بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف سیستم اطلاعاتی 

سیستم اطلاعاتی ، اطلاعات را برای یک هدف مشخص جمع آوری، پردازش، تحلیل و منتشر می کند.

اسلاید 2 :

انواع سیستم های اطلاعات:

این سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ( CBIS ) می‌باشند.

nسیستم پردازش تراکنش (TPS  )

nسیستم کارگران دانش (KWS ) 

nسیستم اطلاعاتی مدیریت ( MIS )

nسیستم تصمیم یار ( DSS  )

nسیستم اطلاعات اجرایی (EIS  )

nسیستم اطلاعات حسابرسی ( AIS )

nسیستم اطلاعات راهبردی (SIS  )

nبرنامه ریزی منابع سازمانی (ERP )

n…

اسلاید 3 :

Transaction Processing System (TPS)

nسیستمی است که فعالیت‌های ابتدایی و تراکنش سازمان را کنترل می کند.

nاین سیستم سرعت فعالیت‌های تجاری را افزایش می‌دهد و هزینه کارهای دفتری را کاهش می‌دهد.

nدر اواسط دهه 1950 برای کنترل تراکنش های معمول و نگهداری پایگاه های داده استفاده شد.

اسلاید 4 :

Knowledge Worker System (KWS)

nکارگران دانش را حمایت می کند.

nکارگران داده (data worker ) را حمایت می‌کند.

اسلاید 5 :

Management Information System (MIS)

nسیستمی مبتنی بر رایانه است که برای کاربرانی با نیازهای مشابه اطلاعات را در دسترس قرار می دهد.

–کاربران معمولا افراد رسمی یک سازمان هستند.

–آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است را توصیف می کند.

–بر بازده عملی تمرکز می کند.

–به مدیران کمک می کند که “کارها را درست انجام دهند”.

اسلاید 6 :

MIS (cont.)

nدر اواسط دهه 1960 در تجارت محبوب واقع شد.

nبرای اولین بار از ماشین‌های punched card برای پردازش اطلاعات استفاده شد.

nاولین کامپیوتر نیز در این زمینه به کار گرفته شد.

اسلاید 7 :

Decision Support System (DSS)

nیک سیستم اطلاعاتی است که یک مدیر یا گروه کوچکی از مدیران را در حل یک مشکل نیمه ساخت یافته با فراهم کردن اطلاعات یا دادن پیشنهاد یاری می کند و امکان ارتباط آسان بین کاربر و سیستم را فراهم می کند.

nاولین بار در سال 1971 توسطScott Morton  و Gorry   ابداع شد.

اسلاید 8 :

DSS (cont.)

انواع تصمیمات براساس نوع مسئله :

.1مسئله ساخت یافته که توسط الگوریتم یا قوانین تصمیم گیری قابل حل است.

.2مسئله غیر ساخت یافته که حل آن ساختار مشخصی ندارد.

.3مسئله نیمه ساخت یافته که از هر دو بخش ساخت یافته و غیر ساخت یافته تشکیل شده است.

اسلاید 9 :

Executive Information System (EIS)

nEIS نوع خاصی از DSS است که به تصمیم گیری در سطوح بالای سازمانی کمک می کند.

nEIS به مدیران سطح بالای سازمان تصویر دقیقی از عملکرد سازمان و خلاصه ای از فعالیت های رقبا را نشان می دهد.

nکار کردن با این سیستم راحت است و اطلاعات را به گونه‌ای ارائه می‌دهد که به راحتی قابل دریافت می‌باشند.( بصورت گراف ، نمودار و ...)

اسلاید 10 :

Accounting Information System ( AIS )

nداده هایی را که فعالیت های سازمان را توصیف می‌کند جمع آوری می‌کند.

nداده را به اطلاعات تبدیل می‌کند.

nاطلاعات را در دسترس کاربران داخلی و خارجی سازمان قرار می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید