دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت آمار خسارت علفهای هرز در گندم قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

علف هرز چیست؟

گیاهی است که درمکانی غیر از مکان اصلی خود یا در جای نا خواسته رشد کرده است.

در محصولات رشد می کنند و به آنهاخسارت می نند.

نسبت به علفکشها مقاوم می شوند.

در زیستگاههای تخریب شده مستقر می شوند.

از نظر اقتصادی ارزش چندانی ندارند.

بافعالیتهای انسان درمکانها یا زمانهای خاص دخالت میکنند.

اسلاید ۲ :

گندم واهمیت آن

کشت آسان

منبع غذایی اصلی انسان

 توانایی تطابق وسازگاری بالا در مناطق مختلف

 مهمترین محصول کشاورزی ازنظرتولیدوسطح زیرکشت

توانایی تولید عملکرد بالا

اسلاید ۳ :

 عوامل  مهم وتاثیر گذار در تولید گندم

۱- واریته

۲- شرایط اقلیمی

۳- خاک

۴- نوع ومقدار وزمان مصرف کود

۵- تناوب زراعی

۶- زمان کاشت

۷- حمله آفات وبیماریها وسایر عوامل زنده روی گندم

۸- وجود علف های هرز

۹- زمان برداشت

اسلاید ۴ :

علفهای هرز بسیار مهم
Very important weeds

Avena fatua

Avena ludoviciana

Sinapis arvensis

Turgenia latifolia

اسلاید ۵ :

خسارتهای علفهای هرز

کاهش کیفیت محصول

کاهش عملکرد

افزایش هزینه تولید (۲۰-۲۵%)

افزایش هزینه برداشت

 روشهای خسارت علفهای هرز

رقابت

طول دوره رقابت

تراکم

اسلاید ۶ :

چرا کنترل علف هرز؟

علفهای هرز باعث افزایش هزینه وکاهش سود می شوند.

علفهای هرز گیاهانی پر خرج وباعث خسارت به محصول می شوند.

یکی از روشهای کارساز درحفظ پتا نسیل تولید مدیریت صحیح علفهای 

    هرزاست.

با کنترل علفهای هرز:

باعث افزایش کیفیت محصول می شوند.

درو را آسان تر می کنند.

تولید و عملکرد محصول را بهبود می بخشند.

اسلاید ۷ :

انواع روشها برای مدیریت علف هرز

رعایت بهداشت زراعی وپیشگیری از علفهای هرز.

روشهای زراعی در جهت تقویت قدرت رقابت محصول در برابر علفهای هرز.

روشهای خاکورزی قبل از کاشت وپس از برداشت در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز.

کاربرد علفکشها در جهت کاهش جمعیت علفهای هرز

اسلاید ۸ :

اصلی ترین روش برای مبارزه با علفهای هرزگندم است.

یکی روشهای کنترل علف هرز در زمان آیش هستند.

تاثیرعلفکشها همراه با شخم زدن بیشتر است.

دو نوع علفکش در گندم مصرف می شود:

علفکشهای باریک برگ

علفکشهای پهن برگ

در استفاده از علفکشها تناوب رعایت شود.

علفکشها در مرحله ابتدایی رشد علف هرزمصرف شوند.

اسلاید ۹ :

منابع مورد استفاده

  1. موسوی، م. ر. ۱۳۸۰٫ مدیریت تلفیقی علفهای هرز. نشر میعاد. ۴۸۶ صفحه.
  2. شیمی، پ.، ف. ترمه. ۱۳۷۳٫ علفهای هرز ایران. نشر آموزش کشاورزی. ۱۱۸ صفحه.
  3. زند، ا.، م. ع. باغستانی، پ. شیمی، و س. ا. فقیه. ۱۳۸۱ (ج). تحلیلی بر مدیریت سموم علف کش در

ایران. نشر آموزش کشاورزی. ۴۳ صفحه.

  1. زند، ا. ۱۳۸۳٫ بررسی طیف پهن برگ کش های مزارع گندم (گزارش نهایی). موسسه تحقیقات آفات

و بیماری های گیاهی. ۴۷ صفحه.

  1. زند، ا. ح. رحیمیان مشهدی، ع. کوچکی، ج. خلقانی، س. ک. موسوی، ک. رمضانی. ۱۳۸۳٫ اکولوی

علفهای هرز (کاربردهای مدیریتی). نشهر جهاد دانشگاهی مشهد. ۵۵۸ صفحه.

منابع لاتین:

۱٫Anonymous. 2005.Cultural Practices to Improve Weed Control inWinter

Wheat.http://www.management\Cultural Practices to Improve Weed Control in

WinteWheat, html. Accessed 15 september 2005.

  1. Anonymous. 2005. Direct Seeding. http:/ www. Agric. Gou. Ab.

Ca/agdex /500_ind.html. Accessed 20 september 2005.

  1. Beeb, B., T. Baughman, and M. Rouland. 2000.Texas Agricultural

Extension service.

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد