1- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنيد.


2- تمام چيزهاي شل را از جبيبها د رآورده، عينک و کلاه ايمني را محکم کنيد.
3- پيش فيلترها را درآوريد اين کار را با رديف بالائي فيلترها شروع کنيد.
4- اول از همه تمام پيش فيلترهاي کثيف را درآورده و سپس شروع به نصب فيلترهي تميز کنيد.
5- نصب فيلترهاي تميز را با رديف پائين فيلترها آغاز کنيد.
« فيلترهاي مياني با راندمان بالا»


فيلترهياي با راندمان بالا در پائين دست سپراتورهاي اينرسي واقع شده و مرحله آخري فيلتراسيون را شامل مي شود. راندمان آنها حدود 7/99 درصد درتست غبار ظريفA-C مي باشد. دقيقترين روش براي تعيين زمان نياز فيلترهاي فوق به تعويض اندازه گيري افزايش تنگي ناشياز تجمع آلوده کنندها در اين بخش مي باشد. براي تعيين اين موضوع واحد بايد فقط با فيلترهاي با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فيلتراسيون مي ياشد. موقعيکه افزايش در افت فشار که توسط گيج فشار نشان داده ميشود متناظر با مقدار توصيه شده توسط توليدکننده فيلتر باشد فيلترها بايد درآورده شده و بجاي آنها فيلترهاي نو نصب شود. در موقع نصب فيلترهاي نو بايد دقت شود تا اطمينان حاصل شود که همه واشرها در وضعيت و موقعيت صحيحي باشند. از لبه فيلترها و قاب نگهدارنده نبايد هيچگونه نشتي موجود باشد.
** **

« نبايد در حين کار کردن توربين گاز مبادرت به تعويض المانهي فيلتر با راندمان بالا نمو.»
درب باي پاس (BY PASS – DOOR )
در پائين دست المانهاي فيلتر درب( با دربهاي) باي باس واقع است. دربهاي فوق طوري طراحي شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتيک به مقدار معين شده از قبل بطور شاخص ، باز شوند دربه بطور نرمال نبايد باز شوند. در بهاي فوق به عنوان وسيله اي ايمني براي جلوگيري از شاتدادنتوربين و (يا) از داخل ترکيدن(IMPLOSTON ) کانال ورودي در اثر بلوکه شدن ناگهاني يا غير نرمال سيستم ورودي طراحي شدند. بنابراين اهميت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتيک به مرحله اي برسد که درب باي باس باز کند سيستم تميز کننده هوا سرويس شود.موقعي که درب باي باس بازشد توربين غير حفاظت شده بوده و هواي غير فيلتر خواهد بلعيد. دريچه باي باس واشرگذاري شده تا از نشتي هاي هوا جلوگيري شود. اين واشرها بطور متناوب بايد چک شده و در صورت مشاهده ليک هاي احتمالي تعمير شود. جهت درب باي باس سوئيچي فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم ميدهد درصورت وقوع چنين آلارمي مي بايست فوراً جهت تعيين و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالي يکبار بايد ليميت سوئيچ(LIMIT SWITCH) بطور دستي بکا رانداخته شود تا کارکد صحيح مدار چک شود.


کوپه وردي کانال ورودي و صداگيرها(SILENCERS )
در موقع شات دادن سپراتورهاي اينرسي در حال کار نمي باشندو اين مووضوع اجازه مي دهد که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد کوبه ورودي شود.
قبل از استارت واحد و پس از پريود شات دادن کوبه بايد بازرسي شده و در صورت نياز تميز شود. حداقل سالي يکبار، کانال ورودي و صداگيرها بايد از نظر نشتي يا مواد خارجي وارد شده بازرسي شود. ليک ها را بايد با يک ماده درزگيري( بتونه کاري)(CAULKING) مناسب، سيل کرد. مواد خارجي وارد شده بايد درآورده شوند هرگونه لکه هاي زنگ يا اکسيداسيون روي ماتريال غيرکورتني(COR-TENMATERIAL ) بايد تراشيده و دوباره رنگ زده شود.
« جداکننده هاي رطوبت»


در واحدهاي مجهز شده با جداکننده هاي رطوبت، جداکننده ها نوعاً ين سپراتورهاي اينرسي و فيلترهاي مياني با راندمان بالا قرار مي گيرند.
خنک کننده هاي تبخيري(EVAPORATIVE- COOLERS )


موقعي که درجه حرارت محيطي(DRY-BULB) بالاي بوده و تقرباً نيم ساعت قبل از استارت توربين گاز، کنترل هاي پمپ کولر تبخيري بايد بطور دستي بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بويکرهاي پژنراتور، سوئيچ کنترلها بايد روي اتوماتيک(ش(AUTOMATIC) قرار داده شود در اين روش قبل از جراين يافتن هوا تمامي قسمت مياني مرطوب شده درنتيجه مانع وردي آب ايع از محيط خشک بداخل هوا مي شود.


NOTE
« در پايان فصل سرما، تانکها را تميز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئيد»

« تنظيم فلوي آب »
والوهاي کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقريباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز کنيد. در حالي که توربين کار مي کند محوطه کولر را چک کنيد اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نيم دور نيم دور باز کنيد تا موقعي که محوطه مياني کاملاً مرطوب شود. پنج دقيقه بين تنظيمات والو صبر کيند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعي که والوها تنظيم شده باشد تنظيمات ديگري جز چک کردن تناوبي رطوبت قسمت مياني در طي کارکرد روزانه لازم نمي باشد. در برخي کولرها يستم توزيع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به 12 اينچ انتهايي از سمت مياني در جت دور ازپمپها در هر وضعيتي برسد اين موضوع نرمل بوده و سبب هيچگونه افتي در عملکرد نمي شود.
کارکرد پمپ در وضعيت شان دان واحد


حوداض نيم ساعت قبل از شات دان توربين گاز سوئيچ کنترل پمپ را خاموش کنيد اين کار به قسمت مياني اجازه مي دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالي در کانال هاي ورودي در موقع توقف توربين جلوگيري شود.
بخ ش4 (TAB 4 )
« تعميرات برنامه ريزي شده توربين »

فهرست مطالب
شرح صفحه
بازرسي هاي در حين کار(RUNINHG – INSPECTION )
نگهداري واحد(HOUSE KEEPING )
ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)
بازرسي ويژه
اندازه گيريهاي کليرنسي نازل(3F1, 2F1 )
ادي کارنت (EDDY CURRENT)
بورسکوپ(BORSCOPE ) 109

109
113
123
123
124
124
بخش چهار
تعميرات برنامه ريزي شده توربين
بازرسي هاي در حين کار واحد
بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.
نگهداري از واحد


علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.
کابينت کنترل(control cab )
* *

« در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»
1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.
NOTE :« تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.
2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.
3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.
4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.
5) کف کوپه را تميز کنيد.
6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.
کوپه توربين
* *

« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».
1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.
2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.
a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل
(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)


(c فيلتر روغن روغنکاري
(f گيربکس اکسسوري
(g پانل گيچج(GAUGE PANEL )
(h مانيفولد هيدروليک
(I فيلترهاي هيدروليک


3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد.


4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد.
5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد.
6) سطوح کلاچ رااز نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد.
7) از نظر دور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد
سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE )


1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.
2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد.
کلي GENERAL


1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جتهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.
2) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.
ثبت اطلاعات


اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزاتو نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نوزل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنرتل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از(OVER TEMPERATURE) مي باشد.


ردسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي (CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKS) برحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت ععلامت خوبي از دقت سيستم کنترل سيستم سوخت نوزل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي

عملکرد تجهيزات و نيازهاي تعميراتي فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس در طول مدت 15 دقيقه، بيش از نباشد. لاک شيت هاي (LOG SHEETS) ( برگه هاي اطلاعاتي) پيشنهادي براي کار واحدهاي MS 9001 در ذيل ليست شده اند.
MS 9001
اطلاعات کاري


اطلاعات بايد در بار کامل، بار کامل، کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهاي دو سوخته، اين اطلاعات بايد جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.
سوخت بار کامل
سرعت توربين HP(برحسب RPM)
ساعات کاري
تعداد استارتهاي دستي(MANUAL)
تعداد کل استارت ها
تعداد استارتهاي، بارگيري سريع


تعداد عملکرد بريکر ژانراتور
ارتفاع سايت از سطح دريا، فوت
فشار در محل سايت، HG، IN
درجه حرارت هواي محيط اطراف
درجات حرارت (OF)


هوا پس از کولر تبخيري
تخليه کمپرسور، چپ
تخليه کمپرسور، راست
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي


فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي


آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي
اگزوز توربين، شماره (1)


اگزوز توربين، شماره(2)
اگزوز توربين، شماره(3)
اگزوز توربين، شماره (4)
اگزوز توربين، شماره(5)
اگزوز توربين، شماره(6)


اگزوز توربين، شماره(7)
اگزوز توربين، شماره(8)
اگزوز توربين، شماره(9)
اگزوز توربين، شماره(10)
اگزوز توربين، شماره(11)
اگزوز توربين، شماره(12)
اگزوز توربين، شماره(13)


اگزوز توربين، شماره(14)
اگزوز توربين، شماره(15)
اگزوز توربين، شماره(16)
اگزوز توربين، شماره(17)
اگزوز توربين، شماره(18)
اگزوز توربين، شماره(19)


اگزوز توربين، شماره(20)
هدر روغنکاري ياتاقان
کمپرسور هواي اتمايزينگ، ورودي
مانيفولد هواي اتمايزينگ
تخليه تانک آب
تخليه تانک آب
درين هاي ياتاقانها( در صورت استفاده)
جاي خالي (LOCATION)
فشارها (PAIG)
روغن، خروجي پمپ اصلي
روغن، هدر ياتاقان
خروجي کمپرسور اصلي


هدر آب خنک کننده
مدار تريپ هيدروليکي
گازوئيل پس از فيلتر اصلي
مانيفولد هواي اتمايزينگ
فيلتر روغن روغنکاري، تفاضلي
نوزل سوخت، شماره 1


نوزل سوخت، شماره 2
نوزل سوخت، شماره3
نوزل سوخت، شماره 4
نوزل سوخت، شماره5
نوزل سوخت، شماره6
نوزل سوخت، شماره7
نوزل سوخت، شماره8
نوزل سوخت، شماره9


نوزل سوخت، شماره 10
نوزل سوخت، شماره 11
نوزل سوخت، شماره 12
نوزل سوخت، شماره 13
نوزل سوخت، شماره14
فيلتر LP سوخت، تفاضلي


فيلتر HP سوخت، تفاضلي
منبع تغذيه گازوئيل( قبل از فيلتر LP)
منبع تغذيه گاز(در صورت کاربرد)
گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)
مقادير اوليه در محاسبه کارائي


(PERFORMANCE INPUTS)
فلوي سوخت
درجه حرارت گازوئيل( در صورت مطرح بودن کارائي)
ارزش حرارتي سوخت ( LHV يا HHV)
ژنراتور
ولتاژ خروجي، 2-1
ولتاژ خروجي، 3-2
ولتاژ خروجي، 1-3
جريان فاز، 1


جريان فاز، 2
جريان فاز،3
مگا وار
ولتاژ تحريک
جريان تحريک
درجه حرارت استاتور ، 1


درجه حرارت استاتور،2
درجه حرارت استاتور، 3
درجه حرارت استاتور، 4
درجه حرارت استاتور، 5
کل کيلووات ساعت
کيلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائي)
زمان(ثانيه) براي بيست دور چرخش ديسک KWHR
مقدار ثابت وسيله اندازه گيري KWHR
اطلاعات لرزش
بار
RPM-HP
گيربکس اکسسوري، H
گيربکس اکسسوري،V
گيربکس اکسسوري، A
کوپلينگ اکسسوري، طرف گيربکس
کوپلينگ اکسسوري، طرف توربين
پوسته کمپرسور، H( در پايه ساپورت)
پوسته کمپرسور، V (در پايه ساپورت)
پوسته کمپرسور، A( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، H( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، V( در پايه ساپورت)
پوسته توربين، A( در پايه ساپورت)
کوپلينگ بار، طرف توربين
کوپلينگ بار، طرف بار
وسيله بحرکت درآورده شده، ژنراتور
طرف توربين،H
طرف توربين، V
طرف توربين، A
طرف ديگر( خارجي)،H
طرف ديگر، V
طرف ديگر، A
چک هاي کرنکنيگ( تنظيمات نهائي)

1) کورس باي پاس والو پمپ سوخت يا والوگاز
اشتغال (FIRE) (فاير)
گرم شدن WARM UP (وارم آپ)
شتاب گيري ACCELERATION
حداکثر
حداقل
2) تنظيمات رله سرعت( سرعت توربين)
14 HM
14 HA
14 HS
14 HR
3) اور اسپيد
توربين گاز
وسيله راه انداز( در صورت کاربرد)
متفرقه
سطح تانک روغن
سطح تانک آب خنک کننده
بازرسي هاي ويژه
تمهيداتي در توربين هاي گاز هيوتي ديوتي MS9001 (HEAVY DUTY) جنرال الکتريک بعمل آمده تا اجراي چندين روش بازرسي ويژه را در صورت نياز، تسهيل کند اين روشهاي خاص، امکان بازرسي و اندازه گيري تعدادي از اجزاء داخلي و حساس توربين را بدون نياز به برداشتن پوسته هاي خارجي توربين، فراهم مي کند. سه نوع از اين روشها عبارتنداز: بازرسي بورسکوپ، اندازه گيريهاي کليرنس نوزل و تست «ادي کارنت». بجز روشهاي فوق، روشهاي بازرسي ويژه غيرمعمول تري ممکن است گاهگاه در مورد توربين گاز اجرا شود، اما در اينجا فقط سه روش فوق شرح داده شده اند.


اندازه گيريهاي کليرنس نوزل( در صورت نياز)
در حين کارکرد توربين، کليرنس هاي بين اجزاء ثابت و چرخان در داخل توربين گاز تا حد معيني مي تواند تغيير کند. مقادير و ميزان تغييرات کليرنس بستگي به متغيرهاي متعددي شامل درجات حرارت کاري، مقادير تفاضل فشار در تغيير بار و زمان کاري دارد. اندازه گيري مقادير مطلق کليرنس ها ميزان تغيير را بدست داده و کليرنس هاي 2F1 و 3F1 طبق فرم ISE/GT-FF-9019بين نوزل مرحله دوم توربين و ويل مرحله دوم توربين، و بين نوزل مرحله سوم و ويل مرحله سوم توربين را مي توان بدون برداشتن پوسته توربين به انجام رساند. سوراخي با قطر يک اينچ در داخل پوسته و شرودهاي توربين در موقعيت مکاني بين طرف عقبي (AFTER SIDE) نوزل مرحله دوم و طرف جلوئي (FORWARD SIDE) ويل مرحله دوم توربين، و در موقعيت مکاني بين طرف عقبي نوزل مرحله سوم و طرف جلوئي ويل مرحله سوم توربين، تعبيه شده است. کليرنس هاي 2F1 و 3F1 مربوط به اين مکانها را مي توان با استفاده از يک تيپرگج (TAPER GAVGE) همراه با يک بورسکوپ، اندازه گيري کرد.


تست« ادي کارنت» (EDDY CURRENT TESTING) ( در صورت لزوم)
روشي که قبلاً جهت بازرسي باکت ها (پره ها) بکار مي رفت مستلزم دمونتاژ توربين جهت نمايان شدن روتوره در آوردن باکت ها، و حمل آنها به يک مرکز تعميراتي توربين گاز براي تميز کردن، پويش کردن و بازرسي با مايع نفوذ کننده (LIQUID PENETRANT) بود. هر چند متر فوق در تشخيص و تعويض باکت ها خيلي مؤثر بود ولي کاري پرهزينه و زمان گير براي استفاده کننده بود. جهت رفع اين مشکل، شرکت G.E يک روش بازرسي با استفاده از تکنيک هاي « ادي کارنت» و بورسکوپ جهت پيدا کردن ترک و تعيين اندازه ترک(CRACK SIZE) فراهم کرده است. روش فوق وسيعاً تحت تحقيق مهندسي قرار گرفته تا حداکثر حفاظت در برابر صدمات بزرگ و خروج طولاني واحد از مدار، که در صورت توسعه کشف نشده ترک و خرابي حاصله در باکت ها مي توانست ايجاد شود، فراهم شود. در صورت کشف يک ترک، شرکت G.E اقدام متعاقب را براساس متغيرهاي بسياري که بر توسعه ترک اثر مي گذارند مثل استفاده انتظاري از واحد، تعداد استارت در ساعات کاري، اندازه ترک، و سابقه واحد، توصيه خواهد کرد. بطور نرمال کل بازرسي فوق به يک هفته يا کمتر وقت نياز دارد. هر چند ترجيح داده ميشود که در طي اين بازرسي واحد بطور پيوسته در دسترس باشد، آنرا ميتوان پس از حدود يک ساعت توجه، در مدار قرار داد.


بازرسي هاي با بورسکوپ ( سند مأخذ GEK-28159)
کليات: در توربين گاز تمهيداتي هم در پوسته هاي توربين و هم در پوسته هاي کمپرسور براي بازرسي چشمي مرحله( يا مراحل) مياني (INTERMEDIATE) روتور کمپرسور، باکت ها و تيغه هاي نوزل هاي مرحله اول، دوم، سوم توربين، توسط بورسکوپ نوري بعمل آمده است. اين تمهيدات شامل سوراخ هاي بطور شعاعي الاين شده (RADIALLY ALIGNED) در داخل پوسته ها و شرواه ثابت داخلي توربين بوده و طوري طراحي شده اند تا نفوذ يک بورسکوپ نوري بداخل مناطق مسير گاز با جريان هواي يک توربين گاز متوقف را با امکانپذير سازد. بورسکوپ هاي نوري جهت فراهم کرد امکان بازرسي چشمي قطعات چرخنده وثابت، بدون برداشتن پوسته هاي بالائي کمپرسور و توربين، بکار ميروند.
مناطق بازرسي


بورسکوپ در دستهاي يک تکنسين خوب، امکان بازرسي سريع مناطق ذيل را در حداقل زمان خروج واحد از مدار، حداقل نيروي انساني(MAR POWER) و حداقل اتلاف توليد فراهم مي کند.
1) بخش توربين
2) کمپرسور جريان محوري
3) سيستم احتراق
NOTE


« از نظر امکان دستيابي، سيستم احتراق را با در آوردن نوزل هاي سوخت، مي توان مورد آزمايش قرار داد. در اين بازرسي يک بورسکوپ انعطاف پذير مورد نياز مي باشد.» در جدول (1-4) ملاک بازرسي براي مناطق فوق، ذکر شده است. جدول(2-4) مکان سوراخهاي دستر(ACCESS HOLES)، فاصله از قسمت سطح فوروارد يا آفت (AFT FACE) و تعداد سوراخها در هر مکان را ذکر کرده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید