دانلود مقاله تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هرز

word قابل ویرایش
4 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

با توجه به نگرانیهای زیست محیطی موجود در خصوص کاربرد علف کش در گیاهان زراعی و همچنین حساسیت لوبیا به علف کشها استفاده از سایر راهکارهای زراعی جهت تخفیف اثرات علفهای هرز بر گیاه زراعی ضروری به نظرمی رسد. به این منظور در آزمایشی مطالعه تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر رشد علفهای هرز، در سال ۱۳۸۵ در مزرعه دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و به صورت کرتهای خرد شده با دو فاکتور انجام شد. فاکتور اصلی، تاریخ کاشت لوبیا در سه سطح ۵ و۲۰ اردیبهشت و ۴ خرداد و فاکتور فرعی تراکم لوبیا در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت ۵ اردیبهشت روند سرعت رشد علفهای هرز نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر کمتر و روند سرعت رشد لوبیا بیشتر بود. همچنین در تراکم ۳۰ بوته لوبیا در متر مربع بیشترین عملکرد لوبیا بدست آمد و روند سرعت رشد علفهای هرز نیز نسبت به بقیه کمتر بود، در حالیکه روند سرعت رشد لوبیا در این تیمار افزایش یافت.
واژههای کلیدی: رقابت، سرعت رشد، عملکرد، لوبیا.

مقدمه

علفهای هرز گیاهانی هستند که منشأ آنها از محیطهای طبیعی بوده و در واکنش به فشارهای انسان یا شرایط طبیعی، با گیاهان زراعی و فعالیتهای انسان در تداخل میباشند((۲ افزایش نگرانیها دربارهی استفاده از آفت کشها و رویکرد بیشتر به کشاورزی پایدار عامل مهم افزایش تحقیقات در زمینه کنترل زراعی و فیزیکی علفهای هرز در اروپاست(.(۶ اظهار شده است که هدف اصلی روشهای کنترل زراعی کاهش رقابت علفهای هرز و افزایش توان رقابتی گیاهان زراعی با استفاده از تاریخ مناسب کاشت، تراکم مناسب، نشاء کردن، الگوی کاشت و استراتژیهای کوددهی میباشد .(۳)گیاهان زراعی که زودتر از علفهای هرز جوانه میزنند در رقابت موفقترند(.(۵ انتخاب یک تاریخ کاشت مناسب روش کارآمدی در کاهش مداخله علفهای هرز میباشد(.(۱۰ میزان کاهش عملکرد ناشی از تداخل

۰۷۳ اکوفیزیولوژی علفهایهرز

(Xanthium strumonium L.) در سویایی که در اردیبهشت کاشته شده، بیشتر از تاریخ کاشت تیر بوده است(.(۹ در حالت کلی افزایش تراکم و انتخاب آرایش کشت مناسب گیاه زراعی، موجب کاهش رشد علفهای هرز و افزایش توان رقابتی گیاه زراعی میگردد(.(۴

مواد و روش ها

به منظور مطالعه اثرات تاریخ کاشت و تراکم لوبیا بر خصوصیات رشد علفهای هرز آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. گیاه مورد استفاده جهت کاشت، لوبیا (Phaseolus vulgaris)، رقم درخشان (LRK-29) بود. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۹ تیمار انجام شد. در این آزمایش تاریخ کاشت لوبیا به عنوان فاکتور اصلی ۵) و ۲۰ اردیبهشت و ۴ خرداد) و تراکم آن به عنوان فاکتور فرعی ۱۰) و ۲۰ و ۳۰ بوته در متر مربع) منظورگردید. فاصلهی روی ردیف برای تراکم ۳۰ ،۲۰ و ۱۰ بوته در متر مربع به ترتیب ۶/۵ ،۱۰ و ۲۰ سانتیمتر بود، در هر کرت با استفاده از کوادرات ۴۰×۴۰ سانتیمتری گیاهان زراعی و علفهای هرز آن به طور کامل برداشت شده و وزن خشک کل بوتهها، پس از خشک شدن ( ۴۸ ساعت درون آون با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد) یادداشت گردید. علفهای هرز هر کوادرات نیز به تفکیک گونهها شمارش شده و وزن خشک آنها نیز محاسبه گردید. در آخر فصل نیز از نیمه دست نخورده هر کرت برای تعیین عملکرد لوبیا استفاده شد. با استفاده از ۲ کوادرات ۴۰*۴۰ در آخر فصل، تعداد و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه در هر کرت یادداشت گردید. آنالیز دادهها ومقایسه میانگین آنها توسط نرم افزار MSTATC و رسم شکلها توسط نرم افزار Excel انجام شد.

نتایج و بحث

روند سرعت رشد علفهای هرز در هر سه تاریخ کاشت، تقریبا از الگوی مشابهی پیروی کرد (شکل .( ۱ سرعت رشد علفهای هرز تا۳۷ روز پس از سبز شدن در کاشت سوم از کاشتهای دیگر بیشتر بود و پس از آن روندی نزولی پیدا کرده و ۵۱ روز پس از کاشت،منفی شده است. سرعت رشد علفهای هرز در کاشت دوم از ۵۱ روز پس از کاشت تا ۸۴ روز پس از کاشت نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر بیشتر بود. منفی شدن سرعت رشد علفهای هرز در کاشت سوم، ۵۱ روز پس از کاشت، احتمالا ناشی از پایان یافتن دوره رشدی خرفهمی باشد. سرعت رشد علفهای هرز در تاریخ کاشت اول ۵) اردیبهشت) نسبت به تاریخ کاشت دوم ۲۰) اردیبهشت) کمتر است که احتمالا ناشی از شرایط آب و هوایی و تجمع دیرتر درجه روزهای لازم برای رشد گیاه هرز باشد. در تاریخ کاشت دوم سرعت رشد علفهای هرز افزایش نشان داد که در نتیجه تأثیر مثبت دمای بالا و نور زیاد بر روی گونههای هرز مخصوصا” تاجخروس خوابیده و خرفهمی باشد C4) و ( CAM که با افزایش سریعتر تجمع ماده خشک در آنها همراه بود. سرعت رشد علفهای هرز تا ۳۷ روز پس از سبز شدن در کاشت سوم از کاشتهای دیگر بیشتر بود و پس از آن روندی نزولی پیدا کرده و منفی شده است. سرعت رشد علفهای هرز در کاشت دوم از ۳۷ روز پس از سبز شدن نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر بیشتر بود و پس از آن منفی شده است. ایزدی (۱۳۸۱) نیز بیان کرد که سرعت رشد گیاه تجمع ماده خشک در گیاهان در یک واحد زمانی مشخص در واحد سطح زمین است و این سرعت رشد ، ارتباطی قوی با میزان دریافت تشعشع خورشید و دما دارد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد